1824 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Sjekk

Høsttinget 1822[rediger]

Aar 1822, den 2den September, Mandagen, blev efter Berammelsendet almindelige Høste-, Sage- og Skatte Thing fremholden paa Thingstædet Lieland for Ofodens Sogns Almue. Retten blev paa Sorenskriver Ristes Vegne fremmet ved hans eedsvorne Fuldmægtig Peder Koch tilligemed Laugrettesmændene

1. Peder Hansen Leeroos,

2. Jacob Jensen Lendvig,

3. Ole Hansen Laxaae og

4. Samuel Jensen Bergvig.

Ved Retten var nærværende den constituerede Foged i Saltens Fogderie Peder Andreas Borgen, Lensmand her for Thinglauget Johan Heitmann og den thingsøgende Almue.

Efterat Retten var sat i Guds og Kongens Navn og Thingfred lyst, fremleverede const. Foged Borgen til Publication følgende Anordninger:

1. Placat, der bestemmer Præget af den Kobbermyndt, som ifølge Loven af 20de Aug 1821 sættes i Omløb, dateret 23de Julii 1822.

2. Placat, som bestemmer Skatten paa Formue af Næring til Rigsbanksedlernes Indløsning for Aaret fra 1ste Julii 1822 til 1ste Julii 1823, dateret 13de Apriil 1822.

3. Kongl. Kundgjørelse angaaende Udnævnelsen af en General Procurens, dateret 28de Maii 1822.

4. Kong. Kundgjørelse angaaende Sammenholdelsen af det overordentlige Storthing i Aaret 1822, dateret 8de Junii d.A.

5. Provisorisk Anordning som bestemmer de Afgifter der ved Vinterveds Indførsel til og Maaling i Stiftsstederne skulle erlægges, dateret 15de Junii 1822.

6. Amtets Repartition af 22de Junii d.A. over den af Saltens Fogedcasse forskudte Delinqvent- og andre Omkostninger f.A. dateret 1ste Julii d.A.

7. Ditos Repartition over de af Lofodens og Vesteraalens Fogedcasse forskudte Delinqvent Omkostninger f.A. dateret 1ste Julii d.A.

8. Repartition over 686 Spd 19 sk som dette Fogderies Gaardbrugere har at udreede i Delinqventpenger, dateret den 11te Julii 1822.

9. Capituls Taxt for Aaret 1821.

10. Bekjendtgjørelse ang. en Postindretning imellem Haparanda og Alten i Finmarken, dateret 29de Julii 1822.


Constitueret Foged Borgen derefter fremsatte til et Genaral Thingsvidnes Erhvervelse følgende Qvæstioner til Almuens og Laugrettets Besvarelse:

1. Om Matriculen i dett Aar med nye skyldsatte Gaarde eller Pladser er forøget, eller forbedret, og om nogen Plads findes saadan opryddet, at den med Billighed og Lighed med andre Gaarde kan skyldsættes?

2. Om i dette Thinglaug findes Sauge, hvorpaa Bord kan skjæres?

3. Om nogen i dette Aar, her i Sognet har haft mere end et Jordebrug, eller om nogen Gaardpart er brugt som Underbrug?

4. Om nogen i dette Aar har haft Laxefiskerie eller optaget Engsletter hvoraf Skat bør svares?

5. Om Vrag er funden fra den Tid herom sidst blev spurgt?

6. Om i dette Sogn findes Borgere, Jegteskippere og Gjestgivere som i dette Aar har haft Jegter til Bergen, Kjøbstæden?

7. Om nogen Bøder for ulovlig Skovhugst er falden siden derom paa dette Thingsted blev spurgt?

8. Om i dette Thinglaug findes Styrmænd, der ikke bruger Gaard eller staar i fast Tjeneste, og som i denne Qvalitee er reist til Kjøbstæden dette eller forrige Aar? 9de, 10de, 11te og 12te Qvæstion/: See samme Qvæstioner i denne Protokoll Folio 194:/

Almuen og Laugrettet afgav hertil saadant Svar:

Til 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Qvæst.: Resp.: Nei.

Til 6te Qvæst: Resp.: Borgere findes ei i dette Sogn. Gjestgivere ere: Peder Agersborg som driver Handel paa Gaarden Lieland, og Peder Mostrøm som driver Handel paa Lille Bjerkevig. Skippere ere Peder Agersborg som har haft en Jegt sidste Stevne i Kjøbstæden. Hans Olaii Lind har haft en Jegt 2de Gange denne Sommer til Kjøbstæden.

Til 7de, 8de, 9de, 10de, 11te og 12te Qvæst.: Resp.: Nei.

Til 13de Qvæst.: Resp.: Lensmand Heitmann driver Matr.No 28 Bjeldgam 1 vog 2 pd som han nyder Tiendefriehed af.


Videre fremleverede constituerede Foged Borgen til Examina¬tion:

2. Mandtal over Søefinner og Skovlapper i Saltens Fogderie forsaavidt de til Skat for 1822 ere ansette: Hvorved blev forklaret forsaavidt dette Thinglaug betræffer:

Bogenfjeld, har kuns en boesiddende Finn ved Navnet Anders Johansen istedenfor at der er anført i Mandtallet 2de med dette Navn. Derimod boer paa dette Sted John Larsen som bør svare Skat lige med andre Finner.

Evenesmark og Fjeld: John Henriksen bør ogsaa at svare Skat ligemed de andre, men findes ei hidtil anført.

Haafjeld: Hans Paulsen Nevjo er forlængst fraflytttet og udgaar altsaa.

Ballangsmark: Amund Andersen boer paa dette Sted, og bør tillige med andre svare Skat. Forøvrigt rigtig befunden.

3. Mandtallet over den saakaldede Leeding eller Formue Skat, hvorved blev forklaret:

Treldahl: Ole Johnsen død, Afgang 1 Pund.

Kongsbak: Enevold Christensen død, men Enken har Formue at svare den anførte Leeding.

Forøvrigt rigtig befunden.

4. Mandtal over Grundfrelse af Huuse og Bygninger opsatte paa Staten tilhørende Grunde, og i Skraaven Fiskevæhr opførte Roerhuus, hvorved blev anmeldt:

Treldahl: Ole Johnsens Roerboed og Gjeld eies nu af Einer Andersen Lendvig.

Taraldsvig: Hans Pauli Ursin har solgt sin Boed og Gjeld til Andreas Ellingsen Skraaven.

Lendvig: Einer Andersen har solgt sin Boed og Gjeld til Andreas Ellingsen Skraaven.

Østervig: Peder Olsen eier kun en Boed og 1 Gjeld. Den anden Gjeld er forfalden og tilintetgjort.

Lengenes: Gabriel Johnsen har solgt sin Boed til Andreas Ellingsen Skraaven, saavel som Gjeld.

Dragvig: Peder Gabrielsen eier tvende Gjelder, og som anført 1 Boed.

Virak: Knud Aas eier 1 Roerboed, men ingen Gjeld. Forøvrigt rigtig befunden.

5. Jordebøgerne over Lagstoels Godset og Statens andet Gods, hvorved blev anmeldt at: Treldahl: Ole Johnsen er død og Gaardeparten ledig. No. 5. Yttre Sejnes: Christen Hansen har efter Lensmand Heitmanns Angivende ikke bøxlet denne Part. No.13. Lillevig: Johannes Meijer har heller ikke bøxlet. No. 14. Narvig: Peder Jensen ligesaa. Ingebrigt Larsen ikke heller bøxlet. No. 16. Ankenes: Ole Ingebrigtsen her ikke bøxlet. Lille Hockvig: Gabriel Nielsen ligesaa. No. 21. Indre Schjomnæs: Ole Larsen har heller ikke bøxlet. No. 23. Store Ballangen: Lorentz Neddings Brug er bøxelledigt da han er fraflyttet. No. 29. Stuenes: Aron Christensen har ikke bøxlet. No. 55. Fagerjord: Carl Rasmussen ligesaa. No. 63. Elvegaard begge Opsidderne ligesaa. No. 81. Lille Medbye: Anders Olses Enke bruger denne Part efter Bøxelbrev. No. 94. Oosmarken: Lars Johnsen har ei bøxlet. No. 103. Høibakken: John Johnsen er fraflyttet, og Bruget bøxelledigt. Forøvrigt rigtig befunden.

Saaledes passeret testerer Peder Koch(sign)


Aar 1822, den 3die September continuerede Høst- og Skatte Thingrt for Ofodens Fjerding paa Thingstædet Lieland ved samme Administrator og Laugrette som i Gaar i Nærværelse af Fogden, Lensmand Heitmann og Almuen.

Til Publication blev antagen:

1. Et Skjøde fra Andreas Hansen Koeberget til Jonas Abrahamsen paa 1 pd 4 mk i Gaarden Store Harriangen Matr. No. 68 for Kjøbesum 150 Spd, dateret 2den September 1822.

2. En Kaar Contract imellem Knudt Olsen og Ingebrigt Olsen Aas Virak og Moderen Anna Maria Aas, dateret 2den Septbr. 1822.


3. Et Afkald fra Johan Abrahamsen for Konen Anna Nicolaiidatters Arv 2Spd 4 ort 23 sk, dateret 2die Septbr. 1822

4. Et Dito fra Johan Nicolaiisen Seinæs for 10 Spd 1 ort 21 sk. dateret 25te Aug. 1822.

Gabriel Olsen(Johnsen?) Indre Lengenes mødte og androg at have til dette Thing indstevnet hans Naboe Lars Paulsen Yttre Lengenes fordie han sidstafvigte Vinter har hugget en Deel Tømmer og Brendved i Citantens Skovstræktning, herfor at anhøre Vidner, Paastand og lide Dom. Til den Ende producerede han 2de Attester fra Forligelses Commisionen, Kaldsseddel og Udskrift af Saltens Sorenskriveries Justits Protokol, af et ved Dom stadfæstet Forlig, ved Aasteds Torretning af 13de Juli 1821 imellem gaardene Indre og Yttre Lengenes. Dise Documenter bad han læst inden Sagvolderen og Vidnerne i Forveien paaraabt. Indstevnte Lars Paulsen Yttre Lengenes blev paaraabt og mødte, saavel som Vidnerne Ole Jacobsen Forsaae, Jens Olsen Sandvig og Niels Larsen Elvegaard.

De fremlagde Documenter blev læste, saalydende: #

Citanten var derefter begjærende de indstevnte Vidner eedfæstet, afhørt og deres Forklaringer Protokollen tilførte. Vidnerne Ole Jacobsen Forsaae, Jens Olsen Sandvig og Niels Larsen Elvegaard blev derefter præparerede til Eeds Aflæg og fremstod da som 1ste Vidne Ole Jacobsen Forsaae, der aflagde Eed og forklarede: at han hverken er beslægtet eller besvogret med nogen af Parterne. Med Hensyn til Sagen afgav han saadan Forklaring, at Skillemærkerne imellem Indre og Yttre Lengenes er ham fuldkommen bekjendt saa meget mere som han var tilstæde med paa Fogdens Vegne ved hin Aastedsforretning af 13de Julii f. A. Sidste Vinter Nytaars Aften var Citanten begjærende at Comparenten skulle være med ham og see at Lars Paulsen havde hugget i den Skov som var ham, nemlig Gabriel Johnsen tilhørende. Vidnet erfarede da at Lars Paulsen havde hugget inden indenfor og nedenfor den høieste Dell eller Rab af Brokhelleren, endeel Tømmer og Brendved i den Markstrækning som tilhører Gabriel Johnsen. Det hugne,hvis Qvantiteet Vidnet ei kan opgive, laae ved Kjørevei i Gabriels Mark, og Lars Paulsen som samme Gang nærværende nægtede ikke for at have hugget samme udenfor Brakhelleren som tilhører Gabriels Mark. Dimitteret.

2det Vidne, Jens Olsen Sandvig, aflagde Eed og forklarede at Nytaarsaften var han i Selskab med Citanten og indstevnte Lars Paulsen, samt Ole Jacobsen Forsaae for at undersøge om der var hugget noget af Lars Paulsen i Gabriels Mark. Vidnet kom da i Erfaring om at der indenfor høieste Rab i Brokhellerem var hugget endeel Tømmer og Brendved i Gabriels Mark. Lars Paulsen nægtede ikke for at have gjort denne Hugst, men paastod at Jordstrækningen tilhørte ham. Qvantiteten af det hugne kan han ei opgive. Dimitteret.

3die Vidne, Niels Larsen Elvegaard aflagde Eed og provede, at han ved Aastedsforretningen af 13de Julii f.A. var een af dem der gik Markeskillet immelem Gaardene qvæstionis, og følgelig er velbekjendt med samme. Han har erfaret, at der inden og udenfor høieste Rab ved Brokhelleren i Gabriels Mark er hugget, men af hvem kan han ikke sige. Ingen hadde videre at tilspørge ham om,hvorefter han blev dimitteret. Sagvolderen benægtede aldeles at have hugget noget i Gabriels Johnsens Mark, og for at beviise dette, fremstillede han somgodvillig mødende Vidner Johannes Torstensen Virak og Knudt OlsenAas som han bad eedfæstet.

Da Citanten ei exiperede imod disse Personers Prov, saa bleve de eedfæstet og afgav saadan Forklaring: at i Sommer en gang de vare paa Lengenes for i nærværende Sag at stevne til Forligelses Commisionen, foreviiset Lars Paulsen Eenemærkerne imellem Indre og Yttre Lengenes, samt hvor han havde hugget og paastod at det var i hans egen Mark. De kjender ikke videre til Eenemærkerne imellem disse Gaarde, end som Lars Paulsen den Gang paaviste dem, og hvis Rigtighed de ei kan Bevidne.

Sagvolderen Lars Paulsen begjærede Sagen udsat til anstundende Vaarthing 1823, for ved Vidner at oplyse at han ikke har hugget inden Gabriel Johnsens Eenemærker.

Citanten paastod at Lars Paulsen ved Dom maatte tilfindes at betale Processens Omkostninger 6 Speciedaler og erstatte ham Værdien af det hugne Tømmer og Brendved 20 Spd. og forbeholdt nærmere at føre Bevisligheder i Sagen, om saadant maatte ansees fornødent. I Sagen blev

ERAGTET: Den af Indstevnte forlangte Anstand bevilges.

Gabriel Johnsen Lengenes meldte at have indstevnet Lars Paulsen Yttre Lengenes for at denne har medtaget hans Tjenestedræng Zacharies Larsen uden Pasbord og uden at Drængen havde opsagt. Han fremlgde derfor Attest fra Forligelses Commisionen og Kaldsseddelen som han bad læst, men Indstevnte og Vidnerne i Forveien Paaraabte:

Indstevnte blev paaraabt, saavel som Vidnerne, Ole Larsen Elvegaard og Henrik Ediesen Hildervig. Hvorefter Documenterne bleve læste. Dommeren anmeldte at Citanten tilkjendegav (ikke lesbart utenfor arket) med Vidnerne fornøden var at oplyse at Drængen Zacharias Larsen har erklæret at ville være i hans Tjeneste. Paa Grund heraf blev ERAGTET: Da Zacharias Larsen ei til i Dag er indstevnet, saa bliver paa Grund af 1 : 4 : 1 Vidneførselen i nærværende Sag afviist. Citanten meldte at Lars Paulsen ikke kan fragaae at have modtaget Drængen der stod i hans Tjeneste. Han paastod at han i Erstatning herfor maatte tilfindes at udreede til ham som Citant 1 Spd, for det Tab Drængens Bortreise har voldet, samt for øvrigt anseet efter Lovgivningen, og i Processens Omkostninger at betale 4 Spd, hvorved han indlod Sagen til Doms.

Indstevnte Lars Paulsen erklærede at han vel har modtaget Drængen Zacharias Larsen i Tjeneste, men at Gabriel Johnsen i Forveien har erkæret at Zacharias kunde reise hvor han vilde, hvilket Gabriels Udsagn han dog ei ved Vidner kan beviise, eftersom det blev talt dem imellem. Drængen havde indtet Pas eller Beviis med sig, da han kom til Comparenten.

Paa Tilspørgsel erklærede Indstevnte at det var ham bekjendt at Zacharias Larsens Tjenestetid udløb henimod St. Hansdag d. A. men at han kom til ham forrige Aars Høst, gav Anledning til at Gabriel Johnsen blev forespurgt i denne Anledning, og da var det at han gav Comparenten ovennævnte Svar. Indstevnte paastod sig altsaa friefunden for Citantens Titale.

Citanten benægtede at have yttret for Lars Paulsen at Drængen Zacharias Larsen kunne reise hvor han vilde og henfaldt saa til sin Paastand, samt indlod Sagen til Doms. ERAGTET: Inden 6 Uger fra Dato bliver i denne Sag afsagt Dom paa Sorenskriverens Boepæl, Gaarden Bertnæs.

Ole Pedersen Bakkejord foreviiste i Retten en voxen Bjørnehuud, hvorom han udbad sig Rettens Vidnesbyrd.

Johannes Olsen Lieland mødte og anmeldte at have her til Retten indkaldt Drængen Berent Christian Hansen for at denne har fæstet sig i hans Tjeneste, aftaget Fæstepenger paa Haanden, men ikke tiltraadt Tjenesten. Til den Ende fremlagde han Attest fra Forligelses Commisionen hvoe Forlig ei har fundet Sted, eftersom Sagvolderen ei mødte, og Kaldsseddel, som han bad læst, men Indstevnte forinden paaraabt. Indstevnte Berent Hansen blev paaraabt og mødte. Hvorefter de af

Citanten producerede Documenter bleve efter hverandre læste saalydende: #

Parterne meldte at have i denne Sag indgaaet følgende Forlig med hverandre:

Indstevnte Berent Hansen forbinder sig under Executions Tvang inden 4 Uger fra Dato at betale Citanten Johannes Olsen Lieland 3 Spd. - skriver tre Speciedaler - for at have narret ham i den paastevnte Henseende og til samme Tid denne Sags Omkostninger med 1 Spd 3 ort 14 sk. - skriver een Spciedaler tre ort fjorten Skilleing - under Executions Tvang. Parterne var begjærende dette

Forlig ved Dom stadfæstet.

Paa Grund heraf i nærværende Sag, afsagt saadan DOM Det indgangne Forlig bliver i alle dets Udsagn og Puncter stadfæstet til at efterkommes under lovlig Adfærd.

Derefter blev til Publication antaget:

5. Et Skjøde fra Johan Mikkelsen m. fl. til Bertheus Mikkelsen paa 7 1/2 mk i Gaarden Harriangen Matr. No. 68 for Kjøbesum 30 Spd. dateret 2den Sept. 1822.

6. Et Forlig imellem John Klæboe Lieland og Jacob Jensen Lendvig, hvorved denne forbinder sig at svare en Mulct til Fattigcassen for ørerørige Beskyldninger til hin og tilbagekalder sine Ord m. m. Sluttet 16de Julii 1822.

Til Laugrettesmænd for anstundende Aar 1823 blev opnævnt

1. Petter Jørgen Agersborg Lieland - Torestad,

2. Ole Torstensen ibidem,

3. Ole Jensen Emmenes og

4. Lars Eriksen Fremnæs.

Efter 3de Udraab meldte sig ingen som havde noget ved Retten at erindre, hvorefter samme blev há‘ávet. Protocollen underskrevet.©Saaledes passeret bevidner paa Sorenskriver Ristes Vegne Peder Koch(sign) eedsvoren Fuldmægtig.