1727 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Revisjon per 15. jul. 2008 kl. 21:03 av Otteddy (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søkSommertinget 1727[rediger]

A:o 1727 d. 15 Junij er almindelig Ledingsbergting holden af Kong. Maj:sts Foged Sr: Søfren Randulf og Sorenskrifver Truls Aagom paa Torrestad med Ofodens Fierings Almue. Til Laugrettis Mend comarerede:

1. Einer Christophersen Strand

2. Johannes Christophersen Lengvig

3. Peder Thorsen Botten

4. Amund Pedersen Nyegaard, i hans Stæd Axel Andersen Framnes

5. Ole Amundsen Fagernes

6. Ole Nielsen Hochvig

7. Peder Einersen Pundsvig

8. Jørgen Gabrielsen Schaarnes


Da der udi Lensmandens og tilstædeværende Almues Paahør er læst og passeret:

1. Oplæst den ordinaire Skatte Forordning for Aar 1727, dat. 16de Decbr. 1726

2. Forordning ofver den Kongl, Allernnadigst Forordning af 10de Decbr. 1725 om Handelens Opfølgelse med Hamborg stricte at holdes, dat. Frederichsborg, d. 21de Febr. 1727.

3. Forordning om Handelens Ophævelse med Hamborg, og nærmere Anretning om Forbud paa Hamborger Myndts Indførsel, dat, Frederichsborg d. 10de Febr. 1726

4. Patent og nærmere allernaadigst Forsikring, at det ved Forordningen af 10de Decbr. 1726 om Handelens Ophæfvelse med Hamborg skal hafve sit Forblifvende, dat, 20de Febr. 1727.

5. Placat og nærmere Anordning angaaende de indenlandske Vahrers Betahling i den reducerede Myndt, saa fremt Betahlingen inden førstkommende 22de Octbr. Blifver presteret, dat. Rente C, d. 8de Octbr. 1726

6. Placat angaaende Forbud paa De reducerede tolf Skilling Stykkers Udførsel, dat. 23de Novbr, 1726.

7. Placat angaaende Korn Vahrers Indførsel af Danmark og Norge til Førstedømmet Slesvig, dat. 16de Octbr. 1725.

8. Nærmere Anordning af den Forordningen af 26de Aug. 1726 forbudeb Tømmerlast i Norge til 1727 Aars Udgang maa udføres.

9. Placat anlangende fremmede Korn Vahrers toldfrie Indførsel Søndenfields i Norge, dat. Rente Cammeret d. 25de Febr. 1727.

10. Placat og Forbud paa fremmede Stene Tøjes og det saakaldede Cølnische Godstz Indførsel udi Danmark og Norge, dat. Fredrichsborg den 23de Febr. 1727.

11. Placat anlangende Passer Sedler ved Oplage Vahrer i de Kiøbstæder i Norge som Oplags Friehed er tilført, dat. Frederichsborg d, 29de Martij 1727.

12. Capituls Taxten for 1726, dat. 21de Novbr. 1726

13. Copie af Hans Kongl. Mai:sts Befahling til Hr: Justits Raad og Ambtmand Schelderup angaaende Missionen udi Nordlandene, dat. 27de Septbr. 1726

14. Efter Begiær oplæst et Forlig som skriftlig er opretted imellem Knud Engebretsen Bielgam og Povel Joensen betreffende at bem:te Povel Joensen nyder sin Underholdning hos Knud Engebretsen sin Lifsens Tiid, imod at Knud Engebretsen efter hans Død beholde den lille Ejendeelø som kunde findes, var dateret 14de Janv. 1727 som herefter paa Fol: Ord for Ord findes indført:


Hva med videre som inden Retten er udstæd og forseigled findes herefter Fol. Anteignet:


Til nye Laugrettis Mend blef opnefnt: 1. Joen Povelsen Øjen 2. Christen Olsen Elfvegaard 3. Hans Olsen Leerooos blef formedelst Alderdomb frieladt 4. Svend Thomessen Østervig 5. Jens Thommessen Bervig 6. Lars Nielsen Snkenes 7. Amund Axelsen Ytre Seines

Videre blef opbuden Rønelf, som er en Lax Elf om nogen samme til Brug for billig Afgift vilde anrage, men ingen sig indfandt.


Da indted mer var at forrette er Tinget i Hans Maj:sts Høje Nafn ophafvet, og enhver forlofvet at fahre til sit Hiem.


Indføres her det ommeldte skriftlige Forlig imellem Knud Engebretsen Bielgam og Joen Povelsen: Kiendes jeg underskrefvne Povel Joensen efter min hiertelig og kierlig Begiering at være forundet med ærlig og velagte Danne Mand Knud Engebretsen Bielgam om mit gode Forlig at erholde og nyde paa Lefvetiid, hvorfore og hertil jeg bemeldte Knud Bielgam hafver lefnet 48 Rdr – siger Firetjuge og otte Rdr udi reede Penge, samt en Brændeviins Kiedel, 1 ½ od Malt og ½ Tde Rug, samme han maa njude, bruge og beholde, ligeledes hvis ande tefter min Død, af mine Ejendeele kunde findes. I ligemaade de at være og forblifve Bemeldte Knud Bielgam ligesom hin Ejer og tilhørende Midler/: af Nafn det hafves kan/: frij og aldeles gandske upaatalt af mine Børn eller deres Arfvinge. Saa og belofver jeg at frijholde hannem for ald Gield og Kraf som mig endten nu eller efter min Afgang kunde vedkomme, saasom jeg Gusskee Ævig Ære veed mig gandske frij fra at være ikke noget Menniske ringeste Skilling skyldig. Timed betakker jeg baade ham og hans Quinde Kiersten Pedersdatter for de efter min til dem giordte skriftlige Begiæring, vilde mig gamle Mand saaledes som ofvermeldt antage. Efter ofvermeldte Povel Joensen til mig og min Kone gir dte skriftlige Begiær og med det ofver specificered som jeg undertegnede rigtig hafver bekiendt, belofver jeg derimod at skaffe og forsiune ham med nødtørftig Underholdning saa godt som huuset kan formaae og jeg daglig er nydende, saa lenge hans Lefvetiid i denne Verden skulde vaare, og det saa lenge og kort som den Almægtige Gud i Himmelen derudi behager.

Dette saaledes af os underskrefvne, kierlig og venlig at være foreenet, bevidner og tilstaaer vi begge med voris Hænder eller Boemerker her neden under. Og til deres ydermere Forsikring hafver vi ombedet disse 3de Danne Mend, nemlig Ole Hansen Bervig, Joen Povelsen Øjen og Amund Axelsen Elfvegaard, tillige med os til Vitterlighed at underskrifve og bevidne.


Bielgam d. 14de Januarij A:o 1727. Knud Engebretsen(sign) Povel PIS Joensen JPS OHSB AASE