1832 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1832

Aar 1832, den 31te August blev Hæste-, Sage- og Skattethinget for Ofodens Thinglaug sat og fremholdt paa Gaarden Lieland i Ofoden. Retten blev paa Sorenskriverens Vegne administreret af A.S. Bendeke i Overvær af de forhen i Eed tagne Laugrettesmænd:

1. Jonas Christophersen Balsnæs,

2. Ingebrigt Olsen Wirak,

3. Knud Dinesen Bjerkvig og

4. Didrik Didriksen Lieland. Ved retten var tilstede const. Foged Oustad og den thingsøgende Almue, hvorimod Lensmand Heitmann som Valgmand ved Districtsamlingen af det 7de ordentlige Storthing som saadan ei er retourneret.

HVORDA: Administrator fant sig beføiet til forinden videre foretages at bemærke at han saavelsom Fogden ikke ankom til Thingstedet førend Kl 6 Eftermiddag, som altsaa den første Tid man kunde paabegynde Forretningen.

Dernæst fremlagde Oustad sin af Amtet meddeelte Constitution til som Foged at iagttage Fogdens Forretninger paa forestaaende Høstethinge, dateret 25de Aug. d.A.

HVOREFTER fremlagdes: 1 Provisorisk Anordning angaaende Foranstaltninger ved den ondartede Colera Sygdom, dat.: 13de April 1832.

2. Bekjendtgjørelse om de af pestartede Sygdomme smittede Lande og Steder, dat. 16de Juli f.A.

3. Oversigt over de af Amtmanden afgivne Raporter angaaende Norges økonomiske Tilstand m.m. ved Udgangen af aaret 1829.

Const. Foged Oustad mødte og fremlagde skriftlige Qvæstioner af 25de Aug. d.A. til et general Thingsvidnes Erhverhvervelse som han begjærede optaget og sig derefter beskrevet meeddeelt. Qvæstionerne acteres saal.: * .

Laugrettet og Almuen til disse Qvæstioner afgav derpaa følgende Svar: Til 1ste, 2den, 3die, 4de, 5te, 6te, 7de Qvæst.: Resp.: Nei! Til 8de Qvæst.: Resp.: Ja, 1 Vog og 1Pd i Bjeldgam. Til 9de og 10de Qvæst.: Resp.: Nei! Videre var ei at iagttage; Han bad derfor Thingsvidnet sluttet og sig beskrevet meddeelt.


Const. Foged Oustad var dernæst begjærende følgende Mandtaller examineret:

1. Mandtal over Grundfrelse af Huse og Bygninger i Fiskevæhret Schraaven for 1832:. Mandtallet blev læst og befundet rigtig, uden forsaavidt at Erik Ellingsen Lieland har 2de Boeder og 4-re Gjelder, og Ole Hansen Lervig har en Bod og 2de Gjelder.

2. Do. over Do. i Kanstadfjorden samme Aar. Mandtallet blev læst og uimodsagt.

3. Do. over Do. og Do. i Gievæhr for 1832. læst og uimodsagt, tilført at i dette Thinglaug gives ingen.

5. Do. over Jægteskipperskatten for 1832 - Læst og rigtig befunden.

6. Do. over Gjestgiverskatten for 1832. Læst og rigtig befunden.

7. Do. over Søe-Finne og Lappeskatten for Do. Taxten som forrige Aar. Mandtallet blev læst uimodsagt.

8. Mandtal over Leding eller Formueskatten 1832. Ved Mandtallet blev følgende Indsigelser gjorde: nl. Ole Nielsen som død udgaar, ilgesaa Henrik Eriksen Stuenæs. Forresten rigtig befunden.

9. Jordebog for 1832. Jordebøgerne blev læst og rigtig befunden.

Examinationen blev sluttet og skal blive beskrevet meddeelt.

Da intet videre idag kunde foretages, blev Retten idag hævet.

A.S. Bendeke(sign) Jonas Christoffersen Balsnæs Ingebrigt Olsen Virach Knud Dinesen Bjerkvig Didrik Didriksen Lieland Alle 4-re med iholdt Pen.


Aar 1832, den 1ste September continuerede Høste-, Sage- og Skattetthinget for Ofodens Thinglaug paa samme Sted som igaar og under samme Rettadministration.

HVORDA! blev foretaget udsat Sag paa Vaarthinget.

Enkemadam Moestrøm ctr. Nicolai Olsen Elvegaard. Indstevnte Nicolai Olsen mødte og fremlagde skriftlig Stevning af 9de Aug. f.A. efter hvilken Citantinden samt Vidnet Ole JensenEmmenæs er indstevnet, den sidste for at afgive Forklaring om den paastevnte Gjelds Betaling til Styrmanden Jacob Jacobsen, hvilken han forlangte læst og acteret, Indstevnte paaraabt og afhørt, hvorefter han indlod Sagen til Doms, under Forbehold af alt lovligt og Paastand om Frifindelse for saavel Sag som Omkostninger. Enkemadam Moestrøm med Laugværge Ole Har Trældahl tilligemed Vidnet Ole Jensen Emmenæs mødte og vedtog lovlig Varsel, hvilkethan ligesaa fremstillede Contra Vidnet Erik Larsen Fremnæs som godvillig mødende Vidne, hvilket han ligeledes begjærede afhørt og eedfæstet. Den fremlagde Stevning blev læst og er saaledes: *

Vidnerne Ole Jensen Emmenæs og Erik Larsen Fremnæs fremstod og erklærede tilforn at have hørt oplæst Eedens Forklaring af Lovbogen. De bleve derfor formanet til Sandheds Udsigende, hvorefter de med oprakte Fingre aflagde sin corporlige Eed. Som 1ste Vidne fremstod Ole Jensen der sagde sig 48 Aar gl. gift og boesat paa Emmenæs i Ofoden, ikke i Slægt eller Svogerskab til nogen af Sagens Parter, med hensyn til Sagen forklarede han sig saaledes, nemlig: at det kom Leilighedsviis til Moestrøms Jagt, da den hjemkom fra Bergen sidste Stevne 1826 og var beliggende ved Øijorden og hørte Vidnet sa omtale at Moestrøm skal have forskudet sin Styrmand at udbetale Contra Citanten som den Gang var Seilingskarl paa bemeldte Jægt noget af Hyren, da denne skyldte endeel til Moestrøm, forud som han af Hyren ville see sig godtgjort, ikke desmindre havde Jacob Jacobsen forstrækt Contra­Citanten med Penge, men som Moestrøm benægtede at ville godtgjøre ham og sagde derfor at dette maatte blive en Sag imellem Styrmanden og Contra Citanten. Senere hørte Vidnet at Nicolai Olsen flere Gange skal af Jacob Jacobseb være affordret det forstrækte Beløb/:Summen veed ei Vidnet:/ som Erik Larsen Fremnæs skal have lovet at gjøre Udlæg for. Om hvorvidt et saadant Udlæg af Erik Larsen er præsteret eller ikke, ligesom og hvorvidt de paastevnte2 Spd 2 ort 22 sk fra den ommeldte Forstrækning har sin Oprindelse eller ei, derom kan Vidnet ingen Beskeed afgive. Vidnet havde ei mere til Forklaring. Det blev derfor med Samtykke dimitteret, efterat have vedtaget sin Forklaring som Protocollen rigtig tilført.

Som 2det Vidne, godvillig mødende Vidne, fremstod Erik Larsen , der sagde sig 75 Aar gl. gift og boesat paa Fremnæs i Ofoden, ubeslægtet og ubesvogret til Sagens Parter. Med Hensyn til Sagen afgav han saadan Forklaring, nemlig: at det intet andet veed at forklare end nys afhørte 1ste Vidne med det Tillæg at Jacob Jacobsen fra Moestrøm havde skriftlig Ordre ikke at udbetale nogen Hyre til Seilingskarlene da disse tilforn skyldte ham/:Moestrøm:/ nok, men da Jacob Jacobsen ikke efterkom denne Ordre paalagde Moestrøm ham at være ansvarlig for de saaledes mod hans Villie udbetalte Penge, hvilket igjen gav Anledning til at Jacob Jacobsen om Vinteren efter da Contra Citanten roede Vinterfisket med Vidnet flere Gange affordrede Contra Citanten det paastevnte Beløb som Vidnet gjorde Udlæg for til Johan Olsen Leeros, dog kun mad 1 Spd 2 sk. Vidnet havde ei mere til Forklaring, hvorfor det med Samtykke blev dimitteret efter at have vedtaget sin Forklaring.

Madam Moestrøm med Laugværge modsagde de førte Vidners Prov i et og alt, da Jacob Jacobsen aldrig af hendes Sal. Mand har været betroet nogen Indfordring som saa meget mindre rimeligst da bemeldte Jacob Jacobsen var skyldig Moestrøm mere end han til denne Tid kan betale. Hun var dernæst begjærende Sagen udsat, for at conculere sin antagne Sagfører Proc. Koch, og muligens føre yderligere Beviisligheder til sin Sags Tarv. Contra Citanten var begjærende Sagen optaget til Doms. Madam Moestrøm vedblev sin Paastand.

ERAGTET: Sagen udstaar for Hovedcitanten med Laugværge til Vaarthinget 1832.

Udsat Sag: Madam Moestrøm ctr. Salamon Johansen Lille Hochvig. Contracitanten Salamon Johansen mødte og meldte her til idag at have indstevnet Enkemadam Moestrøm og Vidnerne Johan Jonasen og Jonas Jonasen, hvilke 2de sidste han bad afhørte og efter Omstændighederne eedfæstede hvorefter han paastod Dom i Sagen og sig frifunden for at betale mere end de engang forhen tilstaaede 2 ort 22 sk, da han fremdeles paastaaer at have leveret 10, ikke 2 Vog Fisk. Endelig tilførte han at det for ham har været umuligt at erholde Stemplet Papiir til Stevningen. Han har derfor ei kundet fremlægge en saadan. De samtlige Indstevnte mødte og vedtog lovlig Varsel. Som 1ste Contra Vidne fremstod Jonas Jonasen, der sagde sig 30 Aar gl. i Tjeneste paa Emmenæs hos Ole Har, ubeslagtet og ubesvogret til Madam Moestrøm, hvorimod en Stedsøn af Contra Citanten. Det blev forelæst Eedens Forklaring af Lovbogen og iøvrigt Straffen for Meeneed betydet, hvorefter det paa lovlig Maade aflagde sin corporlige Eed. Med Hensyn til Sagen forklaredehan at han omtrent for 6 Aar siden bragte 10 Vog Rundfisk tilhørende Contra Citanten til Gjæstgiver Moestrá›ám, hvorom ingen Afregning blev gjort den Gang Leverancen foregik. Contra Vidnet er ei heller vidende om hvormeget Contra Citanten skyldte Moestrøm, og kan saaledes heller ikke sige om den ommeldte Fisk strak til til Betaling paa det nær som Contra Citanten siger sig endnu at være skyldig, nemlig 2 ort 22 sk. Vidnet videre forklarede samme Gang at have leveret til Moestrøm 1/3 Tønde eller 2 Ankere Tran. Vidnet der ei havde mere til Forklaring blav efter at have vedtaget den som Protocollen rigtig tilført, med Samtykke dimitteret.

Som 2det Contra Vidne fremstod Johan Jonasen , der sagde sig 40 Aar gl. gift og i Tjeneste paa Forsaae hos John Johnsen, er Broder til 1ste Contra Vidne og som saadan staar i samme Slægtskabsforhold til Sagens Parter. Med Hensyn til Sagen efterat han paa lovlig Maade var eedfæstet, forklarede han sig aldeles ligelydende med 1ste Contra Vidne, det blev derfor med Samtykke dimitteret efterat have vedtaget den skede Protocollation. Enkemadam Moestrøm med Laugværge modsagde det af Contracitanten førte Vidneprov, forlangende Sagen udsat til Vaarthinget næste Aar for da at skaffe yderligere Beviisligheder. Contracitanten protesterede mod den forlangte Anstand og paastod fremdeles Dom i Sagen.

ERAGTET: Paa de anførte Grunde indvilges den forlangte Anstand.

Udsat Sag: Enkemadam Moestrøm ctr. Henrik Johnsen Bakkejord. Enkemadam Moestrøm med Laugværge Ole Har Trældahl mødte og meldte her til Thinget at have indstevnet som Vidner i Sagen Henrik Monsen Seinæs, Jonas Axelsen Laxaae og Peder Andersen Skaug, men da hun ikke har bekommet Stevningen tilbage fra Kaldsmanden, seer hun sig nødsaget til at begjære Sagens Anstand til næstkommende Vaarthing. Aarsagen til Stevningens Udeblivelse er den at Stevningsvidnet Lensmand Heitmann som Valgmand ved Districtsamlingen til det 7de ordentlige Storthing endnu ikke er retouneret. Indstevnte Henrik Johnsen Bakkejord mødte og vedblev sin Paastand i Sagen og paastod Samme optaget til Doms. Madam Moestrøm vedblev sin Paastand om Udsættelse. ERAGTET: Da Modvind har forhindret Stevningens betimelige Fremkomst saa udsættes Sagen for Citantinden til Vaarthinget 1833.

Derefter blev læst: 1. En Forligelsescommisions Attest, dat. 29de Aug. d.A. hvilken Pigen Guri Olsdatter har igjenkaldt de af hende mod Jomfru Perolina Arctander brugte ærefornærmende Udtrykke og Løgnagtige grove Beskyldninger og desuden forbunden sig til at betale i Mulct til Evenæs Fattigkasse 2 Spd.

2. Foged Holmsens Bøxelseddel til Peder Hansen paa 12 mk i Gaarden Høijbakken Matr.No. 103 i Ofoden. Reversal og Landskyldsbog er foreviist.(udaterti protokollen).

3. Bøxelseddel fra Foged Holmsen til Tøllef Christensen paa 1 Pd i No. 83 Store Kragberg, dat 1ste Januar 1832, med aarlig Jordafgift 4 Skpr 1 2/4 Fdk Byg. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

4. Kongeligt Skjøde til Christen Hansen paa 1 Pd 12 mk i No. 5 Yttre Seinæs for Kjøbesum 100 Spd. Dat. 1ste Juli f.A. 5. Christen Hansens Panteoblogation til Statscassen, stor 100 Spd mod 1ste Prioritets Pant i Gaarden Yttre Seinæs i Ofoden, dat. 29de Mai d.A.

6. Enkemadam Moestrøm med Laugværge, hendes Skjæde til Jonas Abrahamsen p 1 1/2 mk i Gaarden No. 68 Store Harriangen for Kjá›ábesum 5 Spd 2 ort 12 sk. Dat.: idag.

7. Peder Bremboes Afkald til Form. Ole Amundsen Raanen for sin Hustru Christiana Olsdatter Lille Ballangens Arv, stor 9 Spd 2 ort 12 sk. Dat. idag.

8. Ole Har Trældahls overdragelse til Einer Iversen af et Stk af Trældahls Udmark som Eiendom mod aarlig Svarelse af 1 Spd. dat. idag.

9. Amund Amundsens Bøxelseddel til Johan Martinus Olsen paa 12 mk i Gaarden No. 86 Hækkelstrand i Ofoden mod aarlig Landskyld etc. 1 Spd 1 ort. Dat. idag. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

10. Kongl. Skjøde til Jacob Nielsen paa 1/2 Vog i Gaarden Narvig, Matr. No. 14 i Ofoden for Skjøde 90 Spd. Dat. 1ste Juli f.A.

11. Jacob Nielsen Narvigs Panteobligation til Statskassen, stor 90 Spd mod 1ste Pr. Pant i 1/2 Vog i Gaarden Narvig, dat. 28de Mai f.A.12. Niels Amundsen Evenæsmarks Afkald til Form. Amund Pedersen for Arv, 13 Spd 3 ort, dat 31te decbr. f.A.

13. Foged Holmsens Bøxelseddel til Mikkel Mikkelsen paa 9 mk i Gaarden Gamnæs mod aarlig Jordafgift 3 Skpr. 4/21 Fdk. Byg. Dat. 1ste Januar d.A. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

Henrik Thomassen mødte i Retten og meldte i dette Aars Vaar i Præstjordens Udmark at have skudt 2de voxne Bjørne, hvis Huder han nu i Retten foreviiste. Laugrettet og Almuen sagde sig bekjendt om den skede fangst. Huderne blev derfor paasat Rettens Segl og vedkommende om Fangsten meddeelt behørig Attest.

Til Laugrettesmá‘ánd for 1833 blev opnævnt: 1. Axel Nielsen Sletjord, 2. Jacob Pedersen Balsnæs, Hans Ingebrigtsen Kleven og Mons Schiønning Nyegaard, hvilke nærværende Laugrettesmænd blev paalagt at underrette om Opnævnelsen.

Efter 3de Udraab meldte sig ingen der havde mere ved Sagethinget at forrette, hvorfor det blev sluttet og Retten hævet, Kl 7 1/2 Aften.

A.S. Bendeke(sign)

Didrik Didriksen Lieland Knud Dinesen Bjerkvig Ingebrigt Olsen Virak Jonas Christoffersen Balsnæs Alle 4-re med iholdt Pen. ??

??

??

??

1


1