1833 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Vårtinget 1833

Aar 1833, den 25de April, blev det almindelige Vaar-, Sage- og Skattething for Ofodens Thinglaug sat og fremholdt paa Gjæstgivergaarden Lieland i Ofoten. Retten blev i Sorenskriverens lovlige Forfald og ifølge Amtets Constitution betjent af A.S. Bendeke i Overvær af de 4-re nu i Eed tagne Laugrettesmænd:

1. Mons Schiønning Nyegaard,

2. Axel Nielsen Sletjord,

3. Jacob Pederesn Balsnæs og

4. Hans Ingebrigtsen Kleven. Ved Retten var tilstede const. Foged Oustad, Lensmanden og den thingsøgende Almue.

HVORDA! følgende offentlige Foranstaltninger bleve læste, nemlig: 1. Placat angaaende Resolution af Skydsudgifter som af Stats-cassen ere udlagde i Anledning Friskydsens Afskaffelse.

2. Bekjendtgjørelse angaaende Qvarantainevæsenet, dat. 23ie Octbr. d.A.

3. Do. om smittede Steder Udenlands, Dat. 5te Febr. d.A.

4. Capituls Taxt for Trondhjems Stift, sat 20de Novbr. sidstl.

5. Orden hvorefter Sager indankes for Høieste Ret og der bliver at foretages i 2den Session f.A. og 1ste Session d.A.

6. Designation over Staten tilhørende og ødeliggende Gaarde der skal opbydes til Græsleie til Fardag næste Aar.

Videre blev læst: Opbydelse af Saltens Sorenskriveries Overformynderies Udlaan, staaende Umyndiges Penge til Beløb 2300 Spd 3 ort 18 5/18 sk, altmod sikker Pant i faste Eiendomme, dat. 20de Febr. sidstl.

Af private Documenter blev læst: 1. Bekjendtgjørelse om Myndtlinger i f.A. givne Udlægge, der ere i Formyndernes Forvaring og henhøre den lille Rulle.

2. Udskiftningsforretning af Gaarden Trældahl af Skyld 1 Vog, hvoraf Staten eiende 1/2 Vog og Ole Har Resten, Dat. 5te Juli f.A. og forsynet med Amtets Approbation.

3. Sorenskriver Heidenreichs qva Auctionsdirecteur, hans Auctionsskjøde til Christoffer Nielsen Lendvig paa 7 1/2 mks Fiskes Leie paa Gaarden Østervig i Ofoden for 16 Spd, forsynet med Incassators Qvittering, dat 2den Marts d.A.

Const Foged Oustad var begjærende at Laugrettet og Almuen ville afgive Taxt paa de Træmaterialier som kan aavirkes i Statens Almindinger dette Thinglaug tilhørende. Laugrettet og Almuen erklærede derpaa at den i f.A. satte Taxt ogsaa for d.A. skal være gjeldende. Det passerede blev derfor som Thingvidne sluttet og skal blive beskrevet meddeelt.

Derefter blev foretaget udsat Sag: Enkemadam Moestrøm ctr. Nicolai Olsen Elvegaard.Enkemadam Moestrøm mødte med laugværge Ole Har Trældahl og fremlagde Tilsvar og Continuations Doms Paastand i Sagen, hvilken han bad læste og acteret, Indstevnte paaraabt og Samme Tilsvaret forholdt, indladende Sagen til Doms under Forbehold af alt lovligt.Indstevnte, skjøndt 3de Gange paaraabt befandtes ikke at afgive Møde. De producerede Tilsvar etc. blev læst og er saal.: No. 6. *De Indstevnte som meldt ikke ved Retten befindes at være tilstede og saaledes maa ansees for ikke at finde det fornødent for sig attage til Gjenmæle i Sagen, og da Hovedcitantinden ikke havde mere at anføre til sin Sags Tarv, blev

ERAGTET: Sagen optages til Kjendelse eller Dom.

Videre foretages udsat Sag: Enkemadam Moestrøm mod Salamon Johansen Lille Hochvig. Hovedcitantinden Madam Moestrøm med Laugværge Ole Har Trældahl mødte og meldte at hendes Agt ved sidste Session var til dette Thing at indstevne og skaffe yderligere Beviisligheder for sin gjorte Paastand, men at dette formedelst tilfældige Omstændigheder af hende ikke er opfyldte. Hun fremlagde derfor kun Continuations Indlæg og Tilsvar i Sagen, hvilket hun bad læst og taget ad Acta, Contracitanten paaraabt og det fremlagde Document ham foreholdt, indladende Sagen til Doms overeensstemmende med Indlægget. Contracitanten Salamon Johansen Lille Hochvig mødte efter Paaraab. Continuations Indlægget blev derpaa læst og er saal.: No. 6. * Indstevnte efterat være foreholdt det acterede Indlæg modsagdedet mod ham anlagte Søgsmaal som aldeles urigtigt, paastaaende sig derfor frifunden for saavel Sag som Omkostninger, indladende Sagen hermed til Doms fra sin Side.Enkemadam Moestrøm vedblev sin Paastand, henholdende sig til Indlæggets Indhold, ligesaa indladende Sagen til Doms.

ERAGTET: Sagen optages til Kjendelse eller Dom.

Udsat Sag: Enkemadam Moestrøm med Laugværge ctr. Henrik Johnsen Bakkejord.Enkemadam Moestrøm med Laugværge Ole Har Trældahl mødte og erklærede at hun maatte beklage at hun ikke til dette Thing harladet indstevne de Vidner, hun ved forrige Thing opgav som de, ved hvilke hun agtede at føre de nødvendige Beviisligheder i Sagen, hvortil hun Aarsagen at være den at hun troede det, atvære noget som paalaae den af hende engang antagne Sagfører. Hun saae derfor nu intet andet Middel for sig en at indlade Sagen til Doms med Paastand om af Indstevnte at blive gordtgjort den fulde Lod, ikke som han vil 2/3 Dele, samt at han maatte blive tilpligtet at udreede de paa Sagen anvendte Omkostninger. Indstevnte modsagde fremdeles Søgsmaalet, paastaaende at naar den skaffede Karl havde været duelig til, som voxen Mand, at have forrettet sit Hverv, havde han intet imod at han burde have haft fuld Lod,men da dette nu ikke var Tilfældet, hitter han ingen Aarsag til hvorfor han bør tilstaae ham saadant. Hermed indlod han Sagen til Doms med Begjæring om Frifindelse forsaavel Sag som Omkostninger.Madam Moestrøm modsagde Indstevntes Tilførsel og vedblev sin forhen gjorte Paastand.

ERAGTET: Sagen optages til Kjendelse og Dom.

Udsat Sag: Knud Axelsen Haugen ctr. Henrik Johnsen Bakkejord. Citanten Knud Axelsen var for Retten tilstede, men beklagede at han ikke havde benyttet den ham givne Udsættelse ved at indstevnte Jonas Axelsen Laxaee til Provs Afgivelse i denne sag; Han maae derfor see sig nødsaget til at indlade Sagen til Doms med dens nærværende Preparation med Paastand om fuld Lods Erstatning og Godtgjørelse for de andvendte Sags Omkostninger. Indstevnte mødte efter Paaraab og i et og alt modsagde Citantens Tilførsel som aldeles ubeviist, indladende Sagen hermed til Doms forbeholdende sig videre Tilsvar om fornødiges, samt paastaaende sig frifunden for baade Sag og Omkostninger. Citanten forbeholdt sig til sit forrige. ERAGTET: Sagen optages til Kjendelse og Dom.

Med det Passerede var Dagen forløben; Retten blev derfor for idag sluttet og udsat til i Morgen tidlig.

A.S. Bendeke(sign) Mons Schiá›ánning(sign) Jacob Pedersen Axel Nielsen Hans Ingebrigtsen De 3de Sidste med iholdt Pen.


Aar 1833, den 26de April continuerede Sage og Skattethinget for Ofodens Thinglaug paa samme Sted og under lige Retsadministration som igaar.

HVORDA: blev læst:

4. Foged Oustads Bøxelseddel til Ingebrigt Madsen paa 18 mk i Gaarden Lillevig, Staten tilhørende, dat 20de dennes. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

5. Do.s Ditto til Carl Rasmussen paa 6 mk i Gaarden Fagerjord, Do. tilhørende af samme Dato. Do. Do. foreviist.

6. Dittos Do. til John Johnsen paa 6 mk i bemeldte Gaard Fagerjord, Do. tilhørende af s. Dato. Do. Do. foreviist.

7. Dittos Do. til Christian Knudsen paa 12 mk i Gaarden Gielskevig, samme Dato. Do. Do. foreviist.

8. Christian Peder Christiansens Bøxelseddel til Erik Andreas Ellingsen paa 1 Vog udi Gaarden, Matr. No. 33 Lieland, dat. igaar. Do. Do. foreviist.

9. Sognepræst Allans Bøxelseddel til Peder Andersen Strand paa 18 mk i Gaarden Matr. No. 39 Strand mod aarlig Landskyld etc. 2 Spd 29 1/3 sk, dat. 19de Aug. f.A. Do. Do. foreviist.

10. Kongeligt Skjøde til Axel Mikkelsen paa 1/2 Vog i Gaarden,Matr.No. 7 Leervig for 90 Spd. Dat. 4de Mai f.A.

11. Axel Mikkelsen Leervigs Skjøde til Lars Nielsen Hochvig paa1/2 Vog i Gaarden Leervig for Kjøbesum 90 Spd. dat. igaar.

12. Handelsmand Erik Andreas Ellingsens Skjøde til Christian Peder Christensen paa 1 Vog i Gaarden Matr.No. Lieland for 800 Spd. etc. dat. igaar.

13. Do's Panteobligation til Do. stor 300 Spd mod 4 pct Rente og 1ste Prioritets Panteret i alt havd Debitor eier og eiendes vorder, dat. igaar.

14. Afkald fra Arnt Arntsen Hochvig for sin Hustroe Gjertrue Johnsdatters Lille Hochvigs Arv, stor 8 Spd 3 ort 21 sk. dat. igaar.

15. Didrik Danielsens Do. til Form. Gabriel Paulsen Elvegaard for sin Hustrue Beritte Johnsdatter Schjombottens Arv, stor 8 Spd 23 sk. dat. igaar.

16. John Nielsen Lille Hochvigs Do. til Overformynderiet for sin Datter Elisabeth Johnsdatter Lille Hochvigs Arv, stor 8 Spd 3 ort 21 sk, dat. igaar.

17. Peder Nielsens Do. til Johannes Pedersen Bjerkvigmark for Arv 4 Spd 2 ort 9 4/5 sk, dat. igaar.

18. Aflá‘ást Erik Andreas Ellingsen Lielands Panteobligation tilPastor Allan, stor 700 Spd, mod 1ste Pr. Pant i 1 Vog i Gaarden Matr.No. 33 Lieland m.m. forsynet med Creditors Qvittering af Dags Dato.

Henrik Johnsen Bakkejord mødte for Retten og meldte i f. A.s Høst at have fanget en voxen Bjørn i Kongsbaks Udmark. Laugrettet og Almuen sagde sig bekjendt om den skeede Fangst. Huden blev derfor paasat Rettens Segl og Vedkommende Attest meddeelt.


Nye Sag: Johannes Torstensen Virak mødte for Retten og bad om at John Ellingsen og Axel Olsen, begge af Gaarden Virak, hvilke han Har formmaaet godvilligen har at møde for at afgive eedelig Forklaring om afdøde Ingebrigt Thorstensen Viraks sidste Villie, der skal gaae ud paa at Reqvirenten er indsat som dennes Universalarving paa Grund af at han har fødet og pleiet ham i hans sidste Dage, maatte blive afhørte og eedfæstede.De ommeldte Vidner mødte efter Paaraab og vedtoge, skjøndt uden Stevning at afgive deres Vidnesbyrd i Sagen. De bleve derfor preparerede hertil og Eedens Forklaring af Lovbogen oplæst, hvorefter de med Eed bekræftede at udsige sandfærdig Forklaring.

Som 1ste Vidne fremstod John Ellingsen, der sagde sig 53 Aar gl. gift og som Tjenende, opholdende sig hos Knud Aas Virak i Ofoden, der med Hensyn til Thingvidnets Gjenstand forklarede sig saaledes: At han tilligemed Axel Olsen Virak af afdøde Ingebrigt Torstensen Virak den 10de Februar sidstl. om Aftenen Kl. 9 blev tilkaldt for at paahøre hvad Bestemmelse han agtede at gjøre med sine ringe Efterladenskaber. Han anførte da og forklarede at afdøde Ingebrigt Torstensen udsagde at alt uden Undtagelse som af hans Eiendeele maatte blive tilovers efterat saavel Begravelse som enhver anden beviislig Udgift var udredet, skulde udeelt tilfalde hans Broder, Reqvirenten Johannes Torstensen som den der har ydet ham den for ham saa nødvendige Bistand i hans sidste Tid. Dette Ingebrigt Torstensens Udsagn skeede medens han endnu havde Fornuftens fulde Brug uden dertil at være ledet af hvilken Tvang eller Tillokkelse. Videre havde Vidnet ikke at forklare sig om, det blev derfor dimitteret efterat have vedtaget den for ham oplæste Forklaring.

Som 2det Vidne fremstod Axel Olsen, der sagde sig 37 Aar gl. gift og bosat paa Gaarden Virak i Ofoten, der med med Hensyn til Thingvidnets Gjenstand afgav saadan Forklaring at han som af 1ste Vidne forklaret var, den 10de Febr. Kl. 9 Aften af afdøde Ingebrigt Torstensen Virak tilkaldt for at paahøre denne Mands sidste Villie. Forresten var han i Ord til andet eensstemmig med 1ste Vidne, uden Forandring eller Tillæg; Han blev derfor med Samtykke dimitteret, efterat have vedkjendt sig den af ham givne Deposition som Protocollen rigtig tilført.

Reqvirenten havde intet videre at andrage. Han bad derfor det Passerede som Thingsvidne sluttet og sig beskrevet meddeelt.


Nye Sag: Hans Olsen Torrestad ctr. Peder Jørgensen Stuenæs. Citanten Hans Olsen Tørrestad mødte for Retten og meldte at Sagen imellem ham og Indstevnte i Mindelighed var forligt. Han forlangte den derfor herfra hævet.

ERAGTET: Sagen som mindelig afgjort bliver fra Retten hævet.


Nye Sag: Petter Jørgensen Stuenæs ctr. Ole Torstensen Tørrestad.Citanten Petter Jørgensen var for Retten tilstede og erklærede at den imellem ham og Indstevnte veserede Sag mindeligen er afgjort, forlangende den fra Retten hævet.

ERAGTET: Sagen som forligt her fra Retten at hæve.


Nye Sag: Ditto mod Torben Olsen Tørrestad. Citanten Petter Jørgensen mødte efter Paaraab og declarerede at Sagen af ham anlagt mod Indstevnte uden for Retten er forligt; Han maatte saaledes udbede sig den herfra hævet.

ERAGTET: Denne Sag som mindeligen afgjort, hæves fra Retten.


Nye Sag: Ole Torstensen Tørrestad ctr. Peder Jørgensen Stuenæs.Ole Torstensen comparerede for Retten og foregav at Sagen imellem ham og Indstevnte allerede er forligt. Han begjærede derfor Sagen fra Retten hævet.

ERAGTET: Nærværende Sag bliver efter Citantens Forlangende fra Thinget hævet.


Nye Sag: Peder Jørgensen Stuenæs ctr. Hans Olsen Tørrestad. Citanten Petter Jørgensen var efter Paaraab for Retten tilstede og forlangte Sagen som forhen i Mindelighed her fra Retten hævet.

ERAGTET: Efter Citantens Forlangende bliver Sagen som udenfor Retten forligt fra denne Ret hævet.

Derefter blev læst:

19. Niels Sivertsen Stuenæses Panteobligation, stor 50 Spd til Benjamin Olsen mod 1ste Pr. Pant i alt hvaf Debitor eier og eiendes vorder, samt 4 pct aarlig Rente. Dat. idag.

20. Enken Johanna Jacobsdatter m. fleres Skjøde til Axel Jonsen paa 4 4/5 mk i Gaarden Indre Sandvig for Kjøbesum 24 Spd, dat idag.

21. Hans Olsens Afkald for Arv: 1 Spd 41 sk til Andreas Hansen Bedsfjord, dat. igaar.

22. Elias Olsens Do. til Do. for Arv: 1 Spd 41 sk dat. igaar.

23. Ingebrigt Jacobsen Seinæses Do. til Form. Jacob Pedersen Seinæs for Arv: 7 Spd 3 ort 20 sk. Dat. idag.

24. Kongelig Bevilling for Christian Christensen at holde Gjæstgiverie og drive Bondhandel paa Gaarden Lieland i Ofoden. at. 15de Febr. sidstl.

Til Græsleie til Sletjord meldte sig Niels Einersen.

Anders Paalsen mødte for Retten og meldte i f. A.s Høst i Lendvigs Udmark at have skudt en voxen Bjørn, hvis Huud han nu i Retten foreviiste. Laugrettet og Almuen sagde sig bekjendt om den skede Fangst, Thi blev Huden paasat Rettens Segl og Vedkommende herom Attest meddeelt.

For Retten comparerede Jens Hansen Løchvig, 38 Aar gl. Selveier til 18 mk i Løchvig, erná‘árer sig af Bondebrug og Fiskerie, Mons Jentoft Schiønning Nyegaard, 29 Aar gl. Selveier til 10 mk i Nyegaard og ernærer sig af Do. Niels Larsen Elvegaard, 44 Aar gl. Selveier til 18 mk i Elvegaard, samme Næringsvei, hvilke forlangte at aflægge Eed tio Rigets Constitution. De bleve derfor paa lovlig Maade eedfæstede og derpaa fra Retten dimitterede.

Da ingen havde videre ved Sagethinget at forrette blev Samme efter 3de foregaaende Udraab sluttet og Retten derpaa hævet.

A.S. Bendeke(sign) Mons J. Schiá›ánning(sign) Axel Nielsen Sletjord Hans Ingebrigtsen Jacob Pedersen De 3de Sidste med paaholden Pen.