1831 B Høst

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1831

Aar 1831, den 1ste September blev en Extraret sat og fremholdt paa Gaarden Lieland i Ofoten til Behandling Justitiesagen anlagt mod Ole Stephensen for af ham formeentlig begaaet Tyverie. Amtets Decret af 2den f.M. og Referenten, Foged Holmsens paa Grund deraf udtagne Stevning af 5te næstefter. Retten blev i SorenskriverHeidenreichs lovlige Forfald betjent af A. S. Bendeke, følgelig Amtets Authorisation af 13de f.M. i Overvær af Retsvidnerne Hans Hansen Bertnæssøen og Ole Iversen Nystad.

Hvorda: Referenten const. Foged Oustad mødte i Retten og fremlagde: 1. Stevning, udtaget og berammet 5te, samt lovlig forkyndt 24de, 25de og 30te August d.A., efter hvilken Ole Stephensen til idag er indstevnet til at lide Saggivelse og taale Dom m.v. for det af ham begaaede Delictum.

2. Et under 26de Mai sidstleden optaget Præliminair Forhør i Sagen, der vi findes paategnet Nordlands Amts Actens Ordre til nærværende Sags Anlæg af 2den f.M.

3. Et Brev fra Sorenskriveren til Amtet, dat.: 8de Juni d.A.

4. Tiltalte Ole Stephensens meddelte Afskedspas fra Krigs­tjenesten, dat.: Bergen den 2den Marts 1828, der viser Tiltaltes Alder, da at være 25 Aar.

5. Et Politiepas, dat.: Bergen den 13de Maii 1829, hvilket Tiltalte medbragte ved sin Ankomst til Ofoden.

6. Qvæstioner i Sagen, dat.: 27de f.M., som begjæredes Vedkommende forelagt til Besvarelse.


Efter Fremlæggelse af disse Documenter, som Referenten begjærede efter Omstændighederne læste og acterede, bad han derpaa at den Angjeldende tilligemed Vidnerne maatte blive fremkaldte, afhærte og eedfæstede efter den Anledning som Stevnemaalet og de producerede Documenter maatte give, forbeholdende nærmere Tilsvar og Indstilling i Sagen.


Tiltalte, Arrestanten Ole Stephensen, blev for Retten fremstillet fri for Baand og Tvang. De af Referenten fremlagde Documenter bleve acterede, hvoraf Stevningen og Skrivelsen læste, under no. 1 og 2 indl: der med Undtagelse af Forhøret, som skal blive Acten i sin Tid vedhæftet, lyder saal.: * * *.

Den ved Retten værende Tiltalte, Ole Stephensen, fremstod i frie og ubunden Tilstand og blev fremlagt for ham: Forhøret, Bielaget No. 2 afgivne Forklaring, og de for ham bestemte Qvæstioner, han besvarede: Til 1ste Qvæstion: Nei.

Til 10de Qvæst.: Nei.

Til 11te Qvæst: at han ingenlunde mindes at have for Peder Aas Pundsvig foregivet, at have taget de ham tilbageleverede Bancopenge af det Peder Aas frakomne Skrin, da han først blev overvældet med Brændeviin paa Ballangen af Gustav Aalberg og senere paa Pundsvig af Peder Aas, formeentlig for derved at lokke ham til Sandheds Udsigendet.

Til 12te Qvæst.: at hans hele Brøde bestod i at han havde i den i Forhøret ommeldte Skjaa fundet 31 á 32 Spd /: Summen husker han ei nøie:/ i Bancopenge, indlagde i et graat Lavduspapiir paa Gulvet tæt ved Dørren, for hvilken Brøde han af Peder Aas blev lovet Tilgivelse, naar han /:Angjeldende:/ ikke foretog saadanne Handlinger mer.

Til 13de Qvæst.: Nei, han kjender ikke Niels Hansen Dybvig, har ei heller begaaet noget Tyverie fra ham. Paa given Anledning forklarede Inq. at han ei paasaa at der nedfaldt Penge af Skrinet, da Dorthea Sandøe bar det fra Skjaaen og hen over Gaarden, men har kun hørt Samme af Rygte, men derimod paasaa han at Pengene, bestaaende af Kobber /:hvor meget kunde han ei opgive:/ bleve indbaarne i Stuen paa Hækkelstrand af Hans Evensen eller dennes Kone Johanna Olsdatter, og optalte tilligemed det øvrige af Skrinets Indhold. Inqvisittens Formodning om at Pengene kunne være nedfaldne i Skjaaen viste sig deraf, at Peder Aas da alt havde været paa Hækkelstrand og hentet de Penge, og at Peder Aas foregav, at der var flere Penge i Skrinet, end som han da fik tilbage. Inq.

End videre forklarer at han paa Ballangen leverede de af ham fundne Penge til Gustav Aalberg, der igjen overleverede disse til Bestjaalne Peder Aas Pundsvig. Inqvisitten har ei været i noget som helst Selskab med Gustav Aalberg forinden han aflokkede ham Tilstaaelsen om den af Inqvisitten begangne Brøde. Inqvisitten blev derpaa foreviist det ved Retten nærværende Skrin qvæstionis, hvilket han/:Inq.:/ erklærede at være det samme som han havde seet i Stuen paa Hækkelstrand og hvori de Penge, som da bleve fundne og senere overleveret Peder Aas var nedlagde, men nægter aldeles at have seet det/:Skrinet:/ forinden den Tid. Inqvisitten blev foreviist de ovenacterede 2de Passe, hvilke han erklærede sig hertil.

Efter given Anledning forklarede Inq. at have været behæftet med Sindsvaghed, 1 Dag paa Gaardene Ballangen og Punsvig og 4 Dage i Arresten hos Lensmand Heitmann. Inqvisitten blev af Referenten tilspurgt, om hvor han opbevarede de af ham tagne Penge, inden disse bleve leverede Bestjaalne Peder Aas tilbage, hvortil Inqvisitten svarede, at han til den Tid disse bleve overleverede Gustav Aalberg for det meste bevarede dem i Lommen naar undtages paa Ballangen, hvor han gjemte dem under Troet paa det Værelse, hvor han havde sit Natteleie. Inqv.: Forandrede sin Forklaring derhen, at han kjendte Niels Hansen Dybvig, hos hvem han mange Gange her været, men benægter frem­deles at have frastjaalet ham:/Niels Hansen:/ noget som helst.

Tiltalte erklærede ikke at have videre nu til Sagen at svare, hvorfor han til videre afstod. Efter Paaraab mødte samtlige Indstevnte med Undtagelse af Hans Evensen Hækkelstrand, der er reist til Bergen og Anne Mallena Balsnæs, der blev anmeldt formedelst Svaghed ikke at kunne møde ved Retten. De Indstevnte mmødende fremstod, derpaa alle og bleve forelæste Eedens Forklaring af Lovbogen og Straffen for Meeneed betydet; Hvorefter de igjen indtil videre bleve dimitterede.

Derpaa fremstod Bestjaalne Peder Aas Punsvig, der blev forelæst sin i det acterede Forhør Bil.1 afgivne Forklaring, hvornæst han til de for ham bestemte Qvæstioner svarede; nemlig:

til 1ste Qvæst.: Nei.

Til 2den Qvæst: Dagen efter Helligtrekonger d.A.

Til 3die Qvæst.: Ja, han spurgte Dorthea Sandøe om de bortkomne Bancopenge vare fundne, hvorpaa han af hende fik til Svar, at hun havde seet i Ræva paa dem/:betyder lidt af dem:/ men fik intet mere fuldstændigt Svar.

Til 4de Qvæst.: at han regnede fra den Tid, da savnede Skrinet.

Til 5te Qvæst.: 3 Dage efter at Pengenevare savnede og beklagede han sig samme Gang for Johanna Hansdatter at han havde tabt Pengene qvæstionis.

Til 6te Qvæst.: at Ole Stephensen i 2de Dage har været i Arbeide hos ham, og at Angj. var paa Staburet, hvor Skrinet stod, da han af Bestjaalne blev betalt 1/2 Spd for Arbeidet.

Til 7de Qvæst.: 8 Dage efter Helligtrekonger d.A.

Til 8de Qvæst.: Jo, man ei hvor han/:Angj.:/ havde indsat Samme.

Til 9de Qvæst.: at Angjeldende aldrig har bedet om Tilgivelse for nogen Brøde, ligesaalidt som der for samme af Bestjaalne var lovet ham nogen Straffriehed. Paa given Anledning udsagde Bestjaalne at han ikke med Vished kan sige, hvormeget i Sølv og hvormeget i Banco der var bevarede i Skrinet, førend det blev ham frastjaalet, ligesaalidt som hvor meget der er bortkommet.


Pengeskrinet var belaaset, men et af Tyven opbrá‘ákket ved at optage et Stykke af Bunden, saaset er det ubeskadiget. Bestjaalne videre forklarede: at Stabursgulvet var baade naglet og til­spigret, og der paa Staburet vel pleide at ligge Folk paa Sommerstid; meb ei paa den Aarstid da Tyveriet var begaaet. © De omvundne 32 Spd blev Bestjaalne leveret at Gustav Aalberg, ei Angj. Bestjaalne sige ikke at have faaet de af Ang. fundne og til Jacob Amundsen leverede Kaaberpenge til Belá›áb 6 sk. Efter given Anledning erklá‘árede Besjaalne ikke at have bemá‘árket nogen anden Svaghed hos Ang. ei heller at denne var beskjá‘ánket, da han /:Bestjaalne:/ var paa Punsvig med de omvundne 32 Spds Fremelever­else, ei heller har han /:Bestjaalne:/ skjá‘ánket Brá‘ándeviin for ham selv.


Efter forelagde Spá›árgsmaale udsagde Bestjaalne ikke vide nogen Oplysning om det af Ang./:Ole Stephensen:/ hos Niels Hansen Dybvig begangne Tyverie, naar undtages at Ang. havde bedet ham:/Bestjaalne:/ som, hvis Angj. kom til at roe Vinterfisket med Bestjaalne, at levere Niels Hansen Dybvig 5 Spd af Ang,s Hyre, hvilken Niels Hansen, som var disse Penge tilgode, veed Be­stjaalne at forklare.


Derefter blev af Laugrettet sat Taxt paa det her ved Retten vá‘árende Skrin qvá‘ástionis med 24 specie©skilling, med hvilken Taxt Angj. intet havde at indvende, men Bestjaalne derimod syntes den satte Taxt forliden. Bestjaalne blev foreviist Skrinet qvá‘ástionis, hvilket han á‘árklá‘árede at vá‘áre det Samme som er ham frastjaalet, og at det er skeet od hans Vidende og Villie. Bestjaalne havde ei videre til Sagen at svare, hvorfor han til videre blev dimitteret, efter at vá‘áre eedfá‘ástet.


Derefter blev Angj. fremkaldt og forholdt Bestjaalnes Forklaring, hvilken han modsagde forsaavidt Bestjaalne bená‘ágter at Ang. var beskjá‘ánket paa Punsvig, samt at Bestjaalne siger ikke at have skjá‘ánket ham/:Angj.:/ Brá‘ándeviin. Angj. paastaae derimod at vá‘áre tilstrá‘ákkelig beskjá‘ánket paa Punsvig af Peder Aas. Bestjaalne Peder Aas siger at have skjá‘ánket ham /:Anhj.:/ en Dram. Be­stjaalne blev derpaa dimitteret og Ang. aftraadde.


Som fá›árste Vidne fremstod: Johannes Andersen Lille Ballangen, ikke i Slá‘ágt eller Svogerskab til Bestjaalne, der blev forelá‘ást sin i Forhá›ársbilaget no. 2 afgivne Deposition og til Refentens Qvá‘ástioner svarede, nemlig til 1ste Qvá‘ást.: Nei, undtagen at det var 32, ikke 31 Spd som Ang. havde stjaalet, og som blev tilbage­leveret Peder Aas.

Til 8de Qvá‘ást.: Jo, som omspurgt.

Til 10de vá‘ást.s sidste Membrum: Besvaret ved 1ste Qvá‘ást. Vidnet paa Opfordring udsagde: at Angj. ved sin Ankomst til Punsvig ved Tilstaaelse at vá‘áre noget beskjá‘ánket, men passer ikke, at Ang. blev skjá‘ánket meget Brá‘ándeviin. Efter given Anledning forklarede Vidnet ingen Oplysning at kunne give om det fra Niels Hansen Dybvig, stjaalne, uden at det har havt at denne har beklaget sig for lidt Tab af Penge, men ei hvem Gierningen skulle have forá›ávet.

Vidnet havde ei mere at forklare sig om, thi blev det dimitteret efterat have bekrá‘áftet sin Forklaring med Eed.


Som 2det Vidne fremstod: David Caspersen Lille Ballangen, der blev forelá‘ást sin i det acterede Forhá›ár/:Bielag No. 2:/ afgivne Deposition, og til de for ham bestemte Qvá‘ástioner, svarede,nemlig:

Til 1ste Qvá‘ást.: Ligesom 1ste Vidne.

Til 8de Qvá‘ást.: Vidnet paahá›árte ei ay Angj. sagde sig at have taget Skrinet fra Staburet og indsat det noget Sted, men derimod at Angj. havde taget 32 Spd paa Staburet. Til 10de Qvá‘ást.s sidste Membrum: Besvaret ved 1ste Qvá‘ástion. Vidnet paa given Anledning forklarede at Angj. ved sin Ankomst yil Punsvig var noget beskjá‘ánket og at Peder Aas blev skjá‘ánket et Glas Brá‘ándeviin. Vidnet paa Spá›árgsmaal forklarede, at det har há›árt Niels Hansen Dybvig klage over at have tabt Penge og at Ang. Ole Stephensen da skal have sagt at han /:Angj.: skulle tilstaa ham /:Niels Hansen:/ disse; Hvilken Tilstaaelse foregik paa Pundsvig, samme Gang de omvundne 32 Spd bleve Peder Aas tilbagelevered. Videre havde ei Vidnet at forklare sig om, thi blev det ved Samtykke dimitteret, efter at vá‘áre eedfá‘ástet.


Som 3die Vidne fremstod Poul Poulsen Lille Ballangen, som forelá‘ástes sin afgivne Forklaring i Forhá›áret/:B.No.2:/ og til Referentens Qvá‘ástioner svarede.

Til 1ste Qvá‘ást.: Ligesom 1ste Vidne.

Til 8de Qvá‘ást.: Det há›árte kun at Angjeldende forklarede at Pengene tilhá›árte Peder Aas, og at han/:Angj:/ havde taget dem paa Pundvig, men paa hvilket Sted veed Vidnet ei at forklare, da det intet har há›árt derom.

Til 10de Qvá‘ást.s sidste Membrum: Besvaret ved 1ste Qvá‘ástion. Paa given Anledning forklarede Vidnet at Gustav Aalberg skjá‘ánkede Angj. flere Drammer paa Ballangen og Peder Aas 1 Dram da han/:Angj.:/ kom til Punsvig. Med Hensyn til det fra Niels Hansen Dybvig begaaede Tyverie, da var dette Vidne aldeles eensstemmig med 2det Vidne med det Tillá‘ág at Niels Hansen sage at det var 12 Spd som var ham frastjaalet. Vidnet blev eedfá‘ástet og derefter dimitteret.

Som 4de Vidne fremstod Dorthea Sandá›áe, som forelá‘ástes sin afgivne Deposition i Forhá›áret/:B.No.2:/ og derpaa til de for hende bestemte Qvá‘ástioner svarede, nemlig:

Til 1ste Qvá‘ást.: Nei.

Til 14de Qvá‘ást.: Vidnet skulle hente noget Há›áe, som det eide og beroede i Skjaaen paa Há‘ákkelstrand, for med Samme fodre nogleÜu � Ü Creature som Vidnet havde paa bemeldte Gaard.

Til 15de Qvá‘ást.: Vidnet havde af sin Datter Johanna Hansdatter, som af Peder Aas Pundsvig ved hendes Ná‘árvá‘árelse sammesteds var underrettet om det hos ham skeedte Tyverie, há›árt at et Skrin fra ham var bortstjaal­et, og eller vidste hun ingen, som havde mistet noget.

Til 16de Qvá‘ást.: Vidnet var den fá›árste der optalte Pengene i Skrinet i Jacob Amundsen og Amund Amundsens Overvá‘ár, hvorefter de siden bleve optalte af de 2de sidstná‘ávnte, men befandtes da ei mere end 55 Spd 3 ort 8 sk i Sá›álv og 1 Spd 4 ort 8 sk i Kaabber Mynt.

Til 18de Qvá‘ást.: For Skjaaen var Laas, men Ná›ágelen stod i bestandig. Resten besvaret ved 14de Qvá‘ástion.

Til 19de Qvá‘ást.: Det omspurgte har Vidnet kun af Rygtet há›árt. Angaaende den Overeensstemmelse som finder Sted imellem de fundne og de tilbageleverede Penger og om Skrinet faldt ned, da det blev baaret over Gaarden, derom siger Vidnet sig uvidende, men siger med Bestemthed at Angj. var tilstá‘áde paa Há‘ákkelstrand, da Skrinet blev fundet, og at han/:Angj:/ var tilstá‘áde ved Pengenes Optá‘álling. Vidnet videre forklarede at det bar Skrinet af Skjaaen og nogle Skridt udenfor Samme, hvor da Jacob Amundsen tog det af Vidnet og bar det til Amund Amundsens Stue. Vidnet i Selskab med Angj. og Jacob Amundsen sá›ágte efter Penge i Skjaaen, da de formodede at noget kunde vá‘áre nedfaldt der, og fandt da Angj. 2 sk i Kaabberpenger som af denne blev leveret til Jacob Amundsen som igjen leverede disse til Gustav Aalberg. Vidnet havde ei mere at forklare sig om, blev derfor eedfá‘ástet og derpaa dimitteret. Som 5te Vidne fremstod Johanna Hansdatter Há‘ákkelstrand, blev forelá‘ást sin Forklaring under det optagne Forhá›ár/:B:No:2:/ og svarede til Referentens Qvá‘ástioner saaledes:

Til 1ste Qvá‘ást.: Nei.

Til 2den Qvá‘ást.: Vidnet mindes ikke ná›áiagtig Tiden, da det var paa Punsvig og há›árte Peder Aas omtale det hos ham begaaede Tyverie, men troer at det maatte vá‘áre nogle Dage efter den Tid, da Peder Aas fortalte at have savnet Pengene. Anledningen til at Vidnet fulgte hin med til Skjaaen, var for at tá›ámme noget Há›áe ud af et Skjá›árt. Vidnet siger sig bekjendt med at der var Penge i Skrinet, hvilket hun formodede deraf, at det sanglgede i Samme ved Optagelsen og dets Fremtagelse, det var og tilstá‘áde ved Pengenes Optá‘álling, men veed ei at gjá›áre Rede for hvor mange Penge bemeldte Skrin indeholdt.

Resten besvaret ved 20de Qvá‘ástion. For Skjaaen qvá‘ástioneis var vel Laas, men Ná›ágelen var sjelden aftaget. At der faldt Penge ned af Skrinet da det bares over Gaarden er VidnetÜu � Ü ubekjendt, men paasaae det derimod at der nedfaá›ádt nogle Kaabber­penge inden Dá›árstokken i Skjaaen ved Skrinets Indbá‘árelse, hvilke Penge Vidnet og hendes Mand Hans Evensen fandt og bar ind i Stuen, hvor de tillige med de áávrige bleve optalte. Belá›ábet kan Vidnet ei opgive. Angaaende Angjeldendes Tilstand paa Há‘ákkel­strand da Skrinet blev fundet, samt hvorvidt han bemá‘árkede dette var Vidnet eensstemmig med 4de Vidnet. Vidnet siger at det var hende, der bar Skrinet ud af Skjaaen nogle Skridt udenfor Samme, hvorefter Jacob Amundsen tog det og bar det ind i Stuen.

Paa Spá›árgsmaal forklarede Vidnet at Skrinet ved dets Finding var uden dets halve Bund, forresten i ubrá‘ákket Stand. Vidnet blev foreviist det i Retten vá‘árende Skrin qvá‘ástionis, som det vedtog at vá‘áre det samme, som blev fundet den omforklarede Gang. Derefter blev fremkaldt Dorthea Sandá›áe og confronteret med dette Vidne, angaaende den Uovereensstemmelse som finder Sted i deres Forklaringer, angaaende hvem der bar Skrinet af Skjaaen, som derfor saaledes blev berigtiget, at 5te Vidne vel var den Fá›árste, der tog Skrinet ud af Skjaaen og bar det et Stykke hen til Dá›árstokken, hvor det da for bemeldte 5te Vidnet faldt ned udenfor Dá›árren, hvor da 4de Vidne tog og bar Samme indtil Jacob Amundsen kom og bar det ind i Stuen som fá›ár forklaret. 4de Vidne aftradde.

Videre var ei til Oplysning hos dette Vidne at erholde, som derfor med Samtykke blev dimitteret, efter at vá‘áre eedfá‘ástet.Som 5te Vidne fremstod Jacob Amundsen Há‘ákkelstrand der forelá‘ástes sin Forklaring i det acterede Forhá›ár, samt til de for ham bestemte Qvá‘ástioner svarede, nemlig:

Til 1ste Qvá‘ást.: Nei, naar undtages, at det ei er gandske vis paa, hvem der bar Skrinet ud paa Gaarden, Johanna Hansdatter eller hendes Moder.

Paa Spá›ársmaal forklarede Vidnet videre: at af Skinet fandtes den halve Bund at vá‘áre udtaget, og at Pengene blev af 4de Vidne Dorthea Sandá›áe slaget af Skrinet og paa Bordet i Amund Amundsens Stue senere for Vidnet i Selskab med Angjeldende og Dorthea Sandá›áe sá›ágt efter Penge i Skjaaen, og blev da af Angj. fundet 2 sk i Kaabberpenge, som Vidnet af Angj. modtog og igjen leverede Gustav Aalberg, men hvor disse 2 sk senere afblev, er Vidnet ubekjendt. Vidnet videre udsagde, at der ingen Penge faldt af Skrinet, da det blev baaret af ham; © Vidnet havde intet mere i Sagen at forklare sig om, naar undtages at det efter given Anledning forklarede at Angj. har tjent hos ham, og i sin Tjeneste opfá›árte sig i alle Maader upaaklagelig, ei heller har bemá‘árket nogen Sindsvaghed hos hamÜu � Ü/:Angj.:/ hvis Formueomstá‘ándighed antages at vá‘áre maadelig.Eedfá‘ástet.


Som 7de Vidne fremstod: Amund Amundsen, der sagde sig 77 Aar gl. gift og boesat paa Gaarden Há‘ákkelstrand i Ofoten, ikke i Slá‘ágt eller Svogerskab til bestjaalne Peder Aas Pundsvig eller Angj. Under Eeds Tibud forklarede det sig saaledes: at Angjeldende, Lá›áverdagen forinden Sá›ándagen da Findingen af Skrinet var fore­gaaet, siger til Vidnet at han maatte gaae i Selskab med ham til Skjaaen, da de muligens kunne finde de Penge, som Rygtet havde sagt skulle vá‘áre bortkommet fra Peder Aas, og som en Sá›án af Dorthea Sandá›áe, ved Navn Thomas Hansen var mistá‘ánkt for. Vidnet uagtet den skedte Opfordring gik ei til Skjaaen og undersá›ágte Samme. Sá›ándagen derpaa kom Vidnet hjem og befandt endeel Men­nesker i sit Hus, der stode omkring et Bord og efter ná‘ármere Eftersyn befandtes optelt endeel Penge, som paa Vidnets Fore­spá›árgelse blev sagt at vá‘áre Peder Aas tilhá›árende. Vidnet formod­ede de Omstaaende til en varlig Behandling af Pengene, samt tilholdt dem at optá‘álle disse ná›áie. Vidnet og hans Sá›án optalte Pengenme, hvis Sum han ikke ná›áie kan opgive, samt modtog disse i Forvaring og senere leverede disse tio Peder Aas.

Vidnet erklá‘ár­ede paa Opfordring at der fra Pundsvig til Há‘ákkelstrand 1/2 Miil, og fra Ballangen til Pundsvig 5/8 Miil. © Efter given Anledning udsagde Vidnet, at Angj. har vá‘áret i Tjeneste hos hans Sá›án 1 Aar og i den Tid opfá›árt sig i alle Maader flink og upaaklagelig, men at Angj. har vá‘áret behá‘áftet med Sindsvaghed har Vidnet ikke erfaret. Angj.s Formuesforfatning troer Vidnet at vá‘áre meget ussel. Den 25de Qvá‘ástion allerede besvaret. Vidnet vedtog den for ham oplá‘áste Protokoltilfá›ársel, hvorefter han med Samtykke blev dimitteret, efterat vá‘áre eedfá‘ástet.

Da Dagen med det Passerede var forlá‘ángst forlá›áben, blev


Eragtet: Sagen udstaar indtil i Morgen tidlig.

A:S:Bendeke(sign) Hans Hansen Ole Iversen m.p.p. m.p.p.


Aar 1831, den 2den September continuerede ovenstaaende igaarudsatte Extraret paa samme Sted og under samme Retsadmintration som igaar.

Hvorda: Som Sagens 8de Vidne fremstod Peder Pedersen, der sagde sig 59 Aar gl. gift og boesat paa Gaarden Pundsvig, ubeslá‘ágtet og ubesvogret til Angj. men er Stiffader til Bestjaalnes Kone. UnderÜu � Ü Eeds Tulbud svarede han til 21de Qvá‘ást.: Ja, men mindes ikke hvor mangePenger der blev Peder Aas leveret. Vidnet havde ei videre til Oplysning, thi blev det eedfá‘ástet og med Samtykke dimitteret, efter at have erkjendt at det i Retten ná‘árvá‘árende Skrin som Vidnet blev foreviist, er det Samme som Amund Amundsen overlever­ede Bestjaalne.


Som 9de Vidne fremstod Niels Hansen, der sagde sig 36 Aar gl. gift og boesat i Dybvig, ikke i Slá‘ágt eller Svogerskab til Angjeldende eller Bestjaalne. Under Eeds Tilbud blev af Vidnet svaret til Referentens Qvá‘ástioner, nemlig, til 21de Qvá‘ást.: ligesom 8de Vidne. Til 22de Qvá‘ást.: at det hos ham begaaede Tyverie bestod deri, at i f.A. ved Helgemesse Tider paa Nattetid blev ham berá›ávet 12 Spd 12 sk i Penge beroende i et tillaaset lidet Skrin, som var nedsat i en tillaaset Kostkiste, der var hensat i en Bod, for hvilken og var Laas, hvis Ná›ágel var aftaget. Den formeentlige Tyv har banet sig Adgang til Boden ved at udtage Vinduet. Kisten og Skrinet hvor Pengene laae, var oplá‘áste med Ná›ágler, ikke opbrá‘ákket. Alle 3de Ná›ágler havde Vidnet hjemme i Gaarden, fra hvilken Boden laae en 100 Skridt. For Vidnet har Angj. Ole Stephensen sagt, at Thomas Hansen Tjelle skal have forá›ávet Gjerningen, og at han/: ANGJ:/ skal vá‘áre delagtig deri, med hvilket Udsagn var overvá‘árende som Vidner: Peder Aas Punds­vig, Elias Johnsen Tjelle og Christian Johnsen Tjelle. Vidnet har fra det Stjaalne af Angj., Ole Stephensen, erholdt Vá‘árdie for 4 Spd. Vidnet fremlagde en Tilstaaelse for Angj. for at Vidnet laante Penge 12 Spd, der efter Forlangende blev lá‘ást, og er under No. 7, saal.:

  • Vidnet videre forklarede, at denne Tilstaaelse er ham af Angj. meddeelt, for derved at undgaae Straf for det begangne Tyverie, da Vidnet aldrig har laant Angj. Penge. © Vidnet havde ikke mere

til Oplysning, de ham egne berá›ávede Penge betrá‘áffende. Angaaende et fra Peder Aas bortstjaalne Skrin, da udsagde Vidnet at Angj.da han blev fá›árt fra Ballangen til Pundsvig for at overlevere de 32 Spd, bekjendt for ham/:Vidnet:/ at han ved at sá‘átte Ryggen under Tellet i Staburet og saaledes brá‘ákket nogle Fjá‘ále op, har banet sig Vei ind i Samme og derfra udtaget Skrinet qvá‘ástionis og baaret det til Há‘ákkelstrand og sat det ind i et Ná›ást, hvor han da havde taget den halve Bund deraf og udtaget Papiirpengene © 32 Spd.

3 Dage derefter bar Angj. det op i den omhandlende Skjaae hvor Dorothea Sandá›áe her lovet ham at forvare Skrinet. Da videreÜu � Ü Forklaring ei var hos Vidnet at faae, blev det dimitteret, efter at have medtaget det Protocollen Tilfá›árte som rigtigt og beediget Samme.

Som 10de Vidne fremstod: Martha Pernilla Nielsdatter, der sagde sig 36 Aar gl. gift og boesat paa Dybvig som Huuskone, ikke i Slagt eller Svogerskab til Angj. eller Bestjaalne Niels Hansen Dybvig, men er en Sá›ásterdatter til Peder Aases Kone. Under Eeds Tibud blev af Vidnet forklaret at hun ingen anden Oplysning veed at kunne afgive i Sagen, end at hun há›árte at Angj. sige at han havde taget Peder Aas'es tilhá›árende Bancosedler, hvilket hun fortalte Peder Aas da hun derom blev spurgt. Angaaende det hos Niels Hansen begangne Tyverie, da har Vidnet derom ingen Kund­skab. Eedfá‘ástet og dimitteret.


Som 11te Vidne fremstod: Christian Johnsen, der sagde sig 36 Aar gl. gift og borsat paa Tjelle, © ikke i Slá‘ágt eller Svogerskab til nogen af Sagens Parter. Under eeds Tilbud forklarede Vidnet sig gandske eensstemmig med 9de Vidne, forsaavidt det begangne Tyverie hod Peder Aas betrá‘áffer. Angaaende det hos Niels Hansen Dybvig begaaede Tyverie, da siger Vidnet at det há›árte Angj. paa Veien fra Ballangen til Pundsvig fortá‘álle at en Thomas Hansen Tjelle skulle have begaaet det omhandlede Tyverie hos Niels Hansen og at han/:Angj:/ deri var delagtig og modtaget 4 Spd deraf, at han tilbá›ád Niels Hansen at igjenbetale 10 Spd og 1 Spd i Godtgjá›árelse, mere veed ei Vidnet, andet end at der var 10 Spd som Niels Hansen havde mistet. Vidnet paa Spá›árgsel forklarede: at Angj. ved hiin Tilstaaelse var noget beskjá‘ánket. Vidnet blev forelá‘ást sin afgivne Forklaring, den han vedstod som rigtig. Eedfá‘ástet og dimitteret.


Som 12te Vidne fremstod Elias Johnsen, der sagde sig 20 Aar gl, uconfirmeret og i Tjeneste hos Christian Johnsen/:11te Vidne:/ ubeslá‘ágtet og ubesvogret til alle Sagens 3de Parter. Under eeds Tilbud forklarede Vidnet sig gandske eensstemmig med 11te Vidne. Vidnet blev examineret i Christendommen og befandtes moden til Eeds Aflá‘ággelse. Referenten havde saaledes intet imod at Vidnet blev eedfá‘ástet. Vidnet blev forelá‘ást sin afgivne Forklaring, den han vedtog, blev eedfá‘ástet og derpaa dimitteret. Angj. Ole Stephensen blev fremkaldt og fremstod frie for Bannd og Tvang. Han blev foreholdt de mod ham fremkomne Vidnesbyrd, mod hvilke han protesterede og var ei at formane til nogen anden Bekjendelse end som af ham skee5t er. Angj. blev derná‘ást foreÜu � Ü®viist det under No. 7 afleverede og af ham udstá‘ádte Beviis til Niels Hansen Dybvig og tilspurgt om Samme af ham var skrevet eller udstá‘ádt, men bená‘ágtede han/:Angj.:/ begge Deele.Da ingen havde mere at tilspá›árge Angjeldende om, blev han fra Retten dimitteret, og sin Vagt overleveret til videre Bevogtning.


Skrinet qvá‘ástionis blev derefter overleveret til Bestjaalne Peder Aas Pundsvig som hans Eiendom. Referenten bad Sagen udsat paa ubestemt Tid for at faae afhá›árt de nu ikke má›ádende Vidner m.fl. og iagttaget det videre Forná›ádne i Sagen.


Eragtet: Sagen udstaar for Referenten som meddeely.

A.S.Bendeke(sign) Hans Hansen(sign) Ole Iversen(sign)Aar 1831, den 3die


November blev Extraret sat og fremholdt paa Gaarden Lieland i Ofoden i Erik Ellingsens Huus til continuerlig Behandling af Justitssagen anlagt mod Ole Stephensen for for­meentlig begaaet Tyverie. Retten blev paa Sorenskriver Heiden­reichs Vegne i hans lovlige Forfald betjent af A:S: Bendeke i Fá›álge Amtets Authorisation af 13de Aug. d.A. i Overvá‘ár af Retsvidnerne Hans Hansen Bertná‘ássá›áen og Lars Hansen Aasen.


Hvorda: Administrator fandt forná›áden forelá›ábigen at bemá‘árke at Sagen for ida har vá‘áret at fremme, da hverken Bestjaalne eller Vidner fá›ár til denne Tid har kunnet kommet til Retsstedet, foranlediget af stormende Veir.Constitueret Foged Oustad derná‘ást má›ádte og fremlagde:1. Constitutions Stevning, udtaget 20de, berammet 24de f.M. og lovlig forkyndt 1ste d.M. 2. Pastor Allans under 1ste Dennes udstá‘ádte Attest for Tiltaltes Forhold under hans Opholdsrid her i Ofoden, og3. Et eedelig Vidneforhá›ár optaget den 1ste hujus over Anne Mallena Balsná‘ás, der som aldrende og blind ei personlig kan fremstille sig for nogen Ret. Disse Documenter var Comparenten begjá‘árende lá‘áste og acterede, Tiltalte tilligemed Bestjaalne og Vidner paaraabte og efter Omstá‘ándighederne afhá›árte og eedfá‘ástede, forbeholdende sig ná‘ármere Tilsvar og Indstilling i Sagen.Tiltalte Ole Stephensen má›ádte for Retten frie for Baand og Tvang. De producerede Documenter bleve alle lá‘áste og acteres i den Orden de ere fremlagde fra No. 8 til No. 10 saal.: * * * . Tiltalte havde intet at indvende mod den for ham oplá‘áste Prá‘áste©attest , hvorimod han protesterede mod Vidneforhá›árets Indhold, forsaavidt Samme maatte stride mod hans egen Forklaring. TiltalteÜu � Ü aftraadde derpaa. Af de Indstevnte má›ádte Niels Hansen Dybvig, Hans Evensen Há‘ákkelstrand og Thomas Hansen Tjelle. hvoraf de 2de Sidstná‘ávnte bleve prá‘áparerede til Vidnesbyrds Aflá‘ág, og frá›ávrigt Straffen for Meeneed betydet. Derefter fremstod som 13de Vidne: Hans EvensenHá‘ákkelstrand, der blev forelá‘ást sin i det acterede Forhá›ár afgivne Deposition, den han i alle Maader vedstod som rigtig. Paa Spá›árgsmaal svarede Vidnet, at det ei er vidende om, at Penge nedfaldt paa Gaarden, da Skrinet blev indbaaret, og at de 16 Skilling Vidnet kom ind i Stuen med af dette blev fundet i Skjaaen paa Gulvet iblandt Torven. Vidnet derná‘ást blev forholdt Referentens Qvá‘ástion og svarede det til Qvá‘ást. Litr I.: at det tilfá‘áldigvis kom eller gik hen til den omspurgte Skjaa, ei vidende om hvormeget Skrinet indeholdt, men siden erfarede at Penge skal have vá‘áret i Samman. Vidnet videre siger sig uvidende om at det tilhá›árte Peder Aas Pundsvig, men har siden há›árt at dette skal vá‘áre Tilfá‘ádet. Vidnet derná‘ást udsagde, at der for Skjaaen qvá‘ástionis var anbragt et Tvá‘árlaas, hvis Ná›ágel altid Staaer i og saaledes aldeles ulaaset. Videre havde ei Vidnet at forklare sig om. Det blev derfor, efter at vá‘áre sin Forklaring forelá‘ást, den han vedtog, eedfá‘ástet og derpaa dimitteret.Som 14de Vidne fremstod Thomas Hansen, der sagde sig 21 á á 22 Aar, tjener som Tjenestedrá‘áng hos Hans Jonasen Tjelle, ikke i Slá‘ágt eller Svogerskab til Tiltalte eller nogen af de Bestjaalne, og uconfirmeret, der under Eeds Tilbud deponerede: at han ingen Beskeed eller Forklaring veed at kunde afgive paa de hos Peder Aas og Niels Hansen Dybvig begangne Tyverier. Han blev derefter foreholdt 9de, 10de, 11te og 12tes Vidnprov, men vedblev han desuagtet at paastaa ei at han ingensomhelst Deel har havt i de omqvá‘ástionerede Tyverier. Derefter blev Tiltalte Ole Stephensen fremkaldt og confronteret med dette Vidne, men var desuagtet ingen Forklaring hos Vidnet at erholde, ligesom og Tiltalte paastod at dersom han havde tillagt Vidnet en saadan Beskyldning, den nemlig at Vidnet skulle have begaaet Tyveriet hos Niels Hansen Dybvig, var dette skeet paa en Tid hvor han/:Tiltalte:/ ei havde sin fulde Forstand og saaledes ei kan tillá‘ágge ham/¬:Vidnet:/ det. Tiltalte derpaa aftraadde. Vidnet havde ei mere at forklare sig om. det blev derfor dimitteret, efterat have blevet forelá‘ást sin Forklaring, og vedtaget den med Eed dimit­teret.Üu � ÜŒDerná‘ást fremstod Bestjaalne Niels Hansen Dybvig, der sagde sig intet mere at tillá‘ágge sin Forklaring, men vedblev sit Forrige. Angaaende Gustav Aalberg, da forklarede han, at denne Person, saavidt ham bekjendt, er en omflakkende Person, der intet blivende Sted haver, hvilken Forklaring han afgav i Kraft af sin forhen aflagde Eed. Han aftraadde derpaa.©Lensmand Heitmann og Stevnevidnet Johannes Larsen Bjeldgam fremstod og med Lovens Eed bekrá‘áftede Vidneforhá›áret over Anne Mallena Balsná‘ás at vá‘áre passeret, som Samme udviiser. Tiltalte Ole Stephensen fremstod derpaa og blev foreholdt de mod ham fremkomne Vidnesbyrd, mod hvilke han intet havde at indvende, naar undtages Anne Mallena Balsná‘áses, hvis Udsagn han antager vel mueligt at vá‘áre rigtigt, men siger derhos at hvis saadant af ham/:Tiltalte:/ er sagt, er det ham uvitterligt, og maae vá‘áre skeet for at undgaae videre Uleilighed. Referenten derefter fremlagde en Skrivelse fra Lensmand Heitmann dat: 28de f.M. den han bad lá‘ást og acteret, samt bad bemá‘árket at Gustav Aalberg er forinden han var vidende om at Dennes Vidnes­byrd kunne ansees forná›ádent, transporterede fra Fogderiet fra Nord til Syd, og var saaledes uvidende om hvor han/:Aalberg:/ opholder sig, ialdfald veed ikke Comparenten til eller hvem eller havd han skulde holde sig for at erholde Aalbergs Vidnesbyrd.Comparenten end videre bad bemá‘árket: at endskjá›ándt Anmeldelsen af Tyveriet indlá›áb ham i Slutningen af Febr. d.A. ansaa han det uforná›ádent at reqvirere Forhá›ár optaget, forinden Samme er skeet, da det var ham bekjendt, at saavel Bestjaalne som Vidnerne i Mellemtiden var til Fiskeriet i Lofoden. Comparenten derefter fremlagde Indstilling af Dags Dato, den han bad lá‘ást og acteret, samt med Forbehold af alt lovligt, indlod Sagen til Doms.Tiltalte Ole Stephensen blev derpaa fremkaldt og forelá‘ást de af Referenten fremlagde Documenter, der acteres under No. 11 og 12, saal: * * .Tiltalte modsagde Indstillingen, forsaavidt Straffetiden angaar, da han anseer sig kun fortjent til Straf for uhjemlet Besiddeá›áse af Hittegods, ikke som Tyv betragtet, forresten indladende Sagen til Doms med Bá›án om mildeste Dom.Referenten henholdt sig til Indstillingen og indlod Sagen til Doms.Tiltalte blev derpaa dimitteret og sin Vagt overleveret til videre Bevogtning.Üu � ÜŒERAGTET: Sagen optages til Kjendelse og Dom.A.S.Bendeke(sign)Hans Hansen(sign) L.H.A.Aar 1831, den 12te November blev Extraret sat og fremholdt paa Gaarden Má›árkved i Bodá›áe i Jens Jacobsens Huus, forat afsige Dom i Justitssagen anlagt mod Arrestanten Ole Stephensen af Ofoden for begaaede Tyverier. Retten blev betjent af Sorenskriveren i Overvá‘ár af de eedsvorne Laugrettesmá‘ánd Hans Hansen Bertná‘ássá›áen og Jens Jacobsen Má›árkved.HVORDA: I Sagen der qvalificerer sig til Paakjendelse blev afsagt saadan DOM: Under 5te Februar d.A. melder Lensmand Heitmann i Ofoten til Saltens Foged Holmsen, at en Person ved Navn Ole Holmsen er indsat i Arrest hos ham efter Forlangende af Peder Aas Pundsvig for hos denne begaaet Indbrud og Tyverie. Denne Anmeldelsen modtog Fogden i Slutningen af Februar Maaned, men fá›árst den 14de April ná‘ástefter reqvireres Forhá›ár optaget af Aarsagen der ná‘ármere vil blive berá›árt. Efter denne Foged Holmsens Reqvisition, altsaa som af Dommeren modtaget Dagen efter, blev strax, nemlig den 16de April derpaa udstedt Forhá›ár©Indkaldelse, og Undersá›ágelsen berammet til Foretagelse den 26de Mai, bemeldte Aa4, som den fá›árst mulige Tid efter Sammes Udvisende. Ved dette Forhá›árs Optagelse blev formeentlig oplyst at den Anklagte Ole Stephensen havde gjort sig skyldig i Tyverie, i det mindste ulovlig Omgang med Hittegods. Foranlediget heraf blev ved Forhá›ársactens Indsend­else til Amtet af dette under 2den August sidstleden/:paategnet denne Act:/ bestemt at ovenmeldte Ole Stephensen skulle sá‘áttes under Tiltale for begaaet Tyverie saavelsom de flere af lignende Natur som han muligens under Sagens Drift maatte overbeviises at have forá›ávet. Til Fá›álge heraf blev af Sagens Referent Foged Holmsen den 5te August umidelbart derefter udtaget Hovedstevning i Sagen, hvorved denne faldt i Rette den 1ste og 2den September, samt efter Continuations Stevning 20de f.M., videre fortsá‘áttes den 3die dennes, paa hvilken Dag den indlodes til Doms med Referentens Indstillelse om: at Tiltalte bá›ár idá›ámmes 1 Aars Tugthuus Arbeide; foruden at betale alle af sin Arrest og Sagens flydende Omkostninger m.v. Tiltalte der under den hele Sag bená‘ágter at have gjort sig skyldig i virkeligt Tyverie tilstaar derimod sin Hitten af 31/32Üu � Ü Spd og med samme at have omgaaende paa en ulovlig Maade forvent­ende denne sin Brá›áde afsonet med mildeste Straf. Efterat have gjennemgaaet samtlige Documenter, Angjeldendes egen Forklaring, de Bestjaalnes eedelige Provemaale og fremkomne Vidnesbyrd, saavel i Retten som det udenfor Samme erhvervede, antager denne Domstol at Sagen forholder sig saaledes: © at Tiltalte Ole Stephensen ved Hellig Trekongers Tid sidstafvigte har forá›ávet Tyverie paa Gaarden Pundsvig i Ofoten hos Peder Aas ved at opbryde Gulvet i et 20 Favne fra Gaarden staaende Stabuhr og deraf udtaget et tillaaset lille firkantet saakaldt Russeskrin, hvri efter under Sagen oplyste maae antages at have vá‘áret mindst 57 Spd 2 ort i Sá›álvmynt og 1 Spd 3 ort i Kobberpenge, samt 32(31) Spd i Banco, tilsammen 91 Spd som stemmer med det omtrentlige Belá›áb den Bestjaalne selv har opgivet, nemlig 80 á á 90 Spd i hver Mynt og Pengesort i det Hele. Bancopengene antages at den Tiltalte strax har sat sig i Besiddelse af hvorimod Skrinet og dets á›ávrige Indhold af ham hensat og forvaret i en Há›áesjaa paa Gaarden Hekkelstrand © 1/2 Fjerdings Vei fra Pundsvig © hos en Jacob Amundsen sammesteds og som senere gav Anledning til Tyveriets Opdagelse. Til Beviis for denne Anfá›ársel vil hensees til for endeel Angjeldendes egen, mere den Bestjaalnes Forklar­inger og mest 1ste, 2det, 3die, 9de og 10de Vidnes eedelige Prov foruden det skriftlige Vidnesbyrd af Anne Mallena Balsná‘ás med flere tilstá›ádende Omstaá‘ándigheder. © Vel modsiger Tiltalte alle disse Vidnesbyrd og derhos paaskyder sin beskjá‘ánkede Tilstand ved sin Tilstaaelse om de af ham fundne 31(32) Spd som han holdte skjulte og som ved Tilstaaelsen bleve tilbageleverede Bestjaalne, men dette ere blot Udflugter og betyder intet hvad Ná‘ágtelsen angaar, og betrá‘áffende sin foregivne Beruselse da var denne i saadan Grad at han var sig ubevidst, ligesom at 9de og 10de Vidne, samt Anne Balsná‘ás ei have omtalt den mindste berusende Tilstand hos ham. At Tiltalte ellers har havt Medhjelpere eller Medvidere i sit Tyverie er derimod sandsynligt, men som ei har kunnet blive oplyst. Bestjaalne Peder Aas har ei kunnet bestemt opgive hvad og hvormeget han er frastjaalet, efter hvad derfor saaledes er tilbagekommet og ham overleveret, maae det antages at i det mindste det meeste igjen er kommet ham i Há‘ánde, og at i al Fald ingen Igjeld vil kunne fastsá‘áttes eller tildá›ámmes den Angjeldende at udreede til ham. Den Sum Penge som fandtes i Skrinet og somÜu � Ü blev optá‘ált paa Há‘ákkelstrand i Amund Amundsens Huus stemmer ikke med hvad senere Peder Aas er tilbageleveret, men denne Difference maa formeentlig var bevirket ved forskjellige Optá‘állinger og Vá‘árdieansá‘áttelser af Sá›álv og Kobberpengene.© Ligesom der og under Sagen er omtalt 6 sk en gang og til en anden Tid 2 sk i Kobber­penger, de fá›árste overleverede til Jacob Amundsen Há‘ákkelstrand og de sidste til Gustav Aalberg, uden at erfare hvor de virkelig ere afblevne, men disse formodes alligevel at vá‘áre iblandt de paa Há‘ákkelstrand optá‘állede og Peder Aas senere tilbageleverede. © Efter det saaledes anfá›árte er der formeentlig ingen Tvivl om at Ole Stephensen maae kjendes skyldig i det hos Peder Aas begaaede Tyverie og for Samme at lide vedbá‘árlig Straf, bemá‘árkende, at han i ethvert Tilfá‘álde som Tyv bliver at dá›ámme, om man endog gav ham Medhold i at han ikkun havde fundet ei stjaalet de hos ham forefundne 31(32) Spd.Under Sagen er ná‘ávnt wn Gustav Aalberg, hvis Vidnesbyrd vil kunde blive et Supplement til det á›ávrige Beviis i Sagen, men da Referenten udtrykkeligen har erklá‘áret ikke at kunde opspá›árge eller vide at faae denne Peson fat, kan Dommeren ikke heller paalá‘ágge Referenten umulige Ting, ligesom det og ansees ufor­svarligen lá‘ángere at opholde denne Sag efter nogen ná‘ármere Underªsá›ágelse efter ham, da allerede juridisk Beviis haves for samme Gjenstand. Med Hensyn til det hos Niels Hansen Dybvig begaaede Tyverie, da maadet og, skjá›ándt mod Angjeldendes Bená‘ágtelse antages i Henhold til den Bestjaalnes Forklaring og 11te og 12te Vidner i Sagen cfr. med 1ste, 2det og 3die Vidnes, at Tiltalte Ole Stephensen ved Helgemesse Tid f.A. har berá›ávet Niels Hansen Dybvig mindst 10 Spd i Penge der var nedlagt i et tillaaset Skrin som var nedsat i en tillaaset Kostkiste, der atter var hensat i en tillaaset Bod, staaende en 100 Skridt fra Gaarden, hvortil han banede sig Adgang gjennem Bodens Vindue som han udtog. Tiltalte ná‘ágter som meldt dette aldeles, men ovenmeldte Vidner fá‘álder ham i det 11te og 12te Vidne endog forklarer at han selv for dem har tilstaaet Gjeringen med Tillá‘ág: at ville igjenbetale 10 Spd, og 1Spd i Godtgjá›árelse. Skylden har Tiltalte sá›ágt at lá‘ágge principaliter paa en Thomas Hansen Tjelle, men ved Sagens sidste Session tilbagekaldt sin Beskyldning mod ham, og altsaa nu staar alene tilbage som den Skyldig. Niels Hansen Dybvig forklarer at han var frastjaalet 12 Spd 12 sk, men Tiltalte kan ei siges at haveÜu � Ü indrá›ámmet mere end 10 Spd, og da nu den Bestjaalne har erklá‘áret at have allerede modtaget Vá‘árdie for 4 Spd, saa vil Igjelden her blive kuns 6 Spd. Angjeldende har rigtignok meddeelt Bestjaalne et Beviis for 12 Spd/:Sagens Bielag No.7:/ men denne Tilstaaelses Rigtighed foregaaes som alt andet der rá›áber at Tiltalte er af de Mennesker som i Tide maa revses © om saadant som omtvivles vil frugte noget ©. Altsaa har Tiltalte gjort sig skyldig i tvende Tyverier, der ei kan siges at vá‘áre af de simpleste, da de begge ere forbundne med en mindre Art Indbrud. Prá‘ásteattest om hans Alder burde Referenten have forsá›ágt tilveie­bragt for at opfylde Overdomstolens Fordringer i saa Fald, men da det ei er skeet til dato, vil det nu vá‘áre urigtigt at udsá‘átte Sagen for at erhverve en saadan, da Tiltalte sidder arresteret og dermed ere forbundne mange Omkostninger, som rigtignok i hiint Fald maatte falde Referenten til Last. For Lavalderen haves ellers Beviis i Sagens Bielag No. 4 og 5. Angaaende Tiltaltes Liv og Levnet da kjendes intet forud straf©vá‘árdigt om ham i saa Henseende, hvorom bemeldte Bilage og Vidne No. 9 har bemá‘árket.Straffens Bestemmelse med Hensyn hertil, Angjeldendes unge Alder m.v. modsat Tyverierne og disses dermed forbundne Omstá‘ándigheder, troer Dommeren at bá›ár fastsá‘áttes til 6 Maaneders Tugthuusarbeide, erlá‘ágge Igjeld til Niels Hansen Dybvig med 6 Spd, og betale alle af sin Arrest, Sagen og Dommens Execution flydende Omkostninger. Sagens Udfá›ársel har for Retten vá‘áret lovforsvarlig, med Bemá‘árk­ning, at Referenten burde have reqvireret Forhá›ár strax han modtog Anmeldelsen om Tyveriet. Da Forhá›ár Deponenterne imidlertid efter Foregivendet sandsynligviis for endeel af dem har vá‘áret fra­vá‘árende ved Lofod Fisket, vil Mulct for denne Gang bortfalde.Fra Sagens sidste Session hjemkom Dommeren eller hans Fuldmá‘ágtig ikke fá›ár den 9de d.M., altsaa Dom afsagt efter Sagens Omstá‘ándig­heder i lovlig Tid.THI KJENDES FOR RET:Tiltalte Ole Stephensen af Ofodens Thinglaug bá›ár for begaaede Tyverier at hesá‘áttes til Arbeide i Trondhjems Tugte© og Arbeids Huus i 6 ©sex© Maaneder og at betale alle af sin Arrest og Underholdning, Sagen og Dommens Execution flydende Omkostninger, hvoriblandt Skyds og Diá‘át m.v. til Dommeren og Referenten efter de af Amtet approberede Regninger. Saa erlá‘ágger han og Igjeld til Bestjaalne Niels Hansen Dybvig 6 ©sex© Specier. Det idá›ámteÜu � Ü fuldbyrdes paa lovbefalet Maade efter áávrighedens ná‘ármere fá›áiede Foranstaltning. Retten blev derpaa há‘ávet.Heidenreich(sign)Hans Hansen(sign) JJSM(sign)