1824 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1824[rediger]

Aar 1824, den 8de Juni blev paa Handelsstedet Lieland det almindelige Sage- og Skattething for Ofodens Thinglaug foretagen ved Sorenskriver Henrik Hornemann Rist og følgende Laugrettesmænd, nl.

1. Abraham Hansen Væggen,

2. Peder Eriksen Lielandskar,

3. Ole Hans Knudtsen Hergotten og

4. Ole Andersen Lielandskar, der alle aflagde den i Loven befalede Laugretteseed i Overværelse af Fogden Holmsen, Lensmand Heitmann og den thingsøgende Almue.

Retten blev sat Kl. 3 Eftermiddag da dens Betiente ikke kom frem hertil Thingstædet før i Nat, og blev da læst de forhen heri Protokollen extraherede offentlige Foranstaltninger paa sidstafholdte Thing for Skierstad og Saltdalens Thinglaug.

Ved Designationen over ødeliggende Gaarde og Gaardeparter blev forklaret ved No. 93. Rombaken 12 mk, at være øde, hvortil meldte sig som Forpakter Ole Hans Knudtsen Hergotten eller som Græsleieªtager egentlig.

Sorenskriver Ristes Afskeed af 29de Martii d.A. som blev læst med Tilkiendegivende at til videre at betjene Embedet.


Til Publication blev videre antagen: 1. Et Skiftebrev efter Myndtlingen Ole Hansen oprettet den 22de October 1823, hvorved 3 3/4 mk i Gaarden Hillervig er taget Boet til Indtægt med 8 Spd 3 ort 18 sk og udlagt paa hans Stedfader for Fostring og Søskende.

Da ingen fleere for i Dag meldte sig som havde noget ved Retten at erindre blev Thinget stillet i beroe til næste Dag. Rist(sign)


Næste Dag, den 9de Juni 1824 blev paa Handelsstedet Lieland det almindelige Sage- og Skattething for Ofodens Fjerding continueret og Retten betient med den samme Dommer og Laugrette som igaar.

Retten tog sin Begyndelse i Dag Kl 9, og de til Retten indstevnte Sager foretagen.

John Henrichsen af Lavangseidet androg at have her til Retten indkaldt Ole Olsen Qvidforsen for i hans Game at have overfaldt hans Hustrue Karen Johnsdatter med Hug og Slag i Ansigtet og slaget hende blaae og blodig, samt spendt hende med Føderne. Citanten fremlagde derefter Kaldsseddelen og Attest fra Forligelses Commisionen hvorfra Sagen til Retten er henviist.

Indstevnte Lap Ole Olsen mødte og vedtog lovlig Varsel som tilkiendegav ikke at have overfaldt John Henrichsens Hustrue Karen Johnsdatter med Hug og Slag i Ansigtet, ikke slaget hende blaae og blodig eller spændt hende.

Citanten nedlagde derefter følgende Paastand at Ole Olsen for sin voldsomme Adfærd bliver tilfunden de i Loven bestemte Bøder og Sagens Omkostninger 15 Spd, hvorved han indlod Sagen til Doms. Ole Olsen henholdt sig til det af ham tilførte, og benægtede alt det som ei er beviist, og dermed indlod han Sagen.

ERAGTET: Udi denne Sag vorderafsagt Dom paa Gaarden Bertnæs inden 6 Uger fra Dato.


Einer Andersen Lenvig mødte og androg at have indkaldt sinSvigersøn Jacob Jensen Lenvig for at have skieldt ham for en Tyv samt nedfældt ham til Jorden og slaget ham. Citanten fremlagde Stevningen og Attest fra vedkommende Forligelses Commision,hvorfra Sagen var henviist til Retten som blev læst og acteret.

Den indstevnte Sagvolder saa og Vidnerne Hans Amundsen Lenvig og Peder Pedersen samme Stue mødte og vedstod Varsel.Benævnte Vidner blev derefter præpareret til Eeds Aflæg, Og fremstod da som første Vidne:

Hans Amundsen Lenvig, 35 Aar gammel, aflagde Eed og provede at han i September Maaned sidstafvigte Aar hørte Vidnet som var boesat paa Gaarden Lenvig at der var opkommen Ordstrid imellem Einer Andersen og dennes Svigersøn Jacob Jensen. Vidnet gik da hen hvor de 2de Mænd stoed og da hørte han Jacob Jensen sige til

Einer: Fye skamme Dig, Du gamle Tyv! En Tid derefter saae Vidnet at Jacob Jensen tog Einer Andersen over Føderne og derved faldt Einer til Jorden, og gav ham, nl. Einer tillige et Slag over Ryggen, dog med Haanden. Endelig kan Vidnet ei angive hvad der har givet Anledning til Tretten. Dimitteret og fremstod 2det

Vidne: Peder Pedersen, 29 Aar gammel, aflagde Eed paa den i loven foreskrevne Maade og forklarede, ikke at have hørt Jacob Jensen kalde Einer Andersen en gammel Tyv; Men Vidnet har samme Tid som 1ste Vidne har omforklaret været Øienvidne til at Jacob Jensen tog Einer Andersen over Fødderne, hvorved Einer faldt til Jorden og gav Jacob Einer et Slag over Ryggen, dog med Haanden. Hvad der har været Anledning til Tretten er Vidnet ubekiendt.

Citanten nedlagde følgende Paastand at Jacob Jensen for ærerørige Beskyldninger bliver med Mulcter anseet efter Loven og Rettens Skiøn, samt dømt for Slagsmaalsbøder efter Loven og endelig tilfunden at udreede denne Sags Omkostninger med 5 Spd. Parterne begjærede følgende imellem dem indgaaede Forlig ført til Protokollen og ved Dom stadfæstet.

Jacob Jensen tilkiendegav, at de Udtalelser han har brugt imod Einer Andersen skulle ikke geraade ham til Fornærmelse paa Ære, gode Navn og Rygte i nogen Maade. Jacob Jensen forbandt sig til Juul at erlægge en Mulct til Ofodens Fattig Kasse af 5 Spd. og udreede denne Sags Omkostninger med 4 Spd og saaledes blev denne Sag hævet.

DOM Foranstaaende inden Retten indgaaede Forlig bliver herved i alle dets Ord og Puncter stadfæstet og efterkommes under Adfærd efter Loven.

Sognepræst Allan androg at have indkaldt Opsidderne paa Gaarden Stuená‘ás, nemlig Jens Torstensen, Benjamin Larsen, Christen Andersen og Henrik Eriksen for i sidstafvigte Høst i Præste­gaarden Evenæs' Mark samtlig at have hugget 55 Vinterlas Brænde, at lide Dom for Sag og Omkostninger. Citanten fremlagde Kaldsseddelen og Attest fra vedkommende Forligelses Commision hvorfra Sagen er henviist til Retten, hvilke Dokumenter bleve et efter andet læst og acteret.

De indkaldte mødte og tilkjendegav at da Markeskjellet ikke er med lovlige Skell oplyst og beviist imellem Præstegaarden Evenæs og Stuenæs, kunde de ei vide om den forøvede Skovhugst er foretaget inden Præstegaardens Eenemærker. ERAGTET: Denne Sag henviises til Aastedet.


Paa Kiøbmand Jakhellns Vegne mødte Christopher Munthe Onstad og androg at have indkaldt Amund Amundsen Hekkelstrand, Johannes Torstensen Virak, og Lars Paulsen Lengenæs for med benævnte Mænds eedlige Vidnesbyrd at oplyse at afg. Foged Juel Høste­thinget 1821 har indløst Bankbeviiser for 3 ort 8 sk pr. Speciedaler og til den Ende producerede han Amtets Constitution at indtræde paa Kiøbmand Jakhellns Vegne i denne Sag, samt nu ved Saltens Sorenskriveries Skifteret den 27de Junii 1823 falden Eragtning, hvilke Dokumenter blev et efter andet læst og acteret.

Amund Amundsen Hekkelstrand, Johannes Torstensen Virak og Lars Paulsen Lengenæs fremstod og med Eed bekræftede at have paa Høstethinget 1821 afhandet deres Bankindskud til Fogden Juel, nemlig Amund Amundsens Indskud 12 Spd, Johannes Torstensen Viraks Indskud 8 Spd, og Lars Paulsen Lengenæs 7 Spd og fik af velbenævnte Foged pr. Speciedaler Sølv 3 ort 8 sk, men om bemeldte Foged Juel kiøbte disse deres Bank Indskud for Kiøbmand Jakhellns Regning eller nogen andens er dem aldeles ubekiendt, da Foged Juel udlod sig ikke noget derom. Dimitteret og begjærede Comparenten det passerede sig i Thingvidnes Form beskreven meddelt, som blev bevilget.


Nicolaii Olsen Taraldsvig, Peder Johnsen Furra mødte for Retten og androg at de ønskede at deres for nogle Dage siden ved Døden afgangne Stedfader Ole Nielsen Medbyes sidste Villie maatte ved lovlig Thingsvidne vorde oplyst for at de derefter kunne erholde Kongelig Naadelig Approbation paa samme og for at oplyse afdøde Ole Nielsens sidste Villie fremstillede de nu for Retten Dines Jacobsen og Gurina Mikkelsdatter, hvis eedelige Vidnebyrd Comparenterne bad indhæntet.

De Indkaldte blev paaraabt og oplyst om Meeneeds skadelige Følger for Borgersamfundet, hvorefter de aflagde Eed paa den i Loven foreskrevne Maade.

1ste Vidne: Dines Jacobsen Furra, 46 Aar gammel, aflagde Eed og provede at ved Michelietider 1823 var han kaldt til Gaarden Medbye af den for nogle Dage siden nu afdøde Ole Nielsen for at overvære naar han deelede sin da nylig ved Døden afgangne Hustrue Karen Gabrielsdatters Eiendeele mellem hendes myndige Børn, nemlig Nicolaii Olsen Taraldsvig, Amund Olsen der tiente hos sin Stedfader Ole Nielsen, samt Datteren Ane Olsdatter, gift med Peder Johnsen Furre. Ved denne Leilighed tilkiendegav Ole Nielsen Medbye at ved hans dædelige Afgang skulle alt havde han efterlod sig tilfalde hans Stedbørn, nemlig Nicolaii Olsen Taraldsvig, Amund Olsen og Steddatteren Ane Olsdatter, dog saaledes at Ane Olsdatter skulle tilfalde og have lige Lod med Brødrene. Ole Nielsen yttrede og Bekymring derover at han ei var forsynet med stemplet Papiir og kunde faae et lovformeligt Testamente oprettet, da han ikke førend paa Vaarthinget dette Aar kunne møde Sorenskriveren og faae ved ham oprettet et Testamente i behørig Form. At Ole Nielsen siden har giort nogen Forandring i denne sin tagne Beslutning er Vidnet aldeles ubekiendt, men det er ham derimod Bekiendt at Ole Nielsen Medbye pludselig ved Døden afgik


2nde Dage før Thinget for dette Thinglaug tog sin Begyndelse.Den afdødes Fosterdatter Gurina Mikkelsdatter var og af Ole Nielsen indkaldt for at anhøre denne hans Villie. 2ndet Vidne: Gurina Mikkelsdatter, 23 Aar gammel, og har været opfostret af afdøde Ole Nielsen Medbye. Efter at hun havde aflagt Eed, sagde hun sig at være i Ord til anden aldeles overeensstemmende med Dines Jacobsens Vidnesbyrd som samme Tid som hun var overværende for at anhøre Ole Nielsens sidste Villie, samt at hun ei siden har hørt af den afdøde at han herudi vilde gjøre nogen Forandring. Vidnerne bleve derefter fra Retten dimitterede og Comparenterne var begjærende det passerede sig i Thingsvidnes

Form beskrven meddeelt, som blev lovet.

Til Publication blev antagen:

No. 2. Peder Larsen Dragvigs Afkald af 9de Junii 1824 for hans Hustrue Kjersten Olsdatters Arv, stor: 1 Spd 2ort 17 sk.No.

3. Sorenskriver Ristes Bøxelbrev qva Overformynder til Edies Amundsen paa 2 1/4 mk i Gaarden Schiombotten, tilhørende Myndt­lingen Anne Christiansdatter, dateret 9de Junii 1824. Til Tugthuuset 8 sk.

4. Madame Agersborgs Bøxelbrev til Anders Mikkelsen paa 18 mk i Gaarden Store Hochvig, dateret 9de Junii 1824. Til Tugthuuset 8 sk.

5. Sognepræst Allans Bøxelbrev af 2nden Novbr. 1823 til Jephta Mikkelsen paa 1 Pund i Gaarden Lien. Til Tugthuuset 10 sk. Denne Gaarden tilhører Kirken.

6. Sognepræst Allans Bøxelbrev til Peder Johnsen paa 9 mk i Gaarden Furra, dateret 4de Novbr. 1823, hvilken Gaardepart er Kirken tilhørende. Til Tugthuuset 6 sk.

7. Sognepræst Allans Ditto af 2nden Novbr. 1823 til Jacob Jærgensen paa 18 mk i Gaarden Strand. Til Tugthuuset 8 sk.

8. Sognepræst Allans Ditto af 4de November 1823 til Niels Andersen paa 18 mk i Gaarden Strand, Ofodens Kirke og Præst benificeret. Til Tugthuuset 10 sk.

9. Sognepræst Allans Ditto af 4de Novbr. 1823 til Peder Johnsen Schiombotten paa 18 mk i Gaarden Veggen. Til Tugthuuset 6 sk.

10. Sognepræst Allans Ditto af 4de November 1823 til Jørgen Einersen paa 9 mk i Gaarden Strand, Ofodens Kirke og Præst benificeret. Til Tugthuuset 6 sk.

Dommeren maatte bemærke, at de idag i Retten fremlagde Bøxel­breve, Reversaler og Landskyldsbøger vare forfattede paa behørig stemplet Papiir, dog saaledes at Reversalene paa de Jordeparter som Ofodens Kirke og Præst felleds er tilhørende, var skreven paa slet Papiir.

1. Foged Holmsen fremleverede de 4 Udskiftnings Forretninger som han begjærede læst og protokollerede, nemlig:

11. En Udskiftnings Forretning fremholdt den 1ste August 1823 paa Gaarden Lille Vig af Skyld 1 pd 12 mk, hvoraf Staten eier 18 mk.

12. En ditto fremholdt den 3die Julii 1823, hvoraf 1 vog af Gaarden Ankenæs, og hvoraf Staten eier 1 pd 12 mk og Proprietair Gods 1 pd og 12 mk, er efter lovlig Omgang udskiftede.

14. En ditto fremmet den 5te August 1823 paa Gaarden Indre Schiomnæs, af Skyld 1 pd © hvoraf Staten eier 12 mk og John Larsen 12 mk.

Da intet videre ved Retten idag var at erindre, blev den for idag hævet, kl. 6 1/4 om Aftenen og stillet i beroe til næste Dag. Rist(sign)


Næste Dag, den 10de Junii 1824 blev paa Handelsstedet Lieland det almindelige Sage- og Skattething for Ofodens Fjerding continueret ved Sorenskriver Rist og de Laugrettesmænd som har betjent Retten for dette Thinglaug de 2nde foregaaende Retsdage.

Til Publication blev end videre antaget:

15. Sorenskriver Rists Bøxelbrev af 9de Juni 1824 qva Overformynder til Hans Jonassen paa 7 7/8 mk i Gaarden Tjelle. Til Tugthuuset 8 sk.

16. Sorenskriver Rists Bøxelbrev qva Overformynder til Rasmus Iversen paa 7 7/8 mk i Gaarden Tielle, dateret 9de Juni 1824. Til Tugthuuset 8 sk.

17. Christen Hartvig Viding Agersborgs Bekiendtgiørelse af sin formeentlige Odelsret til 1 vog i Gaarden Lieland som hans Fader Peder D. Agersborg forhen har været Eier af, hvorhos han og lyser Pengemangel; dateret 10de Junii 1824.

18. Sorenskriver Ristes Bekiendtgiørelse om Værger som indedidder med Myndtlingers Løsøre Arver her i Thinglauget.

19.Sorenskriver Rist's Opbydelses Dokument for en Capital 2246 Spd 22 sk, Umyndiges Midler under Saltens Sorenskriveries Overformynderie, hvortil ingen forsaavidt dette Thinglaug betreffer, ingen meldte sig.

End videre blev af Laugrettet sat Taxt paa de Træmaterialier som i Aaret 1824 formeentlig kunne udføres af Ofodens Thinglaugs Almindinger: 1 Ottringsbaad med 4 par Aarer og 2 Øsekar: 1 Spd. 1 Skiebaad: 1 Spd. 1 Sexringsbaad: 2 ort 12 sk. 1 Trerums Baad: 1 ort 12 sk. 1 Torumsbaad: 24 sk. 1 Já‘ágteflage: 10 sk. 1 Roe Fembørings Aarer: 8 sk. 1 Roe Ottrings Dito: 4 sk. 1 Roe Treroms Dito: 2 sk. 1 Roe Toroms Dito: 1 sk. 100 Næver: 4 sk. 100 Hovel: 4 sk. 1 Tønde Bark: 4 sk. 1 Bord Øsekar: 2 sk. 1 Spredtsekar: 1/2 sk. 1 Bundt Tøndebaand: ½ sk 1 Paar Ottrings Aarer: 2 sk. 1 Tylt á á 12 Alens Tømmer: 1 ort 16 sk. 1 Tylt Dito 9 á á 10 Alen: 1 ort. 1 Dito 7 á á 8 Alen: 16 sk. 1 Dito 4 a 5 á 6 Alen: 8 sk. 1 Dito Trov fra 11 til 12 Alen: 12 sk. En Dito fra hvilken Længde Endved: 8 sk. 1 Dito Raaved af Asp eller Birk: 4 sk. 1 par Oser: 4 sk. 1 Fembøringsfarm Brænde: 16 sk. 1 Ottringsfarm Dito: 12 sk.


Fogden Holmsen ireteskede Sagen indstevnet forrige Aars Høste Thing contra John Johnsen Høibakken eller nu Fagerjod og Petter Hansen Leeroos for ulovlig Skovhugst, nemlig John Johnsen Høibakken for 14 Tylter Tá›ámmer, hvoraf han efter en Skovseddel fra Fogden Juel af 12te Junii 1821 har haft Tilladelse at udføre 10 tylter, og 2 1/2 Tylt er benyttet til et Fæehuuses Opbygning paa Fagerjord, Staten tilhørende, altsaa til Rest 1 1/2 Tylt som Laugrettet taxerede for 24 sk. Indstevnte tilbød sig i Mindelighed at rette for sig mod at erstatte Skaden, Skadegjeld og Landnam efter Loven, hvormed Fogden Holmsen declarerede sig at være fornøiet og frafaldt videre Søgsmaal mod ham.

Peder Hansen Leeroos har hugget 5 tylter Tømmer i Børsvandets Alminding af 6 á á 7 Alen som Laugrettet bestemte at være af Værdie 80 sk. Peder Hansen Leeroos tilbød sig at erstatte Skaden, samt Skadegjeld og Landnam efter Loven, hvorefter Fogden frafaldt Søgsmaalet for ham ogsaa og begjærede dette Søgsmaal hævet.

Endelig anmeldte Fogden Holmsen at have indkaldt Johannes Olsen Lieland for at have hugget i Bøsvandets Alminding 5 Tylter á á 6 til 7 Alen, som Laugrettet bestemte tilsammen af Værdie 80 sk. Indkaldte mødte og udbad sig Sagen hævet og forligt paa den Maade at han til Fogden erlægger Skaden, Skadegjeld efter Loven, samt Landnam. Fogden tilkjendegav at da Indstevnte mindelig vil rette for sig, bad han Sagen hævet.

Endvidere anmaldte Fogden Holmsen at have indkaldt Amund Amundsen Elvegaard for ulovlig Skovhugst i Elvegaardsmark: 6 par Oser tilsammen af Værdie 96 sk. og 2de Tylter Raaved efter Vurdering tilsammen 1 Spd 1 ort. Indkaldte mødte og begjærede Sagen forligt paa den Maade at han tilsvarer Skaden, Skadegjeld og Landnam efter Loven. Ifølge foranstaaende Amund Amundsens Daclaration begjærede Fogden Holmsen Sagen hævet.

Fogden Holmsen bad undersøgt paa hvilken Maade og efter hvilken Legimitation efterfølgende Brug i Skatteaaret 1822 er brugte; nl. No. 8 Trældahl 1 pd 12 mk. Ole Johnsens Brug, og No. 23 Store Ballangen 18 mk. Lorens Nidings Brug. Ole Johnsens Brug i Aaret 1822 i Gaarden Trældahl blev drevet for Boets Regning da Manden døde langt hen i Aaret 1822. Lorens Nidings Brug blev i Aaret 1822 brugt af Jochum Hansen, formeentlig som Forpagter.

Laugrettet forklarede at den Taxt som idag er sat paa Træmaterielier gjelder og for 1820 og 1821.

Fogden Holmsen bad Almuen og Laugrettet tilspurgt om af de i Aarene 1821, 1822 og 1823 i dette Thinglaug værende øde Gaarder der er overladt til Græsleie, for denne Græsleieer tagen anden Afgift end de Gaarden paalagte Skatter? Og om nogen aparte Afgift for Græsleien retteligen bør tages og i saafald af hvilken Størrelse?

Resp.: Nei!

Efter 3nde Udraab meldte ingen sig som havde videre ved Retten at erindre, som altsaa blev hævet Eftermiddag Kl. 7 1/2.

Rist(sign) Initialer

Aar 1824, den 28de Junii blev paa Sorenskriverens Boepæl, Gaarden Bertnæs, udi Sagen indstevnet af John Henrichsen Lavangseidet contra Ole Olsen i Overværelse af Laugrettesmá‘ándene Peder Selleli Bertneslien og Hans Dahl Hundstad afsagt

DOM I nærværende Sag tiltaler John Henrichsen Lavangseidet Ole Olsen Vidforsen for at have overfaldt hans Citants Hustrue Karen Johnsdatter med Hug og Slag i Ansigtet og slaget hende blaae og blodig, samt for at have spendt hende med Fødderne. Indstevnte Ole Olsen har efter lovlig Indkaldelse mødt og aldeles benægtet Sigtelsen, og da John Henrichsen ikke paa den i Loven foreskrevne Maade har oplyst og beviist mod Ole Olsens Benægtelse sit Andragendes Rigtighed, saa befinder Retten sig i den Nødvendighed at maa kjende for Ret at være:

Ole Olsen Vidforsen bør for John Henrichsen Lavangseidets Tiltale i denne Sag frie at være. Saaledes passeret og dømt bevidner Rist(sign)