1745 B Høst

Fra Gamle Narvik
Revisjon per 16. sep. 2008 kl. 09:55 av Otteddy (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk


In Nomine Domini Jesu Christi


Høsttinget 1745[rediger]

A:o 1745 d. 26 October blev almindelig Høste- og Skatte Ting holden paa Gaarden Torrestad af Kongl. Mai;sts Foged velædle Niels Myhre og Kongl. Mai;sts Sorenskriver Christen Hansen udi Nærværelse af følgende Laugrettesmend, nemlig

1. Ole Nielsen Treldahl, i Stæden for Hans Larsen Besfiord

2. Johan Olsen Indre Schiomnes i Stæden for Amund Andersen Stor Hochvig

3. Niels Axelsen Yttre Schiomnes

4. Jens Ingebrigtsen Lille Hochvig

5. Lars Joensen Laxaae

6. Joen Larsen Dragvig

7. Joen Larsen Dragvig sidder for Peder Johansen Evenes

8. Joen Andersen Leeros


Da efter at Retten udi Hans Mai;sts Høje Navn af bem;te Foged var lyst, er følgende foretaget: Hvor da!

1. Af Fogden Niels Myhre blev læst allernaadigsy Sorenskriverens Bestalnings Brev, dat 2 Octbr. 1744.

2. Hans Mai:sts Skatte Forordning af 31 Decbr. 1744

3. Kong. Placat angaaende Delinqvents- og Tyfs Sagers Udførsel og Extra Bekostninger, dat. 12 Febr. 1745.

4. Forordning ang. alt med Sølv og Guld Arbeider, fremmed Tøj p.p. dat. 31 Decbr. 1744.

5. Kongl. Forordning ang. at ingen af Hans Mai:sts Undersaattere som er eller opholder sig i Marienburg eller andre Stæders Menighed og andre Religions Poster ingen Indskrenkelse p.p. skal nyde eller antages til noget geistlig Embede, dat. Frederichsberg d. 20 Novbr. 1744.


Kongl. Mai:sts Foged loed i Anledning af Velbaarne Hr. Etatz Raad og Amtmand Schelderup til hans indløben Skrivelse af 1 Septbr. Næstleden for Almuen at en Person ved Nafn Peder Knudtsen Dyerstrop der har foretaget at efterstøbe en Deel 24sk Støkker og derfor bleven udi Holmestrand arresteret, skal have undvigt af hans Arrest og de formedelst er anbefahlet samme Person, hvor han maate opdages at paagribes. Personen beskrives at være Pengemager, 21 Aar gammel sf Statur smal og høj, brunladen udi Ansigtet, have lysebrune Øjenbryn og crenget Penqual. Da saa fremt saadan Person her udi Fogderiet skulle opdages, da er og bliver det herved befahlet Almuen hannem straxen paagriber og bringer ham til nærmeste Lensmand der igien fra Lensmand til Lensmand under vedbørlig Vagt fører ham til Fogden til nærmere Foranstaltning.


Videre blev foretagen og fra Retten oplæst:

1. Hr. Aron Arctanders Bøxelseddel til Lars Ingebrigtsen paa 1 Punds Leje udi Gaarden Laxaae med Condition at skulle hans Fader give Vilkaar, dat. Evenes 23 Decbr, 1745. Til Tugthuuset 4 sk.

2. Dito Bøxelseddel til Niels Haldorsen paa 1 Punds Leje udi Laxaae, dat. 10 Decbr. 1745. Til Tugthuuset 4 sk.

3. Vedtagen Bøxelseddel, dat. 26 Octbr, 1744 til Peder Jensen paa 1 v. udi Yttre Seines. Til Tugthuuset 4 sk.


Og siden det var silde paa Aftenen blev Retten ophævet.


Morgenen d. 27. Octbr. blev Retten atter sadt, betient af Fogden og Sorenskriveren med samme Laugrette som melt. Da følgende til Publication blev leveret:

4. Fogden Myhres Bøxelseddel paa 1 pd 6 mk Fiskes Landskyld udi Gaarden Medbye i eftergiven Bøxel imod 2 Rdr 8 sk. Til Tugthuuset 4 sk given og anviist og paateignet, var dat. 25 Octbr. 1745 til Hans Hendrichsen Rut.

5. Hartgens Bøxelseddel, dat. 26 Octbr, til Niels Thommessen paa 18 mk Leje udi Gaardem Strømsnes. Bøxel betahlt med 1 Rdr 1 ort. Til Tugthuuset 4 sk

6. En af Hartgen udstæd Bøxelseddel til Lars Nielsen paa 1 pd 6 mk udi Gaarden Birchevig, dat. 26 Octbr. 1745, Til Tugthuuset 4 sk.


Mons. Jesper Andreas Hartgen fremkom for Retten og i Følge Anteignelsen Posterne for 1743 Aars Regenskab ved 1ste Post og begiærede at Laugrettet og Almuen tilstaaes om ikke Ole Mathisen Lenvig er saa fattig at han ej kan betahle Self Foster Skat. Dertil Laugrettet og Almuen svarede at han, nemlig Ole Mathisen ingen Formue haver, men var udarmet, hvorpaa Mons. Hartgen begiærede Tingsvidne beskreven, hvorved det af Retten for ham blev bevilget .


Hvorved Retten blev ophævet siden det var silde paa Aftenen.


Morgenen den 28 October blev Retten igien betient af Foged og Sorenskriver er melt og med samme Laugrettesmend. Da følgende til Publication ankyndiget:

7. Fogden Myhres Bøxelseddel til Peder Hansen Leeros paa 1 pd Fiskes Landskyld i bem:te Gaard imod Bøxel 2 Rdr 2 ort 16 sk. Til Tugthuset 4 sk. – Gienpart og Bøxelseddel af Dato 27 Octbr. 1745.

8. En Dito Bøxelseddel til Joen Larsen paa ½ v. Fiskes Landskyld udi Gaarden Indre Segnes. Bøxelseddelen efter Loven betahles. Til Tugthuuset 4 sk, dat. 24 Octbr. 1745

9. Dito Bøxelseddel til Peder Hansen Indre Sejnes paa ½ v. Fiskes Landskyld udi Bachejord. Bøxel betahlt med 2 Rdr 2 ort, dat. 27 Octbr. 1745,

10. En Dito Bøxelseddel til Peder Michelsen paa 1 pd Fiskes Landskyld udi Bachejord som nu blev matriculeret for ½ v. og blev ophævet som Finne Rødning og saaledes ansadt efter Loven, og betahlt for Bøxel 2 Rdr 1 ort. Til Tugthuset 4 sk, dat. 27 Octbr. 1745.


Mons. Jesper Andreas Hartgen, som Sal. Foged Randulfs authoriserede Fuldmægtig fremlagde i Retten til Examination et Ersatz Register over det Korn og Rug som her udi Saltens Fogderie af Hans Kongl. Mai:sts Foged til den betrængte Almue med Undsætning af Hans Mai:sts Korn Aaret 1742 er bleven allernaadigst destineret og sendet dette Aars første Stefne med Jægterne her af Landet fra Bergen udgiven og hiembragt, og blant Almuen distribuerit, hvorefter her for Ofodens Fiering her adskillige af Almuen skulle koste i Betahling forsvares til dette 14 Rdr 16 sk herom Restance blev inden Retten af velbaarne Foged Myhre examineret og sammesteds at kræve uden videre Modsigelse at nogen med at Peder Anschiødt har betahlt imod Leverancen til Kiersten Pedersdatter, afg. Knud Engebretsen Bielgam, som goed for Sal. Fogden hafende at giøre Leverance og Distribution, - som til Debet ansadt til 1 Pund. Begge Deele tilstoed Enken, bem:te Kiersten Pedersdatter, og forholde sig saaledes Friehed blev med forige Fogdes Enke eller Fuldmægtig at ville giøre.

Ligeledes fremlagde S. Hartgen en anden forfattet Restance over det Hafvre Korn som Hans Kongl. Mai:st allernaadigst har forstrekt den nødlidende Almue udi Saltens Fogderie, hvilked og med Jægterne udi Aar 1743 hidbragt uti Sække fra Bergen og blant Almuen distribuerit, Hvilken Restance som her for Ofoden beløber til 108 Rdr 3 sk, af Kongl. Mai;sts Foged inden Retten lydelig blef examineret og af ingen modsagt, undtagen at der blev forklaret at Almuen derudi andført Anders Erichsen Ballangen udi Debet for 11 vig Hafvre beregnet til 1 Rdr 2 ort ½ sk er døed udi aller sletteste Armod og Tilstand. For begge som staaende Restancer begiærede S. Hartgen Rettens vedbørlige Attestation.


Videre blev inden Retten forseiglet:

1. General Matriculen for Ofodens Fiering for indeværende Aar,

2. Leedings Mandtallet for dette Aar.

3. Søe Finne Skatten og Hussmand- og Ledingsmandtl for dette Aar.

4. Værgemand og Strandsidder, Self Foster Karle og Skipper Skattemandtal; Tingsvidne over Haasettere.

5. Det øde Gods for Aar 1745.

6. Mandtal over det befundne Proprietair Gods for samme Aar.

7. Dito over det Gods, som af Odel og Self Ejer beboes og brugis for samme Aar.

8. Dito Roerhuuse og Grundfrelse, samt Laxevarper Afgift.

9. Tingsvidne ang. 8 sk af Laxefiskeriet, Qværne etc. samt 6te og Tiende Penge, med Vrag og strandet Gods for dette Aar.

10. Bøxel Mandtallet af Hans Mai:sts Gods for indeværende Aar, hvilke alle her foreschrevne Documenter af Fogden fremlagt blev publiceret og inden Retten forseiglet.


Til Slutning for dette Tingsted for dette Aar blev efter Loven opnefnt følgende Laugrettismend til næstkommende Aar sat at betiene Retten, neml.

1. Lars Hansen Lilandschar

2. Erich Hansen Balsnes

3. Hans Henrichsen Ytter Bøe

4. Joen Pedersen Framnes

5. Peder Andersen Narvig

6. Jacob Ludvigsen Lille Hochvig

7. Peder Tollefsen ibidem

8. Casper Trondsen Ramnes

Hvilke hver efter Loven betienlig at indfinde sig hvor Laugrettismendene faaer at aflegge deres Laugrettis Eed, og derom indfinde sig næstkommende Aars Aommer Ting ved medbærende Beviis. Ellers blev Lensmanden paa ovenstaaende Laugrettismend paalagt at varsle ved at liste til Merke og at der senere samt paa Kierchebachen giør saadant bekiendt, og holder enhver at opfylde sin Pligt.

Den 29 october 1745 efter at Tinget var sluttet, og det da først blev bekiendt at en Mand her af Fieringen. nafnlig Erich Andersen Fagerjord, for nogle Aar siden skal have besvangret sin da lefvende Hustruis Søster, nafnlig Malene Aslachsdatter. Saa har Retten i Dag for derom at tage et præliminaire Forhør , maatte opholde sig og til den Ende blev Retten igien sadt af Fogden velb. Hr Niels Myhre og Sorenskriver Christen Hansen med følgende Laugrettis Mend:

1. Axel Nielsen Taraldsvig

2. Ole Nielsen Treldahl

3. Christen Olsen Elvegaard

4. Joen Axelsen Treldahl

5. Anders Ingebrigtsen Fremnes

6. Gabriel Ingvoldsen Kongsbach

7. Jacob Joensen Leeroos

8. Ole Olsen Lengenes


Da Retten efter Fogdens Ordre fremstillede bem:te Erich Andersen – ublocket og ufængslet – der frievillig tilstoed at han vel har haft legemlig Omgiengelse nu med hans nu afg. Hustruis Søster, Malene Aslachsdatter, men han har ikke kundet finde sig udi at være Barne Fader til det af hende udi Aaret 1740 aflede og fødde Barn, da han ikke uden en eneste Gang, neml. I Juulen paa Thomæ Dag, førend hun Aaret efter om Vinteren kom i Barsel, og da skal Tiiden udviise at han ej kan være hendes Barne Fader, i øfvrigt tilstoed han sin begangne Synd og Forseelse som ovenmelt samme frievillig bekiendende og nu for Retten hiertelig begræder.

Paa Fogdens Spørsmaal svarede Erich Andersen:

1. at den Tiid udi da han denne Forseelse beviist med Malene Aslachsdatter som levede hans Hustrue Anne Aslachsdatter som først afvigte Aar døede.

2. At Malene Aslachsdatter var fremdeles i hans Huus 24 à 25 Aar, Thi han kom til sin Sviger Faders Gaard Fagerjord som for ham blev opladt, hvorfor han beholdt samme sin Sviger Søster boende hos sig.

3. at han aldrig for denne sin Forseelse har været indeholt for Retten, men han har vel hørt at Malene Aslachsdatter skal have udlagt ham som sin Barne Fader, efter at hun forhen skal have udlagt en anden Person, neml. Knud Lap som er bortrømt, i øfvrigt vil han endnu det videre skal andkomme hendes egen Forklaring, hvorledes hun ham som Barne Fader kan beviise.

Fogden tilspurte Lensmanden hvor Malene Aslachsdatter sig nu opholder, og hvorfore at denne Sag, som er af Betydning ikke vil forringes, ej har været paastefnet. Lensmanden Lars Engebretsen svarede at Malene Aslachsdatter tiener her i Fierdingen paa Gaarden Bielgam, og i øfvrigt sagde han at ingen Ordre i denne Sag har haft, ligesom og er Fogden straxen efter Leedingsberget 1744 ved Døeden afgaaet, udi saadan Anledning blev Protocollen for 1744 efterladt, hvor det under Fol: 283 befindes at denne Sag har været i Retten d. 19 Junij hvor Malene Aslachsdatter har frafaldt sin Bekiendelse hun have giordt paa Knud Lap, og forklaret at Erich Andersen Fagerjord er hendes Barne Fader.

Efter saadan Omstændighed og denne Sags Vigtighed og af Fogden besluttet at Lensmanden Lars Engebretsen Torrestad ej alleene skulle indsætte i Arresten Erich Andersen, men og Qvinde Mennisket Malene Aslachsdatter skulle af Fogden straffes, kan blive Hr Amtmanden refereret og Sagen imod dem begge lovformelig andlagt, men mest ufortøvet at foretage sig til Erich Andersens Gaard og Boepæl for at registrere forefindende Boeskab, Qvæg og andet Tæe, og som vorde rigtig specieiceret og Fordring at til Tilsiunsmand som tillige haver at besørge Gaardens Qvæg af Foeret fremføed, Kornet udtærsket og Erich Andersens smaae Børn indtil nærmere Foranstaltning til Lifs Ophold forsiunede, Ligesaa at Lensmanden lovligen registrere Malene Aslachsdatters Ejendeele og som hæfter udi sikker Forvahring og over alt hva som over disse begge forhaves af Ejendeele, paasee og forfatter rigtige Specificationer af lovligste Mand underskrefven og Fogden forderligst tilsender. Og saaledes af bem:te Fogden dette forhen begiærende efter Loven.