1825 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1825[rediger]

Aar 1825, den 10de Juni, blev det almindelige Vaar- Sage- og Skattething for Ofodens Thinglaug sat og afholdt paa Thingstedet, Gaarden Lieland. Retten blev betjent af Sorenskriver Heidenreich i Overvær af underskrevne nu ieedtagne Laugrettesmænd:

1. Gabriel Paulsen Elvegaard,

2. Anders Michelsen Hochvig,

3. Berger Samuelsen Bergvig, og istenfor

4. Amund Thomasen Øijen var tilstæde Laugrettesmanden Hans Hansen Bertnæssøen. Nærværende Foged Holmsen, Lensmand Heitmann og den thingsøgende Almue.

Hvorda! For samtlige Tilstædeværende blev høit læste de Love og Anrdordninger som paa Fol: 92 Bodøe Thing var extraherede m. m.


Hvornæst blev publiceret:

1. En Udskiftnings Forretning af Gaarden Lille Hochvig: 1 Vog, hvornæst Staten eier 2 pd 6 mk og Jens Mørch Friis 18 mk, dat. 26de Juli 1823.

2. En Do. af Gaarden Bedsfjord hvori Staten eier 1 pd Fs. og Andreas Ellingsen og Andreas Hansen 1 pd Fs. dateret 24de Sept. f.A.

3. En Do. af Gaarden Elvegaard, hvori Staten eier 12 mk og Adam Eriksen Resten, dateret 24de Juli 1823.

4. En Do. af Gaarden Store Harriang, hvori Staten eier 21 mk og Jonas Abrahamsen Resten, dateret 24de Juli 1824.

5. Dines Jacobsens Obligation til Kjøbmand Adolph Fischer i Bergen for 65 Spd 2 ort 19 sk mod Pant i et Voningshus paa Furra, dateret 13de Sept. 1823.

6. Kjøbmand Adolph Fischers Transport af do.© do. Obl. til sin Søn Johan N. Fischer, dateret 27de Febr. 1824.

Foged Holmsen begiærede at Laugrettet og Almuen ville sætte Taxt paa de Træmaterialier som i Aar kan erholdes af Statens Almindinger i dette Thinglaug; og blev Taxten paa Grund hernæst afgivet saaledes: 1 Ottringsbaad med 4 Par Aarer og 2de Øsekar: 1 Spd. 1 Skibbaad: 1 Spd 1 Sexringsbaad: 1 ort 12 sk 1 Trerumsbaad: 1 ort 12 sk 1 Torumsbaad: 1 ort 1 Jegteflage: 1 ort 1 Roe Fembøringsaarer 12 sk 1 Roe Ottringsaarer 8 sk 1 Roe Trerums Do. 4 sk 1 Roe Torums Do. 4 sk 100 Næver: 3 sk 100 Hovel: 4 sk 1 Tønde Bark: 3 sk 1 Bord Øsekar: 2 sk 1 Spredt Øsekar: 1 sk 1 Bundt Tøndebaand: 2 sk 1 Grunved 5 Remmer og 2de Aager 4 sk 1 Tylt 11 á  10 Alens Tømmer: 1 ort 16 sk 1 Tylt 9 á  10 Alens Do.: 1 ort 1 Tylt 7 á  8 Alens Do.: 16 sk 1 Tylt 4 á  5 Alens Do.: 12 sk 1 Tylt Trov fra 11 til 12 Alen: 16 sk 1 Tylt Do. for fra Do. Længde Endeved: 12 sk 1 Tylt Raaved af Asp eller Birk: 12 sk 1 Par Oser: 12 sk 1 Fembøringsfarm Brænde 1 ort 12 sk 1 Ottringsfarm Do. 1 ort 1 Jægteved pr Alen af Kjø len: 1 Spd 60 sk Dette passerede blev som Thingsvidne sluttet.


Foged Holmsen begjærede Laugrettet og Almuen tilspurgt paa hvilken Tid og hvordan u-confirmeret Pige Anne Mortensdtr og Ole Ingebrigtsen Ankenæs, Hans Olsen Tieldbotten og u-confirmeret Pige Marit Pedersdatter Gjævig haver udstaaet den dem med høieste Resolution af 14de Juli 1818 for begangen qvalificeret Leiermaal dicterede Straf paa Vand og Brød, de tvende første i 12 Uger med 12 Ugers Mellemfrist og de øvrige 1 Uge?

Laugrettet og Almuen svarede, at de anmeldte Personer for omtrent 7 Aar siden haver udstaaet den dem tilkjendte Straf med Fængsel paa Vand og Brød i de omspurgte Tider, alle hos Lensmand Heitmann, som ogsaa berigtigede dette Svar. Det passerede sluttedes som Thingsvidne.


Fogden Holmsen begjærede Laugrettet og Almuen tilspurgt: Om Jacob Andersen Bjørnstrøm Fjeldahl, u-confirmeret Pige Botel Andersdatter Ballangsmark, u-confirmeret Ungdræng Erik Andersen Ballangsmark, have udstaaet den dem med høieste Resolution af 22de Mai 1819 dikterede Straf og Fængsel paa Vand og Brød i een Uge, naar og hvorledes?

Laugrettet og Almuen svarede med Lensmand Heitmann at de omspurgte Personer have udstaaet Straffen for omtrent 6 Aar siden hos bemældte Lensmand Heitmann. Det passerede sluttedes som Thingsvidne med Tillæg: at Johannes Larsen Harriangsmark for qvalificeret Leiermaal omtrent for 5 Aar siden udstaaet Straf med 2 Ugers Fængsel paa Vand og Brød hos Lensmand Heitmann med 1 Uges Mellemfrist, efter den i samme Henseende faldende Høieste Resolution.


Den fjerde Laugrettesmand Amund Thomasen Øijen mødte nu for Retten og aflagde sin Laugretteseed, hvorpaa han indtog sit Sæde istedenfor Hans Hansen Bertnæssøen.

Finn Peder Pedersen Bjerkvigmark i Ofoden mødte for Retten og meldte at have skudt en Bjørn for omtrent 14 Dage siden i Bjerkvigsmark. Comparenten foreviiste Huden som med Rettens Segl blev forsynet. Det passerede sluttedes som Thingsvidne.

Efter Udraab meldte sig ingen fleere i Dag som havde noget mere ved Sagethinget at udrette. Thi blev samme udsat til i Morgen.

Heidenreich(sign) Gabriel Paulsen Elvegaard, Anders Mikkelsen Hochvig Berger Sammingsen Bergvig Amund Thomasen Øijen. Alle 4-re med iholden Pen.


Aar 1825, den 11te Juni, continuerede Sage- og Skatte Thinget for Ofodens Thinglaug, paa samma Sted som i Gaar, og under samme Rets Administration. Nærværende Fogden, Lensmanden og den thingsøgende Almue.

Hvorda blev læst:

7. Willats Dreiers Skjøde til Præsten Allan paa 1 vog 1 pd i Bjeldgam Matr. no. 28 for 500 Spd, dateret den 6te d.M.

8. Amund Olsen Medbyes Afkald for sin Kone Karen Marie Rasmusdatters Arv 69 Spd 2 ort 3 sk, efter Bereth Seinæs, Abelone Andersdatter og Ole Fjeldahl, dateret Dennes Dato.

9. Præst Allans Bøxelbrev til Anders Einersen Skaarnæs paa Matr. 35 af Skyld 1 pd 12 mk i Skaarnæs paa sin og hans Kones Levetid, dateret 16de Novbr. f.A. Reversal og Landskyldsbog blev foreviist.

10. Knud Dinesens Skjøde til Andreas Ellingsen paa 10 1/8 mk i Tjelle, Matr. No. 27 for 4 Spd, dateret Dags Dato.

11. Henrik Mikkelsens Afkald paa Kone Mildrid Gulliksdatters Vegne for Arv: 2 Spd 2 ort 10 sk, dateret Dags Dato.

Efter Udraab meldte sig ingen fleere i Dag som havde noget ved Thinget at forrette; Thi blev samme udsat til i Overmorgen. Heidenreich(sign)

Gabriel Paulsen Elvegaard, Anders Michelsen Hochvig, Berger Samingsen Bergvig Amund Thomasen Øijen, Alle 4-re med iholden Pen.


Aar 1825, den 13de Juni, continuerede det almindelige Sommer- Sage- og Skatte Thing paa Gaarden Lieland for Ofodens Thinglaug, under samme Rets Adminitration, som de foregaaende 2nde Thing Dage.

Hvorda!

Retten der i lovbefalet Tid sattes, blev derefter hævet, da efter 3de Udraab ingen fleere meldte sig som ved samme havde noget at bestille, end de der indleverede fá›álgende Documenter som bleve i Retten læste, nemlig:

12. Ole Pedersens Skjøde til Anders Christensen paa 1/2 pd i Matr. No. 65 Store Bjerkvig, for 100 Spd. dateret 13de Junii d.A.

No. 13. Anders Christensens Obligation til Ole Pedersen for 100 Spd med Pandt i 1/2 pd i Mart. No. 65 Store Hochvig, dateret 13de Juni d.A.

14. Et Skiftebrev efter Peder Agersborg, sluttet 16de October 1824, hvorved 1 vog i Liland, 2 voger i Rønelv, 1 vog i Lilandskar, 2 pd 6 mk i Stuenæs, 1/2 vog i Elvegaard, 6 mk i Tømmernæs, 12 mk i Øijen og 9 mk i Yttre Bøe er udlagt til Mad. Agersborg med flere for 1966 Spd.

Foged Holmsen begjærede Laugrettet og Almuen tilspurgt i Anledning af Amtets Anmærkning til Saltens Fogderies Extra Auctions Regnskab for Aaret 1822 Post 15 pgf 2 om hvad Tid: No. 8. Trældahl 1 pd Ole Jacobsens og No. 23. Store Ballangen 18 mk Lorentz Nedings Brug ere blevne Bøxel ledige, om Brugene virkeligen have lagt øde i Sommeren 1822, eller om de først om Høsten f.A. ere blevne i denne Forfatning?

Laugrettet og Almuen svarede, at Matr. No. 8 Trældahl blev i Aaret 1822 brugt af Isak Larsen, uden derpaa at have fæstet lovlig Contract, enten ved Forpagtning eller i andre Maader. Matr. No. 23 Store Ballangen blev i 1822 ligesaa brugt af Jochum Hansen, efter uden Hjemmel vidstes ei. Det passerede blev som Thingsvidne sluttet.

Retten derpaa hævet og Thinget for dette Thinglaug sluttet.

Heidenreich(sign) Gabriel Paulsen Elvegaard, Anders Mikkelsen Store Hochvig, Berger Samingsen Bergvig, Amund Thomasen Øijen, Alle 4-re med iholden Pen.