1830 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Vårtinget 1830[rediger]

Aar 1830, den 29de April, blev det almindelige Vaar-, Sage- og Skattething for Ofodens Thinglaug sat og fremholdt paa Thingstedet Lieland i Ofoden. Retten blev betjent ved A.S. Bendeke efter Amtets Constitution i Overvær af de 4-re nu i Eed tagne Laugrettesmænd:

1. Hans Olsen Lielandskar,

2. Niels Andersen Skaarná‘ás,

3. Jens Hansen Løkvig og

4. Jonas Abrahamsen Store Harriangen. Ved Retten var tilstæde den const. Foged, Lensmanden og den thingsøgende Almue.

HVORDA: Efterat const. Foged Oustads Constitution var publiceret, blev følgende offentlige Love og Foranstaltninger læste, nemlig:

1. Placat angaaende Refusion af Skydsudgifter, som af Stats Cassen var udbetalt i Anledning af Friskydsens Afskaffelse, dat: 29de Juli f.A.

2. Orden hvorefter Sager foretages ved Høiesteret i 1ste Session d.A.

3. Do. hvorefter Do. foretages ved Do. i anden Session s.A.

4. Capituls Taxt for Aaret 1829, dat: 20de Marts f.A.

5. Bekjendtgjørelse angaaende hvilke smittede Steder Udenlands, dat. 3die Novbr. F.A.

6. Declaration, ratificeret i Stokholm den 19de Septbr. f.A. af Hr. Greve af Wettersredt og i Stutgart den 10de Aug: af Hr. Greve von Benoldingen.

7. Fortegnelse over Stiftelsesbreve og Legater vedkommendde Nordlandene og Finmarkens Amter.

8. Designation over ødeliggende Gaarde og Gaardeparter af Statens eller det saakaldede Laugstoelsgods i Saltens Fogderie.

9. Repartition af Omkostninger foraarsagede ved Rettens Betjenters Diætter paa deres Reiser til og fra, samt under Opholdet ved Politiethingene i Fiskeriets Tid, sidste Vinter i Lofoden, dat: 19de Jan. 1830.

10. Repartition over Skydsudgivter af Saltens Fogderie i Følge Pl. af 29de Juli, som bliver at betale for Aar 1830, dat. 28de Jan. 1830.


Dernæst blev følgende private Documenter læste, nemlig:

1. Bekjendtgjørelse over Myndtlingers Løsøre Udlægge i Aaret 1829, der ere i Formynders Forvaring.

2. Fortegnelse over det ved sluttede Skifter i Aaret 1829 udlagt Jordegods.

3. Afkald fra Ingebrigt Torstenses til Form. Johannes Torstensen Virach for Arv 5 Spd 3 ort 11 sk, dat. 5te Septbr. f.A.

4. Do. fra Gudmund Torstensen til Do. for Do. Do. Dato.

5. Pastor Allans Bøxelseddel til Jørgen Hansen paa 1/2 Vog Fiskesleie i Gaarden Matr.No. 47 Balsnæs i Ofoden ved at svare i Landskyld 2 Spd 53 1/3 sk, dat. 9de Septbr. 1829. Reversal og Landskyldsbog er foreviist.

6. Do.s Do. til Ingebrigt Persøn Torstad paa 1/2 Vogs Do. i Do. mod at svare i Do. m.v. 2 Spd 53 1/3 sk, dat 10de Septbr. 1829. Rev. og Lands.b. foreviist.

7. Do.s Do. til Anders Jacobsen paa 1 pds Fiskesleie i GaardenLendvig, Matr.No. 40 mod aarlig Landskyld med Tage og Skydspenge ialt 2 Spd 27 1/3 sk, dat. 9de Septbr. f.A. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

8. Do.s Do. til Dines Jacobsen Skaarmann paa 18 mk i GaardenFurra, Matr.No. 51 i Ofoden mod aarlig Landskyld m.v. 2 Spd 29 1/3 sk, dat. 28de Novbr. 1829. Reversal og Landskyldsbog er foreviist.

9. Do.s Do. til Ole Larsen paa 18 mk i Gaarden Matr.No. 39 Strand i Ofoden mod aarlig Landskyld m.m. 2 Spd 29 1/3 sk, dat. 10de Septbr. f.A. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

10. Do.s Do. til Petter Pettersen paa 1/2 Vog i Gaarden Saltvig, Matr.No. 44 i Ofoden mod aarlig Landskyld m.m. 2 Spd 53 1/3 sk, dat. 10de Septbr. 1829. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

11. Do.s Do. til Christopher Nielsen paa 1 Pd i Gaarden Matr.No. 40 Lendvig i Ofoden mod aarlig at svare 2 Spd 37 1/3 sk, dat: 9de Septbr. f.A. Rev. og Lands.b. foreviist.

12. Do.s Do. til Jørgen Einersen paa 12 mk i Gaarden Matr.No. 39 Strand i Ofoden mod aarlig Landskyld m.m. 2 Spd 21 1/3 sk, dat 10de Septbr. 1829. Rev. og Landsk.b. er foreviist.


Const. Foged Oustad var begjærende, at Laugrettet og Almuen ville sætte Taxt paa de Træmaterialier, som blev aavirkede i Statens Almindinger i dette Thinlaug, hvorfor den paa den Grund heraf blev afgivet saaledes, nemlig: For Materialier til: en Otringsbaad med 4-re Par Aarer og 2 Øsekar: 3 ort en Skibbaad: 3 ort en Sexringsbaad: 1 ort 12 sk en Trerumsbaad: 16 sk en Torumsbaad: 12 sk en Jægteflage: 16 sk 1 Roe Fembøringsaarer: 8 sk 1 Do. Otrings Do.: 6 sk 1 Do. Sexrings Do.: 4 sk 1 Do. Torums Do.: 2 sk 100 Næver: 4 sk 100 Kavel: 4 sk 1 Tønde Bark: 4 sk 1 Bordøsekar: 2 sk 1 Spret Do.: 1 sk 1 Bundt Tøndebaand: 2 sk 1 Grindved 4 sk 1 Tylt 10 á  12 Alens Tømmer: 1 ort 8 sk 1 Tylt 9 á  10 Alens Do.: 1 ort 1 Do. til 7 á  8 Alens Do. Længde: 16 sk 1 Do. til 5 á  6 Alens Do. Længde: 8 sk 1 Tylt Troe fra 11 til 12 Al.: 8 sk 1 Tylt Do fra samme Længde og nedad: 6 sk 1 Tylt Raaved: 4 sk 1 Par Øser: 2 sk 1 Fembøringsfarm Bræ nde: 16 sk 1 Otrings Do.: 14 sk 1 Jægteved pr Al. efter Kjølens Længde: 1 Spd 1 ort

Denne saaledes som ovenfor anførte Skovtaxt vedtages af Laugrettet og Almuen, og at være gjeldende for ifjor. Som Thingsvidne blev det Passerede sluttet og som saadant skal blive Reqvirenten beskrevet meddeelt.


Videre blev læst: Pastor Allans Bøxelseddel til Hans O. Johannesen paa 1/2 Vog i Gaarden, Matr.No. 44 Saltvig i Ofoden mod aarlig Landskyld m.m. 2 Spd 53 1/2 sk, dat: 9de Septbr. f.A. Rev. og Landsk.b. foreviist.

Opbydelse af de under Saltens Sorebskriveries Civile Overformynderies til Udlaan staaende ledige Penge til Betaling 12 824 Spd 3 1/4 sk, hvoraf Gjeld 65 Spd 4 ort 7 sk, Sølvspecies: 279 Spd 1 ort 18 1/4 sk, Banco 1886 Spd 4 ort 2 sk, dat. 24de April d.A.

Ingen meldte sig, der havde mere at forrette ved Sagethinget idag; Thi blev Samme udsat til imorgen.

A. S. Bendeke(sign) Hans Olsen Lilandskar Niels Andersen Skaarnæs Jens Hansen Løkvig Jonas Abrahamsen Store Harriangen Alle 4-re med iholdt Pen.


1830, den 30te April continuerede Sage- og Skattethinget for Ofodens Thinglaug paa samme Sted som igaar med lige Retsadministration. Ved Retten var den thingsøgende Almue tilstede.

HVORDA: blev paaraabt Sagen udsat fra Høstethingetf. A.; Citanten Thomas Zachariasen Aarsteen contra Ole Pedersen Bakkejord. Citanten Zachariasen eller Fuldmægtig Peder Moestrøm blev paaraabt, men efter 3de Udraab mødte ikke eller lod møde. Indstevnte mødte og paastod sig godtgjort 1 Spd i Kost og Tæring hos Peder Moestrøm eller nu hans Boe, da bemeldte Peder Moestrø›ám uden Hjemmel har anhængiggjort Sagen for Retten. ERAGTET: Den irettelagte Stevning i nærværende Sag afvises som ikke lovligen forfulgt og Indstevnte Ole Pedersen Bakkejord tilkjendes Kost og Tæring hos Peder Moestrøm Lille Bjerkevig, nu hans Boe 1 Spd - skriver een - Speciedaler; At efterkommes ved lovlig Omgang.


NYE SAG: Procurator Koch mødte for Citanten Lensmand Johan Heitmann som befuldmøgtiget for Ofodens Almue og som Kirkeværge for Evenæs Kirke og meldte her til Thinget at have indkaldt Petter Jørgen Stuenæs for indestaaende Penge 70 Spd m.v. Til den Ende fremlagde han Attest fra Forligelsescommisionen som Sagens Henviisning til Retten, samt Kaldsseddel, lovlig forkyndt for Indstevnte og Vidner, den 14de dennes. Herforuden har Citanten til lovlig Tid ladet indvarsle herti Retten som Vidner i Sagen: Ole Pettersen Tørrestad, Skipper Erik Ellingsen Lieland, Anders Ingebrigtsen ibidem, Christian Olsen ibidem, Jacob Amundsen og Ole Stephensen Hækkelstrand, hvilke Vidner han i paakomne Tilfælde bad eedfæstede og afhørte, og reserverede sig videre Paastand. Imidlertid bad han de fremlagte Documenter læste og acterede, efterat Indstevnte Petter Jørgensen i Forveien var paaraabt. I øvrigt forbeholdt han sig alt lovligt. Indstevnte mødte og vedtog lovlig Varsel, hvorefter de producerede Documenter bleve læste og acterede under No. 1 og 2 saalydende: **

Indstevnte modsagde Søgsmaalet og forbeholdt sig alt lovligt. De ovenbenævnte Vidner mødte. Samtlige og bleve paa Forlangende præparerede til Eeds Aflæg, hvorefter fremstod som 1ste Vidne: Skipper Erik Ellingsen Lieland, henimod 24 Aar gl. ubeslægtet og ubesvogret til Indstevnte Sagens Parter, aflagde Eed og blev af

Citanten tilspurgt: 1. Er det ham bekjendt at Petter Jørgensen f. Aars sidste Stevne var overdraget som Føringsmand at bortforhandle Evenæs Kirkes Tiendefisk i Bergen?

2. Hvor stort var dette Qvantum, og til hvem blev det solgt? 3. Og til hvilken Priis efter Fradrag af Fragt og Afgivt? Flere Qvæstioner reserveredes.

Vidnet svarede til 1ste Qvæst.: Ja!

Til 2den Qvæst.: 173 Vog, der blev solgt til Kjøbmand Caspar Torne i Bergen.

Til 3die Qvæst.: Hvad Priis Indstevnte fik for Fisken, derom er Vidnet ubekjendt, men den almindelige Priis var bemeldte Stevne efter Fradrag af Fragt og Afgivt 2 ort 12 sk. Dimitteret indtil videre.

2det Vidne: Ole Pettersen Tørrestad, 27 Aar gl. til Sagens Parter ubeslægtet og ubesvogret, aflagde Eed og svarede til de samme Qvæstioner, som af Procurator Koch blev ham forelagt:

Til 1ste Qv.: Ja!

Til 2den Qv.: Ubekjendt om Qvantums Størrelse, men forøvrigt eensstemmig med 1ste Vidne.

Til 3die Qv.: Ligesom forrige Vidne. Dimitteret indtil videre.

3die Vidne: Anders Ingebrigtsen Lieland, 30 Aar gl. ikke i Slægt eller Svogerskab til Citanten og Indstevnte, aflagde Eed og provede:

Til 1ste Qv.: Ja!

Til 2den Qv.: 173 Vog Rundfisk, som blev solgt til Caspar Torne.

Til 3die Qv.: som 1ste Vidne. Dimitteret til videre.

4de Vidne: Christian Olsen Lieland, 24 Aar gl. ikke i Slægt eller Svogerskab til Citanten og Indstevnte, aflagde Eed og svarede til 1ste Qv.: Ja!

Til 2den Qv.: Qvantumet er Vidnet ubekjendt, men solgt til Caspar Torne


Til 3die Qv.: Eensstemmig med forrige Vidne. Dimitteret indtil videre.

5te Vidne: Jacob Amundsen Hækkelstrand, 30 Aar gl. ubeslægtet og ubesvogret til Indstevnte og Citanten, aflagde Eed og provede:

Til 1ste Qv.: Ja!

Til 2den Qv. som næstforrige Vidne.

Til 3die Qv. som første Vidne.

Procurator Koch frafaldt til videre det 6te Vidnet.


Paa given Anledning af Citanten forklarede videre de afhørte Vidner, at have med Undtagelse af 1ste Vidne som var Skipper paa Lielands Bøigdefaers Jægt sidste Stevne f.A. alle været Haasættere samme Gang. Procurator Koch derefter nedlagde følgende Paastand: Ved de afhørte Vidner er det tilstrækkeligen oplyst at Petter Jørgensen Stuenæs f.A. sidste Stevne var overdraget Bortsalget af Evenæs kirkes Tiendefisk; at Sammes Qvantum udgjorde 173 Vog /: See 1ste og 3die Vidners Prov :/ og at den beholdne Priis pr. Vog var 1/2 Spd, hvormed altsaa Indstevnte kommer svare et endog større Beløb end som paastevnet er. Da imidlertid kuns 70 Spd er paastevnet, saa vil han kuns indskrænke sig hertil og paastaae sig Citanten Lensmand Heitmann paa Almuens Vegne og som Evenæs Kirkes Værge samme tilkjendt for Indstevnte ved Dom, samt Procesomkostninger i Betragtning af at Comarentens lange Reise fra Bodøe hertil, hvilket Søgsmaalet har foranlediget, 30 Spd, hvormed han indlod Sagen til Doms med Reservation af videre Tilsvar, Beviisligheden og yderligere Paastand om fornøden.

Indstevnte modsagde Søgsmaalet af den Grund, at han vel har paataget sig som Føringsmand at aflevere Fisken til Caspar Torne I Bergen, men ei i Ulykkes Tilfælde at være ansvarlig for de Penge, som han for bemeldte Tiendefisk maatte modtage tilbage, hvorfor han tilførte at Pengene vare indlagde i et forseiglet Brev fra Kjøbmand Torne, Beløbets Størrelse kan han ei opgive. Dette Brev lagde han i et Skrin iblandt flere Regninger, der, da Forliiset foregik, efter hans egne Ordre blev kastet paa Land af Jægten paa Strandingsstædet, hvormed Skrinet stødte paa en Klippe, saaledes at dets Bund gik itu, og Brevet Qvæstioneis tilligemed de øvrige Papiirer kom paa Søen og bortdrevne af Bølgerne, om hvilket han bad de forhen afhørte Vidner tilspurgte, hvorefter

1ste Vidne: Erik Ellingsen fremstod og forklarede: at det vel var ham bekjendt at Petter Jørgensen Stuenæs havde endeel Papiirer i et Skrin, men disses Indhold var ubekjendt, og saa Vidnet at Skrinet var kastet paa Land, hvorved dets Bund var itugaaet, samt endeel Papiirer med denne Leilighed flød omkring paa Søen. Videre veed han ikke herom at forklare.

Procurator Koch tilspurgte Vidnet 4de Qvæst.: Var der ikke saamegen Tid tiovers for Petter Jørgensen, da Jægten qvæstionis f. Aars Høst ved Fladanger forliiste, at han kunde redde de medhavende Penge og Brevskaber af Vigtighed paa anden Maade, og i Særdeleshed var der ikke given Tid til at tage Pengebrevene paa sig eller sit Legeme?

Vidnet svarede, at det formener at indstevnte Petter Jørgensen den Gang det ommeldte Forliis forgik kunde havt Tid nok til paa en forsigtig Maade have bragt de omqvæstionerede Penge m.m. i Land, da baade Comparentens Folk og endeel af Mandskabet reddede endog af Kahytten en stor Deel af hvad der var. Vidnet blev med samtykke dimitteret.

2det Vidne: Ole Pettersen Tørrestad fremkaldt: Var med Hensyn til Contraqvæstionernes Besvarelse eensstemmig med 1ste Vidne. Til 4de Qvæst.: Resp.: Ja, Ligesom for Indstevnte som for de fleere Haasættere og Vidnet selv var der Tid dertil, thi Vidnet veed at der af dem saavel som ham selv blev bjærget Penge under lignende Omstændigheder. Dimitteret.

3die Vidne: Anders Ingebrigtsen fremkaldt, som til Indstevntes Qvæstioner intet kunne meddeele til Oplysning. Til Citantens 4de Qv.: Resp.: Tiden var vel knap, men dog ikke knappere end at Vidnet selv fik Tid til at gaae ned i Lasten og tage de Penge i Beskyttelse, som han havde under Forvaring. Dimitteret.

4de Vidne: Christian Olsen Lieland, fremkaldt, som paa Indstevntes Spørgsmaal forklarede: at han saae Skrinet qvæstionis istykkerslaget paa Land, men hvorledes det kom paa Land veed han ei. Han saae heller ingen Papiirer. At der var Papiirer i Skrinet før Forliiset saae Vidnet. Til Citantens 4de Qvæst.: Resp.: Ja. Ligesaavel for Indstevnte som Vidnet og de andre Haasættere som bjærgede deres Penge. Dimitteret.

5te Vidne: Jacob Amundsen Hækkelstrand, til Indstevntes Opfordring á‘árklá‘árede at han ei veed videre at forklare, end at han saae Papiirer af forskjellig Couleur i Søen, den omspurgte Tid. Til Citantens 4de Qvæstion: Eensstemmig med forrige Vidne, med det Tillæg at han hørte Skipperen advarede Haasætterne om at bjærge Vahrer og Penge, saavidt de kunde. Indstevnte erklærede, at han ikke havde videre at tilspørge Vidnerne om, men paastod sig frifunden for Sag og Omkostninger.

Procurator Koch fandt sig foranlediget til at forlange Anstand i Sagen til førstholdende Høstething for at have yderligere Beviisligheder og fornøden Tilfælde formere anden og forøget Paastand.

ERAGTET: Sagen udsættes for Citanten til anstundende Høstething d.A.


Lars Johnsen Evenæsmark mødte og fremlagde Kaldsseddel hvorefter Lap Niels Andersen med Hustrue Syneva Johnsdatter ere indkaldte hertil Retten til at lide Dom for Hug og Slag paa hans Kone Karen Johnsdatter. Citanten fremlagde Attest fra Forligelsescommisionen samt Kaldsseddel som han bad læste og de Indstevnte: Niels Andersen og Kone, samt Vidnerne Ole Pedersen Evenæsmark og Anders Olsen paaraabte. Indstevnte Niels Andersen og Kone Syneva Johnsdatter, saavelsom Vidnerne Ole Pedersen og Anders Olsen Evenæsmark mødte og alle vedtog lovlig Varsel, hvorefter Documenterne bleve læste og acterede. Citanten bad de Indstevnte Vidner afhørt efter Sagens Anledning og reserverede sig videre Paastand. Til den Ende blev som 1ste Vidne fremkaldt Ole Pedersen Evenæsmark, 36 á á 37 Aar gl. ubeslægtet og ubesvogret til Sagens Parter, aflagde Eed og forklarede med Hensyn til Sagen at f. A.s

Sommer ved Olsok Tider paasaae Vidnet at Citanten og indstevntes Kone, Karen Johnsdatter og Syneve Johnsdatter ibidem vare i Slagsmaal sammen som begyndte derved at Citantens Kone Karen Johnsdatter blev skuet af Indstevntes Hustrue Syneva Johnsdatter saa hun faldt om paa Jorden, hvorefter hun reiste sig og derefter gav Syneva Johnsdatter et Slag med et Reb der igjen blev gjengjeldt med Næveslag af den anden i Ansigtet. Videre havde han ikke at forklare. Dimitteret. Derefter fremstod 2det Vidne, Anders Olsen, henimod 40 Aar gl. til Sagens Parter ubeslægtet og ubesvogret, aflagde Eed og provede gandske overeensstemmende med forrige Vidne. Dimitteret med Samtykke.

Citanten derefter nedlagde følgende Paastand: at Indstevnte Niels Andersen for det paa hans Kone forøvede Overfald med Slag og Hug tildømmes at erlægge en Mulct af 5 Spd til Evenæs Sogns Fattig Kasse foruden at betale i Sagens Omkostninger 6 Spd. Indstevnte paastod sig frifunden for Sag og Omkostninger, hvormed han fra sin Side indlod Sagen til Doms. Citanten henholdt sig til sin Paastand og indlod Sagen til Doms. ERAGTET: Sagen optages til Doms.

Lars Johnsen Evenæsmark mødte og fremlagde skriftlig Kaldsseddel, samt Attest fra Forligelsescommisionen i hvis Følge John Andersen og Kone Maren Nielsdatter er hertil Retten indstevnet til at lide Dom m.v. for at have ihjelslaget en Gjed Citanten tilhørende. Videre er indstevnet som Vidner Ole Pedersen Evenæsmark og Anders Olsen ibidem. De Indstevnte bad han paaraabt og de fremlagde Documenter læste og acterede. Saavel Indstevnte som Vidnerne mødte og vedtoge lovlig Varsel, hvorefter Attesten og Kaldsseddelen blev læste og acterede saal.: * *

Efter Citantens Forlangende fremstod Vidnet Ole Pedersen Evenæsmark, 36 á á 37 Aar gl., ikke i Slægt eller Svogerskab til Sagens Parter, og med Hensyn til Sagen erklærede: intet videre til Oplysning at have, naar undtages at han af Indstevnte, Maren Nielsdatter egen Mund har hørt at hun skal have ihjælslaget en Ged, Citanten tilhørende; Hvad Tid og paa hvad Sted hun har forøvet denne Gjærning har Vidnet ikke hørt, men hun fortalte det ved Olsok Tider.

Denne Gang var Anders Olsen Evenæsmark tilstede. Vidnet der ikke havde mere at forklare sig om, blev dimitteret, efterat have aflagt Lovens Eed, dog forinden det aftraadde bad Indstevnte det tilspurgt i hvad Helbreds Forfatning hun var den Gang dette blev sagt?

Vidnet hertil svarede: at vel var Indstevnte Maren Nielsdatter nyeligen opstanden af Barselsæng, men derhos ved ved Fornuftens fulde Brug. Dimitteret. Som 2det Vidne fremstod: Anders Olsen Evenæsmark, henimod 40 Aar gl., til Sagens Parter ubeslagtet og ubesvogret og til Sagen forklarede, at han ingen Oplysning har at opgive, da han intet har hørt af Maren Nielsdatter i den omspurgte Henseende. Vidnet blev eedfæstet og dimitteret, da ingen havde videre at tilspørge Vidnet om.

Citanten Lars Johnsen nedlagde derefter Paastand: at Indstevnte John Andersen og Hustrue idømmes at betale Værdien af den ihjælslagne Ged med 6 ort og i Proces Omkostninger 3 Spd, hvorved man indlod Sagen til Doms.

Indstevnte John Andersen og Hustrue benægtede Søgsmaalet aldeles og paastod at hverken han eller hans Kone har ihjælslaget nogen Ged for hans Modpart. Hvorfor han paastod sig frifunden for Sag og Omkostninger.

ERAGTET: Sagen optages til Doms.

Niels Nielsen Sør-Schjombotten meldte at Peder Larsen Laborg har skudt en Bjørn, hvis Hud nu i Retten blev foreviist. Fangsten er foregaaet i Laborgs Udmark, sidstafvigte Høst. Laugrettet erklærede sig bekjendt herom, hvorefter Huden blev paasat Sorenskriverens Segl og Peder Larsen herom meddeelt Attest.

Videre blev læst:

14. Et Afkald fra Ole Larsen Lavangseide til John Olsen Evenæsmark for Arv: 5 spd 4 ort 2 sk. dat: idag.


15. Et Do. fra Abraham Axelsen Bakkejord til Form. Rasmus Gabrielsen Seinæs for Arv: 7 Spd 2 ort 13 sk, dat.: idag

16. Et Do. fra Niels Nielsen Bjerkvigmark til Form. Ole Pedersen Bjerkvigmark for Arv: 4 Spd 57 4/5 sk. dat.: idag.

17. Jordegods Qvittering fra Proc. Koch til Skipper Erik Andreas Ellingsen paa 2 pd 18 6/7 mk i Gaarden No. 33 Lielamd som ved sluttet Skifte 29de Novbr. 1828 var udlagt Creditoren Ole Sivertsen Sande for 450 Spd. dat.: igaar.

18. Et Auctions Skjøde udstedt paa Sorenskriver Heidenreichs Vegne af A. S. Bendeke til Henrik Johnsen Bakkejord paa 12 mk i Gaarden Tortenaas for Kjøbesum 51 Spd 2 sk, dat.: idag.

19. Jens Jensen Lieland paa Anders Christensens Moes Vegne, hans Skjøde paa 1/2 Pd. i Gaarden Matr.no. 65 Store Bjerkvig for 100 Spd. dat.: idag.

20. Mons I. Schjønnings Panterevers til Pastor Allan for Summa 200 Spd mod Pant i en paa Gaarden Nyegaard staaende Vaaningsbygning samt 1/2 Vog i Gaarden Wold No. 32 i Ofoden, dat.: idag.

21. Skipper Erik Andreas Ellingsens Panteobligation til Pastor Allan, stor 700 Spd mod 4 Pct. Svarelse og 1ste Prioritet i 1 Vogs Leie i Gaarden Lieland med Huse etc. endeel Løsøre, samt er Indskud i Norges Bank, stort 60 Spd, dat.: igaar.

22. Pastor Allans Bøxelseddel til Niels Olsen Skaar paa 18 mk i Gaarden Kleven, No. 41 i Ofoden mod Aarlig Landskyld etc. 2 Spd 31 1/3 sk, dat.: 10de Septbr. f.A. Reversal og Landsk.b. foreviist.

23. Peder Moestrøms Do. til Niels Arntsen paa 1/2 Vog i Gaarden Indre Seinæs, No. 74 i Ofoden mod aarlig Landskyld m.m. for 2 Spd 54 sk, dat.: 5te Septbr. f.A. Rev. og Landsk.b. foreviist.

24. Gabriel Paulsen Elvegaard som Form. for Berith og Inger Johnsdøtre Schjombotten, hans Bøxelseddel paa 12 mk i Gaarden Sør-Schjombotten no. 79 i Ofoden til Amund Johnsen, dat.: idag. Rev. og Landsk.b. foreviist.

Lensmand Heitmann mødte for Retten og bad Laugrettet og Almuen tilspurgt om det er dem bekjendt at Opsidderne paa Gaarden Saltvig i Juni Maaned f.A. skal have fundet og bjærget en Hval? Laugrettet og Almuen erklærede eensstemmig: at det er dem bekjendt at en Hval er fundet og bjerget af Gaarden Saltvigs Opsiddere. Det Passerede blev som Thingsvidne sluttet og skal blive Reqvirenten beskrevet meddeelt.

Efter 3de Udraab meldte sig ingen der havde videre ved Sage- og Skattethinget at udrette, Kl. 9 slet; Hvorfor Samme blev sluttet og Retten derpaa hævet.

A. S. Bendeke(sign) Niels Andersen Skaarnæs Hans Olsen Lielandskar Jens Hansen Løkvig Jonas Abrahamsen Store Harriangen Alle 4-re med iholdt Pen.