1825 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1825[rediger]

Aar 1825, den 2den September, blev det almindelige Høste- Sage- og Skattething for Ofodens Thinglaug sat og afholdt paa Thingstedet Gaarden Lieland og Retten først sat Kl. 5 Eftermiddag, da det forinden, formedelst stormende Veir, havde været Fogden og Sorenskriveren umueligt at komme hertil Stedet. Retten blev betjent af Sorenskriveren og Laugrettesmændene:

1. Gabriel Paulsen Elvegaard,

2. Birger Samuelsen Bergvig,

3. Amund Thomasen Øijen. Ved retten var tilstede Fogden, Lensmanden og den thingsøgende Almue.

HVORDA!

For samtlige Tilstedeværende blev kundgjort følgende Love og Anordninger m.m.


1. Provisorisk Anordning, angaaende Nedsættelse af Tolden paa Engelsk og Lyneborgsk Salt, dat. 27de April d.A.

2. Ditto, hvorved Indførsel af Jute indtil videre forbydes, dat 31te Mai d.A.

3. Placat som bestemmer Skatten paa Formue og Næring til Rigsbank Sædlernes Indløsning for Aaret fra 1ste Juli 1825 til 1ste Juli 1826, dat 9de Mai d. A.

4. Provisorisk Anordning, angaaende Noriges og Sveriges gjensidige Handel og Søefart, dat 24de Mai d.A.

5. Underretning der den blandt Hesterne ved Livgarden i Stokholm herskende smitsomme Lungesyge, given i d.A.

6. En Skrivelse fra Nordlands Amt, angaaende det Kongelige Danske Admiralitets Comisariats Collegiums Bestemmelse af et nyt Flag, dat. 28de Mai d.A.

7. Repartition af 22 Spd 80 sk til at udreede Omkostninger for dette Thinglaug ved Rettens Betjenters Diæt ved Politie Tjeneste i Lofoden, sidstafvigte Vinterfiskerie.


Derefter blev læst, deels offentlige og deels private Dokumenter. 1. Placat angaaende de under Saltens Sorenskriveries Overformynderies Umyndiges Arvecapitaler til Udlaan, dat. 27de f. M.

Ved Retten meldte sig ingen som havde noget idag ved Sagethinget at udrette; Thi blev samme udsat til i Morgen tidlig Kl. 8.

Heidenreich(sign) Gabriel P. Elvegaard, Anders M. Stor Hochvig, Berger Samuelsen Bergvig, Amund T. Øijen, Samtlige med iholden Pen.


Aar 1825, den 3die September, continuerede Sage- og Skattethinget for Ofodens Thinglaug paa samme Sted som igaar og med den samme Rets Administration af Sorenskriver og Laugrettes. Lensmanden og den thingsøgende Almue var tilstæde.

HVORDA: Foged Holmsen til et General Thingsvidnes Erhvervelse fremlagde Skriftlige Qvæstioner af 29de f.M., som han bad Laugrettet og Almuen forelagt til Besvarelse: Qvæstionerne acteres saalydende: #

Laugrettet og Almuen afgav derpaa følgende Svar til benævnte Qvæstioner, nemlig til:

1ste Qvæstion: Resp.: ikke saavidt det er dem bekjendt.

Til 2den Qvæstion: Nei.

Til 3die Qvæstion: Gjæstgiver Peder Mostrøm bruger under Lille Bjerkvig ogsaa 2 pd i Gaarden Store Bjerkvig. Axel Pedersen Store Harriangen bruger under denne Gaard 12 Mærker i Lille Kragberg, Bertinus Mikkelsen Store Harriangen bruger under denne Gaard ogsaa 12 Mærker i benævnte Lille Kragberg. Statius Mosling bruger under Gaarden Fagernæs 12 Mærker i Oldernæs, Joe Nielsen Lille Haagvig bruger foruden denne Gaard 9 Mærker i Store Haagvig; Ole Olsen Hergot bruger foruden denne Gaard ogsaa 12 Mærker i Rombaksbotten som er ubeboet, og Hans Pauli Ursin bruger foruden Taraldsvig 18 Mærker i Lille Vig; samt Peder Benjaminsen Yttre Bøe bruger foruden denne Gaard 18 Mærker i Elveslætten, de tvende sidste Underbrug ligeledes ubeboede.

Til 4de og til 5te Qvæstion: Nei.

Til 6te Qvæstion: Gjæstgiver Hans Olai Lind har i dette Aar havt en Jegt, dito i Fællesskab med Madame Agersborg en Jægt, og Gjæstgiver Statius Mosling en liden Jægt, disse 3de Jægter til Kjøbstaden Bergen. Af disse Jegter har den mellemste, nemlig Linds og Madame Agersborgs Jegt været til Bergen sidste Stevne d.A.

Til 7de og til 8de Qvæstion: Nei.

Til 9de Qvæstion: Tvende Svenske Lapper som ei ere navngivet have d.A. græsset som omspurgt og for samme betalt til Lensmand Heitmann hver en halv Spd.

Til 10de Qvæstion: Nei.

Til 11te Qvæstion: Lensmand Heitmann bruger 4 Pund i Gaarden Bjeldgam, hvoraf han nyder Tiendefrihed.

Til 12te Qvæstion: Nei.

Til 13de Qvæstion: Nei.

Til 14de Qvæstion: Af den omspurgte Afgift er ingen hævet eller vides at skulle svares.Det Passerede bliver som Thingsvidne sluttet, og gives beskreven meddeelt.


Foged Holmsen begjærede Rettens Examination paa følgende Mandtaller:

1. Mandtal over den saakaldede Leeding eller Formue Skat for d.A. Samme blev for dette Thinglaugs Vedkommende befunden rigtig efter Anførselen, dog er Niels Andersen Strand og Niels Olsen Balsnæs ikke allene saa fattige, men og tillige saa svage af Helbred at de ei burde svare Leeding.

2. Mandtal over Søe- Finner og Skovlapper forsaavidt de til Skats Erlæggelse i d. A. ere Ansatte. Mandtallet for dette Thinglaugs Vekommende blev befunden rigtig efter Anførselen, naar undtages at Anders Thomassens Enke er død, og i hendes Sted ingen vides at opgives, ligesom og under Bjerkvigsmark først anførte Peder Pedersen er uformuende til at betale Skat.

3. Mandtal over Grundfrelse af Huuse og Bygninger opsatte paa de Staten tilhørende Grunde, samt af Roerhuuse og Fiskegjeller i Skraaven for d.A. Dette Mandtal blev uden Forandring befunden rigtig for Ofodens Thinglaug efter Anførselen.

4. Mandtal over Roerboder i Fiskevæhret Gjevæhr i Bodøe m.v. d.A. Dette Thinglaug har ingen Roerhuuse i bemeldte Fiskevæhr.

5. Jordebog over Laugstoelgodset og Statens 2det Gods i Fogderiet for d.A. For dette Thinglaugs Vedkommende blev samme befunden rigtig.Det Passerede blev som Thingvidnet sluttet og skal blive beskreven meddeelt.

Sorenskriveren opfordrede derefter den Tilstedeværende Almue , som overeensstemmende med Grundloven ikke maatte have aflagt Eed til Constitutionen, at nu efterkomme samme:


Paa Grund heraf meldte sig nu til saadan Eeds Aflæg: Samuel Tronsen Dybvig, Ole Hansen Hergotten, Mikkel Mikkelsen Gamnæs, Ole Jensen Emmenæs, Hans Larsen Strømsnes, Peder Hansen Høibakken, Christen Andersen Stuenæs, Jens Einersen Dybvig, Ole Andersen Lilandskar, Henrik Mikkelsen Gamnæs, Ole Hansen Laxaae, Hans Hansen Lendvig, Amund Thomasen Øijen, Beger Samuelsen Bergvig, Dines Skormann Furra, Abraham Andersen Furra, PederPedersen Furra, Jacob Nielsen Østervig, Casper Andersen Do. Anders Amundsen Øijord, Jacob Jensen Lendvig, Christen Larsen Tjelle, Berent Pedersen Skaarnæs, Hans Amundsen Lendvig, Niels Andersen Skaarnæs, Erik Pedersen Skaarnæs, Peder Gulliksen Stieberget, Ole Ingebrigtsen Ankenæs, Ole Rasmussen Tjellebotten, Peder Hansen Leros, Niels Hansen Dybvig, Anders Pedersen Lendvig, Rasmus Iversen Tjelle, Knud Knudsen Tjelle, Thomas Jacobsen Øijen, hvilke samtlige Almuesmænd deels selv ere og deels have bygslet og brugt matriculeret Jord i længere Tid end 5 Aar. For disse Jordebrugere blev Eedens Forklaring af Lovbogen oplæst og Straffen for Meeneed dem betydet, hvorefter de i Overeensstemmelse med Grundlovens 51de pgf. aflagde sin Troskabs Eed til Rigets Constitution.


Det passerede blev som Thingsvidne sluttet og skal i saadan Form blive beskreven.

For Kjøbmand i Bergen Gerhard Turan mødte Lensmand Heitmann og fremlagde en Kaldsseddel, hvorefter Ole Jonsen Saltvig den 16de August d.a. er stevnet i Dag for skyldig 17 Spd 11 sk, for dette Beløb med Omkostninger for at taale Dom med videre.

Comparenten foreviiste et Brev fra Kjøbmand Turran, datert 4de Septbr. f.A. hvorefter han er anmodet om at indtale den paastevnte Fordring. End videre produceredes Attest fra ForligelsesCommisionen, som viiser at Sagen er forgjæves prøvet mindelig afgjort, og endelig en Regning, dateret Bergen den 2den Juli 1819. I Overeensstemmelse med Stevningen og Regningen paastod Comparenten Dom og sig tillagt i Sags Omkostninger 4 Spd. De fremlagte Documenter acteres under No. 1 - 2, saalydende: # Indstevnte Ole Johnsen Saltvig mødte og kunde kun vedtage Søgsmaalet med 9 Spd, for hvilke Citanten allerede har faaet Udlæg i Skifte efter Else Olsdatter Saltvig, den 23de October 1820.

Videre at være Citanten skyldig benægtede Indstevnte, men disse 9 Spd forbinder han sig til tilligemed 4 Spd i Sags Omkostninger at betale til næste Aars Vaarthing her paa Stedet. Lensmand Heitmann vedtog Indstevntes Tilbud og derfor indgik Parterne saadant:

FORLIG: At Ole Johnsen Saltvig under Executions Tvang forpligter sig til at betale Lensmand Heitmann paa Kjæbmand Turans Vegne 13 skriver 13 Spd til Vaarthinget næste Aar her paa Gaarden Liland, hvorved den imellem dem verserede Sag er afgjort. Den af Lensmand Heitmann fremlagde Regning blev ham efter Forlangende tilbageleveret.

Saaledes vedtager og underskriver dette Forlig af dets Parter Johan Heitmann(sign) Ole Johnsen(holdt i Pennen)


Derefter blev læst:

2. En den 16de Juni 1823, afholdt Udskiftningsforretning paa Gaarden Stuenæs af Skyld 4 voger 1 pd 12 mk, tilhørende Staten og Madame Agersborg med fleere

3. En den 23de Septbr 1824 afholdt Udskiftningsforretning paa Gaarden Yttre Lengenæsets Skov, tilhørende Staten og Lars Paulsen.

4. Afkald fra Karen Knudsdatters Mand Didrik Didriksen for Arv 92 Spd 4 ort 22 sk, dateret 2den Septbr. d.A.

5. Dito fra Christian Johnsen Tjelle for sin Kone Bereth Dinesdatters Arv 42 Spd 4 ort 8 sk, dateret i Dag.

6. Aflyst John Klæboes Obligation til Peder Agersborg for 800 Spd mod Pandt i Liland, dateret 8de Mai f.A. og Qvitteringen , dateret 24de October s.A.

7. Aflyst John Klæboes Obligation til Johan Brodtkorb for 795 Spd mod Pant i Liland m.m. Dateret 7de Septbr. og thinglæst 8de næstefter 1820. Qvitteringen dateret i Dag.

8. Madame Agersborgs Bøxelseddel paa et Pund i Lilandskar til Hans Olsen, dateret den 2den Septbr. d.A. reversal og Landskyldsbog blev foreviist.

9. Hans Olsens Kaar Contract til Peder Amundsen, dateret 2den Septbr. d.A.

Foged Holmsen bad tilført om de efter høieste Resolution af 22de Mai 1819 for Hor og qvalificeret Leiermaal navngivne Personer har udstaaet den af dem antagne Straf paa Vand og Brød af 1 Uge, nemlig: Jacob Andersen Bjørnstrøm, u-confirmeret Lappe Dræng Erik Endresen Ballangsmark og u-confirmeret Pige Bolethe Andersdatter Ballangsmark.

Laugrettet og Almuen svarede at det er dem bekjendt at de omspurgte Personer hver for sig have udstaaet den dem ved Indbemeldte høieste Resolution tilfundne Straf for omtrent 3 á 4 Aar siden, hvilket Lensmanden berigtigede.

Endvidere begjæredes spurgt om Ane Mortensdatter, Ole Ingebrigtsen Ankenæs, Hans Olsen Tjellebotten og u-confirmeret Pige Marith Pedersdatter Juvig har udstaaet den dem ved høieste Resolution af 14de August 1818 paalagde Straf af Fængsel paa Vand og Brød? Hertil blev svaret: Ja, og er Straffen udstaaet for en 5 á 6 Aar siden. Det Passerede sluttet som Thingsvidnet.


Til Laugrettesmænd for næste Aar blev udnævnt:

1. Hans Hansen Lendvig,

2. Jacob Nielsen Østervig,

3. Christian Hansen Seinæs og

4. Anders Andersen Øijord, hvilket Lensmanden som tilstæde blev paalagt at fremstille til den Tid og Sted, som Thinget næste Aar tager sin Begyndelse og bliver afholdt.

Fogden og Sorenskriveren opfordrede Laugrettet og den endnu forsamlede Almue med 50 á á 60 i Tallet, til at afgive deres Skjøn og Erklæring om det ikke for Thinglauget i fleere Henseender maatte findes rigtigt og gavnligt at det i Stædet for de nu hvert Aar afholdende 2nde Thing, nemlig om Foraaret, sædvanligviis i Mai Maaned, og om Høsten, ligeledes i September Maaned, herefter kun maatte afholdes et Thing om Aaret, og dette beqvemmest i Juli Maaned.

Laugrettet og den samtlige tilstædeværende Almue afgav eenstemmigen en saadan Erklæring: at de paa deres egen og fraværende Almues Vegne intet hellere ønskede end at de i denne Juristiction nu for Tiden afholdende Vaar- og Høste - Thinge for Eftertiden maatte blive indskrænket til et eneste saakaldet Sommer Thing om Aaret, hvilket de fandt beqvemmeligst og hensigtsmæssigst at afholdes i Juli Maaned. Som Grunde for dette Almuens Ønske blev af dem anført:

1. At baade det Offentlige og halve Almuen derved ville blive besparet for ikke ubetydelige Omkostninger.

2. At Almuen næsten aldrig eller saare skjelden paa den Tid at Vaarthinget afholdes har Penge til at kunde betale deres Skatter og andre Afgifter, og derfor faae søge Thinget til nogen Nytte. Til den Tid derimod som det forestaaende Sommer Thing skulde afholdes ville denne Mangel være afhjulpen og Almuen saaledes uden Tidsspilde og Udgift for sig selv komme til Thinget for at klarere sine Skatter og Udgifter med hvad i øvrigt den maatte have at udrette.

3. Heller ikke existerer det i Thinglauget saa mange eller saadanne Sager som skulle gjøre 2nde Thinge om Aaret nødvendig, og

4. Maatte det ogsaa være til Lettelse for Øvrigheden, uden at Almuen dermed bød Tab eller andre Uligheder. De flere talende Grunde for dette Almuens Ønske vil Øvrigheden bedre og nærmere kunne udvikle samt blev det af Almuen begjæret at dette deres Ønske maatte blive forelagt paa høiere Stæder til Opnaaelse heraf.

Det Passerede blev herved sluttet.

Efter 3nde Udraab meldte sig ingen, Kl. 7 Aften, som havde noget videre ved Sage Thinget at forrette; Thi blev samme for dette Thinglaug hermed sluttet.

Heidenreich(sign) Gabriel Paalsen Elvegaard Anders Mikkelsen Haagvig holt i Pennen holt i Pennen Berger Semmingsen Bergvig Amund Thomasen Øijen holt i Pennen holt i Pennen