1831 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Vårtinget 1831

Aar 1831, den 25de Mai blev det almindelige Vaar-, Sage-, og Skattething for Ofodens Thinglaug sat og fremholdt paa Gjestgivergaarden Lieland efter foregaaende Bekjendtgjørelse. Retten blev betjent af Sorenskriveren i Overvær af de 4-re eedfæstede Laugrettesmænd:

1. Aron Christensen Balsnæs,

2. Bernt Pedersen Skaarnæs,

3. Mons Josephsen Frostiis og

4. John Nielsen Bakjord.

Ved Retten var tilstede den efter Amtets Authorisation Const. Foged Oustad, Lensmand Heitmann og den thinsøgende Almue. Det bemærkes: at Retten først idag, 2den og sidste Thingdag kunne sættes, paa Grund af Øvrighedens Fremkomst hertil først igaaraftes foranlediget af Veirlaget.

HVORDA: blev læst de samme Love og offentlige Kundgjørelser som Folio 272B ved Shjerstad og Saltdalens Thinglaug findes extraherede.

Efter Const. Foged Oustads Forlangende blev Skovtaxt for Aaret1829 afgivet paa den lovbefalede Maade; Nemlig aldeles eenstemmig med den for f.A. 1830 afgiven. Det tilførte blev hermed som Thingsvidne sluttet.

Efter const. Foged Oustad givne Anledning blev Skovtaxten for 1831 afgivet som følger:

Materialier til: 1 Ottringsbaad med 4 Par Aarer og 2 Øsekar: 2 ort 12 sk

1 Skibbaad: 2 ort 12 sk

1 Sexringsbaad: 1 ort 12 sk

1 Trerumsbaad: 16 sk

1 Torumsbaad: 12 sk

1 Jægteflage: 12 sk

1 Roe Fembøringsaarer: 8 sk

1 Roe Otrings Do.: 6 sk

1 Do. Sexrings Do.: 4 sk

1 Do. Trerums Do.: 4 sk

1 Do. Torums Do.: 2 sk

100 Næver: 4 sk

100 Kavel: 4 sk

1 Tønde Bark: 4 sk

1 Bordøsekar: 2 sk

1 Spret Do.: 1 sk

1 Bundt Tøndebaand: 2 sk

1 Grindeved: 2 sk

1 Tylt 10 á 12 Alens Tømmer: 1 ort 8 sk

1 Tylt 9 á 10 Alens Do.: 1 ort

1 Do. til 7 á 8 Alens Længde: 16 sk

1 Do. Do. til 4, 5  á 6 Alens Længde: 8 sk

1 Tylt Troe fra 11 til 12 Alen: 8 sk

1 Tylt Do. for samme Længde og nedad: 6 sk

1 Tylt Raaved: 4 sk

1 Par Øser: 2 sk

1 Fembøringsfarm Brænde: 16 sk

1 Ottrings Do.: 14 sk

1 Jægteved pr. Alen efter Kjølens Længde: 1 Spd 1 ort Som Thingsvidne sluttes det Tiførte.


Derefter blev paaraabt indstevnte Sag: Lensmand Heitmann contra Hans Lund Sørensen, anggaende ærekrænkende Beskyldninger m.v. Citanten Lensmand Heitmann fremstod og afleverede skriftlig Stevneattest, ifølge hvilken Hans Lund Sørensen til idag er indstevnet at høre Vidner og lide Dom m.v.for mod Citanten fremførte ærefornærmende Beskyldninger, alt i Henhold til Attesten, der skal blive læst og acteret. Videre producerede Citanten attest fra Forligelsescommisionen som viiser at nærværende Sag den 8de Septbr. f.A. forgjæves er prøvet til mindelig Afgjørelse. Hvorefter han begjærede Sagen efter Tilstevning fremmet, forbeholdende nærmere at fremsætte sin Paastand. De af citanten fremlagde Documenter blev læste og acterede under No. 1 og 2 saal.: * *

Indstevnte Hans Lund Sørensen mødte og vedtog at være lovlig stevnet. Dommeren fandt sig i denne Sag foranlediget til at fremlægge en bekræftet Gjenpart af en Erklæring som han under 22de Novbr. f.A. har afgivet paa Opfordring, til Nordlands Amt, denne Sags Gjenstand betræffende, hvilken Erklæring blev læst og acteret under No. 3 saal.: *. Paa Grund af denne Erklæring og i Henhold til hvad den fra Dommerens Side maatte vedkomme og anrøre, fandt denne sig beføiet til at vige sit Dommersæde i nærværende Sag; Thi blev

ERAGTET: Sorenskriveren som Dommer i den hertil indstevnet Sag, viger sit Sæde. Citanten paa Grund af den faldne Eragtning saae sig nødsaget til at begjære Sagen udsat til førstkommende Høstething, for imidlertid hos Amtet at faae en Sættedommer beskikket, begjærende derhos Udskrift af det Passerede.

ERAGTET: Sagen udstaar som forlangt, og skal den begjærte Udskrift blive meddeelt.

Indstevnet Sag: Lensmand Heitmann ctr. Hans Lund Sørensen for ulovlige Beskyldninger blev paaraabt. Citanten Lensmand Heitmann mødte og fremleverede skriftlig Stevneattest, hvorefter Hans Lund Sørensen for usandfærdige Beskyldninger til idag er indstevnet at høre Vidner og lide Dom m.v. efter Stevneattestens Formeld. Comparenten derefter anførte, at han ikke ansaae det fornødent at fremlægge nogen Attest fra Forligelsescommisionen som maatte udviise at Sagen der forgjæves har været forsøgt i Mindelighed afgjort, da han betragter og paastaar at Sagen er af den Beskaffenhed at den uden Forligs Prøvelse maae blive at paakjende i Medhold af den sidste Lov om Forligsvæsenet. Stevneattesten begjæredes læst og acteret, samt Sagen fremmet efter Bestevningen. Stevneattesten blev læst og lyder saaledes: * Indstevnte Hans Lund Sørensen mødte og vedtog at være stevnet. Dommeren derefter tilførte, at da nærværende Sag indeholder de samme Data eller Factum, hvori han efter Omstændighederne idag har fundet sig beføiet til at vige sit Dommersæde, saa blev i Henhold til hvad der i forberørte Sag er fremlagt og deduceret fra Dommerens Side: ERAGTET: Sorenskriveren som Dommer i denne Sag fandt sig foranlediget til at vige sit Sæde. Citanten paa Grund af den faldne Eragtning saae sig nødsaget til at forlange Sagen udsat til Høstethinget, imidlertid hos Amtet at erholde en Sættedommer beskikket, derhos begjærende sig meddeelt Udskrift af det Passerede. ERAGTET: Sagen udstaar som forlangt, og skal den forlangte Udskrift blive meddeelt.

Indstevnet Sag: Handelsmand Peder Angel Digermulen ctr. Knud Axelsen Skaug for Gjeld blev paaraabt. Citanten Angel mødte og fremlagde denskriftlig Stevneattest efter hvilken Knud Axelsen Skaug til idag er indstevnet at lide Dom m.v. for skyldige 22 Spd 4 ort 13 sk. Comparenten derefter fremlagde Attest fra Forligelsescommisionen der godtgjør at Sagen forgjæves har været prøvet til mindelig Afgjørelse. Citanten derfor i Henhold til disse Documenter begjærede Sagen efter dem fremmet og paastod Indstevnte tilpligtet at udreede det paastevnte Beløb med Renter og Sagen Skadesløse. De af Citanten producerede Documenter bleve læste og acteret under No. 1 og 2 saalydende: * *.

Citanten fremdeles til Legitimation for sin Paastand fremlagde skriftlig Afregning imellem ham og Indstevnte. Denne Regning blev læst og acteret under No. 3 saal.: *. Indstevnte vedtog at være stevnet, men benægtede Søgsmaalet og derhos fremlagde et skriftlig Tilsvar, dat.: 21de f.M. med Bemærkning at det af Mangel paa stemplet Papiir er affattet paa slet Papiir. Bemeldte Tilsvar blev læst og acteret under No. 4 saal.: * . Citanten Angell modsagde det fremkomne Tilsvar i alle Deele som urigtigt og uhjemlet, hvorimod han vedblev sin forhen nedlagde Paastand.

ERAGTET: Efter Indstevntes Forlangende udsættes Sagen for ham til anstundende Høstething d.A. til nærmere berammende Tid og Sted.

Indstevnet Sag: Maren Nielsdatter Evenæsmark med Laugværge, sin mand John Andersen blev paaraabt og mødte. Denne Citantinde med Laugværge, samt fremlagde skriftlig Stevneattest efter hvilken Lars Johnsen Evenæsmark til idag er indstevnet til at høre hendes Benægtelses Eed, følgeligen hende den 28de f.A. overgaaet Dom, angaaende at hun skulle have ihjelslaget en Gjed for Indstevnte. Den falden Dom er nu ikke tilstede, men er i Actform beskrevet og beroende hos Indstevnte. Stevneattesten blev læst og indtages saal.: * . Indstevnte Lars Johnsen Evenæsmark var tilstede og vedtog at være lovlig stevnet, samt vedgik at den forberørte Dom er i hans Besiddelse. Citantinden blev fremkaldt og forelæst Eedens Forklaring af Lovbogen, samt den verdslige Straf for Meeneed betydet, hvorefter hun med Lovens Eed bekræftet ikke at have ihjælslaget den omstevnte Ged for indstevnte Lars Johnsen Evenæsmark; alt efter det Tilhold som forbemeldte Dom paalægger hende. Parterne aftraadde og det Tilførte hermed sluttet.

Derefter blev læst: 1. Bekjendtgjørelse over Myndtl. i Aaret 1830 ved sluttede Skifter tilfaldne Løsøre Udlægge der ere i Formyndernes Forvaring efter den store Rulle.

2. Do. - over Do. - Do. efter den lille Rulle.

3. Udskifningsforretning afholdt 19de Octbr. 1825 af Gaarden Store Bjerkvig.

4. Kongeligt Skjøde til Andreas Hansen Bedsfjord paa 1 pd 12 mk i Gaarden Anchenæs i Ofoden, dat.: 7 Decbr. 1830.

5. Skjøde fra Henrik Eriksen Stuenæs til Benjamin Olsen paa 2pd 6 mk i Gaarden Stuenæs med Elven, dat.: idag.

6. Kaarseddel fra Benjamin Olsen til Henrik Eriksen, hvorefter han med Hustrue forsikres Kaar af Stuenæs saa længe de leve. Dat.: idag.

7. Skjøde fra Ole Pedersen Bakjord til Abraham Christensen paa 1 pd 6 mk i Gaarden Bakkejord, dat.: idag.

7. Bøxelseddel fra Sognepræst Allan til Jonas Erland Christophersen paa 1/2 Vog i Gaarden Balsnæs paa sig og sin Hustrues Levetid, dat.: 10de Novbr. f.A. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

8. Do. fra Do. til Jørgen Jacobsen paa 1 pd i Gaarden Lien i Ofoden paa sin og Hustrues Levetid, dat.: 10de Decbr. f. A. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

10. Do. fra Do. til Jens Hansen paa 1 pd i Gaarden Bergvig i Ofoden paa sin og Hustrues Levetid, dat.: 10de Octbr. f.A. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

Enkemadammen Moestrøm med Laugværge Johannes Torstensen Virak fremstod og paa egne, samt Johan N. Kaufmans Vegne erklærede at de prottesterede mod den under No. 3 thinglæste Udskiftnings Forretning afholdt 19de Octbr 1825 paa Store Bjerkvig, dens Lovlighed i enhver Henseende, da de samme hverken har eller kan vedtage eller underskrive med videre Grunde som de til nærmere Tid og Sted reserverede sig at afgive. For deres Vedkommende ansaae de derfor denne Forretning for en Nullitet.

Herved blev Sagethinget udsat til imorgen tidlig Kl 7 slet, for at erfare om nogen flere skulle melde sig ved Retten eller Skattethinget, formedelst at 1ste Thingdag ei kunne blive afbenyttet.

Heidenreich(sign)

Aron Christensen Balsnæs Bernt Pedersen Skaarnæs Mons Josephsen Frostiis John Nielsen Bakjord Alle 4-re med iholdt Pen.

Aar 1831, den 28de Mai continuerede Sage- og Skattethinget for Ofodens Thinglaug paa samme Sted som igaar og med den selvsamme Ret Administration. Nærværende endeel Thingsøgende Almue.

HVORDA: blev læst: 11. Afkald fra Ole Larsen Bjerkvig for sin Hustrue Kjersten Nicolaisdtrs Arv: 3 Spd 4 ort 4 sk, dat.: 18 f.M.

12. Do. fra Niels Johannesen for sin Kone Elisabeth Knudsdtrs Arv. 6 Spd 20 sk, dat.: 12te f.M.

13 Do. fra Niels Jacobsen for sin Kone Abelona Einersdtrs Arv: 45 Spd 4 ort 8 sk, dat.: 15de f.M.

14. Do. fra Ole Nielsen med Curator for Arv: 45 Spd 57 4/5 sk, dat.: 31 Decbr. f. A. og ligesaa 12te f.M.

Efter Const. Foged Oustads givne Anledning blev under Retten oplyst at gift Mand Anders Christensen Hekkelstrand for 1ste Gangs Hoer har afsonet den ham ved høieste Resolution af 29de October f.A. antagne Fængselstraf paa Vand og Brød i 5 Dage hos Lensmand Heitmann i d.M. Ligesom ogsaa Pigen Andrea Andersdtr. Lille Bjerkvig har afsonet sin ved høieste Resolution av samme Dato antagne Fængselsstraf paa Vand og Brød i 5 Dage for begaaet Leiermaal hos Lensmand Heitmann i d.M. Paa Grund heraf blev fra Retten kundgjort at Angjeldende ved deres Brødes Afsoning er paa foranførte Maade at ansees som om de vare tiltalte og dømte paa lovanordnet Maade. Det Tilførte blev herved som Thingsvidne sluttet.

Efter Anledning fra Const. Foged Oustad blev inden Retten oplyst at Arrestenten Ole Stephensen ikke har været hos Lensmanden til Nytte ved Arbeid eller i andre Maader i sin Arrest hos ham. Som Thingsvidne sluttes det tilførte.

Efter 3de Udraab meldte sig ingen flere Kl. 10 1/2 Form. som havde videre ved Sage- og Skattethinget at forrette; Thi blev samme herved sluttet, og Retten hævet.

Heidenreich(sign) Aron Christensen Balsnæs Bernt Pedersen Skaarnæs Mons Josephsen Frostiis John Nielsen Bakjord Alle 4-re med iholdt Pen.