1828 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Vårtinget 1828[rediger]

Aar 1828, den 6te Maii blev det almindelige Vaar-, Sage- og Skattething for Ofodens Thinglaug sat og fremholdt paa Gaarden Lieland i Ofodens Præstegjeld. Retten blev betjent af Sorenskriveren i Overvær af de 4re nu i Eed tagne Laugrettesmænd:

1. Erich Pedersen Skaarnæs,

2. Peder Andersen Kleve,

3. Axel Pedersen Store Hariangen og

4. Jørgen Einersen Strand.

5. Ved Retten var nærværende Foged Holmsen, Lensmand Heitmann og den thingsøgende Almue. Det bemærkes: at Retten ikke før idag kunne sættes, formedelstUmuligheden for Fogden og Sorenskriveren at komme her til Thingstedet førinden igaaraftes, foraarsaget ved Storm og Modvind.

HVORDA: Foged Holmsen indlevered til Publication følgende Love og Anordninger m.v. som i Retten bleve læste:

1. Lov angaaende Behandlingen af fraværende Arvingers Midler, dateret 24de Juli 1827.

2. Lov angaaende Reenskydsen i Øst- og Vest©Finmarken, dateret 24de Juli 1827.

3. Lov angaaende Straf for Deltagelse i Negerhandelen, dateret 24de Juli 1827.

4. Lov angaaende Havne og Ringevæsenet, dateret 24de Juli 1827.

6. Lov ang. Bygningsvæsenet i Christiania, dat. 24de Juli 1827.

7. Lov ang. Straf for Overtrædelse af den 8de Artikkel i Grændseconventionen med Rusland af 12/2 Maii 1826, dat: 24de Juli 1827.

8. Lov ang. Referenter i Delinqventsager istedenfor Actorer og Defensorer, dat. 24de Juli 1827.

9. Lov ang. et Kjøbstadsanlæg i Oplandene, dat 7de Aug. 1827.

9. Lov, ifølge hvilken Landsbod herefter ogsaa bliver at erlægge i Christiansands Stift, dat. 7de August 1827.

10. Lov ang. Forandring i Bestemmelsen om Artillerie og Kavalerie Udreedernes Rettigheder og Pligter, dat. 7de Aug. 1827.

11. Lov ang. Kongeriget Norges Skattevæsen fra 1ste Juli 1827 til 1ste Juli 1830, dat 7de Aug. 1827. Af disse 11 Love ere et Exemplar tilsendt hver af samtlige Lensmænd den 1ste Novbr. 1827.

12. Orden, hvorefter de for Norges Høiesteret indankede Sager i 2den Session for Aaret 1827, der blive at foretage, begynder Tirsdag den 4de September 1827.

13. Lov, ang. Almue Skolevæsenet paa Landet, dat. Stokholm Slot den 14de Julii 1827.

14. Lov, ang. Forhøielse i Postskyds Lønnen, dat. 14de Juli 1827.

15. Lov ang. Forandring i pgf. 6 i Loven af 17de Aug. 1821 om Jord og Skovs Udskiftning af Fællesskab, dat. 14de Julii 1827.

16. Lov ang. Forandring af pgf. 22 i Loven om Høiesteret af 12te September 1818, dat. 24de Julii 1827.

17. Lov ang. Afskaffelse af Eiendoms Doms Erhvervelse, dat. 14de Julii 1827.

18. Lov ang. Forandring i Rescriptet af 9de October 1811 om Politievæsenet i Bergen, dat. 24de Julii 1827.

19, Lov ang. Oprettelsen af et Reservefond ved Norgen Bank, dateret 24de Julii 1827.

20. Lov ang. Forandring i Anordning om Fattigvæsenet i Christiansands Stift af 5te Maii 1786, dat. 24de Julii 1827.

21. Lov angaaende Forandring af af pgf. 4 i Forordningen af 3die Junii 1796, dat 24de Julii 1827.

22. Lov ang. Ophævelse af Tiende af Fiskevarer, som utilvirkede indføres til Bergen i smaae Partier, dat 24de Julii 1827.

23. Lov ang. Hvorvidt Bekjendtgjørelse fra Prædikestolen om verdslige Gjenstande skulle finde Sted, dat. 24de Julii 1827.

24. Lov ang. yderligere bestemmelser i Henseende til Bankvæsenet, dat. 24de Julii 1827. Af disse 12 Love er et Exemplar sendt til hver af samtlige Lensmænd, den 24de Septbr. 1827.

25. Lov ang. Forandringer i Loven af 20de August 1821 om det benificerede Gods, dat. 4de Aug. 1827.

26. Lov ang. Brændeviinsbrænden, samt Brændeviinssalg og Udskjænken, dat 4de Aug. 1827.

27. Lov ang. Norges og Sverriges gjensidige Handel og Søefart, dat. 4de Aug. 1827.

28. Lov, indeholdende nærmere Bestemmelser i Loven af 1ste Juli 1816 om Fiskeriet i Lofoden, dat. 7de Aug 1827.

29. Lov ang. Den Afgivt af Varer og Fartøier, som indtil 1ste Julii 1830 skal erlægges, dat. 7de Aug 1827. Af disse 5 Love er et Exemplar tilsendt hver af samtlige Lensmænd 1ste Novbr. 1827.

30. Placat ang. Refusion af Skydsudgifter, som af Statscassen ere udbetalte i Anledning af Friskydsens Afskaffelse, dat. 6te Octbr. 1827.

31 Bekjendtgjørelse af de paa 5te ordentlige Storthing fremsatte Constitutions Forslag, der ere udsatte til Afgjørelse paa 6te ordentlige Storthing, som skal holdes i Aaret 1830, dateret den 19de Octbr. 1827.

Tilsendt samtlige Lensmænd heraf 4-re Exemplarer den 19de Decbr. 1827.

32. Liste, som viser hvorledes den almindelige Landskat er fordeelt paa Districterne, Tilsendt samtlige Lensmænd hver et Exemplar den 19de Decbr. 1827.

33. Orden hvorefter de for Norges Høiesteret indankede Sager i 1ste Session for Aaret 1828, der bliver at foretage, begynder Tirsdag den 15de Januar 1828.

34. Kundgjørelse fra den Kongelige Norske Regjæring, Departement for Kirke- og Undervisningsvæsenet, til Underretning for de Landsmænd som attraar Laan af Oplysningsvæsenets Fond, dateret de 31de Decbr. 1827. Tilstillet samtlige Lensmænd et Exemplar, den 19de Marts 1827.

35. Kundgjørelse ang. Sammenkaldelse af et overordentlig Storthing, den 16de April 1828, dat. 29de Januar 1828. Tilsendt samtlige Lensmænd hver et Exemplar den 25de Marts 1828.

36. Bekjendtgjørelse fra Marine Departementet af 13de Octbr. 1827, angaaende Steder, hvor pestartede Sygdomme hersker.Tilsendt samtlige Lensmænd hver 1 Exemplar, den 4de Decbr. 1827.

37. Convention ang. Rettighed for Svenske og Norske Skibe til at beseile det Sorte Hav, forhandlet og afsluttet i Constantinopel den 28de Maii 1827, og ratificeret sammesteds den 25de Aug. samme Aar.

38. Bekjendtgjørelse fra Marine Departementet af 29de Novbr. 1827 ang. de Steder hvor pestartede Sygdomme hersker. Convention og Bekjendtgjørelse sendt samtlige Lensmænd den 4de Febr. 1828.

39. Capituls Taxt sat den 20de Novbr. 1827.

40. Circulaire fra Finants-, Handels- og Told Departementet af 8de August 1827, igjennem Amtet communiceret den 12te Septbr. s.A. hvilke Documenter Norske Skibe skulle være forsynet med for i Preussen at kunne nyde godt af de Friheder og Fordeele som den imellem Sverige og Norge paa den ene og Preussen paa den anden Side under 14de Marts 1827 afsluttet Handels- og Skibsfarts Tractat tillægger dem.

41 Designation over ødeliggende Gaarde og Gaardeparter af Statens Gods som bliver at opbyde til Græsleie for 1828.

42. Bekjendtgjørelse fra Marine Departementet af 4de Febr. 1828 ang. de Steder, hvor pestartede Sygdomme hersker.Tilsendt samtlige Lensmá‘ánd den 23de April 1828.

43. Repartition over Lofod Øvrighedens Diætter i Vinterfiskeriet 1827, af 29de September 1827.

44. Repartition over Skydsudgifterne for 1828, af 21de Febr. 1828.

45. Repartition over Omkostninger foraarsaget med Ligningen af de tvungne Indskud til Norges Bank, af 27de Martii 1828.


Dernæst blev i Retten kundgjort følgende private Documenter:

1. Bekjendtgjørelse over Myndtlinger i Aaret 1827 ved sluttet Skifte tilfaldne Løsøre Udlægge, der ere i Formyndernes For varing, dette Thinglaug vedkommende, dat. 16de Febr. d.A.

2. Fortegnelse over det udlagte Jordegods ved sluttede Skifter 1827, nemlig 1 Pund i Gaarden Skaug ved Skifte, sluttet den 5te Novbr. f.A., udlagt til Sønnen Knud Axelsen m. fl. for Kjøbesum 50 Spd.

3. Do. Do. med Skifte, sluttet 7de Novbr. f.A. hvorefter 1 Pd 12 mk i Gaarden Tjelle er udlagt til Kjøbmand Meyer i Bergen m.fl. for 70 Spd.

4. Hans Olai Linds Obligation til Ole Sivertsen Sanne af Surendalen, stor 1200 Spd mod Pant i 610 Spd hos M.J. Schønning, af 2den Prioritet i Gaarden Liland og alt hvad Debitor eier og eiendes vorder, dat. 28de Sept. f.A.

5. Peder Moestrøms Bøxelseddel til Tønnes Nielsen og Hustruen paa deres Levetid paa 12 mk i Medbye, Matr.No. 81 mod aarlig Landskyld etc. 1 Spd 3 ort, dat. 5te Septbr. f.A. Rev. og Lb. foreviist.

6. Sognepræst Allans Bøxelattest til Peder Andersen og Hustru for deres Levetid paa 18 mk i Gaarden Kleven Matr.No. 41 mod aarlig Landskylds Modtage 29 1/3 sk og 12 Miiles Skyds med 2 Spd. dat. 3die Octbr. f.A. Reversal og Landskyldsbog foreviist.

7. Dittos Ditto. til Hans Hansen og Hustrue for Levetid paa 1 Pd i Lendvig, Matr.No. 40 mod aarlig Landskyld Modtage 37 1/3 sk og Skyds 3 Spd. dat. 3die Octbr. f.A. Rv. og Landssb. foreviist.

8. Dittos Ditto til Ole Evensen og Hustrue for Levetid paa 1 Pd 12 mk i Balsnæs, Matr.No. 47 mod aarlig Landskyld Modtage 53 1/3 sk og Skyds 2 Spd. dat 5te Octbr. f.A. Rev. og Landsb. Foreviist

9. Dittos Ditto til Jacob Pedersen og Hustrue for Levetid paa 1 Pd 12 mk i Baldsnæs mod aarlig Landskyld og Skyds som næstforrige No. 8. dat. 5te Octbr. f.A. Rev. og Landsb. foreviist.

10. Dittos Ditto til Peder Larsen og Hustrue for Levetid paa 1Pd i Dragvig Matr.No. 38 mod aarlig Landskyld og Tage 37 sk samt Skyds 2 Spd, dat 3die Octbr. f.A. Rv. og Landsb. foreviist.

11. Auctionsskjøde til Peder Moestrøm paa 1 pd 12 mk i Seinæs Indre Matr. No. 74 for 70 Spd, som er betalt, dat. 17de Marts d.A.

12. Kongelig naadigst Bevilling for Statius Mosling at holde Gjæstgiverie m.m. paa Gaarden Fagernæs, dat. 19de April 1825.

Følgende fra sidstafvigte Høstething udsatte Sager bleve derefter foretagne, og vedommende paaraabte:

Sagen Ole Pedersen contra Gjæstgiver Peder Moestrøm. Citanten Ole Pedersen mødte og afventede hvad Indstevnte havde at anbringe efter erholdt Udsættelse. Indstevnte Gjæstgiver Peder Moestrøm for hvem Sagen til nærværende Thing staaer udsat, blev 3nde Gange lovligen paaraabt, men mædte ikke. Citanten paa Grund heraf paastod Sagen optagen til Doms i Henhold til forhen nedlagt Paastand, dog mod Forøgelse af Sagens Omkostninger efter Billighed. ERAGTET: Sagen optages til Doms.

Sagen Ole Pedersen Bakkejord contra Amund Olsen Medbye. Citanten Ole Pedersen mødte i Retten, æskede Sagen, samt fremstillede som godvilligen mødende Vidner: Adam Erichsen Elvegaard og Salamon Henriksen Schjungnæs(Skjomnes?) hvem han bad eedfæste, samt afhøre efter den Anledning, som Stevnemaalet maatte give, forbeholdende sig nærmere Tilsvar og Paastand i Sagen.

Indstevnte Amund Olsen Medbye mødte og erklærede ei at have noget mod den forlangte Vidneførsel at indvende, reserverende sin Ret i alle Deele. De fremstillede Vidner bleve fremkaldte, forlæst Eedens Forklaring af Lovbogen, samt derefter paa befalet Maade eedfæstede.

Hvorefter fremstod som 1ste Vidne: Adam Erichsen, 59 Aar gammel, gift og bosat paa Gaarden Elvegaard i Ofodens Præstegjeld, ubeslægtet og ubesvogret til Sagens Parter. Vidnet derpaa afgav saadan Forklaring: at det om Sagens Oplysning ei i mindste Maade veed at kunne prove andet end at Vidnet for omtrent 9 Aar tilbage hørte nu afdøde Ole Nielsen Medbye selv sige, at denne af Ole Pedersen(Citanten) havde kjøbt 4 Alen Vadmel, som skulde betales med et Roersjærn. Vidnets Kone syede Vadmelet op til et Par Bukser til bemeldte Ole Nielsen. Om i øvrigt denne Kjøbeslutning virkeligen foregik, eller ikke, hvem Vadmelet tilhørte, om Penge eller Roersjærnet for same blev betalt m.m. derom er Vidnet aldeles uvidende. De øvrige paastaaede Species kan Vidnet ingen Beskeed afgive om, erklærede sig ikke at have videre at forklare, Søgsmaalets Gjenstand betræf­fende. Da hverken Citanten eller Indstevnte havde Spørgsmaale til Vidnet at fremsætte, blev det med Samtykke dimitteret. Som andet Vidne fremstod Salamon Henriksen, 40 Aar gammel, gift og bosat paa Gaarden Schungnæs, paa samme Maade som 1ste Vidne eedfæstet, og til Sagens Oplysning ei vidste andet at forklare, end at det for omtrent 8 á 9 Aar siden efter Anmodning af Citanten bragte med sig fra Bakkejord til medbemeldte afdøde Ole Nielsen Medbye 4 Alen Vadmel, som denne skulle have, uden at kunne forklare de nøiere Omstændigheder, hvem Vadmelet m.v. tilhørte. Om Søgsmaalet var forresten intet videre til Oplysning mere at erholde; thi blev det med Samtykke dimitteret.

Citanten i Henhold til sin forrige Deduction og Paastand indlod Sagen til Doms, formenende Samme nu oplysr og beviist. Indstevnte Amund Olsen Medbye benægtede de førte Vidners Prov forsaavidt disse maatte være ham til nogen Præjudice, og indlod Sagen til Doms med Paastand om Frifindelse, samt Sagens Omkostninger godtgjorte. ERAGTET: Sagen optages til Doms.

Sagen Andreas Larsen Hochvig contra Henrik Johnsen Bakkejord. Citanten Andreas Larsen Hochvig var i Retten tilstæde: Indstevnte eller rettere Contra Citanten Henrik Johnsen Bakkejord mødte og tilførte: at da han ikke har faaet Fragtlisten fra Kjøbmand Ellerhausen i Bergen, saae han sig nu undsaget til, skjøndt mod sit Ønske at indlade Sagen til Doms med de Oplysninger som til Dato ere tilveiebragte; Henholdende sig til hvad han ved Sagens forrige Session har anbragt og paastaaet Citanten under lige Tilførsel, nemlig i Henhold til sin allerede nedlagde Paastand undergav Sagen ligeledes til Doms ERAGTET: Sagen optages til Doms.

Sagen Lensmand Heitmann contra Aron Jensen Ramnæs. Citanten Lensmand Heitmann mødte og erklærede, at nærværende Sag imellem ham og Indstevnte er afgjort, hvorfor han begjærede den som forligt fra Retten hævet. Indstevnte mædte ikke. ERAGTET: Efter Citantens Begjær, bliver Sagen, som afgjort fra Retten hævet.

For Retten mødte Amund Thomasen Øyen, der i Rette lagde Kaldsseddel af 19de f.M. ifølge hvilken Peder Aas er indstevnet til Udleverelse af et blaat Stoffes Skjørt og Trøie. Videre fremlagde han Attest fra Forligelsescommisionen, som viser Sagens forgjæves Behandling dersteds. De fremlagde Documenter blev og læste og lyder under No. 1 og 2 saaledes: # Indstevnte Peder Aas mødte efter Paaraab. Imellem Parterne blev efter nogen Ventilation sluttet saadant

FORLIG: At Indstevnte Peder Aas her paa Thingstedet afleverer til Citanten Amund Thomasen Øijen det paastevnte Skjørt og Trøie, samt betaler Sagens Omkostninger med 3 Spd 24 sk til den 29de Juli d.A. under Executions Tvang. Parterne erklærede Sagen hermed afgjort, samt underskrev Protocollen. Amund Thomasen Øijen Peder Aas Begge med iholden Pen.


Foged Holmsen forlangte indhentet Laugrettets og Almuens Taxt paa de Træematerialier, der af Statens Almindinger kan aavirkes, hvilken Taxt saaledes blev afgivet for: En Otringsbaad med 4-re Par Aarer og 2 Øsekar 3 ort en Skibbaad 3 ort en Sexringsbaad 1 ort 12 sk en Trerumsbaad 1 ort en Torumsbaad 1 ort en Jægteflage 16 sk et Roe Fembøringsaarer 8 sk et Otrings do. 6 sk et Sexrings do. 6 sk et Torums do. 4 sk 100 Næver 4 sk 100 Kavel 4 sk en Tønde Bark 4 sk et Storøsekar 2 sk et Spret do. 1 sk 1 Bundt Tøndebaand 2 sk en Grindved, 5 Remmer og 2 Aager 2 sk 1 Tylt 10 á á 12 Alens Tømmer 1 ort 8 sk 1 Tylt 9 á á 10 Al: do. 1 ort 1 Tylt 7 á á 8 Al: do. 16 sk 1 Tylt til 4, 5 á á 6 Al: do. 12 sk 1 Tylt Troe fra 11 til 12 Al: 12 sk 1 Tylt do. fra samme Længde og nedad 8 sk 1 Tylt Raaved af Asp eller Furue 6 sk 1 Par Øser 8 sk 1 Fembøringsfarm Brende 1 ort 1 Otrings do. 16 sk En Jægteved pr Al: efter Kjølens Længde 1 Spd 1 ort Som Thingsvidne blev det Passerede sluttet, og som saadant skal blive beskrevet meddeelt.


Af Almuen blev inden Retten opgivet følgende Priser paa af Handels Kornvarer i dette Thinglaug i Tidsrummet fre 1ste Juli f. A. til nærværende Dato, eller om man vil antage til 30te Juni d.A. For: 1 Td. bedste Rug 4 Spd 1 ort 1 Td. ringere do. 4 Spd 1 Td. Sædebyg 4 Spd 1 Td. ringere do. 3 1/2 Spd 1 Td. bedste Blandtkorn 3 Spd 1 Td. ringere do 2 1/2 Spd 1 Td. Sædehavre 2 Spd 1 Td. ringere do. 1 1/2 Spd 1 Td bedste Bygmalt 4 Spd 1 Td. Blandtkornmalt 3 Spd 1 Td Havremalt 2 Spd 1 Vog Rugmel 1 Spd 1 Vog Bygmel 4 ort 12 sk 1 Vog ringere do. 4 ort 1 Vog Havremel 3 ort 1 Vog ringere do. 2 ort 12 sk 1 Vog hvide Ærter 4 ort 1 Vog ringere do. 3 ort 12 sk 1 Vog graae Ærter 2 ort 12 sk Det Passerede blev herved sluttet.


End videre blev publiceret: 13. Knud Christophersens Afkald for Arv: 2 Spd 49 sk efter Christopher Christensen Tørrestad. dateret idag. 14. Amund Amundsens Bøxelseddel ti. Peder Amundsen og Hustrue for Levetid paa 12 mk i Hækkelstrand mod at betale Skatte og andre Udgifter, dateret i dag. Rev. og Landsk.bog foreviist.


Efter Udraab meldte sig ingen flere idag som havde videre ved Sagethinget at forrette, men for om muligens nogen skulle melde sig til imorgen, blev Retten udsat til imorgen tidlig Kl. 7 for da at continuere og endeligem sluttes.

Heidenreich(sign) Erich Pedersen Skaarnæs Peder Andersen Kleven Axel Pedersen Stor Hariangen Jørgen Einersen Strand Alle 4-re med iholden Pen.


Aar 1828, den 7de Maii continuerede Sage- og Skattethinget for Ofodens Thinglaug paa samme Sted som igaar og ubder den samme Administration.

HVORDA: blev læst:

15. Hans og Iver Larssønners Afkald for Arv, tisammen 7 Spd 14 sk, dateret igaar.

16. Paul Paulsens do paa Hustrue Olina Davidsdatters Vegne for 9 Spd 65 sk. s.D.

17. Niels Einersens do. paa Hustrue Lisbeth Johannesdatters Vegne for 3 Spd 1 ort 20 sk. s.D.

18. Hans Ediesens Do. for Arv 4 Spd 74 sk. sD.

19. Peder Ediesen DO. for Do.Do. s.D.

20. Christen Mikkel Johnsen Kolvigs Do. for 1 Spd 65 sk. s.D.

21. Einar Andersen Do. for sin afdøde Datters Karen for Arv 45 Spd 104 sk. s.D. idag.

22. Ole Amundsens Do. for Arv 13 Spd 3 ort, dat. idag.

23. Mons Schønnings paa sin Kones Vegne for Arv 713 Spd 55 sk, dat. igaar.

24. Amund Olsens Skjøde til Adam Erichsen paa 4 1/2 mk i Elvegaard for betalte 14 Spd. dat. igaar.

Til Græsleie af Rombaksbotten meldte sig ingen.


Efter 3nde Udraab meldte sig ingen Flere, som havde videre ved Sage- og Skattethinget at udrette: Thi blev samme herved sluttet.

Heidenreich(sign) Erich Pedersen Skaarnæs Peder Andersen Kleven Axel Pedersen Stor Harriangen Jørgen Einersen Strand Alle 4-re med iholden Pen.


TIL VAARTHINGET 1828: Aar 1828, den 16de Juli, blev Retten sat paa Støver i Bodøe Sognfor at afsige Dom i efternævnte Sager, som paa de sidstafholdte Sage- og Skattethinge til Doms Afsigelse ere optagne. Retten blev betjent ved Sorenskriveren i Overvær af de 4-re eedsvorne Laugrettesmænd: Hans Jacobsen Hunstad, Johan Eberhartsen Mørkved, Christian Johannesen Bertnæslien og Andreas Christophersen Fenes.

HVORDA: Udi Sagen anlagt af Anders Larsen Hochvig mod Hendrik Johnsen Bakkejord af Ofodens Thinglaug, til Erstatning af 2de Tønder Tran m.v. blev afsagt saadan DOM: V ed Stevneattest, efter forud at have den 1ste Aug. f. A. forgjæves prøvet mindlig Forlig, dat. 14de Aug. s.A. har Citanten Anders Larsen Hochvig sig givet Henrik Johnsen Bakkejord til Betaling eller Erstatning af 2de Tdr. Tran eller disses Værd i Penge med 10 Spd 4 ort, foruden Sagens Omkostninger 4 Spd. Indstevnte, bemeldte Henrik Johnsen har ved Sagens Examination den 5te Septbr. f.A. og ved dens Optagelse til Doms den 5te Maii d. A. modsagt Søgsmaalet, paastaaet sig frifunden m.m. I Henjold til de førte Vidner og producerede Documenter, Qvæstioner i nærværende Sag er den, om hvorvidt Indstevnte, som Føringsmand i Aaret 1825 har aflagt Rede og Rigtighed for de af Citanten modtagne 6 1/2 Tdr Tran, der var skibet ombord paa et Statius Mosling tilhørende Fartøi, som bemeldte Aar afgik til Bergen, og hvilken Tran efter Ordre skulle leveres til Kjøbmand Ellerhusen sammesteds. Sees da hen til Indstevntes egen Forklaring under Sagen, de førte Vidner og producerede Documenter forekommer det Retten, som at Indstevnte maae ansees for at have gjort Rede for sig, i det at Skipperen paa Fartøiet erklærer at den medtagne og omqvæstionerede Tran er Citantens Kjøbmand overleveret./: See Vidnet Hans Pauli Ursins Prov:/ Imidlertid erfares af den i rettelagde Kjøbmands Regning, at ikkun 4 1/2 Td Tran skal være medtaget istedetfor 6 1/2 Td, uagtet /:efter Kjøbmandens eget Brev:/. Fragt er betalt for mere. En Synderlighed som ei ligefrem lader sig forklare. Sagen er ei med Vidner eller uimodsigelige Documenter godtgjort, eller tilstrækkelig oplyst fra nogen af Vidnerne. Den Afgjørelse eller Resultat maa derfor beroe paa om Indstevnte med sin Eed kan bekræfte at den Tran han af Citanten har modtaget i Aaret 1825 og hvorover her er Spørgs­maal, for at leveres til Citantens Kjøbmand i Bergen, Ellerhusen virkeligen er denne Sidste i hændekommet paa saa Samme Tønde Tran og uden svigagtig Behandling, saaledes som den af Indstevnte fra Citanten er modtaget. Trøster Indstevnte sig til denne Eeds aflæggelse bør han for Citantens Tiltale fri at være, men i modsat Fald at erlægge - in Natura 1 1/2 Td Tran med Eegetræ, eller sammes uimodsagde Værd med 10 Spd 4 sk. I begge Tilfælde ophæves, efter Omstændighederne Processens Omkostninger. Indstevnte burde vel have været mulcteret for uafbenyttet Udsættelse, men tages Hensyn til den eenfoldige Almuesmands ringe Bekjendtskab til Procesformen, bør samme bortfalde. Sagen er optaget til Doms den 6te Mai sidstleden, men herved anmærkes at Dommeren lige fra denne Dag til den 7de f.M. uafbrudt var sysselsat med de almindelige Sage Thinges Afholdelse i Sorenskriveriet og fra bemeldte 7de Juni til i Dag, beviiseligen har haft daglige uopsættelige Forretninger med Justits Sage, Forhører, Expeditioner efter Tingerne, Skifteslutninger m. m. hvilket vil være mere end Grund for Dommens Udsættelse til denne Tid, ligesom den givne Frist af 6 Uger inden Dommens skulle have været afsagt, ikke kan eller bør regnes fra anden Tid end den 7de f.M. da Thingene sluttet.

THI KJENDES FOR RET: Naar Indstevnte Henrik Johnsen Bakkejord inden Værnething, efter lovlig Tilstevning til første Thing, efterat denne Dom er ham lovlig forkyndt, med corporlig Eed bekræftet, at have til Citanten Anders Larsen Hochvigs Kjøbmand i Bergen, Ellerhusen, afleveret det Qvantum Tran med Tønder som han af Citanten i dette øiemeed i Aaret 1825 som omqvæstioneret modtog, uden at muligens stedfundet Undermaal fra hans Side ved nogen svigagtig eller af han forvoldt urigtig Behandling er foregaaet, bør han for Citantens Søgsmaal i denne Sag fri at være. Men, trøster Indstevnte sig ikke til at aflægge denne Eed, bør han til Citanten erlægge de paastevnte 1 1/2 Tønde Tran med Eegetræe enten - in Natura - eller sammes Værd med 10 Spd 4 ort, som udreedes 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven. Processens Omkostninger ophæved.

I Sagen Ole Pedersen Bakkejord mod Gjæstgiver Peder Moestrøm af Ofodens Thinglaug for gjeld 26 Spd m.v. blev afsagt saadan

DOM: Hovedcitanten Ole Pedersen Bakkejord, er efterat have prøvet Sagen i det mindelige afgjort inden Forligelsescommisionen den 1ste Aug. f.A. har ved Stevneattest af 15de f.M. og Aar indstevnet Gjestgiver Peder Moestrøm for skyldige 26 Spd paa modtaget Tran af denne sidste, som og til Sags Omkostnings Udreedelse m.v. Contracitanten Peder Moestrøm har derimod benægtet Hovedsøgsmaalet, paastaaet sig frifunden og efter Contra Søgsmaal af Dato 1ste og 15de Aug. s.A. tildøme hos Hoved Citanten 24 Spd 1 ort 2 sk foruden Sags Omkostninger.

Hoved-Citanten grunder sit Søgsmaal med blotte Foregivende om at Contracitanten har bekommet Tran hos ham for 26 Spd, hvilket han af sin Modpart vil have erkjendt i dennes Contrafordring, hvor 3de Tønder Tran findes anførte.Contracitanten vedgaar at han desuagtet endnu i Følge Uddrag af sin Handelsbog hos Hoved-Citanten skulle bekomme 24 Spd 1 ort 21 sk. Enhvers Fordringer ere gjensidigen benægtede; Retten faar altsaa overveie hvorvidt hver især kan være at fidere paa. I saa Fald er begge uden Beviis, dog maae antages at Moestrøm vedgaar Tranens Modtagelse, Ole Pedersen at have bekommet Varer for 17 Spd 1 ort. Paa Tranen har Hoved-Citanten selv sat Pris som Contracitanten ei har modsagt med 26 Spd, tvertimod antaget 32 Spd. Forsaavidt maa altsaa disse Fordringer efter 5 - 13 - 4- komme til Liqvidation, derved nemlig at Hoved-Citanten vil faae tilgode 8 Spd 4 sk. Processens Omkostninger maae efter Sagens Omstændigheder hæves, hvorimod Contracitanten for uafbenyttet Udsættelse erlægge en Mulct af 2 Spd tillige Deeling imellem Ofodens Skole- og Fattig Kasse.

Sagen er optaget til Doms den 6te Maii sidstl. men herved anmærkes: at Dommeren lige fra denne Dag til den 7de f.M. uafbrudt var sysselsat med de almindelige Sage Things Afholdelse i Sorenskriveriet, og fra bemeldte 7de Juni til i Dag, beviseligen har haft daglig uopsættelige Forretninger med Justits Sager, Forhører, Expeditioner efter Thingene, Skifteslutninger m.m. hvilket vil være mere end Grund for Dommens Udsættelse til denne denne Tid, ligesom den givne Frist af 6 uger, inden Dommen skulle have været afsagt, ikke kan eller bør regnes fra anden Tid end den 7de f. M. da Thingene sluttedes.

THI KJENDES FOR RET: Contracitanten Gjæstgiver Peder Moestrøm bør til Hovedcitanten Ole Pedersen Bakkejord betale 8 Spd 4 ort - Skriver Otte Spd fire Ort -, da de for øvrigt for hinandens Tiltale i denne Sag bliver fri at være. Processens Omkostninger ophæves, men derimod bør Peder Moestrøm for uafbenyttet Udsættelse i Sagen at erlægge en Mulct af 2 Spd til lige Deeling imellem Ofodens Skole - og Fattig Kasse. Det idømte udreedes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

I Sagen anlagt af Ole Pedersen Bakkejord mod Amund Olsen Medbye af Ofodens Thinglaug for Gjeld 5 Spd 3 ort 6 sk blev afsagt saadan

DOM: Under nærværende Sag, der uden Opnaaelse af Forlig til en saadan Ende har været prøvet den 1ste Aug. f.A. søger Citanten Ole Pedersen Bakkejord den Indstevnte Amund Olsen Medbye til Betaling for 5 Spd 3 ort 6 sk med Omkostninger. Ved Sagens Iretteførelse den 5te Septbr. f.A, og 6te Mai d.A. er Saggivelsen af Indstevnte modsagt, og derhos paastaaet sig aldeles frifunden, samt Sagens Omkostninger godtgjort. Citanten har ført Vidner og med disse troet oplyst og beviist: at Indstevnte som Arving efter afdøde Ole Nielsen Medbye pligter Citanten de paasøgte 5 Spd 3 ort 6 sk for af bemeldte afdøde bekomne Varer til en Myndling Hans Jørgensen Medbye, der ei skal være Citanten vederlagt enten af nokmeldte Ole Nielsen eller senere dennes Arvinger. Vel kunne der være flere Erindringer at gjøre med Hensyn til Sagens Formalia; men saasom den i Realiteten vil blive uden Følge findes saadanne unødvendige her at anbringe; thi Citanten har ei retteligen kundet legitimere sit Søgsmaal, da Vidnerne intet har kjendt til eller vidst noget om dette at forklare, følgelig mod Indstevntes Benægtelse ei at reflectere paa. Indstevnte vil saaledes for Citantens Tiltale blive at frifinde, og Sagens Omkostninger efter Omstændighederne at ophæve. Sagen er optaget til Doms den 6te Mai sidstleden, men herved anmærkes: at Dommeren lige fra denne Dag til den 7de f.M. uafbrudt var sysselsat med de almindelige Sagethinges Afholdelse i Sorenskriveriet, og fra bemeldte 7de Juni til i Dag bevisligen har haft daglig uopsættelige Forretninger med Justits-Sager, Forhører, Expeditioner efter Thingene, Skifteslutninger m.m. hvilket vil være mere end Grund for Dommens Udsættelse til denne Tid, ligesom den givne Frist af 6 Uger, inden Dommen skulle have været afsagt, ikke kan eller bør regnes fra anden Tid end den 7de f.M. da Thingene sluttedes.

THI KJENDES FOR RET: Indstevnte Amund Olsen Medbye bør for Citanten Ole Pedersen Bakkejords Tiltale i denne Sag fri at være. Processens Omkostninger ophæves.