1819 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1819[rediger]

Aar 1819, den 31te Augusti, blev paa Gaarden Lieland det almindelige Sage- og Skattething for Ofodens Fierding begyndt og Retten betient ved Sorenskriver Henrik Hornemann Rist og følgende Laugrettesmænd, nl. 1. Hans Hansen Bertnesøen,

2. Peder Larsen Laborg,

3. Lars Paulsen Lengenæs og

4. Knudt Aas Lieland i Overværelse af Fogden Juel, Lensmand Heitmann og den thingsøgende Almue.

Efter at Retten var sat maatte Dommeren først anmærke at Thinget skulle i Gaar her have taget sin Begyndelse, men at Uveir havde hindret Rettens Betiente at fremkomme hertil før i Gaar Aftes, hvornæst han antog til Publication følgende af Fogden fremleverede offentlige Foranstaltninger som blev læst:

1. Bekjendtgjørelse fra Directionen for Norges Bank af 14de Maii 1819 angaaende de af Norges Banks Sedler, hvis Vandmærke enten ved Paategning eller paa andre Maader ere blevne ukjendelige, ikke ved Banken bliver modtagne til Ombytning, man at disse bliver i Afgifter i Statscassen af Opbørselsbetjenterne modtagne.

2. Placat angaaende Brandcontingenternes Størrelse af de i den almindelige Brandcasse, den 30te Junii 1819 forsikrede Huse og Gaarde, dateret 31te Maii 1819.

3. Bekjendtgjørelse af 12te Junii 1819 fra Regjeringens Finants© Handels og Told Departement betreffende Renterne af de til det forrige Dansk© Norske Monarchies Statsgield henhørende Gjelds Forskrivelse.

4. Circulaire af 19de Julii 1819 ang. at et Norsk Hæderstegn skal oprettes for udmærket Flid og Duelighed ved Forholdelse, samt og andre lignende Ombud, og borgelige Fortjenester i Kongeriget Norge.

5. Kongelig Kundgjørelse, angaaende Qvitte Penge af Arv som føres ud af Riget, dateret 15de Maii 1819.

6. Bekjendtgjørelse, angaaende smittede og mistænkte Stæder af Pesten i og udenfor Europa, dateret 18de Maii 1819.

7. Circulaire fra den Kongelige Norske Regjerings Justits og Politie Departement, angaaende at intet fast Opholdssted maa tilstaaes nogen udenlandsk Mand, med mindre han er forsynet med lovligt Pas, og med Attest fra den udenrigske Øvrighed, som beviiser at ingen Gjeld hæfter paa ham. dateret 17de Junii 1819.

8. Regjeringens Justits og Politie Departements Skrivelse af 20de Julii d. A. betreffende Foranstaltningen til at anholde og tiltale Norske Undersaattere som efter at have begaaet Forbrydelse i Sverrig undvige til Norge, hvilket ogsaa er gjeldende for Svenske Undersaattere i Norge som har gjort en Forbrydelse og deserterer til Sverrig.

9. Regjeringens Marine Departements Skrivelse af 13de Junii d. A. angaaende Lodspengernes Forhøielse.

10. Regjeringens Finants, Handels og Told Departements Skrivelse af 23de Julii d. A. angaaende en Deel russiske Orlogsfartøiers Udrustning m. m.


Derefter fremsadte Fogden Juel til et General Thingvidnes Erhvervelse de 13 Qvæstioner som vare fremsadte paa Høstethinget 1818 og som forhen ere indført her i Protokollen Pag. 738 og 739 med det Tillæg at han udbad sig som 14de Qvæstion fremsadt: 14de Qvæst: Om der er nogen Gaard som forhen har været brugt og

beboet af fleere Opsiddere, men nu bruges af en Opsidder? Til de fremsadte Qvæstioner afgav Laugrettet og Almuen følgende Forklaring:

Til 1ste og 2den Qvæst.: Resp.: Nei.

Til 3die Qvæst.: Resp.: Peder Benjaminsen Yttre Bøe bruger under Gaarden Yttrebøe 18 mk i Gaarden Elvesletten. Præsten Allan bruger under Evenæs Præstegaard 1/2 vog i Gaarden Torrestad. Peder Moestrøm bruger under Lille Bierkevig 2 pd i Stoere Bierkevig. Jens Olsen Indre Sandvig bruger i Gaarden yttre Sandvig 18 mk. Stasius Mosling bruger under Gaarden Fagernæs 9 mk i Oldernæs.

Til 4de, 5te og 6te Qvæst.: Resp.: Nei.

Til 7de Qvæst.: Resp.: Giestgivere ere Peder dass Agersborg Lieland, som har haft de Jægter til Kiøbstæden første Stevne og en sidste Stevne. Saa har og Hans Olaii Lind haft en Jægt til Kiøbstæden Bergen sidste Stevne.

Til 8de og 9de Qvæst.: Resp.: Nei.

Til 10de Qvæst.: Resp.: I dette Thinglaug ere adskillige Lapper som har grædset deres Rehnsdyr paa denne Fierdings Fielde og har formodentlig betalt Skatten til Lappe Lensmanden Anders Mikkelsen.

Til 11te Qvæst.: Resp.: Lars Thomæsen Vold, Isach Larsen Træl­dahl.

Til 12te Qvæst.: Resp.: Nei.

Til 13de Qvæst.: Lensmand Heitmann bruger 1 vog 1 pd i Gaarden Bieldgam hvoraf han nyder Tiendefriehed.

Til 14de Qvæst.: Resp.: Niels Olsen Balsnæs bruger John Olsens Brug i samme Gaard 1/2 vog. Han beboer altsaa nu 1 vog. Andreas Hansen Bedsfjorden bruger i samme Gaard 9 mk som John Amundsen forhen beboet. Det er altsaa 18 mk han nu beboer.

End videre fremleverede Fogden til Examination og Rettens Attestation:

1. Leedingsmandtallet: No. 30 Virak: Ole Knudtsens Enke er aldrende og i maadelige Omstændigheder, hvorfore hendes Leeding ansettes til 18 mk, afg 6 mk. Hvorimod den anden Opsidder paa Virak Knudt Aas kan svare Leeding af 18 mk.

No. 33. Lieland: John Klæboe kan svare Leeding 18 mk.

2. Grundfrelse Mandtallet over Boeder og Fiskegjeller i Skraaven, som blev befunden rigtig efter Anfá›árselen.

3. Designation over ødeliggende Gaarde i Aaret 1819 i Saltens Fogderie, hvorved blev forklaret ved Matr. No. 95. Koeberg beboes i dette Aar af Gabriel Christensen.

4. Søefinne Mandtallet, hvorved blev forklaret ved Bogenfield at Johan Johnsen er død og Enken fraflyttet, afg. 60 sk. Ballangsmark: Anders Andersen Buljo her tilkommen og kan erlægge 48 sk.

5. Designation over bortbøxlede Gaarde, Staten tilhørende fra 1ste Januar 1819 til 23de Aug. d. A. hvorved intet fandtes at bemærke.

6. Jordebøger, hvorved blev forklaret ved Matr. No. 59. Yttre Lengenæs 1pd 12 mk bruges som Leilending af Lars Paulsen. No. 93. Rombaksbotten, 12 mk, som bruges af Hans Olaii Lind. No. 95. Koeberg bruges af Gabriel Christensen.

Fogden Juel lod ved sin Fuldmægtig Borgen anmelde, at paa sidst fremholdte Vaarthing anlagde sag mod Knudt Hansen Tielle med fleere der tiltales for uberettiget Handel paa nye i dag maatte foretages, og til den Ende fremlagde han Amtets Skrivelse af 16de d. M. hvoraf behagentlig vil erfares at det af Actor reqvirerede Thingvidne i denne Sag af Amtet ei ansees nødvendig, og de benævnte Skrivelse indløb Actor saa silde at Continuations Stevning ikke kunne blive udfærdiget, saa maatte Comparenten ærbødigst begiære Sagen udsadt til anstundende Vaarthing at de Tiltalte kunne erholde lovbefalet Varsel.

Det producerede Brev blev læst og acteret.

ERAGTET: Den forlangte Udsettelse blev den befalede Actor bevilget, dog mod Reservation ved Sagens Paakjendelse at bedømme om samme Udsettelse har været fornøden eller ikke.


Ole Pedersen af Bakkejord androg at have indkaldt Peder Moestrøm for at have bortført fra Gaarden Bierkevig som han er Eier af, et Fæhus til stort og smaat Fæe, og et Stabur, 1/3 Deel i et Møllehuus, og for at have bortført Dørrer og Vinduer af Vaaningshuusene, og til den Ende producerede han Kaldsseddelen og Attest fra Forligelses Commissionen at Sagen var henviist til Retten, hvilke Dokumenter han begiærede læst og acteret, samt Part og Vidner paaraabt, Kaldsseddelen og Attesten fra Forligelses Commissionen ere saalydende:

Den indkaldte Peder Moestrøm, samt Vidnerne Jochum Jensen Bierkevig og Jahn Thomæsen mødte og vedtoge lovlig Varsel.

Vidnerne bleve derefter fremkaldte og formanet til Sandheds Udsigende: 1ste Vidne: Jochum Jensen Bierkevig 40 Aargammel, aflagde Eed og provede, at det er ham bekiendt at Peder Moestrøm for en Deel Aar siden har bortført fra Stoere Bierkevig til Lille Bierkevig et stoert Fæehuus, og et Stabur eller Madbue, samt 1/3 Deel af et Møllehuus som dog staaer paa samme Land eller paa Gaarden Stoere Bierkevig. En Dør er det Vidnet bekiendt at Moestrøm har bortført fra Stoere Bierkevig. Dog hørte denne Dør det omtalte Møllehuus til. Sidstafvigte Søndag bragte Moestrøm til Vidnet et Vindu som hørte Ole Pedersens Stue til i Stoere Bierkevig som blev nedsadt af ham i Ole Pedersens Huus. Samme Dag, nemlig sidstafvigte Søndag, bragte og Moestrøm tilbage Dørren til Stuen paa Stoere Bierkevig.

Dimitteret og igien fremstod: 2det Vidne: Jahn Thomæsen Hauen, 54 Aar gammel, aflagde Eed og forklarede sig overeensstemmende med første Vidne i Henseende de Huuse Moestrøm har flyttet fra Stoere Bierkevig til Lille Bierkevig. Ligeledes hvad Møllehuuset angaaer, men det øvrige var ham ubekiendt.

Ole Pedersen nedlagde følgende Paastand, at Pedere Moestrøm ved Dom bliver tilpligtet enten 1. til 1ste Novebr dette Aar at opføre og opsette i lovlig Stand det bortførte Fæehuus, Madboe og Møllehuus eller og 50 Spesie­daler, samt desuden 10 Apd fordie han i et Aars Tid har maattet afsee disse Huuse, og endelig denne Sags Omkostninger med 5 Spd, hvormed han indlod Sagen til Doms.Peder Moestrøm bad tilført, at han var begiærende denne Sag udsadt til førstholdende Thing for dette Sogn for at indstevne contra Vidner med hvilke han agtede at oplyse i hvilken forfalden Tilstand de bortførte Huuse befandtes og at Citantens Paastand i saa Henseende er ubillig.

Parterne meldte at have indgaaet følgende Forlig: at Ole Pedersen frafaldt videre Paastand i Henseendede af Peder Moestrøm fra Stoere Bierkevig bortførte Huuse, naar Moestrøm, naar forlanges under Executions Tvang betaler til ham i alt med Sagens Omkostninger 50 Speciedaler, og da Moestrøm tilkiendegav sig hermed fornøiet blev denne Sag hævet.

Ole Pedersen Bakkejord androg at have fæstet i sin Tieneste Hans Peder Harder Bierkevig som ikke har indfundet sig, hvorfore han har seet sig nødsaget at anlægge Søgsmaal mod ham, og til den Ende producerede han Kaldsseddelen og Attest fra Forligelses Commisionen, hvilke Dokumenter blev læst og acteret. Hans Peder Harder blev paaraabt men mødte ikke, hvorimod Peder Moestrøm mødte paa hans Vegne og tilkiendegav at han, nl. Hans Peder Harder ikke har lovet sig i Tieneste hos Citanten. Citanten begieærede videre tilført at da Hans Peder Harder mod Formodning benægter at have lovet ham Tieneste, saa fandt han det fornøden at begiære Sagen stillet i beroe til næste Thing for at indkalde Vidner og dermed faae Sagen oplyst. ERAGTET: Denne Sag som ikke er lovlig paastevnet, afviises.

Ole Pedersen Bierkevig androg at have indkaldt Peder Moestrøm for at have hugget Bygnings Tømmer i den fælles Skov som ligger under Bakkejord uden Citantens Lov og Minde. Kaldsseddelen og Attest fra Forligelses Commissionen producerede Citanten, hvilke Dokumenter blev læst og acteret.

Peder Moestrøm mødte saa var og de indkaldte Vidner Ole Nielsen Medbye og Jahn Thomæsen Hauen tilstæde som blev af Dommeren formanet at udsige Sandhed og blev da som 1ste Vidne fremkaldt: Ole Nielsen Medbye, 60 á á 70 Aar gammel, aflagde Eed og provede, at han har en Dag i denne Sommer været Peder Moestrøm behielpelig at nedkiære Tømmer, men hvor samme er hugget er Vidnet ubekiendt.

Dimitteret og igien fremstod som 2det Vidne: Jahn Thomæsen Hauen, 54 Aar gammel, aflagde Eed og provede at i denne Sommer har han en Dag været Peder Moestrøm behielpelig at nedføre Tømmer som da laae ved Stuven i den Skov der deels tilhører Bakkejord og Harriangen, men om Moestrøm til den Hugst har haft Ole Pedersen og fleere Eieres Tilladelse er ham ubekiendt.

Citanten nedlagde følgende Paastand at Peder Moestrøm ved Dom bliver tilpligtet at levere ham det de i fælles Skov ulovlig huggede 6 Tylfter Tømmer, en Mulct til Ankenæs' Kirke efter Dommerens Skiøn og denne Sags Omkostninger med 5 Spd hvormed han indlod Sagen ril Doms.

Sagvolderen bad tilført at det medfører Rigtighed at han har hugget 6 Tylfter Tømmer, men at han stod i den Formeening at denne Skov var den kongelige Alminding, derfor han og under 3die Junii d. A. dertil har erhvervey sig Fogdens Tilladelse som han fremleverede og begiærede læst og acteret.

Endelig bad han tilført at da han var kommet efter at Tømret var hugget ikke efter Udviisningsseddelen i Almindingen, men i Harriangs og Bierkevigmark gik han til disse Gaardes Opsiddere og udbad sig hos dem Tilladelse enten at faae kiøbe Tømret eller laane det af dem som dog ikke blev viist afgiort med nogen. Ole Pedersen ville ikke hertil give sit Samtykke, men vel de fleere Opsiddere end skiøndt han tilbød Ole Pedersen at sage saa mange Stokker ham tilkom ved Stuven, da han ingen Accord kunne komme til med ham.

Peder Moestrøm bad Sagen udsadt til Vaarthinget for at han med Vidner kan beviise at han giorde Ole Pedersen dette Tibud.

ERAGTET: Den forlangte Udsettelse blev bevilget.


Aron Christensen Stuenæs androg paa sin Søster Christine Christensdatters Vegne at hun har været forlovet med Niels Dinesen og havde med ham i dette Foraar fløttet til Gaarden Ballangen, hvor han efter et kort Ophold døde forinden Ægteskabet blev fuldbyrdet, men han har paa sit Dødsleie kaldt Kaldt Konen Ølegaard Axelsdatter Ballangen sig og Maren Hansdatter Ballangen til sig for at anhøre hans sidste Villie som var at hans Kiæreste Christine Christensdatter skulde have det han efterlod sig, og som og var henflyttet til Gaarden Ballangen, og for at faae denne Niels Dinesens sidste Villie Oplyst fremstillede han nu for Retten de forhen benævnte Vidner som han begiærede eedfæstet og deres Forklaring indhæntet.

Øllegaard Axelsdatter og Maren Hansdatter af Gaarden Ballangen bleve begge for Retten fremstillet og bleve af Dommeren oplyst om Meeneeds skadelige Følger for Borgersamfundet, og fremstod da som 1ste Vidne: Øllegaard Axelsdatter, 35 Aar gammel, er gift og boesat paa Gaarden Ballangen, aflagde Eed og forklarede at i sidstleden Sancte Hans Aften var hun inde hos den om faae Dage derefter ved Døden afgangne Niels Dinesen der den Tid laae paa sit Dødsleie og hæftig syg. Dog havde han Fornuftens fulde Brug. Niels Dinesen tilkiendegav da for hende, at dersom det behagede Gud nu ved Døden at bortkalde ham, skulde hans Kiæreste Christine Christensdatter have alt det han efterlod sig og som han havde ført hen til Gaarden Ballangen. Ved samme Leilighed var ogsaa Maren Hansdatter Ballangen nærværende for at anhøre Niels Dinesens sidste Villie. 2det Vidne: Maren Hansdatter, 30 Aar gammel, som efter aflagt Eed paa den i Loven befalede Maade forklarede, at være gift og boesat paa Gaarden Ballangen. Hun var i Ord til andet overeensstemmende med den Forklaring Vidnet Ølegaard Axelsdatter havde afgivet som samme Tid som hun var nærværende for at anhøre Niels Dinesens sidste Villie, som var at hans Kiæreste Christine Christensdatter skulle have alt det han efterlod sig.

Vidnerne bleve derefter fra Retten dimitteret, hvorefter Comparenten udbad sig det passerede i Thingvidnes Form beskrevenmeddeelt, som blev bevilget.

Sagen blev paaraabt som sidstafvigte Vaarthing var udsadt indstevnet af Rasmus Iversen Tielle contra Peder Benjaminsen Yttre Bøe for at have bemægtiget sig en Baadved. Peder Benjaminsen fremleverede contra Kaldsseddelen som han begiærede læst og acteret saalydende: De indstevnte contra Vidner, nl. David Caspersen Lille Ballangen og hans Hustrue Ølegaard Axelsdatter bleve paaraabte, som mødte tilligemed Lap Junka Junkasem, hvorimod ikke mødte Citanten Rasmus Iversen Tielle som lod melde Sygdomsforfald.

Som første Vidne fremstod David Caspersen Lille Ballangen, 49 Aar gammel, aflagde Eed og provede at samme Dag i dette Foraar som Rasmus Iversen Tielle indkaldte Peder Benjaminsen til Forligelses Commisionen i dette Foraar for at have bortført en Baadved, hørte Vidnet at Lappen Junka Junkasen sagde til Peder Benjaminsen at han, nl. Junka og Rasmus Iversen var forligt om Baadveden og at han, nl. Rasmus skulle faae en anden Baadved i Stæden, da Peder Benjaminsen var den første som havde tinget Baadveden, og ligeledes sagde Junka at han i Vinter havde sagt Rasmuses Kone at han havde begyndt at hugge en Baadved til ham, nl. Rasmus. Dimitteret.

2det contra Vidne Ølegaard Axelsdatter, 35 Aar gammel, var i Ord til andet overeensstemmende med den Forklaring hendes Mand havde afgivet.

Lappen Junka Junkasen fremstod og forklarede at den Baadved Peder Benjaminsen havde hiemført var hugget til Rasmus Iversen Tielle og ham tilhørende.

Peder Benjaminsen Ytterbøe nedlagde derefter følgende Paastand at han haabede sig ved Dom friekiendt for Rasmus Iversens Tiltale i denne Sag.

ERAGTET: Udi foranstaaende Sag vorder afsagt Dom paa Gaarden Bernæs inden 6 Uger fra Dato.


Peder Moestrøm androg at have indkaldt Ole Pedersen Bakkejord for ærefornærmende Ord og Udtrykke hvorefter han fremlagde Kaldssed­delen og Attest fra Forligelses Commisionen som bleve læste og acteret saalydende:

Indkaldte Ole Pedersen mødte saa mødte og de indkaldte Vidner, nl. Axel Pedersen Stoere Harriang og Aleth Olsdatter Bierkevig som af Dommeren blev formanet at udsige Sandhed, og fremstod som 1ste Vidne: Axel Pedersen Stoere Harriang, 36 Aar gammel, aflagde Eed og provede at i sidstafvigte Vinter, hvad Dag eller Tid kan Vidnet ei opgive, hørte han at Moestrøm og Ole Pedersen var vredagtig paa begge Sider, og da kan han med Bestemthed erindre at Ole Pedersen sagde til Moestrøm, naar han var Svenske var han en Kieltring og at han har stiaalet af hans, nl. Oles Odel. Dertil svarede Moestrøm til Ole, naar Du kalder mig til Tyv, saa giver jeg dig de samme Ordene igien og kalder dig en Tyv. Endelig sagde Ole til Moestrøm at han var en Grasvenske og mange andre Ord som faldt paa begge Sider, det Vidnet nu ikke kan erindre. Om Vidnet Alethe Olsdatter var saa nær ved da dette Klammerie foregik er Vidnet ubekiendt, dog bemærkede han at hun stod paa Gaarden.

2det Vidne Alethe Olsdatter, aflagde Eed og forklarede sig at være 28 Aar gammel, og var i Ord til andet overeensstemmende med den Forklaring Ole Pedersen havde afgivet, dog med den Forandring at hun ikke hørte at Ole Pedersen sagde til Moestrá›ám at han var en gra Svenske. Vidnerne bleve derefter dimitteret, da ingen havde videre at tilspá›árge dem om. Citanten nedlagde derefter følgende Paastand at Ole Pedersen bliver ved Dom tilpligtet at betale til Ankenæs Fattig Casse 6 Speciedaler og 4 Speciedaler til denne Sags Omkostninger, hvormed han indlod Sagen til Doms. Ole Pedersen begiærede Sagen udsadt til næste Vaarthing da han haabede at beviise at Moestrøm har stiaalet af hans Eiendom.

ERAGTET: Den forlangte Udsettelse blev bevilget.


Peder Moestrøm androg at have indkaldt Ole Pedersen Bakkejord for at have overfaldt ham med Hug og Slag, og til den Ende fremleverede han Kaldsseddelen og Attest fra Forligelses Commisionen, hvorfra Sagen er henviist til Retten, hvilke Dokumenter blev læste og acteret. Ole Pderesen mødte, saa og de indkaldte Vidner, nl. Axel Pedersen Stoere Harriangen og Alethe Olsdatter Bierkevig, som bleve formanet at udsige Sandhed. 1ste Vidne: Axel Pedersen Stoere Harriang, 36 Aar gammel, aflagde Eed og provede at sidstafvigte Vinter saa Vidnet at Ole Pedersen stødte Moestrá›ám fra sig med en Krog, dog uden at slaae ham, da Anlednimgen hertil var at Ole Pedersen havde lagt noget Høe paa en Slæde, og Moestrá›ám kom og ville tage det af ham. 2det Vidne: Alethe Olsdatter, 28 Aar gammel, aflagde Eed og provede sig overeensstemmende med den Forklaring Axel Pedersen havde afgivet med det Tillæg at det er hende bekiendt at Moestrøm var Eier af det Høe hvorom Trætten reiste sig, da hun ved han har indhøstet det af sin Jord.

Citanten begiærede Sagen stillet i beroe til Vaarthinget for med Vidner at oplyse at det Høe Ole Pedersen har bemægtiget sig var ham tilhørende.

ERAGTET: Den begiærede Udsettelse blev bevilget. Retten blev stillet i beroe til næste Dag. Rist(sign)


Næste Dag, den 1ste September 1819 blev paa Handelsstædet Lieland det almindelige Sage- og Skattething for Ofodens Fierding kontinueret og Rettene betient af den samme Dommer og Laugrette som i Gaar.

Da! Ole Pedersen Bakkejord androg at have indkaldt Peder Moestrøm for i forrige Aar at have indhøstet Høet paa Citantens eiende Part i Gaarden Bierkevig og til den Ende fremleverede han Kaldsseddelen og Attest fra Forligelses Commisionen hvorfra denne Sag var henviist til Retten, hvilke Dokumenter blev et efter andet læst og acteret saalydende:

Den indstevnte Peder Moestrøm mødte, saa mødte og de indkaldte Vidner, nl. Axel Pedersen Haugen og Jochum Jensen Bierkevig som af Dommeren blev oplyst om Eedens Vigtighed, og fremstod da som 1ste Vidne: Axel Pedersen Hauen, 72 Aar gammel, aflagde Eed og provede at det er ham aldeles ubekiendt om Pedere Moestrøm i sidstafvigte Aars Høst har afhøstet paa Ole Pedersens eiende Part i Gaarden Bierkevig, men det er ham bekiendt at Ole Pedersen kom herop i forrige Aars Høst efter at Indhøstningen var skeet. En Dag i forrige Aars Høst var Moestrøm begiærende at Vidnet skulle komme til ham at slaae, men da sagde en Moestrøms Tiener til ham at der hvor de da slog Høet ned, skulle tilhøre Ole Pedersens Part i Bierkevig, men om det forholdt sig saa i Sandhed, er Vidnet ubekiendt. Længere hen paa Dagen gik de i Skovmarken og slog. Det som blev høstet hieme var meget nedtræed af Kreaturene. 2det Vidne: Jochum Jensen Bierkevig, 40 Aar gammel, aflagde Eed og provede at i sidstafvigte Aars Sommer var ikke Ole Pedersen som Eier af een Deel af Bierkevig tilstæde da Indhøstningen foregik, men kom ei dertil førend hen i September Maaned. Naar Høst Slaatten foregik, blev sadt tilbage den Deel i Bierkevig som tilhørte Ole Pedersen, endskiøndt Jorden ei var deelt, men at den Deel som stod tilbage, siden blev nedslagen af Peder Moestrøms Folk er ham bekiendt, og førend Ole Pedersen var kommet tilbage, dog havde de den Tid allerede ladet Kreaturene drive over Jorden, saa Høet var meget ned traaet og kunne ikke bierges alt.

Citanten nedlagde følgende Paastand at Peder Moestrøm bliver tilpligtet i Skades Erstatning at erlægge til ham for det Høe han har indhøstet i forrige Aar af hans Andeel i Gaarden Bierkevig 40 Speciedaler og denne Sags Omkostninger med 4 Spd, hvormed han indlod Sagen til Doms. Peder Moestrøm tilkiendegav at i forrige Aar var Ole Pedersen fraværende og kom ikke tilbage førend langt hen i September Maaned, da nu Høet paa hans, nl. Ole Pedersens Part i Bierkevig blev nedtraaet af Kreaturene, besluttede han at lade bierge en Deel deraf og hvorfore han har giordt ham Erstatning, 7 Sommer Las, og da han fik det, sagde Ole Pedersen sig fornøiet, hvilket han agter at beviise, hvorfore han begiærede Sagen stillet i beroe til næste Thing for at føre contra Vidner.

ERAGTET: Den forlangte Udsettelse blev bevilget.


Peder Moestrøm androg at have indkaldt Ole Pedersen Bakkejord for at have opbrækket Huus hvor der var indlagt Høe, og til den Ende fremleverede han Kaldsseddelen og Attest fra Forligelses Commisionen, som bleve læste og acteret saalydende:

Ole Pedersen Bakkejord mødte, saa mødte og de indkaldte Vidner, nl. Axel Pdersen Stoer Harriangen og Alethe Olsdatter Bierkevig, som bleve præparerede til Eeds Aflæg.

1ste Vidne: Axel Pedersen Stoer Harriangen, 38 Aar gammel, aflagde Eed og provede at i sidstafvigte Vinter var efter Ole Pedersens Forlangende ham behielpelig at føre noget Høe fra Stoere Bierkevig i et Huus som Ole Pedersen der tilhørte. Imedens de holdt paa at læsse Høet, kom Moestrøm gaaende, som sagde til Vidnet: Du er en prægtig Naboe som vil tage Høe fra mig! Hvortil Vidnet svarede, han var derudi ikke skyldig, da det var ham ubekiendt hvem som eiede Høet, men det han giorde, var efter Ole Pedersens Forlangende. Moestrøm tog da det meste af Høet og Ole Pedersen beholdt saa meget tilbage at de begge kunne sidde paa Slæden tilbage. 2det Vidne: Alethe Olsdatter Bierkevig, 28 Aar gammel, efter aflagt Eed, forklarede sig i Ord til andet overeensstemmende med Axel Pedersens Forklaring, dog med den Forandring, Hun hørte ikke at Moestrøm sagde til Axel: Du er en prægtig Naboe som tager Høet fra mig. Peder Moestrøm nedlagde følgende Paastand: at Ole Pedersen bliver tilpligtet at give ham Skades Erstatning 8 Spd. og Sagens Omkostninger med 5 Spd., hvormed han indlod Sagen til Doms, dog saaledes at de 8 Spd. tilfalder Ankenæs Kirke. Ole Pedersen forhaabede sig friekiendt for Sag og Omkostninger da Høet var indlagt i hans Huus og ham tilhørende, hvormed han og fra sin Side indlod Sagen til Doms.

ERAGTET: Udi denne Sag skal vorde afsagt Dom paa Gaarden Bertnæs inden 6 Uger fra Dato.


Peder Moestrøm mødte for Retten med Andragende om at han ønskede ved et Thingvidnes Erhvervelse at faae undersøgt om det ikke var fornøden paa hans paaboende Gaard Lille Bierkevig at der blev etableret et Giestgiverie, deels for at forsyne Sognets Almue med de fornødne Kornvahrer i misvæxt Tilfælde, og deels for at kunne drive Handel med de nærgrænsende svenske Borgere som beqvæmmelig kunne komme derhen i Vintermaanedene for at omtuske Fødevahrer og andre Vahrer i Fiskevahrer. Den nærværende Almue troede det var gavnlig for det Almindelige om der paa Lille Bierkevig blev etableret et Giestgiverie, da det er to Miil til det nærmeste Handelssted, og deuden troede de det ville være til stoer Fordeel for den svenske Handel som beqvemmelig der kunne fremmes. Comparenten udbad sig det passerede beskreven meddeelt og især ønskede Almuen at der paa Medbye eller Lille Bierkevig blev tilladt aarlig otte Dager før Kyndelsmess et almindeligt Marked, da det er beqvemt for de svenske Borgere at komme herned.

Til Publication blev antaget:

1. En Kiøbekontract oprettet 11te Sept. 1818 mellem Sorenskriver Rist og Ole Pedersen Storøen, hvorved den førstbenævnte sælger til Ole Pedersen 2 pd i Bakkejord for 100 Spd.

2. Sorenskriver Rists Skiøde af 1ste Sept. til Ole Pedersn paa 2 pd i Bakkejord for 100 Spd.

3. Knudt Olsen Aases Odelslysning til 2 pd 1 1/11 mk med Bøxel og 2 pd 1 1/11 mk med Bøxel allene i Gaarden Virack.

4. Adolph Fischers Skiøde af 1ste Aug 1815 til Andreas Ursin paa 1 pd i Stoere Harriangen for Kiøbesum 10 Spd.

5. Jonas Abrahamsen Stoere Kragbergs Odelslysning af 1ste Sept 1819 for 1 pd 18 mk i Stoere Harriangen.

6. Peder Dass Agersborgs Skiøde af 31te Aug. 1819 til John Klæboe for 1 vog i Gaarden Lieland for Kiøbesum 200 Spd.

7. Axel Axelsens med fleeres Skiøde af 31te Aug 1819 til Andreas Sunde Hansen paa 2 mk i Gaarden Bedsfjord for 4 Spd.

8. Foged Juels Bøxelbrev af 31te Aug. 1819 til Statius Mosling paa 9 mk i Gaarden Oldernæs, Staten tilhá›árende. Til Tugthuuset 4 sk.

9. John Nielsen Hougvigs Afkald af 31te Aug 1819 for sin Hustues Ane Olea Olsdatter Virachs Arv, stoer 23 Spd. 3 ort 3 sk.

10. John Johnsen Forselvs Afkald af 31te Aug 1819 for sin Hustrue Pernille Nielsdatters Arv, stoer 7 Spd 1 ort 3 sk.

11. Fogden Juels Bøxelbrev af 1ste Sept. 1819 til John Johnsen paa 12 mk i Gaarden Høibakken. Til Tugthuuset 4 sk.

12. En Forpagtnings Contract oprettet den 3die Junii 1819 mellem Fogden Juel og Henrik Pedersen hvorved 6 mk i Tyttebærvig, Staten tilhørende, er ham overdraget til 3die Maii 1822.

13. Fogden Juels Bøxelbrev af 1ste Sept. 1819 til Erick Nicolaiisen paa 12 mk i Gielskevig, Staten tilhørende. Til Tugthuuset 8 sk. Dommeren maate anmærke at de i Dag fremleverede Bøxelbreve og Landskyldsbøger har været skrevet paa behørigt stemplet Papiir, mens Reversalene paa slet, da Eiendommene har været Staten tilhørende.

Efter 3de Udraab meldte ingen sig som havde videre ved Retten at erindre, hvorfore same blev hævet.

Rist(sign) Initialer Knudt aas W.

Nb. Paa samme side i justisprotokollen følger en tyveri sak mot Jonas Axelsen. Han hadde gjort innbrudd i prestegá†árden, hvor også retten blev holdt.