1830 B Høst

Fra Gamle Narvik
Revisjon per 10. jan. 2010 kl. 16:28 av Lars slettjord (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1830[rediger]

Aar 1830, den 6te September blev det almindelige Høste-, Sage-, og Skattething for Ofodens Thinglaug sat og fremholdt paa Gjestgivergaarden Lieland i Ofoden. Retten blev betjent af Sorenskriveren i Overvær af de 4-re eedsvorne Laugrettesmænd

1. Hans Olsen Lielandskar,

2. Niels Andersen Skaarnæs,

3. Jens Hansen Løkvig og

4. Jonas Abrahamsen Store Harriangen.

Ved Retten som sat til Lovlig Tid var tilstæde Const. Foged Oustad, Lensmand Heitmann og den thingsøgende Almue.


HVORDA: blev læst følgende Love og Offentlige Foranstaltninger:

1. Bekjendtgjørelse angaaende smittede Steder Udenlands, dat: Det Kongelige Marine Departement, den 24de Marts d.A.

2. Lov om Offentlige Politie-Sagers Indstevning til Høiere Ret m.v., dat. 1ste Mai d.A.

3. Lov betræffende Forandring i Loven om Lodsvæsenet af 6te Aug. 1824, dens Pgf. 23, dat. 1ste Mai d.A.

4. Lov angaaende Stevningers, Dommes og andre Documenters Forkyndelse for undvegne Arrestanters Vedkommende, dat, 26de Mai d.A.

5. Lov angaaende udvidede Handelsrettigheder for Stedet Lillesand, dat. 26de Mai d.A.

6. Lov angaaende de Afgifter af Varer og Fartøier, som indtil 1ste Juli 1833 skulle erlgges, dat. 25de Juni d.A.

7. Amtets Fordeling af de af Nordlands Fogdecasses i Aaret 1829 forskudte Udtællinger, der igjen bliver at erstatte bemeldte Casser ved Ligning, deels paa Amtet, deels paa vedkommende mindre Districter for Aaret 1829.

8. Repartition over Delinqvent Omkostninger og andre Udgifter der efter Amtets Fordeeling af 27de Aug. d.A. ere forskudte i Aaret 1829 og som bliver at fordele paa Fogderiet, dat.- og af Amtet approberet den 30te f.M.

9. Opbydelse til Græsleie til 3die Mai 1831 af endeel Gaarde og Gaardeparter af Statens Gods, dat. 31te f.M.

Const. Foged Oustad mødte og fremlagde skriftlige Qvæstioner af 31te f.M. til et General Thingvidnes Erhvervelse, som han begjærede optaget og sig derefter beskrevet meddeelt. Qvæstionerne acteres saal: **

Laugrettet og Almuen til disse Qvæstioner afgav derpaa følgende Svar, nemlig:

Til 1ste, 2nden, 3die, 4de, 5te, 6te og 7de Qvæst.: Resp.: NEI.

Til 8de Qvæst.: Resp.: Ja, 1 Vog 1 Pund i Bjeldgam.

Til 9de Qvæst.: Resp.: Nei.

Til 10de Qvæst.: Resp.: Med at svare Skatterne har Johan Mikkelsen haft 12 mk. i Rombaksbotten til Græsleie. Det Passerede blev hermed sluttet som Thingsvidne og skal blive beskrevet meddeelt.


Const. Foged Oustad fremlagde fælgende Mandtaller som han paa sædvanlig Maade begjærede examinerede og attesterede, nemlig:

1. Mandtal over Grundfrelse af Huse og Bygninger, samt Roerhuuse og Fiskegjelder opsatte i Fiskevæhret Skraaven for Aaret 1830. Mandtallet blev læst og saaledes berigtiget at Lieland Matr.No. 33, Hans Olai Linds Enke, nu gift med Erik Ellingsen ikkun har en Bod og en Gjeld.

2. Mandtal over Do. Do. opsatte i Kandstadfjorden for Aaret 1830. Mandtallet blev læst og saaledes berigtiget: at Matr.No. 1, Lielandskar, Ole Andersen har 1 Bod og 2 Gjelder, Matr.No. 25, Yttre Bøe: Peder Olsen har 1 Bod og 3 Gjelder. Matr.No. 39, Wirak: Johannes Torstensen har 1 Bod og 3 Gjelder. Virak: Peder Knudsen udgaar som ei existerende. Matr.No. 31, Tørrestad: Jørgen Agersborg har 1 Bod og 2 Gjelder, Ole Torstensen har 1 Bod og 2 Gjelder, Matr.No. 36: Lien, Lars Haldorsen har 1 Bod og 2 Gjelder, Matr.No. 59: Lengenæs, Lars Paulsen har 1 Bod og 2 Gjelder. Matr.No. 88, Tjellebotten, Jørgen Ursin har solgt sin Bod og Gjeld til Mads Benjaminsen Fuskevog i Senjen.

3. Mandtal over de paa Staten tilhørende Gaard og Fiskevæhr Gievæhr i Bodøe værende Roerboder m.v. for Aaret 1830. Her i Thinglauget gives ingen der har Roerboder i dette Fiskevæhr.

4. Mandtal over Jegteskipperskatten for Aar 1830. Mandtallet blev læst og af samme udgaar Erik Ellingsen Lieland der ingen Reise har gjort.

5. Mandtal over Gjestgiverskatten for Aar 1830. Mandtallet blev læst og uimodsagt.

6. Mandtal over Søe-Finner og Skovlapper der til Skat ere ansatte for Aaret 1830. Mandtallet blev læst og saaledes berigtiget: at Anders Amundsen Evenæsmark ikkun har et Storfæe og 8te Smaae, John Amundsen har kuns 2 Storfæe og 10 Smaae, Ole Pedersen har derimod 8 Storfæe og 20 Smaae, Paul Larsen Bogfjeldmark udgaar ligesom og John Johnsen Raanen.

7. Mandtal over Formue eller Ledingsskat for Aaret 1830. Mandtallet blev læst og uimodsagt, naar undtages at Peder Amundsen Lielandskar bør udgaae.

8. Jordebog over Laugstolgodset og Statens 2det Jordegods for Aar 1830. Jordebogen blev læst og derved intet erindret.

9. Examinationen blev hermed sluttet og skal blive beskrevet meddeelt.

Hermed udsættes Sagethinget til i Morgen Formiddag.

Heidenreich(sign)

Hans Olsen Lielandskar Niels Andersen Skaarnæs Jens Hansen Lækvig Jonas Abrahamsen Store Harriangen Alle 4-re med iholdt Pen.


Aar 1830, den 7de September, continuerede forestaaende Sage- og Skattething for Ofodens Thinglaug paa samme Sted som igaar og under ligedan Retsadministration. Den Thingsøgende Almue var ogsaa idag tilstede.

HVORDA: blev læst følgende private Documenter:

1. Afkald fra Ole Bertheus Einersen Lendvig for Arv 91 Spd. 3 ort 17 sk, dat 21de April d.A.

2. Kongeligt Skjøde til Peder Jørgensen paa 2 pd. 6 mk Fiskesleie i Matr.No. 29. Stuenæs, dat 15de Sept. 1829.

3. Obl. fra Peder Jørgensen Stuenæs til Staten for 50 Spd 12 sk mod aarlig Jordafgift m.v. dat. 29de April d.A.

4. Ole Pedersens med fl. Skjøde til Peder Gulliksen paa 7 mk Fiskesleie i Stieberget for betalt Kjøbesumma 40 Spd, dat. igaar.

5. Bemeldte Peder Gulliksens Kaarkontrakt til sine Foreldre Ole Pedersen og Karen Pedersdatter, ditto Dato.

6. Meerbemeldte Peder Gulliksens Skjøde til Hans Hansen paa 1 mk Fiskesleie i Stieberget for betalt Kjøbesum 5 Spd. Do. Dato.

7. Ole Pedersen Bakkejords Bøxelseddel til Baard Olsen paa 12 mk Fiskesleie i Store Bjerkvig, for Bøxlerens og Hustruens Levetid, dat. igaar. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

8. Niels Ravns Do. til Mons Schønning paa 1 pd 3 mk i Nyegaard indtil at Vedkommende Myndling bliver myndig, dat. idag.

9. Aflyst Anders Christensens Obl. til Ole Pedersen, stoer 100 Spd mod Pant i Store Bjerkvig, dat. og thinglæst 13de Juni 1825, hvorimod Qvitteringen uden Dato.

10. Amund og Anders Anderssønners Skjøde til Anders Larsen m. fl. paa 9 mk i Store Hochvig, for betalt Kjøbesum 30 Spd. Dat. 31te Decbr. 1828.

11. Andreas Ellingsens Skjøde til Jørgen Blix Ursin paa 10 1/8 mk i Tjelle for betalt Kjøbesum 24 Spd. dateret den 4de Mai d.A.

12. Kongeligt Skjøde til Ofodens Almue paa Evenæs Kirke for Kjøbesum 900 Spd, dateret 27de Marts 1827.

13. Evenæs Sogns Almues deres Obl. til Nordlandske Kirke- og Skolefond for resterende Kjøbesumma paa Evenæs Kirke med 360 Spd, der skal betales Terminviis mod Pant i Evenæs Kirke, dat. 23de Aug. d.A.


Derefter blev foretaget: SAGEN: Lensmand Heitmann contra Peder Jørgensen Stuenæs, udsat fra Vaarthinget, 30de April d.A. Citanten Lensmand Heitmann mædte og anmeldte at nærværende Sag er i Mindelighed afgjort, af hvilken Aarsag han forlangte Sagen som forligt fra Retten hævet. Indstevnte Petter Jørgensen Stuenæs mødte ligeledes og vedtog Citantens Tilførsel.

ERAGTET: Paa Forlangende bliver Sagen som forligt fra Retten hævet.


NYE SAG:For Retten mødte Sognepræst Allan. der fremlagde skriftlig Stevning af 6te Aug. d.A. lovlig forkyndt 13de f.M. ifølge hvilken Erik Larsen Fremnæs til idag er indstevnet at lide Saggivelse og Dom m.v. i Anlednimg en af Indstevnte foretaget ulovlig Skovhugst i Gaarden Ankenæs's Skov, hvoraf Citanten eier 1/2 Vog.

Videre producerede Comparenten Attest fra Forligelses Commisionen, dat. 1ste d.M., som viser at nærværende Sag der 1ste Juli d.A. forgjæves er prøvet til mindelig Afgjørelse. Disse Documenter begjærendes læste og acterede, samt Sagen iøvrigt fremmet efter den Anledning som Stevnemaalet maatte give, forbeholdende sig nærmere at fremkomme med sin Paastand i Sagen. Indstevnte Gaardbruger Erik Larsen Fremnæs mødte for Retten efter Paaraab og paa Opfordring erklærede at være til idag lovlig indstevnet. De af Citanten irettelagde Documenter bleve derpaa læste og acterede under No. 1 og 2 saal.: * *

Efternogen Ventillation imellem Sagens Parter bleve disse forenede om Sagens mindelige Afgjørelse, saaledes nemlig: at Indstevnte erkjender Sigtelsen, og for Sammes Udøvelse, nemlig for Hugsten at erlægge til Sognepræst Allan 10 Spd. foruden i Sags Omkostninger 5 Spd, tilsammen 15 Spd, som betales naar forlanges. Forliget forlangtes ikke paa anden Maade Protocollen tilført, hvormed Citanten begjærede Sagen som forligt fra Retten hævet.

ERAGTET: Efter Citantens Begjæring bliver Sagen som forligt fra Retten hævet.

For Retten fremstillede sig Enkemadame Kjersten Maria Moestrøm med Laugværge Jens Jensen Lieland, der fremlagde skriftlig Kaldseddel af 13de Aug. d.A. efter hvilken Statius Mosling til idag er indstevnet at taale Sagegivelse og lide Dom m.v. for ubeqvemme Ord mod Citantinden. Comparenterne producerede Attest fra Forligelsescommisionen som viiser at nærværende Sag der har været prøvet til Afgjørelse, men forgjæves den 9de Aug sidstleden. Disse Documenter forlangtes læste og acterede, samt Sagen for Retten fremmet efter den Anledning som Stevnemaalet maatte udviise, forbeholdende nærmere at fremkomme med sin Paastand. Indstevnte Statius Mosling mødte efter Paaraab og vedtog at være lovlig stevnet. De af Citanteninden producerede Documenter bleve derpaa læste og acterede under No. 1 og 2: saal.: * * Efter lang Ventillation og Overeenskomst imellem Sagens Parter bleve disse foreenede om at Sagen fra Retten maatte blive hævet, saaledes at Samme fra nu af fra begge Sider skal ansees som forligt, da der fra ingen af Siderne har været nogensomhelst Hensigt til gjensidig Fornærmelse, men at de paa begge Sider som vel forligte fra denne Dag af skal ansees. Enhver af Parterne forenede sig ligeledes om at bære hver sine Omkostninger.

ERAGTET: Paa Grund af Parternes Begjæring bliver Sagen saaledes som forligt fra Retten hævet.

For Retten mødte Konen Mette Eriksdatter med sin Mand Ole Amundsen Wold, som hendes Laugværge, der fremlagde skriftlig Kaldsseddel af 16de Aug. d.A. efter hvilken Peder Mikkelsen Lieland til idag er indstevnet at lide Saggivelse og Dom m.v., for Citantinden tilføiet Hug og Slag. Comparenten fremlagde derhos Attest fra Forligelsescommisionen, som viiser at Sagen den 1ste Juni d.A. forgjæves har været prøvet til mindelig Afgjør­else. Documenterne begjæredes læste og acterede, samt Sagen iøvrigt fremmet efter Tilstevningen. Indstevnte Peder Mikkelsen Lieland mødte og vedtog at være lovlig stevnet. De producerede Documenter bleve læste og acteres under No. 1 og 2 saal.: * Parterne efter nogen Ventillation bleve saaledes

FORLIGTE: At Indstevnte Peder Mikkelsen Lieland tilstaaer Søgsmaalet og som Følge deraf forpligter sig til at erlægge til Citantinden Mette Eriksdatter for de hende tilføiede Hug og Slag 5 - fem - Specier og i Omkostninger 2 Spd 4 ort, tilsammen 7 Spd 4 ort, som betales inden 14 Dage fra Dato under Executions Tvang. Sagen erklæredes saaledes forligt, og til Bevidnelse herom underskriver Parterne Protocollen, hvormed Sagen ansees afgjort.

Som Laugværge Mette Eriksdatter Ole Amundsen Peder Mikkelsen med iholdt Pen m. i. p. m.i p.

ERAGTET: Som forligt hæves Sagen.


Derefter blev læst: 14. Afkald fra Gabriel Jacobsen paa Kone Lisa Larsdatters Vegne for Arv: 2 Spd. 5 3/4 sk. dat: idag. 15. Skjøde fra Aron Jansen Tofte til Rasmus Christensen Sandtorv paa 7 7/8 mk Fiskesleie i Gaarden Tjelle for betalt Kjøbesum 22 1/2 Spd, dat: idag.

John Johnsen Forselv lod ved Niels Nielsen Sør-Schiombotten anmelde at han i dette Aars Foraar i Forselv Mark har fanget en voxen Bjørn, hvis Hud inden Retten blev foreviist. Fangsten erklærede Laugrettet og Almuen sig bekjendt med; Thi blev Huden paasat Rettens Segl og Comparenten Attest meddeelt om det Passerede.

Anders Johnsen Raandahl lod ved John Henriksen Tjellemark anmelde at han i f. Aars Høst i Raandahldfjeldet har skudt en voxen Bjørn og 2de Unger eller halvvoxne, af hvilke Huderne nu inden Retten bleve foreviiste. Laugrettet og Almuen var sig disse Fangster bekjendt. Thi blev Huderne paasat Rettens Segl og Comparenten Attest om det Tilførte meddeelt.


Til Laugrettesmænd for næste Aar blev opnævnt:

1. Aron Christensen Balsnæs,

2. Bernt Pedersen Skaarnæs,

3. Mons Josephsen Frostiis og

4. John Nielsen Bakjord, hvilke Lensmand Heitmann haver at varsle til møde paa førstkommende Vaarthing.

Til Græsleie af Rombaksbotten meldte sig Johan Mikkelsen, til Gilskevig Christen Knudsen og til Store Kragberg Tollev Christensen.

Efter 3de Udraab ved Lensmanden meldte sig ingen flere Kl 5 Eftermiddag som havde videre ved Sage- og Skattethinget at forrette.

Thi blev Samme hermed sluttet og Retten hævet.

Heidenreich(sign)

Hans Olsen Lielandskar Niels Andersen Skaarnæs Jens Hansen Løkvig Jonas Abrahamsen Store Harriangen Alle 4-re med iholdt Pen.