1827 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Vårtinget 1827

Aar 1827, den 27de April, blev det almindelige Vaar-, Sage- og Skatteting for Ofodens Tinglaug sat og fremholdt pa Tingstedet, Gaarden Liland i Ofodens Præstgjeld. Retten bleb betjent ved Sorenskriveren i Overvær af de nu i Eed tagne Laugrettesmænd:

1. Albrigt Jensen Puntsvig,

2. Casper Aronsen Østervig,

3 Berteus Mikkelsen Store Harriangen og

4. Ole Pedersen Bakkejord. Nærværende den Const. Foged Christopher M. Oustad, Lensmand Heitmann og den tingsøgende Almue, hvorfore blev bemærket at Retten ikke kunne sættes før Kl 12 1/2 Middag, da det havde været Fogden og Sorenskriveren umueligigt at fremkomme her til Tingstedet førend i Nat.

HVORDA: Foged Oustads Authorisation, dat. 19de d.M. blev først lá‘ást saalydende: #

Derefter blev læst følgende Kongl. Anordninger og offentlige Foranstaltninger:

1. Placat, angaaende Refusion for Skydsudgifter, som af Statscassen ere udlagte i Anledning Friskydsens Afskaffelse, dateret 11te Aug. 1826.

2. Placat, angaaende Udsendelse af en extraordinair Brandcontingent af de i den almindelige Brandcasse forsikrede Huse og Gaarde, dateret 5te Septbr. 1826.

3. Bekjendtgjørelse, angaaende den gule Feber i Staden Mobile i Staten Alabama, og alle Skibe som ankomme fra bemeldte Sted at ansee som komme fra smittedes Steder, dateret 24de Octbr. 1826.

4. Circulaire fra Marine Departementet af 27de Octbr. 1826 angaaende Smitsom Syge i Gronningen og Friesland, og med de derfra kommende Skibe at have nøie Tilsyn.

5. Bekjendtgjørelse fra Marine Deptm. af 22de Januar 1827, angaaende de Steder hvor Pestartede Sygdomme herske.

6. Circulaire fra Finants Dept. af 13de Octbr. 1826 angaaende 6te og 10de Penges Erlæggelse af Arv som tilfalde Indvaanere af de Kongelig Preussiske Stater.

7. Ordre hvorefter de for Norges Høiesteret indankede Sager i 2den Session for 1826 bliver at foretage.

8. Ditto for 1ste Session 1827.

9. Handels- og Skibs Tractat imellem Hans Majestet Kongen af Sverige og Norge paa den ene, samt Hans Majestet Kongen af det forenede Rige Storbritanien og Irland paa den anden Side, afsluttet 18de Marts 1826, samt ratificeret 6 - 10 April 1826.

10. Convention mellem Kongen af Sverige og Norge paa den ene Side og Hans Majestet Keiseren af Rusland paa den anden , afsluttet 14/2 de Mai 1826, ratificeret 27/19de Juni 1826.

11. Handels- og Skibsfarts Tractat mellem Hans Majestet Kongen af Sverige og Norge paa den ene, samt Hans Majestet Kongen af Danmark paa den anden Side, afsluttet 22de Novbr. 1826, ratifice­ret 3/17de November 1826.

12. Capitultaxt sat 20de Novbr. 1826.

13. Designation over ødeliggende Gaarde og Gaardeparter Staten tilhørende at opbyde til Græsleie. Hertil meldte sig ingen for Øieblikket.

14. Repartition over Lofod - Øvrighedens Diæter ved Vinterfiske­riets Tid i Lofoden 1826.


Const. Foged Oustad fremstod og begjærede at Laugrettet og Almuen vilde sætte Taxt paa følgende Træmaterialier, som i Statens Almindiger kan aavirkes, hvilken Taxt til den Ende saaledes blev angivet, nemlig: Materialier til: en Ottringsbaad 3 ort en Skibbaad 3 ort en Sexringsbaad 1 ort 12 sk en Trerumsbaad 1 ort en Torumsbaad 1 ort 1 Jægteflage 16 sk Et Roe Fembøringsaarer 8 sk 1 Ditto Ottrings Ditto 6 sk 1 Ditto Sexrings Ditto 4 sk 1 Ditto Torums Aarer 4 sk 100 Næver 4 sk 100 Kavel 4 sk 1 Tønde Bark 4 sk et Storøsekar 2 sk et Spretøsekar 1 sk 1 Bundt Tøndebaand 2 sk En Grindved 5 Remmer og 2 Aager 2 sk 1 Tylt 10 á á 12 Alens Tømmer 1 ort 8 sk 1 Tylt Ditto til 9 á á 10 Alen 1 ort 1 Tylt Ditto til 7 á á 8 Alen 16 sk 1 Tylt Ditto til 4, 5 á á 6 Alen 12 sk 1 Tylt Tro fra 11 til 12 Alen 12 sk 1 Tylt Ditto fra samme Læ ngde og Endved 8 sk 1 Tylt Raaved af Asp eller Furru 6 sk 1 Par æser 8 sk 1 Fembøringsfarm Brænde 1 ort 1 Ottrings Ditto 16 sk En Jægteved pr Alen efter Kjølens Længde 1 Spd 1 ort Det Passerede blev derpaa som Tingsvidne sluttet.

Paa følgende Kornvahrer det i dette Tinglaug afsendede fra 1ste Juli f.A. til 30te Juni d.A. blev af Laugrettet og Almuen givet at have været følgende Priiser: 1 Tønde bedste Rug 3 Spd 1 Tønde ringere Ditto 2 1/2 Spd 1 Tønde Sadebyg 3 Spd 1 Tønde slettere Ditto 2 1/2 Spd 1 Tønde bedste Blandtkorn 2 Spd 1 ort 1 Tønde ringere Ditto 1 Spd 2 ort 12 sk 1 Tønde Sædehavre 1 Spd 1 Tønde ringere Havre 3 ort 12 sk 1 Tønde bedste Bygmalt 2 Spd 4 ort 1 Tønde Blandtkorn Malt 2 Spd 1 Tønde Havre Malt 1 Spd 1 Vog Rugmel 3 ort 1 Vog Bygmel 3 ort 12 sk 1 Vog ringere Bygmel 3 ort 1 Vog Havremel 2 ort 12 sk 1 Vog ringere Havremel 2 ort 6 sk 1 Vog Splid Ærter 4 ort 1 Vog ringere Ærter 3 ort 1 Vog graae Ærter 2 ort 12 sk Det Passerede blev hetmed sluttet.


Den Const. Foged Oustad begjærede at Laugrettet og Almuen vilde give Oplysning om Matr.No. 93 Rombaksbotten af Skyld 12 mk i Aarene 1823 og 25 har lagt øde, hvortil blev svaret: Ja, at den omspurgte Gaardepart i bemeldte Tid har lagt øde.

Videre begjærede spurgt: om der findes uskyldsatte Pladser som ikke ere taxerede til Landskat og Brændeviins afgifts Svarelse, deres beliggenhed paa Dtatens eller andens Grund, Størrelse med Hensyn til Kreature som derpaa kan fødes med øvrige Herligheder? Hertil blev svaret: Nei!

Fremdeles blev spurgt: om Norske Lapper der græsse deres Rensdyr i Sverrig betale Skat til den Svenske Casse, og i saa Tilfælde hvormeget? Hvortil blev afgivet saadant Svar: at flere af de Norske Lapper græsse deres Rensdyr i Sverrige, og som omspurgt betale Skat til den Svenske Casse, men kan ikke opgives hvormeget.

Oustad begjærede det Passerede sluttet og sig beskrevet meddeelt, som blev indvilget.

Const. Foged Oustad tilførte at til 1ste Qvá‘ástion til det General Tingsvidne fra f.A. var der blandt ndet forklaret at Lapperne i dette Tinglaug bør betale mere i Skat end herhen, som og at det er ansset for rigtigt at Skatten blev beregnet af hvad Creaturer Lapperne fremfødde, men da det ikke blev bestemt hvormeget der bør beregnes af 1 Koe og 1 Faar, saa begjærede han Laugrettet og Almuen maatte bestemme hvor stor Skat Lapperne bá›ár svare af hver Koe, hvert Faaer de fremføder. Hertil blev svaret: at de formaaer og bør af hver Koe svare 6 sk, og af hvert Faar 1 sk. Som Tingsvidne blev det Passerede sluttet.

Dernæst blev læst følgende private Documenter:

No. 2. UdskiftningsForretning, dat 24de Juli f. A. mellem Gaarden Elvesletten, Staten tilhørende og Gaarden Balsnæs, hvilken Forretning er approberet af Amtet den 18de October f.A.

No. 3. Ditto, dateret 24de Juli f. A. af Gaarden Yttre Bøe, hvor Staten tillige med Hans Pedersen og Peder Olsen have Parter. Forretningen approberet bemeldte Dato.

No. 4. Skiftebrev af 7de Febr. f.A. hvorefter de myndige testamentariske Arvinger Amund Olsen Medbye, Nicolai Olsen Tarraldsvig og Anne Olsdatter med Mand Peder Johnsen Fura er arvelig tilfalden 4 14/25 mk af Gaarden Matr. No. 63. Elvegaard.

Da ingen flere meldte sig Kl. 8 Aftenen, som havde videre ved Sagetinget at forrette, belv samme udsat til i Morgen Formiddag.

Heidenreich(sign) Albrigt Jensen Punsvig Casper Aronsen Østervig Berteus Mikkelsen Stor Harriangen Ole Pedersen Bakkejord Alle 4-re med paaholden Pen.


Aar 1827, den 28de April, continuerede det almindelige Vaar©, Sage- og Skatte Ting for Ofodens Tinglaug paa samme Sted og under samme Retsadministration som i gaar.

HVORDA: Peder Hansen Leeraas mødte for Retten og anmeldte at han forrige Aars Høst paa Leeraas Eiendom har skudt en voxen Bjørn, hvis Hud han nu inden Retten forviiste. Angivelsens Rigtighed blev af Laugrettet og Almuen bekræftet, hvorpaa Huden blev med Rettens Sigl forsynet. Det Tilførte blev hermed sluttet og skal blive Reqvirenten beskrevet meddeelt.

Dernæst blev følgende private Documenter læste:

No. 5. Afkald fra Axel Olsen Virak for hans Kones ved sluttet Skifte den 21de Novbr. 1812 tilfaldne Arv: 2 Dal. 4 ort 4 sk, dateret 28de April 1827.

No. 6. Ditto fra Ole Pedersen Evenæsmark for hans Kone Inger Mikkelsdatters tilfaldne Arv ved Skifte af 21de Decbr. 1822, stor: 15 Spd 4 ort, dateret 25de April 1827.

No. 7. Ditto fra Andreas Pedersen Liland ved Curator Jens Jensen Liland for førstnævnte tilfaldne Arv: 88 Spd 2 ort 15 sk, dateret 28de April 1827.

No. 8. Ditto fra Torlev Christensen Seinæs for hans Kone Ingeborg Abrahamsdatters tilfaldne Arv ved Skifte af 21de Juni 1805, 20de Juni 1810, til Beløb 100 Spd 3 ort 22 sk, dateret 28de April d.A.

Til Græsleie af Rombaksbotten Matr. No. 93 af Skyld 12 mk meldte sig Ole Hans Knudsen Hergotten.

Hans Olai Lind meldte sig for Retten, at Finnen Erik Olsen i f. Aars Høst i Ballangsmarken har skudt en halvvoxen Bjørn, hvilket Laugrettet og Almuen erklærede at det tildels var dette bekjendt. Huden blev Retten foreviist og forsynet med dens Sigl. Tilførselen blev hermed sluttet og beskreven meddeelt Reqvirenten.

Efter 3de Udraab meldte sig ingen Kl. 7 1/2 Aften, som havde mere ved Sage- og Skattetinget at bestille, hvorfor samme hermed for dette Tinglaug sluttet, og Retten hævet.

Heidenreich(sign)

Albrigt Jensen Pundsvig Casper Aronsen áástervig Berteus Mikkelsen Stor Harriangen Ole Pedersen Bakkejord Alle 4-re med iholden Pen.