1803 B Høst

Fra Gamle Narvik
Revisjon per 11. feb. 2008 kl. 21:51 av Otteddy (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1803.[rediger]

Aar 1803. den 19de September blev paa Gaarden Lieland det almindelige Høste Sage og Skatte Ting for Ofodens Fjerdings Almue i Overværelse af Kongens Foged Hr. John Rygh, Lensmand Jonas Erlandsen og den tingsøgende Almue fremholdt. Retten blev betient af Sorenskriver Henrik Hornemann Rist og følgende Laugrettesmænd, nemlig

Peder Hansen Lielandskar,

Jacob Mortensen Lille Ballangen,

Peder Hansen Øvre Lieland og

Hans Hansen Hillervig.


Hvorda: Efter at Retten var sat i Kongens Høye Navn, Fogden Rygh fremsatte til et General Ting Vidnes Erhvervelse f?lgende Qvæstioner til Laugrettets og Almuens Besvarelse.

1. Om Matriculen i Aaret 1803 med nye skyldsadte Pladser eller Gaarder er forbedret eller nogen Plads findes saaledes opdyrket at den med Billighed eller Liighed med andre kan skyldsettes?

Resp.: Det var nogle af Almuen bekiendt at en Plads kaldet Gamn?set beliggende i Elvegaards Kongelige Alminding var saaledes opdyrket at den med Billighed kan skyldsettes. Ligeledes var Almuen bekiendt at Pladsen Hartvigvandet beliggende under Gaarden Lille Bierkevig var opryddet saaledes at den kan skyldsettes.

2. Om i denne Fierding findes Sauge hvorpaa Bord kan ski?res? Resp.: Nej.

3. Om i denne Fierding findes fleere Gaarder til Skats Svarelse end de forhen angivne og taxerede? Resp.: Nej.

4. a. Om nogen i dette Aar i dette Tinglaug har havt meere end et Jordbrug, eller b: om nogen fleere end de allerede opførte Gaarde og Gaardparter dette Aar ere brugte til Underbrug eller have v?ret ubeboede? Resp.: Nej.

5. Om nogen i dette Aar har havt Laxefiskerie eller optaget Engsletter hvoraf Skat kan svares? Resp.: Nej.

6. Om nogen i dette Aar har forbrudt sin Odelsjord? Resp.: Nej.

7. Om 6te og 10de Penge af Arvemidlers Udf?relse af Riget er falden, Ligesaa om nogen Lapper ere bortflyttede med Ejendeele, hvoraf denne Afgivt b?r svares? Resp.: Nej.

8. Om Vrag er fundet i dette forbigangen eller indev?rende Aar, fra den Tid derom paa dette Tingdt?d sidst blev spurgt? Resp.: Nej.

9. Om hvormed Lodder eller B?der pa 120 Lod S?lv eller 60 rd er falden siden derom blev spurgt paa dette Tingst?d? Resp.: Nej.

10. Om Arvenidler enten dette eller for afvigte, fra den Tidder blev spurgt forrige Aar paa dette Tingst?d blev spurgt, er falden, hvoraf Forlovs Penge b?r svares? Resp.: Nej.

11. Om nogen B?der for ulovlig Skovhugst er falden siden derom paa dette Tingst?d forrige Aar blev spurgt? Resp.: Nej.

12. Om nogen i dette eller forrige Aar er bleven begraven i Eege Liig Kiste? Resp.: Nej.

13. Om i denne Fierding findes Borgere, Giestgivere og J?gte skippere, som i dette Aar har havt meere end een J?gt til Ki?bst?den?

Resp.: Borgere findes ikke i denne Fierding, mens derimod f?lgende Giestgivere: Petter Agersborg Lieland, Edies Lech Nyegaard, Ole Knudtsen Wirach som alle drive Bondehandel, Liggesom og her i Fierdingen findes f?lgende J?teskippere: Ole Knudtsen Wirach, som har i dette Aar baade 1ste og 2den Stevne havt en J?gt til Bergen; Ole Knudtsens Enke Bieldgam , som og har havt en J?gt til Bergen dette Aars 1ste og 2den Stevne, Iver Lech Nyegaards Stervboe eller nu Edies Lech Nyegaard der har havt en J?gt til Bergen dette Aars baade 1ste og 2den Stevne. Petter Agersborg Lieland som dette Aars sidste Stevne har havt en J?gt til Bergen, men ingen i fá›árste Stevne. Flere har i indev?rende Aar ikke havt J?gter til Ki?bstaden.

14. Om i denne Fierding findes Selvfosterkarle, Strandsiddere som allene drive ?ltapperie og Handlere som ikke ere privilegerede? Resp.: Nej.

15. Om i denne Fierding findes Styrm?d, der ikke bruger Gaard eller staaer i fast Tieneste, og som have i denne Qvalite rejst til Bergen dette eller forrige Aar? Resp.: Nej.

16. Om nogen Svenske Lapper have i dette Aar gr?set deres Reensdyr paa denne Fierdings Field, og efter Gr?ndse Traktaten har betalt Skat af samme, og til hvem? Resp.: Nej.

17. Om i dette Aar er falden Sildetiende? Resp.: Nej.

18. Om nogen og hvilke Haandtv?rkere opholder sig i denne Fierding, og som b?r betale Haandtv?rksskat? Resp.: Af deslige gives der ingen..

19. Om hvor stort Gaardsbrug Lensmanden for denne Fierding bruger og nyder Tiendefriehed af? Resp.: Lensmanden Jonas Erlandsen har intet Gaardsbrug, men opholder sig som Holdsmand paa Gaarden Torrestad her i Fierdingen.

20. Om ikke den s?dvanlige Skyds af 15 Mand og Baad er hver for sig brugt af Fogden og Sorenskriveren paa de almindelige Tingrejser, 0g om ikke den skydsende Almue her erholdt betalt de i den Henseende befalede 4 sk pr Mand i Drikke Penge? Resp.: Jo.

Herom udbad Fogden sig Rettens Tingvidne meddeelt.

End videre fremlagde Fogden Summarisk Extract af det examinerede Mandtal af den ydede Laugmandstold af Saltens Fogderie givet for 1803, som for Ofoden Fierding belev befunden rigtig som anført.

Dernest blev til Publication følgende Almuesbreve og Documenter antaget:

1. Jonas Erlandsens Pante Obligation til Giestgiver Peter Agersborg, dat. 14de Junii 1803, stoer 89 rd, hvormed imod 1ste Prioritets Ret i Debitors L?s?re ere pantet.

2. Et Afkald udst?det den 19de September 1803, hvorved Myndlingen Giertrud Henriksdatter givne Qvittering for Arv 7 rd 5 4/9 sk til Formynder Ole Knudtsen Wirach, hvilken Arv er hende tilfalden efter hendes Broder Mons Henrichsen Stoere Hockvig, ved sluttet Skifte 18de Junii 1803.

3. Et dito udst?det samme Dato af Kiertsen Henrichsdatter til Formynder Ole Knudtsen Wirach for erholdte Arv efter Broderen Mons Henrichsen ved sluttet Skifte den 15de Junii af Bel?g 7 rd 4 4/9 sk.

4. Et kongeligt Ski?de til Abraham Johansen paa Part i Gaarden StorHarriangen Matr. No. 68, skyldende 1 pd 18 mk Fiskes Landskyld med B?xel for Ki?besumma 55 rd. Dateret 23de Apriil 1800.©

5. Christen Ellingsen Hundtads udst?dte Bygsel Seddel til Arent Nielsen paa 1/2 Vog Fiskesleje i Gaarden Backejord, dat. 27de Apriil 1803, hvormed fulgte Revers som og Landskyldsbog paa beh?rigt stemplet Papier foreviist. Til Tugthuuset 8 sk.

Da ingen i Dag anmeldte sig at have videre ved Retten at for­rette, blev Tinget udsadt til nædste Dag.

Rist (sign.


1803, den 20de September blev H?ste Sage og Skatte Tinget for Ofodens Fierdingers Almue kontinueret med det samme Lavrette og Dommer som i Gaar.

Hvorda: Til Publication blev antaget:

1. Bevilling for Edies Iversen Lech paa Giestgiveri samt Bondehandel paa Gaarden Nyegaard, Dateret 13de Nov. 1802.

2. Et Kongeligt Ski?de til Michel Axelsen Tarvaldsiorden paa Gaarden Tarvaldsjorden, Matr. No. 74 i Ofoden Fierding af Skyld 6 mk mod 40 rd Betaling. Dat. 18de Nov. 1801.

3. John Axelsen Klubenes' Ski?de af 22de Junii 1803 til Iver Leches Stervboe paa 6 mk i Gaarden Klubn?set for Ki?beesum 23 rd.

4. Morten Hansen Klevens Pante Obligation, stoer 49 rd 5 ort 8 sk, af 21de Nov. 1800 til Aanet Pedersen Storaae blev antaget til Afl?nning, da Pengene efter Creditors Paategning af 23de Aug 1803 var ham af Debitor betalt. Obligationene blev altsaa aflagt til Udslettelse af Pante Obligationen.

Pr?sten Arctanders Bøxelbrev af 5te Nov. 1800 til Knudt Knudtsen paa 12 mk Fiskes Landskyld i Gaarden Bervig, Matr. No 42 hvormed fulgte Landskylds Bog og Revers paa behørigt. Stemlet Papiir. Til Tugthuuset 4 sk.

6. Edies Grimsens Afkald af 20de Sept 1803 til Formynder Enevold Christensen Kongsbach for hans Hustrue Niella Pedersdatters Arv, udl. 13 rd 4 ort 9 1/2 sk.

7. En Ki?be Contract mellem Enken Maren Pedersdatter Aas og Peder Dass Agersborg den 20de Sept 1803 hvorved Mad: Aas overdrager Hr. Agersborg den 1/2 Deel i J?gten HAABET imod 69 rd i Betaling.


Fogden fremlagde til Examination: 1. Designation over bortb?xlede Kongl. Gaarde og Gaardeparter i Saltens Fogderie fra September 1802 til indevá‘árende Dato, nemlig 1ste Sept. 1803 som blev befunden rigtig som anf?rt.

2. Fortegnelse over det Bidrag som paa H?ste Tinget ydt til Faldnes Enker og B?rn paa Ki?benhavns Reed den 2den Aprill 1801 der for Vaartinget bel?ber sig til (ingen sun angitt) og for H?ste Tinget for denne Fierding til 2 rd 94 sk. som og blev befunden rigtig som anf?rt.

3. Restance Register over udestaaende Kongl Skatter i Ofodens Fierding ved H?ste Tingets Slutning indev?rende Aar hvorved blev forklaret at Christen Amundsens Enke anf?rt at boende paa Stuen?s med Elven Matr. No. 29 har for 3de Aar Siden forladt Bruget, der fra Aaret 1802 har v?ret beboet af Ole Tostensen og at John Andersen under samme Matrikel No. og Brug har for 2de Aar siden forladt Bruget som nu beboes af Mons Jensen. For det ?vrige blev der ei modsagt og bel?ber sig til 107 rd 50 sk. ©

Til Laugrettet for 1804 blev opn?vnt:

Peder Thomesen Strand,

Jon Paulsen ibidem,

Jacob Andersen Lenvigen og

Dines Knudtsen Kielle.

Efter 3de Gangers Udraab m?dte ingen som havde videre ved Retten at erindre.

Thi blev Retten i Kongens H?ye Navn h?vet. vedgaar Rist(sign.)