1786 B Høst

Fra Gamle Narvik
Revisjon per 3. jul. 2017 kl. 14:17 av Lars slettjord (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

[[]]


== Høsttinget 1786 ==


Anno 1786, den 4de October blev paa Gaarden Lieland almindelig Høste-, Sage- og Skatte-Ting begyndt og holden med Ofodens Fierdings Almue, da Rætten i Overværelse af Kongelig Mayets Foged Hr: Hans Michael Arnkiel, blev betient af Cancellie-Raad og Sorenskriver Rosenvinge med 8te eedsorne Laug-Rættes-Mænd:

1.Hans Albrigtsen Lille Ballangen

2.Tron Samuelsen Diubvig

3.Thommes Thommesen Schaarnæs

4.Michel Joensen Lille Medbye

5.Otte Joensen Elvegaard

Disse 5 have aflagt Laug-Rættes-Ed for Fogden.

6.Christen Joensen Lengenæs, borte istæden Joen Olsen Furrue

7.Hans Henrichsen Yttre Schiomnæs

8.Niels Amundsen Saltvig borte, istæden Samuel Nielsen Pundsvig.


Da Rætte var sat og Ting-Fred i Kongens høye Navn var lyst, blev til Publication af Fogden fremlagt:

1. Fundation for det kongelige Norske Berg-Seminarium paa Bergstaden Kongsberg af Dato 3die October 1786.

2. Forordning om Afgifter af Tobak i Norge, dat 12te April 1786.

3. Amtets Ordre af 31te Maii 1786, grundet paa Rente-Kammerets P:M af 22de April forhen om Saug-Angivelsernes Bekræftelse inden Rætten.

4. Dito af 21de Julli 1786 at efterlyse en Desertens fra Bradsbergs Amt ved Navn Ole Torgersen Slettamoen.

5. Dito af 23de Augusti at efterlyse en Deserteur fra Inderøens Fogderie, ved Navn Peder Hansen.

6. Dito av 24de Augusti om at efterlyse 2de fra Nedernæs-Amt undvigte Personer, navnlig: Peder Ausulsen og Jens Olsen.

7. Dito af Dito Dato om at efterlyse 3de fra Bragnæs-Arresthus undvigte Personer ved Navn: Jørgen Schoug,af Bragnæs, Lorents Aas af Jarlsberg Grævskab og Ole Erichsen.

8. En kongelig Forordning af 14de Junii 1786 om Tobaks Handelens og Forarbeidning i Norge.

9. Dito Placat af 30te Junii om Straf for dem der beskadige Træer ved Vefsen i Norge.


Videre blev publiceret:

10. Kongl. Allernaadigste Skiøde af Dato 5te April 1786 til Ole Knudsen paa halv Vog Fisk med Bøxel i Gaarden Virach.

11. Hr: Peder Arctanders Bøxel Seddel med Revers af Dato 21de Decbr 1785 til Peder Larsen paa 18 Mk beneficeret Gods i Gaarden Lenvig. Til Tugthuset 8 sk

12. Dito med Dito udstæd af Dito den 11t1 Octbr 1783 til Thommes Thommesen paa 1 Pd 12 Mk, beneficeret Gods i Gaarden Schaarnæs. Til Tugthuset 8 sk.

13. Dito med Dito udstæd af Dito den 17de Octbr. 1785 til Niels Amundsen paa 1 Pd 12 Mk beneficeret Gods i Gaarden Saltvig. Til Tugthuset 10 sk.

14. Dito med Dato udstæd af Dito den 10de Novbr. 1785 til Tron Samuelsen paa 1 Pd beneficeret Gods i Gaarden Dybvig. Til Tugthuset 8 sk


Dernæst bleve examinerede og af Rætten i Tingsvidnes Form udstædde:

1. Generale Tingsvidne bestaaende af 14 Poster, hvilke bleve for Lensmanden, Laug- Rættet og Almuen fremsatte og besvarede saaledes:

1. Om Matriculen i Aaret 1786 med nye skylfsatte Pladser eller Gaarder er forbedret, eller om nogen Pladser findes saaledes opdyrkede at de med Billighed og i Liighed med andre burde skyldsættes? Resp.: Ney!

2. Om i denne Fierding findes Sauge, hvorpaa Bord skiæres? Resp.: Ney!

3. Om i denne Fierding findes fleere Qværner til Skats Svarelse end de forhen angivne og taxerede? Resp.: Ney!

4. Om nogen dette Aar har havt fleere end et Jorde-Brug? Resp.: Ney!

5. Om nogen i denne Fierding har havt Laxe-Fiskerie eller har optaget Enge-Slætter hvoraf Skat kand svares? Resp.: Ney!

6. Om nogen dette Aar har forbrudt sin Odels-Jord? Resp.: Ney!

7. Om 6te pg 10de Penge af Arvs eller Midlers Udførsel af Riget er falden, ligesaa om nogen Lapper ere af Riget bortflyttede med eyendeele hvoraf 6te og 10de Penge burde svares? Resp.: Ney!

8. Om noget Vrag eller strandet Gods dette Aar er funden? Resp.: Ney!

9. Om Hovedlodder eller Bøder 120 eller 60 Lod Sølv dette Aar er falden? Resp.: Ney!

10. Om Arve-Midler enten dette eller forrige Aar er falden, hvoraf Forløvs-Penge burde svares? Resp.: Ney!

11. Om nogen Bøder for ulovlig Skov-Hugste dette Aar er falden? Resp.: Ney!

12. Om nogen dette Aar er i Eege-Liig-Kiste begraven? Resp.: Ney!

13. Om i denne Fierding findes Borgere, Giæstgivere og Jægte-Skippere som i dette Aar have havt fleere end en Jægt til Bergen, samt Strandsiddere og Selv-Foster-Karle? Resp.: Borgere, samt Strandsiddere og Selv-Foster-Karle vidste ingen at angive. Giæstgivere som drive Handel ere: Iver Lech Nyegaard, Ole Knudsen Virach og Christen Hvedings Enke af Lieland. Jægte-Skippere: benævnte Christen Hvedings Enke, Ole Knudsen og Hans Monsen Virach der have Jægte-Brug sammen, samt Ole Knusen Bieldgam. Fra Participanterne paa Virach og fra Ole Knudsen Bieldgam, var 2de Jægter til Bergen dette Aars sidste Stævne, men Hvedings Enke havde kun En.

14. Om Svenske Lapper have i dette aar græsset deres Reensdyr paa Ofodens Fielde? Resp.: Herom vidste ingen at give nogen Oplysning.

2. Blev for det 2det examineret Odels- og Selv-Eyer-Skatte-Mandtallet for 1786 som befandtes rigtig.

Hr: Foged Arnkiel begiærede Laug-Rættet og Almuen tilspurt om dem var bekiendt, at noget Russe-Skib har i dette Aar ligget i Havn i denne Fierding, og om nogen Russisk Skipper eller Kiøbmand der har udsolgt nogen Russe-Varer? Resp.: Dette blev baade af Laug-Rættet og Almuen benægtet.

Tinget blev dermed udsat til næste Dag, den 5te October, da Rætten blev betient med det i gaar navngivne Laug-Rætte, undtagen at istæden for Samuel Nielsen, Punsvig, mødte Niels Amundsen, Saltvig, som havde aflagt Laug-Rættes-Eed for Fogden.

Til Publication blev da først tagen:

1. Hr.: Foged Arnkiels Bøxel-Seddel af 3die Octbr. 1785 til Jens Thommesen paa 12 Mk Fisk, Kongens Gods, i Gaarden Gielskevig. Til Tugthuset 8 sk

2. Dito udstæd af Dito af Dato den 4de Octbr 1786 til Ole Ericsen paa 2 Pd 6 Mk Fisk, Kongens Gods i Gaarden Stuenæs med Elven. Til Tugthuset 12 sk.

3. Dito udstæd af Dito den 4de Octbr. 1786 til Joen Ercsen paa 18 Mk, Kongens Gods, i Gaarden Schiombotten. Til Tugthuset 10 sk.

4. Dito udstæd af af Dito den 3die Octbr. 1786 til Ole Nielsen paa 1 Pd 6 Mk Kongens Gods i Gaarden Medbye. Til Tugthuset 12 sk.

5. Dito med Revers udstæd af Hr: Peder Arctander den 28de Decbr 1781 til Eric Abrahamsen paa 1 Pd beneficeret Gods Gods i Gaarden Østervig. Til Tugthuset 8 sk.

Joen Andersen, Frostisen, havde ladet mundtlig indstævne Joen Nielsen, Klubvig, for Slagsmaal, herom at anhøre Vidner, lide Dom for Sag og Omkostninger. Som Vidner vare under Falsmaals Straf indstævnte: Hans Ericsen Dybvig, og Amund Andersen Stoer-Hochvig. Men som hverken Citant eller Sagvolder mødte, kunde intet med Vidners Afhør eller i øvrigt med Sagen foretages, men samme henstaaer til næste Ting til hvilken Tid Stævnemaalet forbliver i sin Kraft.

Videre blev Publiceret Hr: Peder Arctanders Bøxel-Seddel med Revers af Dato 19de October 1784 til Mons Michael Hansen paa 12 Mk beneficeret Gods i Gaarden Laxaae. Til Tugthuset 4 sk.

Til Laug-Rætte for 1787 blev opnævnt: 1. Iver Iversen Lengenæs 2. Peder Olsen Hildervig 3. Hans Hansen ibidem 4. Johan Andersen ibidem 5. Jens Thommesen Gielskevig 6. Henrich Thomesen ibidem 7. Jørgen Hansen Bachejord 8. Ole Persen Tortennæs.

Til Stævnings- og Vurderings Mænd de samme som forrige Aar.

For Rætten meldte sig at behøve: Anders Ejnersen Lenvig, en Ottrings-Baad af Saltdalen, Axel Sørensen Bachejord, en Komse-Baad paa 3de Læster af Harriangens Skov i Ofoden, og Hartvig Hvedings Enke, Lieland, en Stuwe med Kiøken og Kammer 8 alen bred og 16 Alen lang af Beyerens Skov. Laug-Rættet og Almuen declarerede paa Tilspørsel at Reqvirenterne var til det forlangte høylig trængende.

Hr: Foged Arnkiel fremlagde inden Rætten til Examination Anfind Olsen Aases Qvittering af 2den Octbr 1786 , for 2 Dr han af Fogden har modtaget for Delinqventinden Maren Andersdatters Transport til Bergens Tugthus. Efter Paaraab mødte Andfind Olsen Aas og tilstoed at have hos Hr: Foged Arnkiel faaet disse 2 Dr.

Hr: Foged Arnkiel ædskede Tyvs Sagen i Rætte imod Niels Thommesen og producerede Rættens Lovdag og Fremlæg til Actens Følge: #. Vidnet Peder Thommesen var tilstæde, men Niels Thommesen blev af Almuen anmeldt at være bortrømt og formodentlig opholder sig paa Fieldene. Paa hans Vegne mødte som Defensor Lensmanden Ole Harr Lieland. Vidnet Per Thommesen blev fremkaldet for Rætten, for hvem Eden af Lov-Bogen blev oplæst, men eftersom Dommeren i det han skulle tages under Eed befandt ham beskiænket saa kunde hans Eed og Vidnesbyrd ey antages, ikke heller videre Udsættelse i Sagen kunde dennesinde skee, siden det var sidste Ting-Dags Aften. Thi blev eragtet: Vidnet Peder Thommesen Taraldsvig, forelægges paa nye under Falsmaals Bøders Straf af 10 Dr. at møde paa 1787 Aars Sommer-Ting for Ofodens Fierding og aflægge sit edelige Vidnesbyrd i Sagen.

Tyven Niels Thommesen med Defensor Lensmanden Ole Harr haver og da at Møde under foregaaende Indstævning.


Dernæst blev examineret og oplæst :

1. Mandtal over de bortbøxlede Kongens Gaarder 1786, som blev befunden rigtig.

2. Restancen beløbende for 1785 til 27 dr 58 sk, og til 1786 Aars Indgang til 61 Dr 44 sk, og blev ey modsagt.

Da ingen efter Paaraab havde videre for Rætten at andrage, blev Tinget af Fogden i Kongens høye Navn ophævet.