Gnr 61 Sandvik nordre

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sandvik nordre kalles også Ytter/Ytre Sandvig.


1718: Dagskatt: Povel Toresøn, find. " Udarmed." " Ytter Sandvig øde. " 1730: Yttre /nordre lå øde til i 1730, da det ble oppført en kornlåve og 3-4 høyhus av tømmer.

AXEL HENRICHSØN

I 1769 ble Axel Henrichsøn f. 1737/1742 gift med Anna Nielsdatter f. 1743.

Sommerting 1779 : Oppsitter Axel Henrichsen Yttre Sandvig


Axel og Anna hadde i 1801 barna Lars Axelsøn .1783 og Barbro Axelsdatterf.1786. På gården bodde da også Niels Axelsøn og kona Ane Axelsdater f. 1778. Muligens var en av de to barn av Axel og Anna. Anna Nielsdatter synes å være død i 1808, og da var Axel Henrichsøn falit. Han var død i 1810.


1810: Innrulleringsmanntallet. Yttre Sandvig. Isak Olsøn, 33 aar. Sverige.

1818 Sommerting Fogden Juel begiærede følgende Staten tilhørende Gaardparter opbuden for dette Aar til Græsleie, nl. bl.a No. 92. Yttre Sandvig, hvortil ingen meldte sig efter Opbydelsen. Efter 3de Udraab meldte ingen sig som havde videre ved Retten at erindre, blev den hævet.


1818 HøstTing 74: .... Jens Olsen Indre Sandvig bruger i Gaarden yttre Sandvig 18 mk.

1819 Ting # 1819 B Høst 75: Jens Olsen Indre Sandvig bruger i Gaarden yttre Sandvig 18 mk.

AXEL JENSØN

1822: Innrulleringsmanntallet. Yttre Sandvig. Axel Jensøn, 25 aar, Sandvig.

1830: Innrulleringsmanntallet. Yttre Sandvig. Axel Jensøn, 33 aar, Sandvig. Hans Olsøn, 25 aar, Bedsfjord.

1833: Bygselsbrev utstedt til Axel Jenssøn, på garden Sandvig yttre, g.matrnr: 92, g. nr: 61. Datert 20-04-1833. Skyld: 0 Vog 0 Pund 18 mark.

1835: Axel Jenssøn, 42 år, Marit Knudsdatter, 44, Knut, 14, Enevold, 12, Maren Anna. 10, Gabriel Andreas, 6, Jens, 3, Elen Hemming,

Inderst, Ole Enevoldsen?, 47 år, kone, 34, Enken, Kjerstin Tostensdatter, 35, Peder Karoleus, 1.

1848?: Kongelig Skjøde, 30. 1848?. Utstedt til Axel Jenssøn, paa Gaarden Nordre Sandvig, matr.nr: gml. 92. n.nr: 92. Løpenr: 176. Af Skyld, gammel: 18 Mark, ny, 2 Ort 18 Skilling. Kjøbesummen var 30 Spesiedaler. (Iflg. Petter Sandvik s 61 ble Aksel Jensen eier av SandvikNordre for 30 spd)

1867: Axel Jensøn er død. ( - -1797 15-03-1867).

Ole Enevoldsøn er død. ( - -1785 09-05-1748).

CHR. ELLINGSEN

I matrikkelen 1863 er Chr. Ellingsen oppført som bruker. (Petter Sandik s.61)

OLE JOHAN ISACHSEN

1865: Folketellingen: Sandvig nordre, løpenr: 176. Ole Johan Isaksøn. 43 Husfader, gardbr. Selveier. Andrea Olsdatter. 41 Hans kone. Ole Jakob Olsøn. 9 Deres søn. Andreas Olaus Olsøn. 3 Anne Isaksdatter. 55 Tienestepige, enke. (I 1857 hadde Ole Johan Isaksøn og Andrea Olsdatter bosted på Skjomnes - deres sønn Ole f. 7.11.1857 ble døpt 3.12.1857-døypte i Ofoten 1851-1860)

O. J. Isaksen var sønn av Isak Larsen og Abelone Rasmusdatter fra Trældal. Kona Andrea Karoline Olsdatter (1826-1914) var fra Østervik.

1866: Skjøde, 14. 1866. Utstedt til Axel Jenssøn, paa Gaarden Sandvik Nordre, matr.nr: 83. Løpenr: 176. Af Skyld; 18 Mark, eller 3 Ort 18 Skilling.for en Kjøbesum af 50 Spesiedaler. Datoer 23. Sept. 1851. Datert, Lieland 27. September 1865. Lars Larssøn.

1875: Folketellingen: Sandvig nordre, Løpenr: 176. Ole Johan Isaksøn. 54 Husf, Selve. Gbr. FiGMnn. Andrea K. Olsdatter. 51 Hans ko. Husm. Ev. Of GKnn. Ole Jakob Olsøn. 24 Deres søn. Hj.faderenMnn. Andreas Olaus Olsøn. 14 Deres søn UMnn.

1878 Ole Johan Isaksen død.

ANDREA KAROLINE OLSDATTER

Andrea Karoline Olsdatter drev etter ektemannens død, gården til sønnene giftet seg. Andrea Olena Karoline Olsdatter, var fra Østervik i Evenes, hun var datter av Ole Jakobsen og Ane Hansdatter Evenes Andrea giftet seg med Ole Johan Isaksen Trældal, og overtok gården SANDVIK Skjomen.Min far Ole Sandvik fortalte at Ole Johan Isaksen far Isak Larsen og en bror rodde fra Bergen for så å slå seg først ned i Isakvika Skjomen. I dag bare navnet Vika. Broren sies rodde tilbake til Bergen. Andrea var ei pionærkvinne, da hennes barn var gammel nok til og begynne på storskolen, manglet det lærere med bedre kunnskaper. Dette ville hun gjøre noe med. Elste sønnen Oskar, kunne både lese og skrive og mye hadde hun lært ham selv. Hun dro til sin hjembygd Evenes og prost Andersen og spurte han om råd for krav om flere lærere til indre Ofoten. Hun møtte opp på tingets møte på Fagernes 1895 og krevde flere lærere til skolekretsene i indre Ofoten, og at også fattigbarn hadde rett til god skolelærdom . Men blev avvist. Andrea ville ikke gi seg. Hun dro hjem, utstyrte seg med lister for samme krav og rodde rundt til gårdene i indre Ofoten for å få underskrifter. Neste gang, i 1896. Hadde tinget møte på Fagernes gård. Da hun troppet opp med sine lister blev hun først avvist, men det var noen tingmenn som foreslo å la henne komme med sitt bud og forelegge sine lister. Tingmennene tok imot listene og ba henne og være med dem å spise middag føre møtet. Etter dette møtet blev det opprettet tre nye lærerstillinger i indre Ofoten, noe Oskar (min farfar)mente var sin bestemors innsats. Og det var vel første gang det satt ei kvinne ved tingmennenenes bord. Senere, da noen spurte henne om tinget, svarte hun bare-Jeg er bare glad at vinden ikke hadde snudd, da jeg rodde hjem. Mye om Andrea har min onkel Petter forfattet. En del har min far Ole fortalt.

1891: Matrikkelen: G.nr: 61. Br.nr: 1. G.matr.nr: 83. Løpenr: 176. Sandvig nordre. Eier/ bruker: Ole Isaksøns enke. Urev. skyld: 0 Daler 3 Ort 18 Skilling. Rev. skyld: 1 Mark 00 øre.

Sønnen Ole Jakob Olsen Sandvik (1857-1905) giftet seg med Elette Jakobine Larsdatter Lund (1859-1893).

Bruksdeling

1900: Folketellingen: Sandvig nordre: 61-1. Ole Olsøn. 1857 Gbr. favnv. hugger. NS. GNN. Andrea Olsdatter. 1826 Husbestyrerinde Ev. NS. GNN. Oskar Olsøn. 1884 Jordarb. NS. UNN. Karl Olsøn. 1888 Gjætergut. NS. UNN. Otelius Olsøn. 1890 Brændehugger. NS. UNN. Kristine Olsdatter. 1885 Budeie. NS. UNN. Josefine Olsdatter. 1892 Strikkerske. NS. UNN.

Sandvig nordre: 61-1. " Nordgarden." Andreas Olsøn. 1862 Husm. favnvedhugger. NS. GNN. Ingeborg Kristiansdatter. 1858 Hans kone. NS. GNN. Kristian Andreassøn 1897 NS. UNN.


Etter at både Ole Jakob og Elette var død, ble Andrea "både bestemor, mor og far for hele familien" deres og drev gårdsdriften sønnen Oskar overtok. (Petter Sandvik s. 62)

Skylddelingsforretningen mellom de to brukene skjedde i 1907. (Petter Sandvik s.62)

B. nr 1 Nordgården

ANDREAS OLSØN

Andreas Olsøn (1862-1908) ble gift med Ingeborg Kristiansdatter (1858- ). De etablerte et nytt bruk, og fikk sønnen Kristian (1897- ) Andreas Olsøn omkom under tilbakereise fra Sørskjomen, der han hadde vært for å male korn på mølla der. tross advarsel om stor sne-isskrede,valgte han likevel og dra hjem til Sandvik. Grunnen var nokk at hans hustru Ingeborg hadde sin 50-årsdag denne dagen. Like etter passering Gangarnesset løsnet et større sne-isskred.Hva som virkelig hente med Andreas vet ingen , da hele fjorden ble dekt av snekov. Andreas blev funnet i fjæra på Oternesset, som er på andre siden av fjorden.Det er sagt at trykket av skrea førte han dit. Ingeborg blev nå alene på gården Nordre Sandvik, som senere blev kalt yttersandvik. Det kan nevnes at Ingeborgs bror Junius Lundemo var meget hjelpsom mot sin søster. Andreas sønn Kristian var mer interessert av det som hadde med sjøen å gjøre og blev tidlig tilsett som skipper på Holmlundjekta.Kristian blev trofast hos Holmlund til han gikk av som pensjonnist. Kristian giftet seg med Sandra Sandvik, sin nærmeste nabo. De var ikke i slekt med hverandre. Paret fikk 6 barn. 3 gutter 3 jenter

Andreas født 09.11.1925

Solveig " 23.09.1929

Evelyn " 27.09 1931

Olaf " 30.03.1935

Annemarie " 07.10.1937

Paret hadde også et guttebarn med navnet Olaf, født 1927, som døde grunnet meslinger.

B. nr 2 Rosenborg

OLE JAKOB OLSØN

Den øverste låven ble oppført av Ole Olsen som kornlåve. (Petter Sandvik s. 63)

OSKAR SANDVIK

Oskar Sandvik (1884-1967) drev gårdsbruket fram til 1928. Han var på Lofoten i begynnelsen av 1900-tallet, og hadde på slutten egen båt som han leide ut til andre fiskere fra Skjomen. I 1922 bygde han på en etasje på våningshuset. I 1928 overdro han bruket til sønnen Ole Sandvik, og flyttet med resten av familien til Narvik der han var leder for Narvik Losse- og Lastearbeiderforening.

OLE JACOB LUND SANDVIK

Ole Sandvik(1907-1991) overtok gården etter etter faren, Oscar Sandvik, i 1928. Han giftet seg året etter med Ruth Henriette Fagerhaug født 1907 i Kristiansund. Paret fikk 5 barn: Olaf Sigmund 1930 Lillian Reidun 1931 Harry Carol 1932 Oddveig Henriette 1936 og Trygve Hilmar 1938. På gården var det gjenomsnitlig 2 melkekyr 1 hest 20 sauer 2 gjeiter samt noen høns. I 1948 opphørte ekteskapet og alt dyrehold blev avviklet, bortsett fra saueholdet som varte til 1962. I 1948 flyttet Borghild Hansen til gården som hushjelp ( født Silsand på Senja). Med henne fikk Ole ei datter Torgunn 1954 Huset fikk nytt bordklede og tak ca. 1975 ellers ingen forandringer. I 1991 flyttet Ole på sykehjem ,der han døde 11 mai 1991. Borghild flyttet til Skjomen Eldresenter på Elvvegard Huset skulle fortsatt gi tak over hode til noen fler, for våren 1993 flyttet Harry med gravid samboer inn. Der blev Ruth Jorun født 19 november 1993.Hun er nok den siste som fikk æra av og bli registrert født med denne adressen.

TRYGVE HILMAR SANDVIK

Disse tre flyttet fra Rosenborg i 1995, siden har ingen budd der og gården er i ei dårlig forfatning. Samme året kjøpte Trygve ut sine søsken og står nå som eier. På eiendommen står i dag foruten Rosenborg 1 våningshus bygd 1983 hvor Trygve Sandvik bor 2 selveiertomter som eies av Torbjørn Sandvik og Harald Eriksen. 4 festetomter: Ketil Forselv, Nils Jansson, Wencke Seloter og Per Osmark