1748 B Høst

Fra GamleNarvik
Sideversjon per 23. feb. 2008 kl. 11:14 av Otteddy (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1748

Anno 1748, d. 24 October blef almindelig Høste-, Skatte- og Sage Ting holden af Kongl. Mai:sts Foged velædle Niels Myhre og Sorenskrifver Hansen tillige med efterskrefne Laug Rettes Mænd, neml.

1. Peder Pedersen Lielandschar

2. Anders Christensen Laxaae

3. Thomas Jensen Leenvig

4. Joen Henrichsen Ytter Bøe

5. Axel Jacobsen Bierchevig

6. Lars Nielsen ibid.

7. Christen Pedersen Lillevig

Joen Nielsen Schiomnes, alle nye Laugrettes Mænd, for indeværende Aar som af Fogden blef i ædtagen paa Gaarden Tørrestad med Ofodens Fierdings Almue.-


Hvorefter blef oplæst:

1. Hans Kongl Mai:sts Forordning om Søehandel, Skibs- og Commisfahrere, samt de ostsejlende Empafileredes Skibs Flag og samt udenlandske Flag, dat. Fredensborg Slot d. 11 Julij 1748 Videre blev publiceret:

1. Fogden Myhres Bøxel Seddel til Michel Olsen, dat. 18 Junij 1748, ang. Finne Rødning som er skyldsadt 18 mk. Kaldet Løchvig i Schiomen og af Ole Biørnsen beboet og opsagt. Til Tugth. 4 sk

2. Dito til Peder Mogensen paa 1 v. udi Virach som hans Moder haver opgifvet. Bøxel beløbende til 5 Rdr, dat. 10 Julij 1747. Til Tugth. 4 sk,

3. Dito til Abraham Sørensen paa ½ v. udi Gaarden Sejnes, Kongens Gods, dat. 17 Junij 1748. Til Tugth. 4 sk.

4. Hr. Arctanders Bøxel Seddel til Anders Hansen udi Gaarden Dragvig, beneficeret Gods, dat. 17 Junij 1748. Til Tugth. 4 sk.

5. Dito til Ole Christensen paa ½ v. udi Schaarnes, beneficeret Gods, dat. 23 Octbr. 1748. Til Tugth. 4v sk.

6. Dito til Peder Nielsen Virach paa 18 mk udi Strand, beneficeret Gods, dat. 6 Decbr. 1747. Til Tugth- 4 sk.

7. Dito til Christen Einersen paa ½ v. Leje udi Gaarden Strand, beneficeret Gods, dat. 15 Novbr. 1747. Til Tugth. 4 sk.

8. Dito til Ole Haldorsen paa ½ pd Leje udi Laxaae, beneficeret Gods, dat 15 Nobr. 1747. Til Tugth. 4 sk.

9. Peder Hansen Hars Bøxel Seddel til Gabriel Jørgensen paa ½ v. i Gaarden Vold, hans ejende Gods, dat. 17 Octbr. 1748. Til Tugth. 4 sk

10. Hr, Sigvard Kildahls Skiøde til Kiersten Pedersdatter af Bielgam paa 1 v. udi Øfre Lieland, dateret 24 Martij 1746, som herefter indføres.

11. Ligesaa et Mageskifte Bref imellem Kiersten Bielgam og hendes Søn, dat. 18 Octbr. 1742 som indført Fol: Til Tugh. 4 sk. Forestaaende Hr, Sigvard Kildahls Skiøde til Kiersten Pedersdatter Bielgam, og det imellem hende oprettede Mageskifte Bref , lyder Ord efter andet saaledes: Anno 1746, d. 6 Novbr. Kiendes ieg underskrfne Sigvard Kildahl at have med min kiere Hustrue Sidsel Maren Parelj, af frie Villie og velberaaed Hue, solt og afhendet, saa sandt vi begge herved selger, skiøder og afhender til dydige Matrone Kiersten Pedersdatter af Bielgam og hendes Arfvinger, en mig forhen pandtsadt, siden mig tilskiødet Gaard Øver Lieland kaldet, skyldende 1 vogs Fiskes Landskyld, beliggende udi Ofoden i Saltens Fogderie, forhen Mons. Lars Joensen Bang af Haalbøe udi Vaagen tilhørende, og udi Arfve Skiftet efter hans sal. Afdøde Broder Christen Hansen Bang lovmessig tilfaldet og tilloddet, og er bem:te Lars Joensens Skiøde til mig oplæst paa Sommer Tinget og Leedingsberg Ting holdende i Ofoden af det forløbende Aar 1744, og som bem:te Matrone Kiersten Pedersdatter haver mig og min kiere Hustrue efter venlig Foreening betalt og fornøjet forbem:te Jorde Part Øver Lieland, altsaa selger, skiøder og afhender fra mig, min kiere Hustrue og vore Arfvinger u-paa-anket i alle Maader. Og hvis nogen skulde paa-anke dette Skiøde eller Jord og Kiøbe-Bref, da lover ieg, min Hustrue og vores Arfvinger at gaae der imellem og holde dydige Matrone Kiersten Pedersdatter og hendes Arfvinger u-paa-anket og for ald Prosess eller Rettergang frie og ubehindret i alle optænkelige Maader, hva mig og mine anbelanger, naar oven andførte Matrone Kiersten Pedersdatter har venlig fornøjet dend rette Odelsbaarne, men forbem:te Lars Joensen Bang, hans Hustrue og Arfvinger Odels Rettens Afstaaelse og efter venlig Forskyldning og Fornøjelse forsyner sig med deres Hænders Paateignelse og hostrøgte Zigneter, detsz til Bekræftelse, under min og min kiere Hustrues Haand og Zigneter at Dags Dato. (underskrifter)

Kiersten Pedersdatter beviiste med Mageskifte Bref af 16 Octbr. 1747, det hun fra Carl Ediesen har faaet, ligesom dette Mageskifte til Forhøjelse Carl Ediesen, for ham til Selvstændighed udi Gaarden Bielgam, den han self tillige med det øfvrige i samme Gaard bruger og besidder, hvilked sidste Laugrettet tilstoed at medføre Rigtighed.

Kongl Mai:sts Foged loed opbyde Rønelven, 2 v., som ødeliggende, og Kongl. Mai:st tilhørende og seer at ej videre i nogle Aar har været eller ydt 2 ort 16 sk aarl. Som Græsleje, om nogen den for eller uden Bøxel, eller paa andre Conditioner til Kongl. Mai:sts Indtægt at befordre for næstkommende Aar vilde antage.

Derpaa fremstillede sig en Pershon for Retten, nafnl. Anders Alstrøm, som der bød, at naar han Elven tilligemed en liden hosliggende Rødnings Plads maatte overlades for næstkommende Aar til Brug og Forsøg om han kunde bruge Fiskeriet igien til Nøtte og Fortienest, da han giver 2 ½ Rdr for samme Leilighed, og til næstkommende Aar ærklærer sig videre, om ham samme til Bøxel kan trøste sig at antage. Da samme indtet højere Bud af nogen blef giordt, saa blef Anders Alstrøms Tilbud af Fogden andordnet.

Finne Rydningen Labor udi Schiomen beliggende, som indeværende Aar er bleven opsagt af forrige Beboer, Anders Nielsen Find, blef andbuden, om nogen vilde indfinde sig med Bud til Skatters Ydelse og samme Brug for næstkommende Aar, - og om nogen Find den igien vil andtage. Efter Opbydelse indfandt sig Anne Michelsdatter, som for sin Søn, Peder Christian Olsen, tilbød at vilde andtage denne Plads til Brug under Skyld Sætning til næstkommende Aar, og derefter at svare Kongl- Contributioner deraf, naar hun kunde andtage samme til Brug og Bøxel. Og som ingen Find indfandt sig samme paa andtagelige Vilkaar at byde, saa blef Rødningen overdragen til Peder Christian Olsen til Brug for sig i kommende Aar.


Derefter blef av Fogden følgende Documenter til Oplæsning og Forseigling fremlagt:

1. Matriculen for 1748.

2. Buemands Leedings Mandtal for 1748.

3. Søefinne Skat og Leedings Mandtal.

4. Mandtal over Værge-, Huusmænd, Sel Foster Karle, Skipper og Strandsidder Skatten

5. Mandtal over Huuse, Grundfrelse, Laxefiske Afgift.

6. Specification over første Bøxler af Kongl. Gods for 1749

7. Specification over Self Ejer Godset 1748.

8. Specification over Proprietair Godset.

9. Tingsvidner over adskillige uvisse Indkomster.


Den 25 continuerde Sage Tinget af Foged og Sorenskrifver samt Laugrette som igaar udi Protocollen er andført.

Ingebrigt Larsen Torrestad som efter Præstens Andgifvelse, Bededags Aften indeværende Aar skal have kiørt Tømmer og des formedelst af Fogden til Ting indstefnet, tilstoed at han har hiemkiørt en eneste Stok af Marken Bededags Aften ved Nattemaals Tiid Kl. omtrent 8te og ej videre. Thi blef Sagen af Fogden dispenseret, at Ingebrigt Larsen til Advarsel for denne Gang følgelig Forordningen skulle betale som Hellig Brøde 4 sk, hvilked han til Fogden betalte.

Svend Thommesen Furre, der af Fogden er angiven som til Hellig Brøde, fordij han Taksigelses Fæsts Dag den 13 Januarij indeværende Aar skal have kiørt i Skaug og fisket paa Søen. Han mødte efter Indstefning af Fogden og forklarede, at han samme Dag ikke har kiørt i Skaug, vel været ude paa Søen for at fiske, og vil han med Eed bekræfte at han var aldeles u-vidende om at samme Sag var en Hellig Dag eller Taksigelses Fæste Dag. Thie blef han paa Fogdens Dispension fra denne Sigtelse entlediget.

Christen Amundsen Gedsvigen som ligeledes er angiven paa Christi Himmelfarts Dag at være udroen for at fiske, og derfor af Fogden tiltalt, forklarede at han Natten tilforn var udroen, og ej merkede sig at den paafølgende Dag var Christi Himmelfarts Dag, førend han formerkede det af andre. Da han det saae, roede i Land, og hiertelig forstoed nu hans Glemsomhed, underkastede sig ellers Øfvrighedens Godtbefindende. Thi blef han paalagt for denne Gang under Advarsel at betale følgelig Forordningen hans Hellig Dags Brøde 4 sk, de han til Fogden strax betalte.

Kongl Mai:sts Foged N. Myhre i Henseende til den Rigtighed som han behøver til Odels Mandtallet,publiceret for indeværende Aar, fremkaldede for Retten Carl Ediesen Lieland for at i Rette legge, og bragte med Andkomsten den Paastand han gives for at blive befriet for Odels Skattenaf 1 ½ v. udi bem:te Gaard Lieland, den han bruger og beboer og besidder. Ligeledes loed Fogden i Andledning af at Knud Ingebrigtsens Enke, Kiersten Pedersdatter Bielgam paastaaer for indeværende Aar at blive befriet for Odels Skat at svare af 2 pd Fiskes Landskyld udi Gaarden Bielgam som hun besidder og bruger. Fremkaldede bem:te Kiersten Bielgam og Carl Ediesen, som begge blef af Retten frietaget for Indeværene Aar Odels Skat.


Til nye Laugretteg Mend for næstkommende Aar 1749 blef opnefnt:

1. Ole Christensen Elvegaard

2. Peder Nielsn Bedsfiord

3. Niels Tommesen Strømsnes

4. Lars Jonasen Hergot

5. Lars Olsen Schaarnes

6. Thomas Trondsen ibid.

7. Jørgen Hansen Bervig

8. Jens Andersen Leenvig