1826 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1826[rediger]

Aar 1826, den 4de September, blev det almindelige Høste-, Sage- og Skattething for Ofodens Thinglaug sat og fremholdt paa Thingstedet Gaarden Lieland i Ofodens Præstegjeld. Retten blev betjent af Sorenskriveren i Overværelse af Laugrettesmændene

1. Hans Hansen Lendvig,

2. Jacob Nielsen Østervig,

3. Christian Hansen Seinæs og

4. Anders Amundsen Øijord. Ved Retten var nærværende Fogden, Lensmanden og den thingsøgende Almue.

HVORDA: For de Tilstedeværende blev kundgjort følgende offentlige Betemmelser m.m.

1. Finants Departementets Circulair Skrivelse af 1ste Juni d.A. hvori der bekjendtgjøres at hans Majestet under 11te Mai næstforleden under 24de Juni 1818 ratificerde den Skibsfarts og Handels Tractat imellem Sverige og Norge skal denne og de Forenede Nordamerikanske Stater som paa andensteds i dette Aar udredes, forbliver gjeldende indtil videre.

2. Justits Departementets Skrivelse af 5te April d.A., hvori communiceres at hans Majestet under 21de Marts næstforhen her bestemt: at intet andet Slags Norsk Couriertegn er gjeldende i Norge og Sverige end de nu approberede der ere textede og forsynet med Norsk Vaaben, overrisset med Kongeligt Norsk Courier Væsen.

3. Samme Departements Circulaire af 3die April d.A. hvori der bekjendtgjøres at det med høieste Resolution af 31te Marts næstforud er bestemt at de Skydsposter som ere forbundne med den Foranstaltning der fik Skyds Tillæg at ansees i Tilfælde at at dertil et Skiftested ikke skulle faae nogen til Skydsskaffer paa de i Loven af 28de Junii 1824, indeholdende yderligere Bestemmelser om Skydsvæsenet i den 1ste pgf. om hvilke Vilkaar man i ligemed paa det til Skydsens tilliggende Gaards Matricul Skyld og udviiser i Mangel af mindelig Betaling ved Tilpasning.

5. Repartition over Delinqvent Omkostninger for dette Aar.

6.

7. Foged Holmsen til General Thingvidnes Erhvervelse fremlagde skriftlige Qvæstioner af 22de f.M. paa hvilke han begjærede Laugrettets og Almuens Svar indhentet samt derefter Thingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt. Qvæstionerne acrteres saalydende: Til de acterede Qvæstioner svarede Laugrettet og Almuen saaledes:

Til 1ste Qvæst.: Resp.: Lapperne Anders Olsen, Lars Olsens Enke, Aasel Olsdatter, John Pedersen, Erik Henriksen, Ole Olsen, John Olsen, Hans Knudsen, Ole Nielsen, hvorover Lappelensmanden Johannes Larsens fremlagte Mandtal, dateret 24de April d.A. troede Almuen at burde belægges med større Tyngsler af Skatter m.v. end de nu for Tiden svarer og formeentes det at Paalægget maatte skee i Forhold til de Creaturer, som enhver Opsidder fremføder, hvilket det ommeldte Mandtal til den Ende udviiser, thi Skyldsætning vilde ikke allene medføre betydelige Omkostninger, men og være forbunden flere Vanskeligheder i Henseende Delingen af saavel Engmarker som Skov; Hvorhos og bemærkes der for Tiden værserer Sag om hvor Lapperne i Lavangseidet skal sortere under, enten dette eller Senjens Fogderie. Mandtallet udclareres saal: Andre Gaarde eller Pladse findes ikke i Thinglauget, som kan skyldsættes eller forøgeds, samt forbedres til et saadant Maal!

Til 2en Qv.: Nei,

Til 3e Qv.: Nei,

Til 4de Qv.: Nei.

Til 5e: Nei.

Til 6te Qvæst.: Mad. Agersborg og Hans Olai Lind har første Stevne d.A. haft en Jegt til Bergen og Statius Mosling en Tændring første Stevne til Trondhjem og 2det Stevne til Bergen d.A. Mad. Agersborg og Hans Olai Lind skulde saa haft sidste Stævne d.A. til Bergen en Jegt, men som underveis dertil Forliiste.

Til 7de, 8de, 9de, 10de Qvæst.: Resp Nei!

Til 11te Qvæst.: Resp.: Ja! Gaarden Bieldgam.

Til 12te Qv.: Resp.: Nei!

Til 13de Qvæst.: Resp.: Nei!

Thingsvidnet blev hermed sluttet og skal blive beskreven meddeelt.


Foged Holmsen fremlagde følgende Mandtaller over hvilke han begjærede Rettens Examination, samt derpaa følgende Attestation, nemlig:

1. Mandtal over den saakaldede Ledings eller Formue Skat for d.A. Mandtallet blev af Laugrettet og Almuen rigtig befunden uimodsagt.

2. Mandtal over Søe Finner og Skovlapper for saavidt de til Skats Erlá‘ággelse i dette Aar ere ansadte. Dette Mandtal blev ogsaa befunden rigtig, samt uimodsagt, med den Undtagelse af at Peder Thomasen Raanen er død og istedet indkommet Johan Pedersen.

3. Mandtal over Grundfrelse af Huse og Bygninger, opsatte paa Staten tilhørende Grunde, samt Roerhuuse og Fiskegjeller i Fiskeværet Skraaven: Dette Mandtal blev saaledes forandret: at Hans Olai Lind Nyegaard under Matr. No. 10 har en Boed og 2de Gjelder.

I stædenfor Ole Knudsens Enke Matr. No. 30 Virak er den nuværende Eier Knud Olsen Aas.

Peder Agersborgs Enke Matr. No. 33 Lieland har ikkun en Fiskegjeld.

Peder Gabrielsen Dragvig Matr. No. 38 har kuns 1 Boed og 2de Gjeller.

Og Peder Johnsen, Matr No. 51 Fura har 1 Boed og 2de Gjelder.

Forøvrigt blev Mandtallet befunden rigtigt og uimodsagt.

4. Mandtal over de paa den Staten tilhørende Gaard og Fiskevæhr Gjevær i Bodøe Sogn værende Roerboder, hvoraf Grundfrelse for d.A. skal svares. Af dette Thinglaug findes der paa bemeldte Gaard og Fiskevæhr ingen herfra hvoraf saavel Grundfrelse kan svares, ligesaalidt som der med dette Mandtal kunde paavise Oplysning i andre Deele.

5. Jordebog over Laugstoelgodset og Statens andet Jordegods i Fogderiet for d. A. Med Hensyn til bortbøxlede Gaarde fandtes Anførselen rigtig med det Tillæg, at Johannes Olsen med Ole ingen Bøxelseddel har paa

Matr. No. 100 Hartvigvandet, og hvad angaar det bortforpagtede Gods, da fandtes ingen Erindringer, derved at gjøre, naar undtages at Matr.

No. 101 Gamnæsset paa nyt skal være forlangt til Bortforpagtning efterat saadant ved Auction av 11te Juni 1821 ei skeed paa 10 Aar, samt at Isak Larsen og ikke Axel Pedersen er Forpagteren af Matr. No. 8 Trældahl.

Efter saaledes at have examineret Mandtallerne blev det Passerede fremsadt som Tgingsvidne sluttet for i sin Tid at blive beskreven meddeelt.


Kl. 5 1/2 Efterm. meldte sig ingen flere som havde videre ved Retten at erindre idag. Thi blev samme udsat til i Morgen. Heidenreich(sign) Hans Hansen Lendvig Jacob Nielsen Østervig Christian Hansen Seinæs Anders Andersen Øijord Alle 4©re med iholden Pen!


Aar 1826, den 5te September continuerede Høste-, Sage-, og Skattethinget for Ofodens Thinglaug paa Gaarden Lieland under den samme Retsadministration saavel af Sorenskriver som Laugrettesmænd i Overværelse af den Thingsøgende Almue.

HVORDA: I Retten blev læst:

1. Peder Moestrøms Obl. til Kjæbmand Casper Tornøe I Bergen for 800 Spd med Pant i 1 Pd af Matr. No. 32 Gaarden Wold, 1 Pd i Gaarden Store Bjerkvig No. 65 og 12 mk i Lille Medbye No 81, samt Debitors løse Eiendom af hvad eies og eiendes vorder, dateret 16de Juni d.A.

2. Afkald fra Formynder Lars Paulsen Lengenæs for Myndtlingen Anne Olsdatters Arv, stor 10 Spd 2 ort 5 sk. dateret i Dag.

Lensmans Heitmand fremstillede for Retten Lappelensmand Johannes Larsen som han begjærede antaget til Stevnevidne og som saadan paa lovlig Maade eedfæstet. Bemeldte Johannes Larsen fremstod til en saadan Ende og paa lovlig Maade med Eed bekræftet at ville reedeligen efterkomme og opfylde de Forpligtelser, som efter Anordnimngen paaligger et Stævnevidne, alt under med lovligt An- og Tilsvar. Reqvirenten begjærede det Passerede sluttet og sig beskreven meddeelt.

For Retten fremstillede sig Lap Gunder Pedersen Tjellemark, som anmeldte at have i dette Aars Foraar i Tjellemarken skudt en voxen Bjørn, hvis Huud han nu inden Retten foreviiste, og som med Rettens Sigl blev forsynet. Laugrettet og Almuen erklærede, at det er dem bekjendt at Gunder Pedersen har skudt den af ham ommeldte Bjørn. Det Passerede blev hermed sluttet og beskreven meddeelt.

Efter Foged Holmsens Opfordring, erklærede Lensmand Heitmann som for Retten tiltraadte at Hellena Eriksdatter og Alletha Ols­datter, Begge af Ofodens Præstegjeld haver udstaaet, den dem paa høieste Resolution vedtagne Fængselsstraf paa Vand og Brød for begaaet Leiermaal, hvorom paa Vaarthinget den 6te Juni d. A. allerede har været spurgt. Straffen have de Angjeldende afsonet if.M. hos Lensmanden paa Gaarden Bjeldgam. Af Retten blev kundgjort at den Fængselstraf som Hellena Eriksdatter og Alletha Olsdatter have udsonet, ansees for at have samme Retsvirkning som om virkelig Dom for Leiermaalet var dem overkommet. Det Passerede blev som Thingsvidne sluttet.

Til Laugrettesmá‘ánd for næste Aar blev opnævnt:

1. Albrigt Jensen Pundsvig,

2. Casper Aronsen Østervig,

3. Bertheus Mickelsen Store Harriangen og

4. Ole Pedersen Bakkejord, hvilke Lensmanden som tilstede, blev paalagt at fremstille til først afholdende Thing.


Efter at Retten i 2de Dage havde været sat, meldte sig nu ved Kl. 6 1/2 Eftermiddag ingen flere som havde videre ved Sag- og Skattethinget at forrette. Thi blev samme efter at have været paa lovlig Maade udraabt til Slutning, herved hævet, hvor der i dette Thinglaug vil at der var berammet en 3die Thingdag, som af den Aarsag ansees ufornøden at benytte.

Heidenreich(sign) Hans Hansen Lendvig Jacob Nielsen Østervig Christian Hansen Seinæs Anders Amundsen Øijord Alle med iholden Pen.