1736 B Høst

Fra Gamle Narvik
Revisjon per 19. aug. 2008 kl. 20:33 av Otteddy (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk


1736b


Høsttinget 1736[rediger]

A:o 1736, d. 19de Ocrober er almindelig Ledings- og Høste Ting holden paa Gaarden Torrestad af Kong. Mai:sts Foged Sr. Søfren Randulf og Sorenskrifver Truels Aagom med Ofodens Fierdings Almue.

Til Laugrettis Mend mødte:

1. Amund Axelsen Seines

2. Axel Axelsen Taraldsvig

3. Johan Olsen Schaug

4. Hans Christophersen Stuenes

5. Morten Tollefsen Kleven

6. Ole Jørgensen Lien

7. Christen Olsen Elfvegaard

8. Axel Larsen Bervig


Da der udi tilstædeværende Almues Paahør følgende er passeret og foretaget:

1. Blef oplæst Hans Mai:sts Forbud pa Skiroller, samt Guld og Sølf at bæres med videre,

2. Placat angaaende Handelen med Hamborg som igien bevilges, dat: Altona d. 3. Julij 1736

3. Hr. Etatz Raad og Stifts Ambtmand Nissens Skrifvelse , en Copie til Hr. Etatz Raad og Ambtmand Schelderups angaaende 2de Deserteurer af Munchholmens Festning, nafnlig Einer Olsen Biørnaas og Ole Jacobsen at hvor de antreffes bør vorde paaraabne, er af Dato 23 Julij 1736.

4. Etatz Raad og Ambtmand Schelderups Foranstaltning paa Fogden Randulfs Forlangende om Førenskab for Fogden og Sorenskrifveren, af Dato: 30 Julij og 4 Septbr. Samme Aar,

5. Efter Fogden Sr: Randulfs skriftlige Paateigning og Forlangende er læst Fogdens Insinuation til Hans Rasmussen Varberg og hans derpaa gifven Svar angaaende Gaarden Sommersel i Hammerøe Fiering af Dato 15 Junij 1736,

6. Videre oplæst Kongl. Mai:sts Foged Sr. Randulfs Bøxelseddel paa 18 mk Landskyld udi Strømsnes til Anders Christensen som hans Fader og er fradøed, Hans Mai;st Tilhørende imod Bøxel 1 Rdr 1 ort og dateret 18 Octbr, 1736. Til Tugthuuset lefceret 4 sk.

7. Nok paa en forhen af Fogden udstæd Bøxelseddel til Niels Thomesen Lengvigen , oplæst at han endnu efter Paateigning af denne Dags Dato hafver bøxlet i Strømsnes 6 mk Fiskes Landskyld imod Bøxel 1 ort 16 sk. Til Tugthuset svarede han at hafve lefveret tilforn.

8. Rndnu paa 12 mk i Gieschevig til Axel Abrahamsen som Ole Nielsen for ham opgifvet imod Bøxel 3 ort 8 sk. Bøxelseddelen er af denne Dags Dato. Til Tugthuset kefveret 4 sk.

9. Nok en Dito til Jonas Jensen unge paa 1 pd 6mk i Indre Medbye som Hans Rasmussen 1733 skal hafve frasagt sig imod Bøxel 2 Rdr 8 sk. Bøxelseddelen er af denne Dags dato.

10. Hr. Jochum Leths Bøxelseddel paa 18 mk i Dybvigen til Jacob Eschelsen som Johanna Munch for hannem opgifvet, er af Dato 2 Aug. 1736. Til Tugthuset lefveret 2 sk. Gienparten fattes.

Kongl. Mai:sts Foged Sr. Randulf hafver til dette Ting ved Lensmanden ladet indstefne Morten Olsen Virach og Ingebor Pedersdatter ibidem for begangen Lejermaal med hin anden. De mødte begge for Retten og vedgikk lovlig Varsel saavel som at de begaaes Lejermaal med hin anden. Da før Retten sadtes blef angifvet at Herman i Schar, hans Søn var tilstæde og lofved Betahling for hende og for ham, Husbonden, Mogens Pedersen Virach.

Ligeledes er indstewfnet Morten Olsen og Ingeborg Pedersdatter, Ole Søfrensen og Elen Joensdatter Virach for begangen Lejermaal med hin anden. Han mødte for Retten, men hun ikke, dog siden det er uden videre Vitlfvtighed blef saaledes fra Retten at Husbonden Mogens Pedersen Virach for ham og Lensmanden Lars Engebretsen for hende begge i 2de Terminer betahler deres Bøder.


Ole Hansen Har og Peder Hansen Har af Lieland, 2de Brødre, hafver ved Skriftlig Klad og Varsel ladet indstefne Christopher Larsen Østervig for nogen Ord han skulle hafver talt, der ikke bør anføres, men maae henstaae til videre Stefnings Dato var af 12te Octbr., men som samme ikke var fuld Varsel kunde den ej imodtages, dor siden bem:te Christopher Larsen var tilstæde og bekiendte at hafve hva han talt, sf Børn, og derfor nu befindes at tahle derefter, hafver forbedret sig og derfor begiærer at de vedkommende vil eftergifve hans Forseelse, siden Almuen og tilstoed at det ikun er det Børnesnak og Røgte. Thi blef saaledes i Mindelighed indebn Retten afsagt, at saadant Børnesnak og Røgte, ej bør forringe Ole Hansen Har og Hans pedersen Har deres Huuse til nogen Last eller Nachdeel, der for hvad saaledes kan være talt er frie, men Christopher Larsen der for de talte Ord er sigtet, betahler efter eget Løfte i Omkostning 2 Rdr med Paamindelse herefter ikke lade saadanne Ord meere fahre, og om saaskie, da denne Sag for ham at staae lige aaben.

Fremkom for Retten Hendrich Ytterbøe og begiærede at for Retten maatte oplæses en Merkegangs Forretning imellem bem:te Ytre Bøe og Balsnes, som at Sorenskrifveren skiede og er af følgende Indhold:

Kiendes vi Efterskrefvne og under forseiglede LensmMand Ingebrigt Olen Torrestad, Hans Jensen Bervig, Thomas Jensen Lengvig, Peder Larsen Ballangen, Ole Christensen Ramnes, Abraham Pedersen Taraldsvig, alle ædsorne Laugrettis Mend udi Ofodens Fiering, og hermed vitterlig giør at A:o 1694 d. 18 Aug. vare vi efter Kongl Mai:sts Foged Sr. Jesper Andersen Kolderups Befalling tillige med Sorenskrifveren Christen Jensen Hveding udi hans Absence hans Fuldmegtig Tiener Claus Kugger paa et lofvlig Merkeskiel og Engslette imellem Lars Nielsen Ytterbøe og Balsnes’ Opsiddere, deres Udmarke betreffende. Lars Nielsen sig høylig beklager at være foruretted od skied meget til for kort af denne og befandtes efterfølgende Maade saaledes at siunes for Ret og billig at Ytterbøes Marcke Skiel bør endelig blifve som hafver væred af Arilds Tiid, neml. Fra et bart Field kaldes Medaftes Field og til en Aas kaldes Grønaasen, og ind i Grønaasen og derfra need udi Elfve Krogen og siden skiller Elfven nees i Søen, og der Opsidderen paa Ytterbøe ikke skulle nyde de smaae Engsletter som hannem fratagen udi Gottfried Lepperts Tiid, mens han besad Balsnes, da var oven bem:te Ytterbøe ikke god for sin Bøxel og ej megtig for at holde sa mange Creature at den Gang kund dørke sin Jord med, og siunes os begge Gaarderne hermed at være uden Skade, tilmed hafver Opsidderne paa Balsnes self tilforn og det siden Gottfried Leppert drog derfra skriftligen og godvilligen igien afstaaet de smaae Enge Sletter til fornefnte Lars Nielsaen, Saaledes Aastæden ofverseet, forefunden og passeret, bekrefter vi med voris hostrøgte Zigneter,

Actum Anno Die ut supra. 6 lakksigneter: I:O:S T:J:S O:C:S A:P:S

Til Vitterlighed udi Hølbem:tes Absence Claus Kugger(sign) Dette forbem:te Indhold af mig at være efterforsked og hermed approberet Testerer Christen Jensen Hveding

Da nu intdet videre var at forrette er Tinget i Hans Mai:sts Høje Nafn ophæfvet