1829 B Høst

Fra GamleNarvik
Sideversjon per 10. jan. 2010 kl. 17:29 av Lars slettjord (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1929

Aar 1829, den 4de Septbr. blev det almindelige Høste- Sage- og Skattething for Ofodens Thinglaug sat og fremholdt paa paa Gaarden Lieland i Ofodens Præstegjeld. Retten blev betjent af Sorenskriveren i Overvær af de 4-re nu i Eed tagne Laugrettesmænd:

1. Peder Larsen Dragvig,

2. Christen Andersen Stuenæs,

3. John Jensen Hildervig og

4. John Amundsen Strømsnæs.

Ved Retten var tilstede Fogden, Lensmanden og den thingsøgende Almue.

HVORDA: blev læst de samme Love m.m. som Folio 163B i denne Protocol findes extraherede at være læste ved Hægstad og Tjellesunds Thinglaug.


Og blev endvidere kundgjort:

1. Marine Departementets Bekjendtgjørelse, dat: 13de April d.A. angaaende smittede Steder Udenlands.

2. Repartition over Delinqvent Omkostninger og andre Udgifter i Aaret 1827, hvorefter Saltens Fogderie har at udreede: 1719 Spd 104 1/2 sk, dat: Nordlands Amt den 27de April d.A.

3. Repartition af forbemeldte Omkostningers specielle Udreedelse paa Fogderiets 1809 Gaardbrugere med 115 sk for enhver, dat: Saltens Foged Contor: 30te Juni, og approberet af Nordlands Amt den 23de Juli d.A.

4. En Skr. fra Nordlands Amt, dat: 17te f.M. der viiser at Delinqvent Omkostningerne i Saltens Fogderie for Aaret 1828 vil komme til at udgjøre 1320 Spd 117 1/2 sk.

5. Repartition af Fosterløn 9 Spd 100 sk, der ikkun angaar Skjerstad Præstegjeld.


Af private Documenter blev læst:

1. Proclama dat: 10de April d.A. hvorefter Det Trondhjemske Handels- og Fiskerie Etablissement med Aar- og Dags Varsel indkalder sine Creditorer.

2. Forlig afsluttet 14de Aug. s.A. ved Evenæs Forligelses Commision, ifølge hvilken Lars Eriksen Fremnæs tilbagekalder sine ærefornærmende Ord mod Hans Andersen Svensgam i Løddingen og med at erlægge en Mulct af 4 Spd det halve til Lødings og det andet halve til Ankenæs Fattig Kasse, samt endelige Omkostninger 8 Spd.


Foged Holmsen til et General Thingsvidnes Erhvervelse lod fremlægge skriftlige Qvæstioner af 26de f.M. saalydende: ** hvilke han begjærede af Laugrettet og Almuen besvaret, samt sig derefter det passerede i Thingsvidnes Form beskrevet meddeelt. Til Opfyldelse af dette Forlangende blev forbemeldte acterede Qvæstioner af Laugrettet og Almuen saaledes besvaret:


Til 1ste, 2den, 3die, 4de, 5te Qvæst.: Rep.: Nei. Til 6te Qvæst.: Resp.: Saavidt vides ingen. Til 7de Qvæst.: Resp.: Ja! Til 8de Qvæst.: Resp.: Ja, 4 pd i Bjeldgam. Til 9de Qvæst.: Resp.: Nei. Til 10de Qvæst.: Resp.: Ja, af 12 mk i Rombaksbotten med 1 Spd. Thingsvidnet blev hermed sluttet, og skal blive Reqvirenten beskreven meddeelt.

Foged Holmsen lod fremlegge følgende Mandtaller som han inden Retten begjærede examinerede, berigtigede og derefter paa anordnet Maade attesterede.

1. Mandtal over Ledings- eller Formueskat for Aaret 1829. Dette Mandtal blev lydeligen læst og af Laugrettet og Almuen som rigtig befundet.

2. Mandtal over Søe-Finner og Skovlapper forsaavidt de til Skat i 1828 vare ansatte. Mandtallet blev læst og derved erindret at Henrik Johnsen Evenæsmark er flyttet ud af Amtet og Anders Skulfi Ballangsmark er ved Døden afgaaet, og har ingen efterladt sig som Skat kan svare. Disse 2de Skatteydere vil altsaa af Mandtallet udgaae, da der iøvrigt intet havdes at erindre.

3. Mandtal over Jægteskipper-Skatten for Aaret 1829. Mandtallet blev læst og Samme tilføiet: Statius Mosling har gjort 2 Reiser til Bergen, en første og den anden nu andet Stevne d.A; og Erik Ellingsen Lieland en reise nu 2det Stevne. Forresten havdes intet at erindre.

4. Mandtal over Gjestgivere for Aaaret 1829. Mandtallet blev læst uimodsagt.

5. Mandtal over de paa Statens tilhørende Gaard og Fiskevæhr Gievæhr, Matr.No. 4 i Bodøe værende Roerboder, hvoraf Grundfrelse skal tilfalde Staten for Aar 1829. Mandtallet blev læst uimodsagt.

6. Mandtal over Grundfrelse af Huse og Bygninger opsatte paa den Staten tilhørende Grunde, samt af Roerhuuse og Fiskegjeller i Fiskeværet Kanstadfjorden for Aaret 1829. Mandtallet blev læst og ligesaa uimodsagt.

7. Mandtal over Grundfrelse af Huuse og Bygninger opsatte paa de Staten tilhørende Grunde, samt Roerhuuse og Fiskegjeller i Fiskeværet Skraaven for Aaret 1829. Mandtallet blev befundet rigtig, naar undtages at ved Matr. No. 33 Lieland anføres Ole Hansen Laxaae, istedetfor Johannes Olsen.

8. Jordebog over Laugstoelgodset og Statens 2det Jordegods for Aaret 1829. Denne blev befundet rigtig og saaledes i alle Maader uimodsagt. Examinationen belv hermed sluttet og skal Attest om det passerede blive Reqvirenten beskrevet meddeelt.

For Retten mødte Peder Larsen Laborg, der enmeldte at have i d. Aars Foraar i Laborgmarken skudt en voxen Bjørn, hvis Huud han nu foreviiste.

Videre anmeldte han at Lap Knud Johnsen f.A's Høst i Virak Marken ligeledes har skudt en voxen Bjørn, hvis Hud han ogsaa foreviiste. Laugrettet og Almuen drog ikke Fangsterne i Tvivl. Thi blev Huderne paasadt Rettens Segl og Comparenterne Attest om det Tilførte meddeelt.


Derefter blev læst:

3. Nils Johannesens med fl.s Skjøde til Jens Hansen Løkvig paa 18 mk i Løkvig for Kjøbesum 21 Spd. dat: 31te Decbr. f.A.

4. Bøxelseddel fra Sognepræst Allan til Hans Ingebrigtsen paa 18 mk Fiskesleie i Bruget Kleven, Matr.No. 41 mod Skatters Svarelse og Aarlig Landskyld etc. 2 Spd 29 1/2 sk. dat: 10de Oct f.A. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

5. Do. fra Ditto til Aron Christensen paa 36 mk i Bruget Balsnæs mod Skatters Svarelse og Aarlig Landskyld etc. 2 Spd 53 1/3 sk. dat: 10de Octbr. f.A. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

6. Do. fra Do. til Niels Einersen paa 18 mk i Gaarden Botten mod Skatters Svarelse og Aarlig Landskyld m.v. 2 Spd 29 1/3 sk, dat 16de Octbr. f.A. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

For Retten fremstod Anders Johnsen Raandahl, der anmeldte at have i d.A's Foraar i Raandahlsmark skudt 2de voxne Bjørne, hvis Huder han nu inden Retten foreviiste. Almuen erklærede sig med Fangsten bekjendt. Thi blev Huderne med Rettens Segl forsynet og Comparenten Attest om det Tilførte meddeelt.

Ingen flere meldte sig som havde videre ved Sagethinget at forrette idag; Thi udsættes Samme til i Morgen Kl 7 Formiddag for at høre om nogen paa saadan Tid skulle melde sig.

Heidenreich(sign) Peder Larsen Dragvig Christen Andersen Stuenæs John Amundsen Strømsnæs John Jensen Hildervig Alle 4-re med iholdt Pen.


Aar 1829, den 5te Septbr. continuerede Sage- og Skattethinget for Ofodens Thinglaug paa samme Sted som igaar, og med selvsamme Rets Administration i Nærværelse af den thingsøgende Almue.

HVORDA: For Retten fremstod Gjestgiver Peder Moestrøm af Bjerkvig som anmeldte at han idag her inden Retten fremstille sig paa Thomas Zachariasen Aarsten af Astafjordens Vegne i dennes Sygdomsforfald, for at anhængiggjøre en Sag bemeldte Thomas Zachariasen har anlagt mod Ole Pedersen Bakkejord for skyldige 10Spd, i hvilken Anledning Comparenten anmeldte paa lovlig Maade vedkommende Stevnevidner at have idag indkaldet bemeldte Ole Pedersen til at høre Vidner og lide Dom for de af ham skyldige 10 Spd tilligemed Sagens Omkostninger. Comparendte producerede en Attest fra Forligelsescommisionen der udviiser at forbemeldte Sag dersteds har været prøvet til mindelig Afgjørelse uden Opnaaelseaf noget Forlig. Dernæst var Comparenten begjærende Indstevnte paaraabt og det mødende Vidne Jonas Abrahamsen Stor Harriangenfremkaldt, eedfæstet og afhørt efter Stevnemaalets Anledning, forbeholdende nærmere Tilsvar og Paastand i Sagen. Den irettelagde Attest blev læst og acteres saal: *

Indstevnte Ole Pedersen Bakkejord mødte personlig og vedtog at vá‘áre lovlig stevnet. Hvorimod han opfordrede den mødende Peder Moestrøm til at legitimere sin Fremstillelse med lovlig Fuldmagt, fra den sig saakaldte Citant, da ha i modsat Tilfælde ikke vilde antage Moestrøms Møde, som hjemlet paa Citantens Vegne, forbeholdende iøvrigt sin lovlige Ret med Benægtelse af Søgemaalets Rigtighed i det hele. Peder Moestrøm i Anledning af Indstevntes Opfordring tilkjendegav at han for Øieblikket ikke var forsynet med lovlig Fuldmagt, men forbeholdt sig nærmere at legitimere sig med Samme, til hvis Følge han maatte begjære Sagen udsat til anstundende Vaarthing for at præstere Fuldmagten, der kan hjemle Comparentens Møde i Tilfælde Citanten selv ikke kunne møde. Indstevnte under fremdeles Modsigelse af Søgsmaalet havde intet imod at Sagen udsættes til Vaarthinget paa den anførte Grund, med at Sagen da paa lovlig Maade fremmes.

ERAGTET: Sagen udsættes for Citanten Thomas Zachariasen Aarsteen til næstkommende Vaarthing, Aar 1830, Tid og Sted, som af Øvrigheden nærmere bliver berammet til Afholdelse.


Derefter blev læst: 7. En Bøxelseddel fra Peder Moestrá›ám til Gabriel Olsen paa 1/2 Vog i Wold for sin og Kones Levetid mod Skattes Svarelse, samt aarlig Landskyld: 2 Spd 2 ort 6 sk, dat: idag. Reversal og Landskyldsbog foreviistes.

Til Laugrettesmænd fornæste Aar blev opnævnt:

1. Hans Olsen Lielandskar,

2. Niels Andersen Skaarnæs,

3. Jens Hansen Løkvig og 4. Jonas Abrahamsen Store Harriangen; Hvilke Lensmanden som tilstede har at tilsige Møde paa næstkommende Vaarthing 1830.

Foged Holmsen begjærede Laugrettet og Almuen tilspurgt om det var dem bekjendt at Anne Maria Johannesdatter Saltvig har afsonet sin Fængselsstraf paa Vand og Brød af 1 Uge for begaaet Leiermaal, følgelig høieste Resolution af 27de Februar d.A. I Anledning heraf tilkjendegav Lensmanden og Almuen at den omspurgte Anne Maria Johannesdatter i Juni Maaned sidstleden paa Gaarden Bjeldgam hos Lensmand Heitmann har udstaaet den af hende vedtagne Fængselstraf paa Vand og Brød i 1 Uge. Foranlediget heraf blev fra Retten kundgjort at i Gjentagelses Tilfælde af den begaaede Forseelse ansees den Angjeldende som om hun ved Dom var dømt og straffet. Det Tilførte blev hermed som Thingsvidne sluttet.

Foged Holmsen begjærede oplyst om gift Mand Aron Pedersen Schjombotten for 2den Gang af ham begaaet Leiermaal har afsonet sin Fængselstraf paa Vand og Brød i 2 Uger til følge høieste Resolution af 22de Febr. d.A. Lensmanden og Almuen tilkjendegav at den omspurgte Aron Pedersen Schjombotten i Mai Maaned d.A. har afsonet sin Fængselstraf paa Vand og Brød i 2 Uger hos Lensmand Heitmann paa Bjeldgam, i hvilken Anledning fra Retten blev bekjendtgjort at den Angjeldende i Forseelsens Gjentagelses Tilfælde bliver anseet som om Dom var ham overgaaet. Fogden bemærkede at Pigen Berith Johnsdtr. Schjombotn for hendes 3de begaaede Leiermaal ei har været qvalificeret til nogen Straf. Thingsvidnet blev hermed sluttet.

Foged Holmsen begjærede oplyst om Pigen Aletta Olsdatter Pundsvig har afsonet sin Fængselsstraf paa Vand og Brød i 2 Uger for de af hende begaaede 4-re Leiermaale, ifølge høieste Resolution af 27de Februar d.A. Lensmanden og Almuen tilkjendegav at det er dem bekjendt at bemeldte Aletta Olsdatter Pundsvig har udstaaet sin Fængselsstraf hos Lensmand Heitmann paa Bjeldgam i Mai d.A. for de af hende begaaede 4-re Leiermaale. I Anledning kundgjordes fra Retten at den Angjeldende i Foreelsens Gjentagelses Tilfælde ansees som om hun ved Dom forud var dømt og straffet,

Lensmand Heitmann fremstod og begjærede at Didrik Didriksen Hønniken af Gaarden Lieland maatte blive eedfæstet som Stevnevidne til hvilket Subject han er trængende. Paa Grund heraf fremstod bemeldte Didrik Didriksen, som aflagde Eed, efter at have givet Løfte om som Stevnevidne at udføre dette Hværv overeensstemmende om Lov og Anordninger.Det tilførte sluttedes herved som Thingsvidne.

Efter 3de Udraab meldte sig ingen flere Kl 1 Middag som havde videre ved Sage- og Skattethinget at forrette, Thi blev samme hermed sluttet.

Heidenreich(sign) Peder Larsen Dragvig Christen Andersen Stuenæs John Jensen Hildervig John Amundsen Strømsnæs Alle 4-re med iholden Pen.