Gnr 80 Klubbvik samlet

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1609: Er nevnt 1 skattefinn.

1666: Prestens manntall: Jon Larssøn, 30 aar. Hans ......., 44 aar, lap.

1667: Er nevnt som finnejord.

Peder Lauritssøn

1682: Sjøfinne skatt/ leding: Peder Laurtzen, (Lauritssøn), Klobuig, 6 skilling i leding, 1 ort i skatt.

1684: Sjøfinne skatt/ leding: Peder Lauritssøn, Klobuig, 6 skilling i leding, 1 ort i skatt.

1686: Sjøfinne leding/ skatt: Peder Lauritssøn, Klobuig, 6 skilling i leding, 1 ort i skatt.

1688: Sjøfinne nasjonal/ regimentsskatt: Peder Lauritssøn 1/2 rdlr.
1701: Er nevnt 1 finnefamilie. Fogdens manntall: Anders Dinessøn (Direchsøn), 50 aar, ingen sønner. Anders Larssøn, dreng, en dreng til påaa 8 aar.

1711: Ekstraskatt for sjølapper: Anders Nielssøn betalte 0 ort 18 skilling.

1715: Dagskatt: Søfren Olssøn, find, betalte 0 ort 2 skilling i till.skatt.

1718: Dagskatt: Søfren Olssøn, find, betalte 0 ort 5 skilling i till.skatt.

1723: Er nevnt som finnejord. Matrikkelutkastet: "Kongens gods, fisk til hushold, finnerydning. Sæd: 1/2 tønne. Utsæd: 1 1/2 tønne 2 pott blandet korn, 5 lass høe. Dyr: 3 kiør, 6 saufer.

1726 Sommerting 1726: Fogden lod tinglyse for samtlig Finner udi Schiomen og Harrianger at de øde Finne Pladser, neml. Klubvigen 12 mrk,...

1729: Det var 1 stue, 1 kornlåve, 1 lite høyhus og 1 forfallen torvgamme til fehus.

1730: Garden ble matrikulert dette året.

1743: Er nevnt med 1 sjøfinnefamilie.

1758: Er ikke nevnt.

Otte Amundsøn

1743 Sommerting 1743. Ligeledes har Peder Lap i Virachmarken ladet indstefne Otte Amundsen Klubvigen for 5 Ruller Tobak at betahle endten in Natura eller Penge. Han blev paaraabt, men ikke tilstæde. Thi fremstoed Stefnings Vidnerne Christen Olsen og Michel Direchsen Sletjord der med Æd bekræftede at han er lovlig varslet. Lappen var tilstæde og blev tilspurt hva Beviis han haver paa disse 5 Ruller Tobak? Svarede: Veed indtet andet Beviis at fremlegge end da han i fior ved Stefnings Mand Christen Olsen og Peder Olsen Pundsletten bad ham stefne til Tings for bem:te 5 Ruller Tobak, ay Otte Amundsen da lovede disse ommelte 5 Ruller Tobak som Peder Lap som Christen Olsen der nu er tilstæde og saae at have hørt, men siden bem:te Otte Amundsen ej nu tilstæde at svare til Sagen denne Gang, paalegges han efter loven til næste Ting at møde, til Sagen at svare, hvis ikke han indfinder sig at lide Domb for Beskyldning med Omkostninger.

1744 Sommerting 1744. Petter Lap i Virach Marken mødte for Retten og ædskede sin Sag imod Otte Amundsen Klubvig for 5 Ruller Tobak med videre, men som indtet Forlig er forkyndt, ej heller den ene Stefnings Mand tilstæde kunde ej videre foretages i Sagen, men henviises til nyt Stefnemaal og at enhver som han begiærer til Stefnings Mend det ikke negter, samt til Tings møde Stefningen at afhiemle under Straf og Domb.

1761: Det ble holdt skifte 9. juni efter Rachal Jonsdatter. Enkemanden Otte Amundsøn. Barn: Anne Ottesdatter, 27 aar, Lisbeth Ottesdatter, 25 aar, Susanna Ottesdatter, 21 aar.

25. november ble Jon Larssøn, ( - -1721 - - ),gift med Lisbeth Ottesdatter, ( - -1736 - - ).

Joen Larssøn

1762: Manntallet: nr: 142. Kongens gods, Jon Larssøn, ( - - - - ), Lisbeth Ottesdatter, ( - - - - ), Susanne Ottesdatter, ( - - - - ), Otte Amundsøn, ( - - - - ), meget fattig.

1769: Er nevnt med 6 personer på garden.

1773: Frivillig avgift: Joen Larssøn, forarmed.


Jon Nielssøn

1777: Bygselsbrev, gml. matr.nr: 56, g.nr: 80, Klubvik, datert, 24-09-1777, bygsler, Jon Nielssøn, av skyld, 0 vog - 0 pund - 12 mark.

1789: I Formueskatten nevnes: Joen (Jon) Nielssøn, Klubvig, nevnes som fattig.

1801: Folketellingen: Jon Nielssøn. 53 Husbonde, gardbr. g1g. Ane Pedersdatter. 46 Hans kone, g1g. Henrich Jonsøn. 22 Deres søn. ug. Bereth Jonsdatter. 14 Deres datter, ug. Inger Jonsdatter. 7 Deres datter. Jon Jonsøn. 9 Deres søn.

1802: " Matr.nr: 56. Klubvig af skyld 12 mark, bruges af 1 Opsidder. Ved denne øden Jord findes ingen Herlighed, hverken af Kornland eller Græsning, derimod fornøden Brændeskov. Dens Værd tager derfor til 16 rdlr." T.L.

1804: Sommertinget 22. Mai. " John Nielsøn fattig, afgaar 18 Mark."

1810: Innrulleringsmanntallet: Jon Nielssøn, 57 aar, Forsaae Barn 10 -18 aar: Jon Jonsøn, 16 aar.

1814: Skifte, 1. 1814, Sluttet 29. Juli 1814 efter Gaardmandskone, Maren Andersdatter, Løkvig Gaard, af Skyld 0 vog 0 pund 9 mark, 4 mark Bopæl i .... Gaard Løkvig, matr.nr: 71 i Ofoten til Indtægt for 18 Rd..... . 33 4 8 udlagt, ?. a; Enkemand Ingebrigt Larssøn, paa Gaarden. 3 Mark for 6 Rd. b; Sønnene Niels og Andreas Johannessønner, 2 Mark for 4 Rd. c; Døttrene Dorthea og Elisabeth Johannesdøttre,1 Mark for 2 Rd.


1816: Innrulleringsmanntallet: Jon Nielssøn, 64 aar, Klubvig. Jon Jonsøn, 23 ibidem.

1817: Skoleskatt: Jon Jonsøn betalte 12 skilling.

1818: Det ble holdt skifte 22. november efter Ane Pedersdatter. Enkemand, Jon ?Nielssøn. Barn: John Jonsøn, 25 aar, Bereth Jonsdatter, 30 aar, Inger Jonsdatter, 28 aar.

1820: Innrulleringsmanntallet: Jon Nielssøn, 68 aar.

1822: Innrulleringsmanntallet: Jon Nielssøn, 70 aar.

Christen Larssøn

1828: Innrulleringsmanntallet: Christen Larssøn, 35 aar, Hildervig.

1830: Innrulleringsmanntallet: Christen Larssøn, 39 aar, Hildervig.

1833: Bygselsbrev, gml. matr.nr: 56, g.nr: 80, bygsler, Christen Larssøn, datert, 20-04-1833, av skyld, 0 vog - 0 pund - 12 mark.

1835: Christen Larssøn, 40 år, Beret Johnsdatter, 56?, Niels Hans, 11, pige, enke, 80, pige, 9. 3 wog byg, 1 ku, 3 sauer, 2 geiter, 1 svin

1 8 3 5 Ane Larsdatter, Klubvig, f. 1780 døde

1836: Innrulleringsmanntallet: Christen Larssøn, 45 aar, Hildervig. Barn 10 - 18 aar: Niels Christensøn, 12 aar. Gabriel Nikolaisøn, 13 aar.

Matrikkelen. Matr.nr: 99. G.nr: 56. Løpenr: 193. Skyld: 0 Vog 0 Pund 12 Mark. Ny Skyld: 0 Skyldaler 3 Ort 18 Skilling.

1839: Matrikkelen: 29-04. Nytt matr.nr: 99. Gml.matr.nr: 56. Løpe nr: 193. Oppsitter: Christen Larssøn, ( - - - - ). Gammel skyld: 0- 0- 12. Ny skyld: 0 skyldaler 0 ort 12 skilling.

1846 Gjertrud Pedersdatter, Klubvig, f. 1765 døde

1847: 7. august ble ungkarl Niels Hans Christensøn, (1823- ), vigd i Ankenes med enke Ane Dorthea Isachsdatter(1817-), Klubvig.

1849 Christian Larssøn f.1788 døde 25.nov. 1849

1860 Bereth Jonsdatter, Klubvig, døde f. 1772

Amund Johnsen

Amund Johnsen (1800?- 1870) fra Skjombotn, sønn av John Eriksøn (1757-), fikk kongelig skjøte på Klubbvik i 1859. (I følge Karl Gabrielsen kjøpte han gården i 1855 for 92 daler og 8 skilling) Amund Johnsen var enkemann da han i 1953 giftet seg med Omine Akselsdatter (1821- ) fra nabogården til Klubbvik, Slettjord. De hadde i 1865 barna:

Amund Mikael Amundsen (1858-1908) Han ble gift med Oline Margrethe Toresdatter (1857-1893), datter av Tore Andreas Olsen fra Evenesmark.

Maren Edia Amundsdatter (1853 - )

Akselie Petrikke Amundsdatter (1861 - ).

Amund Johnsen døde i våren 1870. Samme år ble gården solgt på offentlig auksjon fordi enka, Omine, 47 år gammel med to mindreårige barn ikke syntes å klare de faste årlige utgiftene. [1]


Elias Akselsen

Ved folketellinga i 1865 bodde Omines bror Elias Akselsen og kona Johanne Olsdatter (fra Elvegården) i Klubbvik. De var iallefall kommet hit i 1859. Deres sønn, Hans P. Eliassøn var født samme år som han døde, og i forbindelse med dødsfallet 24. juni oppgis Klubbvig som deres bosted. De bodde først i Elvedalen, men etter en høstflom som tok husene, flyttet de til Yttervika. I følge Karl Gabrielsen var det da blitt uvennskap to svigersøstrene Omine og Johanna. Johanna Olsdatter hadde skulle ha lett for å bli uforlikt med naboene. Elias Akselsen og Johanna Olsdatter flyttet til Yttervika. Her fikk de kjøpe en liten eiendom, kalt Bergelandet i 1869. Se nedenfor.


Skyldelingsforrettning ble holdt paa Gaarden Klubvik, matr.nr: 99/56. Løpenr: 193. 12 Mark, eller 3 Ort 18 Skilling. De som var involvert; Amund Johnsøn og Elias Axelsøn. Datert, Fagernes 8. Juni 1869. Underskrevet; Gabriel Nikolaisøn, m.p.p. Hans Christensøn, m.p.p. Niels Axelsøn, m.p.p. Hans Anderssøn, m.p.p.

Skjøde, 12. 1869. Utstedt til Elias Axelsøn, paa Gaarden Klubvik, matr.nr: 99/56, løpenr: 193. Af Skyld, 12 Mark, eller 3 Ort 18 Skilling, og Kjøbesummen var 40 Spesiedaler. Datert, Klubvik 4. September 1868? Amund Johnsøn. h.i.p.

Til Vitterlighed;

A. Bertelsøn.


Iflg matrikkelen for 1886: bnr 193b1 navn: Bergelandet Eier: Elias Akselsen skyld: 0-17 0-0-9-9

Elias Akselsen og Johanna Olsdatter ble ikke lenge I Yttervika. De flyttet derfra til Ytre Hallarvik der han ble husmann hos Ole Akselsen. Siden flyttet de til Steigen hvor Johanna hadde slektninger. I følge Karl Gabrielsen skulle de to ha flyttet 14 ganger fra sted til sted i Skjomen. [2] I tillegg til overnevnte steder er det bare kjent at de skal ha bodd i Gressvika på Slettjorda.

Ole Andreas Johnsen

Ole Andreas Johnsen kjøpte gården på den offentlige auksjonen for 112 spd. To år sendere solgte han gården for 90 spd til Johan Chr. Dahlseng [3]

Anton M. Johansen

I 1872 fikk Johan Christian Dahlseng (1819 - 1895?) skjøte på gården etter en auksjon. Dahlseng hadde kommet til Ankenes som kirkesanger. (Ytreberg 1. s. 95). I 1865 bodde han på Skjomnes med familien sin.

1872: Skjøde, 20. 1872. Utstedt til Johan Chr. Dahlseng, paa Gaarden Klubvik, matr.nr: 99, løpenr: 193 a, efter Auktion Skjøde af 20. September 1870, af Skyld; 10 2/3 Mark, eller 3 Ort 8 Skilling. Kjøbesummen var 90 Spesiedaler. Datert, 28. Desember 1872. Ole Andreas Johansøn. m.p.p.

Johan Chr. Dahlseng sørget for at datteren Karoline Ida Dahlseng og mannen, Anton M. Johansøn (1834-1900), hennes fikk overta gården. De to hadde giftet seg omlag 1867. Johan Chr. Dahlseng solgte gården sin på Skjomnes og flyttet sammn med kona Olea, til Klubbvik sammen med dattera og hennes mann.


Anton står som husfader i folketellinga i 1875. Omina Akselsdatter, enka etter den forrige eieren i Klubbvika er blitt kårkone på gården. Svigerfaren, Johan, er øyensynlig død.

1875: Folketellingen: matr.nr: 193 a.

Anton M. Johansøn. 41 Husfader, gardbr. fisker. bygselsmand

Karoline Ida Dahlseng. 29 Hans kone

Johan K. Antonsøn. 8 Søn.

Bernhard J. Antonsøn. 6 Søn. ERNA Olea M. Antonsdatter. 4 Datter.

Laura J. Antonsdatter. 1 Datter.

Olaf Kristiansøn. 15 Fostersøn

Karl A. Kristiansøn. 1 Fattigl af Ank. Fattik.?

Omina Akselsdatter. 53 Kaarkone

Anna K. Dahlseng. 7 Tienestepige. Kokke


Anton Johnsen kom fra Beisfjord. Han var mer fisker enn gårdbruker ifølge Karl Gabrielsen, og var godt utstyr med båter og fiskeredskap. Men han fikk anlagt ei ei seter i Klubbvikmarka hvor han bygde sæterbu og fjøs. Sønnenene Johan og Bernard var til god hjelp med rydde setervoll. I femti årsalderen hyrte Anton seg på en galeas som dro på fiske i Kvitesjøen. Der opplevde han et voldsomt uvær hvor galeasen holdt på å forlise. Anton fikk ødelagt helsa da, og ble ingen arbeidsmann mer. [4]

Johan og Bernard Dahlseng

Sønnene Johan og Bernhard var henholdsvis 18 og 16 år gamle, da de måtte ta ansvaret etter faren. Da det ble tid for lofotfisket, dro de med åttringen til faren med Johan som høvedsmann. På slutten av 1890-årene hadde både Johan og Bernard giftet seg og overtatt farsgården. Husene på gården var gamle, og brødrene bygde både nytt fjøs og våningshus. Gammelstua ble kårhus for Ida og Anton. [5] Ved århundreskiftet døde svigerbroren til Bernard, som hadde overtatt farsgården på Tårstad. Enka solgte gården til Bernard Dahlseng som da flyttet dit med familien sin. [6]


Skandia

Det svenskeide gruveselskapet Skandia kjøpte i 1907 fallrettighetene til Klubbvikelva for å bygge kraftstasjon her. Planen var å bygge ei smeltehytte for å utvinne kopper fra selskapets gruver.


Johan Dahlseng

Johan var nå blitt eier av hele gården. Da Narvik ble by, var det slutt på sæterdrifta. Det ble nå marked for melk og andre gårdsprodukter. Som den første i Skjomen, skaffet hanseg en motoråttring som han brukte både til lofot- og finnmarksfiske og som føringsbåt. I 1924 bygde han ekspedisjonskai for rutebåten til Narvik. To år senere kjøpte han sammen to av sønnene ei motorskøyte som fikk navnet Brødrene.Johan dyrket opp mye jord på Sætran. (Karl Gabrielsen) I følge Skjalg Slettjord hadde Gammel Dahlseng, som Johan etterhvert ble kalt, en svenske boende på Sætran som drev jorddyrking for ham. (Muntlig meddelelse til Lars Slettjord) Dette var sannsynligvis Ole Eriksen som er oppført folketellingen fra 1910, med antatt fødselsår i 1855 fra Gellivare og oppført med Favnvedhugging om vinteren og jordarbeide om sommeren.

Johan overgav skriver Karl Gabrielsen, gården til sine tre yngste sønner: Sofus overtok Sætran, Bergiton skulle rydde et nytt bruk i Klubbvikmarka og Leif slå seg ned på hovedbruket i Klubbvika. Landbruksdepartementet bevilget kr 1200 til en ny veg til bureisingsbruka i 1936, og vegen ble bygd i 1937. Året før var det bygd nytt ny fjøs og nytt våningshus på Sætran. Tomt til huset på bruket til Bergiton ble gravd ut, og tømmer hugd(Karl Gabrielsen) Johan Dahlseng kjøpte traktor, den første i Skjomen: En ombygd Ford A.


I 1938 ble planene endret. Leif valgte å flytte til Hårvik i Tjeldsund hvor kona var fra. Han fikk overta tømmeret som Bergiton hadde hugd. Bergiton overtok hovedbruket i Klubbvika, og overtok som rutebåtekspeditør og poståpner for faren sin. Da krigen kom ble det marked for brensel. De to brukerne i Klubbvika solgte bjørk til tyskerne. Gjelda på gården ble nedbetalt, og brødrene bygde et lite kraftverk i fossen i Klubbvikelva som leverte strøm til lys og varme på de to brukene. (Karl Gabrielsen)

Sofus og kona Oliva flyttet etter krigen til Forselv som de forpaktet i noen tid før de flyttet til Narvik. Bergiton og kona Paula flyttet på 50-tallet til Helgeland hvor Paula var fra. Klubbvikgården ble en tid forpaktet til Viktor? Mosling og brukt til sauebeite.

Arnold Dahlseng

Arnold Dahlseng (1915? - 1998?), sønn av xxxe Dahlseng kjøpte Klubbvika av Bergiton på 1960-tallet. xxx Dahlseng begynte vaskeridrift i Narvik, og planla å begynne sauefarm i Klubbvika.

Folketelling 1875

Folketelling 1900 http://da.digitalarkivet.no/ft/bosted_land/bf01036932002945

001 Johan Dahlseng 1867.10.09 Ankenes hf g Gaardbruger, driver lidt sildefiske og noget tømmermandsarbeide

002 01 Anna Jensdatter 1870.06.23?? Ankenes hm g Husligt arbeide, delvis Budeie b

003 01 Jens Dalseng 1892.07.08 Ankenes s ug Arbeider, hovedsagelig stenarbeide f

004 01 Anton Dalseng 1894.07.15 Ankenes s ug Almindeligt gaardsarbeide b

005 01 Kristian Dalseng 1896.08.11 Ankenes s ug Almindeligt gaardsarbeide b

006 01 John Dalseng 1898.10.28 Ankenes s ug Almindeligt gaardsarbeide b

007 01 Ingeborg Dalseng 1900.12.02 Ankenes d ug b

008 01 Alfred Dalseng 1902.12.04 Ankenes s ug b

009 01 Sofus Dalseng 1904.11.26 Ankenes s ug b

010 01 Leif Dalseng 1907.06.06 Ankenes s ug b

011 01 Jakobine Dalseng 1909.07.14 Ankenes d ug b

012 01 Elise Amundsdatter 1890.05.03 Ankenes tj ug Budeie om vinteren og sommerarbeide om sommeren b

013 01 Ole Eriksen 1855? Gillevare i Sverige el ug Favnvedhugning om vinteren og jordarbeide om sommeren b

014 01 Ida Dalseng 1846.04.19 Ankenes fl e Føderaad, Haandarbeide b


Folketelling 1910 <gallery>

Bilde:OTb.jpg|OT Bilde:ledig.jpg| Bilde:ledig.jpg| Bilde:ledig.jpg| Bilde:ledig.jpg| Bilde:ledig.jpg| </gallery

Referanser

"

  1. Gabrielsen, Karl: Garden Klubbvik i Skjomen. Manuskript.
  2. Gabrielsen, Karl: Garden Klubbvik i Skjomen. Manuskript.
  3. Gabrielsen, Karl: Garden Klubbvik i Skjomen. Manuskript.
  4. Gabrielsen, Karl: Garden Klubbvik i Skjomen. Manuskript.
  5. Gabrielsen, Karl: Garden Klubbvik i Skjomen. Manuskript.
  6. Gabrielsen, Karl: Garden Klubbvik i Skjomen. Manuskript.

"

Mal:Referanser