1734 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1734a

Sommertinget 1734 A:o 1734,d. 15 Junij er almindelig Ledingsberg Ting holden paa Gaarden Torrestad med Ofodens Fierings Almue af Kongl. Mai:sts Foged og Sorenskrifver som forhen melt.

Til Laugrettis Mend mødte:

1. Anders Tollefsen Lengvigen

2. Peder Olsen Lengvigen

3. Lars Nielsen Ancenes

4. Johannes Christophersen Lengvig

5. Jens Thommessen Bergvig

6. Einer Christophersen Strand

7. Christen Olsen Schiomen

8. Gabriel Olsen Leervig


Da der udi tilstædeværende Almues Paahør følgende er passeret.

1. Oplæst alle de Forordninger med videre som paa første Ting er melt

2. Rente Cammerets Anordning angaaende Falke Fangsten som udi Norge for de Aaringer for 1731 til 1736, dat, 10 April 1734.


Lars Madsen Balsnes hafver til dette Ting ladet indstefne Anders Olsen Balsnes for Skields Ord . Han blef paaraabt, men ikke tilstæde, ej heller nogen paa hans Veigne, Desuden beraabte Citanten sig Paasidder Hans Larsen Torrestad og Ole Olsen Ramnes. Stefnings Mendene blef paaraabt. Da fremkom Lensmanden Lars Engebretsen Torrestad og Engebret Olsen Ramnes som berettede at d. 5te Junij blef Anders Olsen Balsnes Stefnet, der ikke er fuld Varsel efter Loven, hvorfor Sagen ikke videre kunde foretages, men til nyt Stefnemaal henviises.

Blef af Fogden opbuden en Finne Part i Besfiorden som Anders Andersen besad, men nu er ledig blefven om nogle Finner efter Cammer Collegii Anordning Fogdens Anteignelse udi 1729 Aars Regenskab 1 Postes 2 Art. sig samme Plads vil benøtte efter den Friehed som Finnerne til saadanne Pladser allernaadigst frem for Buemend er forundt eller ikke. –

Hvad Matriculen med videre som efter Fogdens Begiær udstæd, oplæst og forseigled findes herefter specificeret.

Da nu indted mer var at forrette er Tinget i Hans Mai:sts Høje Nafn ophæfvet.