1826 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Vårtinget 1826[rediger]

Aar 1826, den 6te Juni blev det almindelige Vaar-, Sage- Skattething for Ofodens Thinglaug sat og begyndt paa Thingstedet Gaarden Liland i Ofoden Præstegjeld. Retten blev betjent af Sorenskriveren i Overværelse af underskrevne nu i Eed tagne Laugrettesmænd, nemlig:

1. Hans Hansen Lenvig,

2. Jacob Nielsen Østervig,

3. Christian Hansen Seinæs og

4. Anders Amundsen Øijord.

Nærværende Amtmanden, Fogden, Lensmanden og den thingsøgende Almue.

HVORDA: For de ved Retten Tilstedeværende blev oplæst de samme Love m.m. som Fol: 449 ved Foldens Thinglaug ere extraherede. Hvorefter blev læst:

1. Placat, angaaende de til Udlaan værende Midler for Umyndige Piger, dateret 1ste Februar d.A.

2. Bekjendtgjørelse angaaende Myndtlingers Løsøre Udlægge ved sluttede Skifter i 1824, dat. 25de Ditto Dato.

3. Fortegnelse over Udlæg i Jordegods ved sluttede Skifter i 1825, Ditto Dato.

4. Skjøde fra Hans Jørgensen til Ole Pedersen paa 9 mk i Gaarden Bakkejord for 27 Spd, dateret 3die Septbr. f.A.

5. Bøxelseddel fra Presten Allan til Aron Jensen paa 1 Vog Mat. No. 34 i Ramnæs imod Landskylds Avarelse m.m. dateret 18de Octbr. f.A. Reversal og Landskyldsbog blev foreviist.


Efter Foged Holmsens Forlangende blev af Laugrettet og Almuen sat Taxt paa følgende Træmaterialier, som i Statens Almindinger kan aavirkes, nemlig Materialier til: 1 Ottringsbaad med 4 Par Aarer og 2de Øsekar 4 ort 1 Skibbaad 4 ort 1 Sexringsbaad 1 ort 12 sk 1 Trerumsbaad 1 ort 8 sk 1 Torumsbaad 1 ort 1 Jægteflage 16 sk 1 Roe Fembørings Aarer 8 sk 1 Roe Ottrings Ditto 6 sk 1 Roe Sexrings Do. 3 sk 1 Roe Trerums Aarer 2 sk 100 Næver 3 sk 1 Tønde Bark 2 sk 1 Storøsekar 2 sk 1 Spretøsekar 1 sk 1 Bundt Tøndebaand 2 sk 1 Grindved, 5 Remmer og 2 Aager 2 sk 1 Tylt 10 á á 12 Alens Tømmer 1 ort 8 sk 1 Tylt Tømmer 9 á á 10 Alen 20 sk 1 Tylt Do. 7 á á 8 Alen 16 sk 1 Tylt Do. 4 © 5 á á 6 Alen 10 sk 1 Tylt Trov fra 11 til 12 Alen 12 sk 1 Tylt Do. fra Do Lá‘ángde og nedad 8 sk 1 Tylt Raaved af Asp eller Furru 8 sk 2 Par Øser 10 sk 1 Fembøringsfarm Brænde 1 ort 1 Ottrings Farm Do. 16 sk 1 Jegteved per Alen efter Kjølens Lengde 1 Spd 1 ort Det Passerede sluttedes som Thingsvidne.


Inden Retten blev sat Taxt paa følgende Kornvahrer saaledes disse have været gangbare i Tidsrummet fra 1ste Juli f.A. til 30te Juni d.A., nemlig: 1 Tønde bedste Rug 4 Spd 1 Tde ringere Ditto samme Priis 4 Spd 1 Tde Sædebyg 3 Spd 60 sk 1 Tde ringere Do. 2 Spd 96 sk 1 Tde bedste Blandtkorn 2 Spd 48 sk 1 Tde ringere Do. 2 Spd 1 Tde Sædehavre 1 Spd 24 sk 1 Tde ringere Do. 96 sk 1 Tde bedste Bygmalt 3 Spd 1 Tde Blandtkornmalt 1 Spd 96 sk 1 Tde Havremalt 1 Spd 24 sk 1 Vog Rugmel 96 sk 1 Vog Bygmel 96 sk 1 Vog ringere Bygmel 72 sk 1 Vog Havremel 60 sk 1 Vog ringere Do. 48 sk 1 Vog hvide Ærter 108 sk 1 Vog ringere Ærter 84 sk 1 Vog graae Ærter 72 sk Som Tingsvidne sluttedes det Passerede.


Foged Holmsen begjærede, at Lendsmanden, Laugrettet og Almuen inden Retten vilde oplyse, hvilke Almindinger Staten er Eier af i dette Thinglaug, deres Beskaffenhed og Værdie m.m. Paa Grund heraf blev efterfølgende Almindinger opgivet at tilhøre Staten, nl.

1. SCHJOMMENS ALMINDING, der er beliggende en 2 á á 3 Miile til Fjelds med tildels besværlig Adkomst, er 1/2 Mil lang og 1 Mil i Omkreds, har Skov af Furu og Bjerk, saavel til Tæmmer som Brende i en ikke ubetydelig Qvantitet. I Almindingen er for Øieblikket ingen Rydnings- eller Huusmandspladseer, samt heller ikke Havnegang eller Engemark, ligesaalidt som mindre Herligheder. Staten har af Almindingen ingen anden Indtægt, end det saa Andvisning til Skovhugst kan medføre. Nogensomhelst Brugsret til Almindingen haves ikke. Dens Værdie blev antaget til 60 Spd skriver 60 Spd. Almuen troede ikke denne Alminding burde udskiftes til Private, de da derved kom til at lide Mangel paa Tømmer og Brende eller i det mindste at betale disse Artikler til overdrevne Priiser.

2. BøRSVANDETS ALMINDING er beliggende over 1 Miil til Fjelds og hvortil er besværlig Adkomst, den er omtrent 1 Miil lang og 1 1/4 Mil i Omkreds, har taalelig god Tømmer- som Brendeskov af Furu og Bjerk, men i øvrigt ingen Herligheder. Har ingen Rydnings- eller Huusmandspladser, heller ikke findes der Havnegang eller Engmarker, og har ingen som helst nogen Slags Brugsret end hvad Almindingen, af hvilken Staten ikke har anden Indtægt end hvad Andviisning til Skovhugst kan afgive. Almindingen blev ansat til 30/: tredeve Speciedl.:/ med tilføiende: at den ikke bør udskiftes til Private paa samme Grund, som Almindingen dom er anført oven.

3 BOGFJELDETS ALMINDING, der ligger 1 1/2 Miil op til Fjelds. Adkomsten er ei forbuden, men vanskelig. Længden er omtrent 1/8 Miil og Omkredsen af Almindingen 1 Miil, men har taalelig god Tømmer og Brendeskov af Bjerk eller Furu, men ingen andre Herligheder, da der ikke findes Havnegang eller Engmark, ligesaalidt som den har Rydninger eller Huusmandspladser, og Staten ingen anden Indtægt af samme end den som Udviisning til Skovhugsten medfører. Værdien blev anslaaet til 10/:ti/: Speciedaler, og forventes det paa den ved Almindingen No. 1 anførte Grund at den ikke bør udskiftes til Private.

4. ROMBAKSBOTTENS ALMINDING, der er beliggende omtrent 1 1/2 Miil til Fjelds er 3/4 Mil Lang og 1 Mil i Omkreds har ubetydelig Skov til Brende og saa godt som intet til Tømmer. Det største Slags af saavel Furu som Bjerk. Adkomsten til Almindingen er besværlig. Den har ingen Rydnings eller Huusmandspladser, ingen Havnegang eller Engmark, ligesaalidt som andre Herligheder. Staten har til Dato ingen Indtægt haft af Almindingen, til hvilken iøvrigt ei af nogen haves Brugsret. Værdien af Almindingen blev anslaaet til 5/: fem :/ Speciedl, vidstes der intet særdeles til Hinder for at denne Alminding kunde udskiftes til Private imod Løsnings Summa efter Taxt.

Flere Almindinger er Staten ikke Eier af i dette Thinglaug. Paa Forlangende blev det Passerede som Thingsvidne sluttet og skal blive beskreven meddeelt.

Foged Holmsen bad tilført: at efter høieste Resolution af 14de Martii d.A. er Amund Andersen Laborg, Inger Johnsdatter Schombotten, Andreas Pedersen Øvre Liland, Helena Eriksdatter og Alletha Olsdatter for Leiermaal forelagt Alternativet imellem enten at undergives Justitiens Tiltale eller hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 1 Uge. Da de samtlige have antaget det sidste Alternativ saa bad han Laugretten og Almuen tilspurgt om Tiden naar og Maaden hvorpaa Straffen er fuldbyrdet. Ligesom at de Angjeldende som om de ved Dom var overgaaet den Straff, som deres begangne Brøde er lovbestemt. Lensmanden, Laugretten og Almuen tilkjendegav at Amund Andersen Laborg, Pigen Inger Johnsdatter og Andreas Pedersen Øvre Liland have alle 3de for faae Dage siden udsttaet sin Fængselsstraf paa Vand og Brød i en Uge hos Lensmand Heitmann paa Bjeldgam. De 2de ande omspurgte, navnlig Hellena og Allethe have endnu ikke udstaaet deres Straf, da de Begge til denne Tid have haft 2de Spæed Børn at opdie. De 3de Førstnævnte af de omhandlede Angjeldende Personer, hvoraf Amund Laborg og Andreas Liland vare tilstæde, bleve betydede den af dem udstaaede Straf af Fængsel paa Vand og Brød som i Stedet for Dom af dem alternativliter er vedtaget, har samme Kraft og Følge som en virkelig Dom for Leiermaalet, var dem overgaaet.

Det Passerede blev som Thingsvidne derpaa sluttet.

For Retten mødte Christopher Munthe Oustad der paa Christian Jakhellns Vegne producerede Stevning, dateret 20de April d.A. samt lovligen forkyndt 8de, 10de, 16de, 17de og 18de f.M. ifølge hvilken Stevnimg Comparenten begjærede et Tingsvidne optaget samt de indstevnte Personer eedfæstede og examineret efter denAnledning som Stevningen maatte give, hvorhos Comparenten bemærkede at Stevnemaalet er behørligen forkyndt Skifteretten og Enkens Laugværge i Foged Juels Boe. Videre blev fremlagt Fuldmagt dateret 17de f.M. der hjemler Comparentens Møde idag. De fremlagde Documenter bleve læste og acteres under No. 1 og 2 saalydende: #

Af de Indstevnte mødte Enkens Laugværge Provst Schytte ikke, hvorimod efternævnte: Rasmus Iversen Tjelle, Peder Aas Pundsvig, Anders Pedersen Lendvig, Peder Amundsen Lielandskar, Jens Thoresen Stuenæs, Jens Olsen Tørrestad, Knud Olsen Virak, Ole Jacobsen Forsaae, Ole har Trældahl, Henrik/:ikke Hans:/ Hansen Leervig, Peder Hansen Indre Seinæs, Mons Amundsen Bjerkvig, John Thomasen Skaug, og John Nielsen Bakjord.

De øvrige Indstevnte kunne ikke møde af følgende Aarsager: Anders Thomasen Lendvig er afreist til Fiskerie paa Finmarken, John Nielsen Lille Hokvig afreist til Bergen, Amund Abrahamsen Yttre Strømsnæs er blind og svag paa Helbred saa han ei kan møde for nogen Ret, Lars Larsen Strømsnæs og Johannes Bakjord ere ligeledes sygelige, saa de ei kan møde efter den skeede Indstevning. Samtlige Mødende, som foran ere opgivne bleve paa lovlig Maade præparerede til Provemaals Aflæg, samt derefter eedfæstede, hvorefter af disse Personer enhver for sig blev afgivet saadant eedeligt Vidnespyrd, nemlig af:

1. Rasmus Iversen Tjelle, forklarede at have for nogle Aar tilbage solgt sit Bankindskud, stort 8 Spd til daværende Foged Juel for noget over 5 Spd, hvor meget enten Orter eller Skillinger over bemeldte 5 Spd kan Deponenten nu ikke erindre, hvormeget han for hver Sølvdaler erholdt eller til hvilken Kurs er Deponenten ei istand til at kunde mindes; Om afdøde Foged Juel kjøbte Indskudet til sig selv eller til Kjøbmand Jakhelln er Deponenten uvitterligt. Saavidt det kan erindres var det paa Høstethinget 1820 at Foged Juel kjøbte Indskudet, qvæstioneres

2. Peder Aas Puntsvig, udsagde at have for nogle Aar tilbage, Tiden kan ikke nøiere opgives, solgt sit Bankindskud til daværende nu afdøde Foged Juel, men for hvormeget eller efter hvilket Kursforhold er det umueligt nu at kunde mindes; Indskudet lød paa 6 Spd, men enten det var kjøbt til Foged Juels selv eller til Kjøbmand Jakhelln er Deponenten ubekjendt.

3. Anders Pedersen Lendvig forklarede at have paa Høstethinget 1820 solgt sit Bankindskud, stort 5 Spd til daværende nu afdøde Foged Juel efter Kursforhold 3 ort 8 sk per Sølvspecies. Enten Foged Juel kjøbte Indskudet til sig selv eller Kjøbmand Jakhelln er Deponenten ubekjendt.

4. Peder Amundsen Lilandskar har paa Høstethinget 1820 til nu afdøde Foged Juels solgt sit Bankindskud, stort 6 Spd for hvilket Deponenten erholdt 3 Spd i Banco og en Deel Smaapenge, men hvormeget af det sidste Slags er deponenten ei istand til nu at kunne erindre, ligesaalidt som efter hvilket Kursforhold Foged Juel betalte Indskudet, som og uvidende om til hvem Indskudet blev kjøbt.

5. Jens Thomasen Stuenæs har paa Høstethinget 1820 solgt sit Bankindskud, stort 5 Spd til nu afdøde Foged Juel og erholdt for samme da 3 ort 8 sk per Sølvspecies. Om Indskudet blev kjøbt til nogen anden end Foged Juel selv er Deponenten ubekjendt.

6. Jens Olsen Tørrestad har paa Høstethinget 1820 ligeledes solgt sit Bankindskud, stort 6 Spd, til nu afdøde Foged Juel og for samme erholdt saavidt Deponenten nu troer at kunne erindre omtrent 3 ort 8 sk per Sølvspecies. Det er Deponenten ubekjendt om Foged Juel kjøbte Indskudet til sig selv eller nogen anden.

7. Knud Olsen Virak har paa attermeldte Høstething 1820 solgt sit Bankindskud, stort 8 Spd, til nu afdøde Foged Juel og for hver Sølvspecies da erholdt 3 ort 8 sk. © Hvem Indskudet blev kjøbt til enten Foged Juel selv eller nogen anden er Deponenten uvidende om.

8. Ole Jacobsen Forsaae har ligeledes paa Høstethinget 1820 solgt sit Bankindskud, stort 6 Spd, til nu afdøde Foged Juel, men til hvilken Priis eller efter hvilket Kursforhold er Deponenten nu ei istand til at kunne opgive, kun det, at han erholdt over 3 Spd for Indskudet, som Deponenten heller ikke ved til hvem det blev kjøbt, enten til Foged Juel selv eller nogen anden.

9. Ole Har Trældahl har, Tiden kan ikke opgives, solgt sit Bankindskud, stort 6 Spd, til nu afdøde Foged Juel for 3 ort 8 sk per Sølvspecies. Om Indskudet blev kjøbt til Foged Juel selv eller nogen anden er Deponenten ubekjendt.

10. Henrik Hansen Leervig har paa Høstethinget 1820 solgt sit Bankindskud, stort 6 Spd, til nu afdøde Foged Juel, og for samme da erholdt 3 ort 8 sk per Sølvspecies, ubekjendt med enten Indskudet blev kjøbt til Foged Juel selv eller til nogen anden.

11. Peder Hansen Indre Seinæs, har, Tiden mindes ikke, solgt sit Bankindskud, stort 6 Spd, til nu afdøde Foged Juel efter efter et Forhold af 3 ort 8 sk per Sølvspecies, om Indskudet kjøbtes til nogen anden end Foged Juel selv, er Deponenten ubekjendt.

12. Mons Amundsen Bjerkvig har paa Høstethinget 1820 solgt sit Bankindskud, stort 6 Spd, til nu afdøde Foged Juel, men efter hvilket Kursforhold eller hvormeget Deponenten for samme erholdt, er ham umueligt nu at kunne erindre, Ligesaalidt som han veed hvem Indskudet egentligen blev kjøbt til.

13. John Thomasen Skaug har paa Høstethinget 1820 solgt sit Bankindskud, stort 5 Spd, til nu afdøde Foged Juel for 3 ort 8 sk per Sølvspecies. Hvem Indskudet blev kjøbt til enten Fogden selv eller nogen anden er Deponenten ubekjendt.

14. John Nielsen Bakjord har paa Høstethinget 1820 solgt sit Bankindskud, stort 6 Spd. til nu afdøde Foged Juel, saavidt han nu mindes for 3 Spd, men enten det var mere eller mindre end disse bemeldte 3 Spd er Deponenten nu umueligt at kunne erindre, ligesaalidt at kunne opgive til hvem Indskudet egentligen blev kjøbt til.

Da ingen anden Forklaring var at erholde, havde afhørte Deponenter og Tingvidnets Reqvirent ei havde flre Spørgsmaal til dem at gjøre, bleve de samtlige efter Afhørselen dimitterede. Oustad paa Jakhellns Vegne forlangte nærværende Tingvidne sluttet med den Forbeholdenhed, nærmere at faae afhøre de idag udeblevne Deponenter, til Tid og Sted som ligeledes reserveres. Imidlertid forlangte han det Passerede sig beskreven meddeelt, forbeholdende i øvrigt sin lovlige Ret i Anledning de fremkomne eedelige Forklaringer, samt med Hensyn til disse sin Ret og Regres til Foged Juels Boe, i Særdeleshed hvad den i Boet afsagte Dicision maatte angaae, hvilken nemligen har forvoldet dette Tingsvidnes Optagelse.

ERAGTET: Tingsvidnet sluttes og skal blive beskreven meddelt.

Ingen flere meldte sig idag, Klokken 8 Aften, som havde mere ved Sagethinget at udrette, hvorfor samme udsættes til i Morgen tidlig. Heidenreich(sign) Hans Hansen Lendvig Jacob Nielsen Østervig Christian Hansen Seinæs Anders Amundsen Øijord Alle 4-re med iholden Pen.


Aar 1826, den 7de Juni, continuerede Thinget for Ofodens Thinglaug paa samme Sted som igaar, og inden den samme Retsadministration.

HVORDA: Blev læst følgende private Documenter:

6. En Bøxelseddel fra Hr. Pastor Allan til Jacob Peter Amundsen paa 1/2 Vog i Matr. No. 47 Balsnæs, imod aarlig Landskyld m.m. Reversal og Landskyldsbog blev foreviist, dat. 18de Octbr. f.A.

7. Kjøbecontract imellem Hans O. Lind og Mons J. Schjønning angaaende Gaardens Nyegaards Salg for 710 Spd som skal betales i forskjellige Terminer, dat. 17de April f.A.

8. Afkald fra Johan Johnsen Skaarnæs paa sin Kone Martha Nielsdatters Vegne for Arv: 1 Spd 3 ort 20 sk, dat. igaar.

9. Do. fra Peder Johnsen Vægen paa sin Kone Dorthea Knudsdtrs Vegne for Arv: 6 Spd 20 sk. Ditto Dato.

10. Afkald fra Niels Jahnsen Schjomnæs paa sin Kone Ingeborg Johnsdatters Vegne for Arv: 19 Spd 4 ort 15 sk, dat. igaar.

11. Do. fra Axel Jahnsen Schjomnæs paa sin Kones Anne Axelsdatters Vegne for Arv: 2 Spd 22 1/2 sk. Ditto Dato.

Til Græsleie meldte sig ingen.

Foged Holmsen bad Laugrettet og Almuen tilspurgt: om hvorvidt de udenfor Langøen liggende Øer , Ungsmaløen og Baarøen er Statens Eiendom?

Laugrettet og Almuen svarede; at Staten og Hans Olai Lind eier hver 1/2 Part i Langøen, og de omspurgte Øer Ungsmaløen og Baarøen tilhører og ligger under bemeldte Langøen, følgelig formenes det at Staten og forbemeldte Hans Olai Lind eier hver en 1/2 Part i Øerne Ungsmaløen og Baarøen.

Jens Jensen Liland tilførte: at han paastod at Ungsmaløen tilhører Gaarden Liland, hvori han er en Parts Eier, og at denne Gaard dersteds har haft Nytten og Brugen af bemeldte Ungsmaløen, som derfor ikke Staten eller Hans Olai Lind kan tiltage sig, enten Eiendom eller Brugsret. Han forbeholdt derfor Gaarden Lilands Ret i alle Deele. Foged Holmsen begjærede det Passerede som Tingsvidne sluttet. ERAGTET: Thingsvidnet sluttet og skal blive beskreven meddeelt.

Læst: No. 12. Præsten Allans Bøxelseddel til Thomas Einersen paa 24 mk i Gaarden Laxaae No. 37 imod Landskylds Svarelse m. m. Dateret 26de Octbr f.A. Reversal og Landskyldsbog blev foreviist.

Efter 3de Udraab meldte sig ingen flere, Kl. 1 Middag, som havde videre ved Sage© og Skattethinget at erindre eller udrette. Thi blev samme i Overvær af Amtmanden, Fogden, Lensmanden og den thingsøgende Almue sluttet.

Heidenreich(sign) Hans Hansen Lenvig Jacob Nielsen Østervig Christian Hansen Seinæs Anders Amundsen Øijord Alle 4-re med iholden Pen.