1722 A Sommer

Fra GamleNarvik
Sideversjon per 16. jun. 2008 kl. 14:48 av Otteddy (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk


== Sommertinget 1722 ==

A:o 1722, d. 21de April comparerede udi Kongl Majestst Foged Sr: Randulfs lovlige Forfald, hans Fuldmegtig Mr. Ifver Randulf saavel som Sorenskrifveren Truls Aagom paa det sedvanlige Tingstæd Torrestad udi Ofodens Fiering for at holde ordinaire Skatte- og Sageting med ditto Fierings Almue, hvor vi paa 4de Dag forsøgende uden at see en Eeniste Mand endten af Laugrettet eller Almuen endskiønt Vejreligt dem iche ringeste forhindrede, saa vi, paa de andre Tinge icke skulle gaa overstyr, neml. uden nogen Forretning, endten at oplæse de kongelige Forordninger, Sager at foretage, Leedingen at legge, og de mange Tingsvidner som Fogden til sine Anteignelsers Besvarelse, fornødigst at udstæde med videre som har hindret Forfald, maatte afvise, hvorfor det for slig Rettens Forsømmelse vil komme paa Laugrettet og Almuens Ansvar, siden de af Lensmanden og Lydtaastederne betidig til den bestemte Tid efter Tings ordrets Indholdvar varslet.


A.o 1722, d. 4de Julij er almindelig Leedingsberg Ting holden paa Torrestad med Ofodens Fiering af Kongl Majets Foged og Sorenskrifver ombemte til Rettens Betiening var tilstæde:

1. Christen Jensen Hariangen

2. Amund Pedersen Nyegaard

3. Axel Andersen Fremnes

4. Ole Pedersen Dragvig

5. Ole Nielsen Haachvig

6. Einer Christophersen Strand

7. Hans Lengvig

8. Ole Amundsen Fagernes


Da udi Lensmanden og tingsøgende Almues Paahør følgende passerede:

1. Blef oplæst alle de Forordninger, Placater, Aabne Brefve med videre som paa første Ting er specificeret.


Bøkselsedler

1. Derefter oplæstes af Biscoppens Ombuds Mand Mr. Strange Mule udstæd Bøxelseddel paa 1/2 Vogs Leje udi Østervig til Svend Tommesen, dat.: 2 Jan 1720.

2. En Ditto af ham udstæd paa 1/2 Vogs Leje udi bem.te Østervig til Hans Pedersen, er dat. 1 Julij 1720.


Tiltale for møteforsømmelse

Kongl. Majsts Foged Sr. Randulf hafver til dette Ting ladet indstefne samtl. Almue i denne Fiering for Tings Forsømmelse nu Vaartinget, fornemmelig Laugrettis Mendene som til den Berammelses Tid burde mødt og ej fremkom, alle til Dombs Lidelse med forvoldende Omkostning. Tilstædeværende Almue og Laugrette blef tilspurt af Retten , hvormed de hafver at undskyldew sig med. Da endeel undskyldte sig med Buenød, andre med Svaghed, andre med deres Huuses Sager Tilstand, saa enhver hafvde noget til Undskyldning, og med inderlig Bøn anfalde Øfrighed at deres Forsømmelse for denne Gang maatte forladt med Forsikring de herefter videre vil beobagte deres Pligt. Og som en stor Deel nu iche var tilstæde, blifver denne Sag til dette nestkommende Høsteting opsat


Anmeldelse for voldsom fremferd

Lars Pofvelsen Bervig hafver til dette Ting ladet indstefne Hans Pedersen Østervig formedelst hand med voldsom og truende Adfærd hafver værit i hands Huus og fratagit ham hands Foster Barn, som hand paa 12 Aar i sit Huus har opdragit, saa og med Schiekden, Banden og uscheldig Banden og Tumult forskadet hans Viv i hans Fraværelse, som den Tiod gik med Foster, at hun derofver foer ilde og fødde et uridigt Foster. Hans Pedersen Østervig var iche tilsstæde, dog mødte Drengens Moder, Ellen Pedersdatter for Retten, og berettede, at Hans Pedersen Østervig var iche hiemme, mens Findmarcken ellers tilstoed at bem:te hendes Søn Hans Pedersen Østervig var trods Lars Pfvelsens Beskyldning, aldrig var paa Bervig og bortog Drengen, men hun var paa Gaarden, og begiærede Drengen da Lars Pofvelsen Bervigen self førte baade hende og Drengen fra Gaarden uden Paatalle, hvad og førend Drengen gik af Gaarden, gaf ham baade 1 1/2 ort og ullet til Klæder. Lars Pofvelsen Bervig blef af Retten tilspurt om Vidnes Beretning er sandt. Svarede Ja dog af friet og iche med goed Villie, siden hand uafladerlig blef truet, hvormed Hand af Retten blef tilspurt at efterdi Hans Pedersen Østervig iche var med ay hendte Drengen, hvorledes hand da kand beskylde Hans Pedersen for Ofverlast udi sit Huus, hvoraf hans Hustruie maatte fahre ilde? Svar at samme skiede nu forgangen Høsteting, da hand var paa Møchelbostad, og Hans Pedersen da han kom tilbage fra Formandskaben med Øfvrigheden var paa Bervigen hos hans Qvinde og saaledes som forbem:te ofverfooer hende, Videre blef tilspurt om hand kand beviise ay Hans Pedersen Østervig brugte saadan voldsom Omgang udi hans Huus. Svarede at Hans Torsens Kiersten Nielsdatter var ofverværende da hand, neml. Hans Pedersen sig saaledes som forbe:tet forholdt. Videre blef Lars Pofvelsen tilspurt hvorlenge det var fra den Tid at Hans Pedersen sig saa ide udi hans Huus forholdt, og at hans Qvinde foer ilde? Svarede fra 22 October, da hun formedelst at Hans Pedersen ofverfaldt udi hans Fraværelse ful ont og til 22 Febr da hun kom i Barsel Seng. Men som den indstefnte Hans Pedersen nu iche tilstæde,men udi sit lofvlige Forfald, saa kand udi denne Sag indtet videre foretagis førend bem:te Hans Pedersen hiemkommen. Thi opsættes Sagen til nestkommende Høsteting til hvilken Tid Sagen opsættes, da begge Parter forelegges at møde hver med sine Beviiser til Sagens nermere Oplysning.


Ledig jord

Dernest opbød Fogden under Nafn Hans Maj.sts øde Gods udi denne Fiering, men ingen var som samme vilde antage.

Da intet videre var at forrette er Tinget i Hans Maj.sts Høje Nafn ophævet.