1822 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Vårtinget 1822[rediger]

Aar 1822, den 6te Maii blev efter foregaaende Berammelse paa Handelsstædet Lieland det almindelige Sommer-, Sage- og Skatte Thing fremholden for Ofodens Fjerdings Almue, og Retten paa Sorenskriver Ristes Vegne administreret ved hans eedsvorne Fuldmægtig Examinatus Juris Peder Koch, tilligemed Laugrettesmændene

1. Peder Hansen Leeroos,

2. Jacob Jensen Lendvig,

3. Ole Hansen Laxaae, samt

4. Samuel Jensen Bergvig, som alle aflagde den befalede Lauretteseed.

Ved Retten var nærværende Lensmand Heitmand og den thingsøgende Almue. Ligesaa var tilstede den constituerede Foged Borgen, som fremleverede i Retten hans af Amtet meddeelte Constitution af 24de Septbr. f. A. til at bestyre Foged Embedet under Vacancen, hvilket efter Forlangende blev publiceret fra Retten.

Derefter fremleverede Fogden følgende Love til Publication, og efter at Ratten var sat og Thingfred lyst:

1. Bekjendtgjørelse angaaende Pengebreves Afsendelse med Posterne. dateret 31te Julii 1821.

2. Lov angaaende de Nordlanske Kirkers Salg, datr. 1ste Aug.1821.

3. (blank)

4. Lov angaaende Vaartorskefiskeriet i Borgenfjorden paa Sundmør.dateret 1ste August 1821.

5. Lov indeholdende Forbud imod Brug af Torskegarn paa Fiskegrunden Kaneraasen, dateret 1ste Aug. 1821.

6. Lov angaaende Modificationer og nærmere Bestemmelser af den Norske Odels Rettigheder, datr. 1ste August 1821.

7. Lov angaaende det Bergenske Bødkerlaugs Pligter og Rettigheder, dateret 1ste August 1821.

8. Lov udenfor Ægteskabet, eller hvis Foreldre ere separerede,dateret 1ste August 1821.

9. Lov angaaende Jorde og Pladse. Ophævelsen af Paragraph 4 iPlacaten af 1ste Maii 1810.

10. Lov angaaende Jord- og Skov Udskiftningen af Fællesskab.dateret 17de August 1821.

11. Lov angaaende efter hvilke Regler Pensionen af denNorskeAfdeeling af den almindelige Enke Casse skulle udreedes, dateret1ste August 1821.

12. Lov angaaende Tvedestrand og Lillestrands Handelsrettigheder,dateret 17de Aug. 1821.

13. Lov indeholdende nærmere Bestemmelser i Skydsloven af 6teJulii 1816. dateret 17de Aug 1821.

14. Lov angaaende det beneficerede Gods. dateret 20de Aug. 1821.

15. Lov angaaende Kongeriget Norges Skattevæsen fra 1ste Juli 1821 til 1ste Juli 1824. dateret 20de August 1821.

16. Lov betræffende ven ved Lov af 14de Junii 1816 paalagteFormues og Næringsskatteligning og Udredelse fra 1ste Juli 1821 til 1ste Juli 1824, dateret 1ste August 1821.

17. Lov om den Enkerne efter entledigede Præsters tilkommende Pension af Kaldet, samt Brug af Enkesæder, dateret 20de August1821.

18. Lov indeholdende nærmere Bestemmelser for Matriculeringen,dateret 20de August 1821.

19. Lov angaaende Godtgjørelse for Reiseredskaber til StorthingsRepræsentanter, samt Diætpenger til Valgmænd, dateret 20de Aug.1821.

20. Lov angaaende fremtidig Udmyndting af 1 Skillingsmyndt, samt Udstædelse af Sedler, mindre end een Specie, dateret 20de Aug 1821.

21. Provisorisk Anordning angaaende Told- og Consumtions-Vá‘ásenet, dateret 25de August 1821.

22. Ordre, hvorefter de for Norges Høiesteret indankede Sager ianden Session for Aaret 1821 der blive at foretage.

23. Bekjendtgjørelse angaaende smittede og mistænkte Stæder i ogudenfor Europa, dateret 8de Sept. 1821.

24. Placat, som bestemmer Skatten paa Formue og Næring tilRigsbanksedlernes Indløsning for Aaret fra 1ste Julii 1821 til 1ste Julii 1822, dateret 3die December 1821.

25. Provisorisk Anordnimg angaaende Consulatspenges Erlæggelse i Helsingør, dateret 24de Novbr. 1821.

26. Provisorisk Anordning angaaende Sildefiskeriet ved Bergen,dateret 24de Novbr. 1821.

27. Placat angaaende Refusion af Skydsudgifterne som af Stats­cassen ere underlagte i Anledning Friskydsens Afskaffelse, dateret 8de December 1821.

28. Ordre hvorefter de for Norges Høiesteret indkaldte Sager første Session for Aaret 1822 der blive at foretage.

29. Finants Departementets Skrivelse af 9de August f© A. som igjennem Amtet under 22de September 1821 er communiceret Fogden betræffende de kongelige Krigsfartøier, som ei skulle tage under deres Bekyttelse de Svenske eller Norske Fartøier som i noget Farvand paa hin Side Cap Finisterre m.v. ikke udelukkende for det for begge Rigers bestemte Unionsflag.

30. Repartition over hvad Saltens Fogderie har at udreede afvedkommende Rettens Betjenters Diæter paa deres Reiser til ogfra, samt under Opholdet ved Vinterfiskeriet i Lofoden.

31. Amtets Reparttion over de af Helgeland og Lofodens Fogedcasses foreskrevne Delinqvent Omkostninger og andre Udgifter i 1821, dateret 6te April 1822.

32. Bekjendtgjørelse angaaende smittede og usmittede Stæder, dateret 16de Martii 1822.


Fogden derefter fremlagde til Examination Designation over ødeliggende Gaarder og Gaardparter af Statens Gods for Aaret 1822, og efter hvilken Rombaksbotten, Matr. No. 93 bliver at opbyde til Bortforpagtning eller Græsleie. Til denne Gaardpart meldte sig som Græsleieinhaver Skipper Hans Olaii Lind. Matr. No. 95 Koeberg blev ogsaa paa lignende Maade af Retten opbudt, men hvortil ingen meldte sig.


I Anledning af Amtets Skrivelse af 24de f.M. til Sorenskriveren hvori anmodes om at indhente Almuens og Laugrettets Betænkning angaaende hvorvidt Brugen af de saakaldte Fløitegarn under Lofodens Vinterfiskerie er skadelig eller gavnlig for Fiskeriets Drift i det Heele, blev nu den tilstedeværende Almue og Laugrettet, opfordret at afgive sin Betænkning herom. Laugrettet og Almuen erklærede i denne Anledning: at de saakaldede Fløitegarn, hvorved forstaaes flere sammenbundne Garn, der ien Lænke sættes i Søen, men ikke ved Bunden, og som fløites opmed tomme Tønder, der de i Staden for Dubbel, hviler paa Søens Overflade, efter deres Formeening er høist skadelig for detalmindelige Fiskerie, thi derved at disse staar op i Søen undertiden endog 30ve - 40ti til 50ti Favner fra Bunden og ikkun har Fæste ved 2nde store Steene, driver de ved Strømmernes og Vindens Magt frem og tilbage, omendskjøndt Fæstestenene eller de saakaldte Ihlesteene ikke flyttes. Derved gjøres det indskrænkede Rum paa Søen for den øvrige fiskende Almue som nedsænker sine Garn til Bunden utilgjengelig,- de saakaldte Telnesteene af Fløitegarnene sønderriver ogsaa ofte de andre ved understaaende Garn, hindrer deres Opdragning af Søen, og i Særdeleshed hindres Lihnefiskerier, thi saalenge at Fløitegarn staar i Søen, kan Lihnefiskerne ikke drive deresNæring, da de ikke tør nærme sig denne Havstrækning af Frygt for at komme fast i de i Søen svævende Garnlænker. For øvrigt bruger man ikke at nedsænke Tønder i Søen ved Brugen af disse Garn. Almuen ønskede derformeget at denne Uskik blandt enkelte Fiskere i Lofodens Vinterfiskerie maatte forebygges for Eftertiden.


I Anledning af Amtets Skrivelse af 25de April sidstleden hvori Sorenskriveren anmodes om inden Retterne dette Sommerthing overalt her i Fogderiet, at examinere de til Amtet indkomne, og med sammes Skrivelse Sorenskriverne de tilsendte Restance Registere over udestaaende Skatter, blev nu en saadan Examination foretagen i Nærværelse af const. Foged Borgen, Lensmand Heitmann og den thingsøgende Almue.

1. Blev examineret Restancelisten over Contributionen til Statssassen for 1819 og 1820 ved hvilken Hr. Borgen tilkjendegav at han ikke har oppbaaret noget af de i samme anførte Restancer. Følgende Skatteydere af Ofodens Thinglaug befandtes ved Examinationen at have betalt de fulde Restancer til nu afdøde Foged Juel:

Matr. No 74, No. 1. Lilandskar: Peder Johnsen, rettelig Peder Eriksen foreviiste Skattebog, hvorefter han har betalt Restancen. Matr. 57, No 2. Leeroos, No. 3. Øien, No. 4. Indre Seinæs og Yttre Seinæs No. 5, No. 6 Ødejord: Petter Axelsen for 1819 1 rd. 3 sk, Opsidderne paa alle disse Gaarde med Undtagelse af Matr. No. 6. Øijord hvoraf Hans Mikkelsen ei har betalt noget til Foged Juel have betalt Restancen, senere Matr. 74, No. 7. Leerviig, No. 9. Hergotten, No. 12 Tarraldsvig, No. 13. Lillevig, No. 14. Narvig, No. 15. Fremnæs, No. 16. Ankenæs, No. 19. Lille Hockvig, No. 21. Skiomnæs, No. 22. Yttre Schjomnæs, No. 23. Store Balangen, No. 27. Tjelle, No. 29. Stuenæs med Elven, No. 38. Virak, No. 33. Lieland, Alle Opsidderne paa disse Gaardene have betalt Skatten 1819 og 1820. No.34 Ramná‘ás. Skatterestancen for 1819: 1 rd 4 ort 23 sk. og for 1820 3 rd 4 ort 7 sk er betalt. Det øvrige 3 rd 4 ort 19 sk resterer. No. 35 Skorná‘ás, No. 36. Lien, No. 57 Laxaae, No. 38 Dragvig, No. 39. Strand, No. 46. Lendvig, No. 41. Kleven, No. 42. Bergvig, No. 43. Botten, No. 44. Saltvig, No. 45. Veggen, No. 46. Lille Ballangen, No. 47. Baldsnæs, No. 49. Pundsvig, No. 57. Fure. Alle disse Gaardes Opsiddere have betalt de dem paaførte Rest­ancer. No. 55. Østervig: Peder Olsen, betalt for 1820 2 rd 53 sk, Jacob Nielsen for 1819 betalt 41 1/2 sk, Casper Aronsen videre betalt 1820 1 rd 64 sk. No 55. Fagerjord, No. 57 Øvre Elvegaard, No. 59. Ytter Lengenæs. Alle betalte den fulde Restance. No. 60. Bedsfjord: Axel Axelsen og Andreas Hansen have betalt anførte Restance. No. 61. Gilskevig, No. 63. Elvegaard, No. 64. Lille Bjerkevig, No. 69 og 70. Bakkejord, No. 71. Hildervig, No. 78. Indre Lengenæs, No. 79. Skiombotten, No. 80. Forselv, John Johnsen reskrevet 21 sk. for 1820. Alle de á›ávrige Gaardes Opsiddere have betalt. No. 83. Store Kragberg, No. 88. Tjellebotten, No. 96. Tyttebærvig, No. 95. Koeberg, No. 97. Stieberget, No. 98. Klubnæs, No. 99 Oosmarken, No. 101. Gamnæs, No. 103. Høibakken.

Opsidderne paa disse Gaarde haver alle betalt de paaførte Restancer til afgangne Foged Juel.

Senere har følgende betalt til Lensmand Heitmann for 1820: No. 6. Ødejord: Hans Mikkelsen 55 sk. No. 32. Vold: Ole Andersen: 1 rd 118 sk. No. 53. Østervig: Jacob Nielsen: 1rd 64 sk og Casper Aronsen 1 rd 67 sk. No. 91. Indre Sandvig: Jens Olsen 76 sk. For øvrigt rigtig befunden.


2. Derefter blev examineret Restanceliste over Formue og Herrings Skatten fra 1ste Juli 1819 til 1ste Juli 1820 som med forbemeldte Skrivelse af 25de April sidstleden, er tilsendt Sorenskriveren. De i denne Liste anførte Restancer af forbemeldte Skatt der skulle udgjøre 65 rd. 1 ort 18 sk befandtes at være betalt til afgangne Foged Juel, naar undtages følgende Boesatte Lapper der staar til Restance: Ballangsmark: Mikkel Mikkelsen: 1 ort. Juncka Junckasen 2 ort, Amund Knudsen 1 ort. Anders Larsen 2 ort, Anders Scholf 3 ort, Mikkel Pedersen 1 ort;

Bogenfjeld: John Mikkelsen 12 sk.

Herriangsmark: Niels Henriksen 1 ort 12 sk, og Hochvigdahl: Abraham Mathiasen 1 ort. Tilsammen 2 rd 3 ort af forbemeldte Skatt.

Retten blev udsat til i Morgen. Peder Koch(sign)


Aar 1822, den 7 syvende Maii continuerede Sommer-, Sage- og Skatte Thinget for Ofodens Fjerding paa Thingstedet Lieland med samme Administrator og Laugrettesmænd som igaar. Ved Retten var nærværende den costituerede Foged Borgen, Lensmanden, Lensmanden Johan Heitmann var ogsaa nærværende paa Thinget, saavelsom en Deel Almuesmænd af dette Thinglaug.


Til Publication blev derefter antagen:

1. Et Afkald fra Peder Larsen Dragvig for Konen Elen Hansdatter Leeroos' Arv, Stor 34 Spd. 2 ort 7 sk. dateret 7de Maii 1822.

2. Et Afkald fra Isach Larsen Trældahl for Konen Abelona Rasmusdatter Seinæs' Arv, stor: 33 rd 23 sk, dateret 7de Maii 1822.

3. Et Dito fra Ole Knudt Pedersen Tørrestad for Arv 79 rd 9 sk, dateret 16de Apr. 1822.

4. Andreas Ursin Harriangens Pante Obligation af 2den Juli 1819 til Pastor Allan, stor 100 Spd, hvorfore med 1ste Prioritet pantsat Jordegods samt alt hvad eies og eiendes vorder.

5. Anne Axelsdatter Viraks Skjøde af 7de Maii 1822 til Peder Mostrøm Bjerkevig paa 12 mk i Gaarden Medbye i Ofodens Fjerding. Matr. No. 81, for Kjøbesum 22 Spd.

6. Et Skjøde fra Kjøbmand Adolph Tangen til John Klæboe Lieland af 31te Julii 1821 paa 1 Pund i Gaarden Øien Matr. No. 3 i Ofoden for Kjøbesum 32 Spd.

7. En Forpagtnings Contract fra Konst. Foged Borgen til Peder Johnsen paa 18 mk Fiskes leie i Gaarden Hellervig. Forpagtningstiden regnet fra 3die Maii 1822 til Lovens Fardag 1828. Dateret 6te Maii 1822.

8. Sammes Forpagtnings Contract af 6te Maii 1822 til Anders Amundsen paa 1/2 vogs Leie i Gaarden Ødejord Matr. No. 6. Forpagtningen at regne fra 3die Maii 1822 til samme Dag 1823. Med Forpagtnings Contracterne fulgte Gjenparter, skrevet paa stemplet Papir.Retten stillet i Beroe til imorgen som treder Torsdag. Saaledes passeret testerer

Peder Koch(sign)


Aar 1822, den 8de Maii, continuerede Sommer-, Sage- og Skatte Thinget for Ofodens Thinglaug ved samme Administrator og Laugrette som de foregaaende Thingdage paa Thingstedet Lieland. Ved Retten var nærværende Kongens Foged, Lensmand Heitmand og eendeel Almuesmænd her af Sognet.

Const. Foged Borgen fremleverede til Publication: 33. Reglement for Skibsfarten, samt de Forholdsregler Vekommende have at iagtage, som seile paa de østlige Kyster af Sibirien m. fl. St. approberet af Kejseren af Rusland den 4de September 1821.

Til Publication blev antaget følgende Dokumenter:

9. Et Gaard Skifte eller Marke Skjelsforretning imellem Øvre Lielands Opsiddere, hvormed deres Gaards Rum, Agre og Enger udskiftes, af 13de Novbr. f. A.

10. En Pante Obligation af 8de Maii 1822 fra John Klæboe Lieland til Svigerfaderen Peder Dass Agersborg Lieland, hvorved for Summa 800 Spd pantsat med 2den Prioritet 1 vogs Leie i Gaarden Lieland, samt det han eier og af Løsøre ejendes vorder.

3. Restance Listen over Formue og Harrings Skatten fra 1ste Juli 1820 til samme Dag 1821 som Sorenskriveren med Amtets Skrivelse af 25de f.M. til Examination inden Retten er tilstillet, blev derefter gjennemgaaet og hvorved befandtes følgende at have betalt til Foged Juel: Store Hochvig: Anders Larsen 1 rd, Ole Mikkelsen 2 ort 12 sk, Henrik Mikkelsen 12 sk, Ingebrigt Madsen 12 sk og Lisbeth Olsdatter 4 sk, alt ifølge Lensmand Heitmanns Andragende, giver Retten, da han meldte at disse Ydere have foreviist afdøde Foged Juels Qvittering. Til den const. Foged Borgen følgende Beskeed: Isak Hansen 2 ort, Jørgen Hansen 3 ort. Torrestad: Ole Thorstensen 4 ort, Elen Eliasdatter 4 sk. Lien: Lars Haldorsen 1 ort 12 sk. Dræng Jephta 12 sk, Lars Thomasen 12 sk. Vold: Ole Andersen 2 ort. Lieland: Aron Jensen 3 ort, Johannes Olsen 1 Spd 1 ort, Christen Hveding 3 rd. Bjeldgam: Alle Opsiddere 2 ort 4 sk. Laxaae: Lars Gundersen 1 ort 12 sk. Dragvig: Peder Mikkelsen 2 ort. Kleven: Zacharias Paulsen 1 ort. Lendvig: Jacob Andersen 1 ort. Axel Mikkelsen 16 sk. Østervig: Alle Opsiddere undtagen Casper Aronsen. Botten: Niels Jacobsen 2 ort 12 sk. Niels Ejnersen 1 ort. Store Ballangen: Hans Siversen 1 rd. Lille Ballangen: Alle Opsiddere. Balsnes: Ole Evensen 12 sk. Store Ballang: Jochum Hansen 1 ort. Ytter Bøe: Knud Knudsen 16 sk. Forselv: John Iversen 1 ort. Løkvig: Jens Hansen 1 ort. Schjombotten: Niels Nielsen 2 ort 12 sk 2de Sønner og 1 Datter 2 ort. Elvegaard: Ole Larsen 1 Spd. Høibakken: John Johnsen 1 ort 12 sk. Gamnes: Mikkel Mikkelsen 1 ort. Sandvig: Axel Jensen 1 ort. Ankenes: Lars Caspersen 1 ort. Narvig: Ingebrigt Larsen 2 ort. Elvegaard: Adam Eriksen 3 ort. Mathias Johansen 2 ort 12 sk Lille Bjerkevig: Peder Mostrøm 1 rd 4 ort, Hans Petter Johansen 2 ort 12 sk, Thomas 12 sk, Marith Ebbesdatter 4 sk, Hanna Nathanaelsdatter 4 sk. Stor Harriangen: Jonas Abrahamsen 3 ort. Store Kragberg: Friderik Abrahamsen 1 ort. Evenesmark: Gunder Pedersen 1 ort. Bogfjeld Anders Mikkelsen 1 Spd. For øvrigt rigtig befunden.


I Anledning Skatterestance Examinationen inden Retten bad Hr. const. Foged Borgen som var tilstede Protocollen tilført, at vel har han modtaget Amtets Skrivelse af 25de f.M. som paalegger ham at lade Restancerne over udestaaende offentlige Skatter i Thinglauget for 1821 examinere inden Retten, men da bemeldte Skrivelse først indløb den 29de April og han den 1ste Maii skulle tiltrede Thingreiserne har det ikke været ham mueligt hverken forinden Thingreisen eller senere at kunne forfatte samme, saameget mere som han ikke har nogen med sig paa Thingerne, som kunne uddrage Restancerne, og han heller ikke selv levnes nogen Tid dertil.

Efter 3de Udraab meldte sig ingen som havde noget ved Retten at erindre, hvorefter samme blev hævet.

Saaledes passeret testerer paa Sorenskriver Ristes Vegne

Peder Koch(sign) eedsvoren Fuldmægtig.