1818 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1818[rediger]

Aar 1818, Mandag den 31te august blev efter Berammelsen det almindelige Høste, Sage og Skattething for Ofodens Fierdings Almue foretaget paa Giæstgiverstedet Gaarden Lieland og Retten betient ved Sorenskriver Henrik Hornemann Rist og følgende Laugrettesmænd, nemlig:

1. Knudt Olsen Virak,

2. Andreas Pedersen Lenvig,

3. Johannes Tostensen Virach og

4. Hans Mikkelsen Øijord. Ved Retten var nærværende den thingsøgende Almue, Foged Joachim Christian Juel og Lensmand Johan Heitmann.


Hvorda! Efterat Retten var sat og Thingfred lyst, Fogden fremleverede til Publication følgende offentlige Foranstaltninger, nl:

1. Lov, hvorved de Norske Kirkers Afgift til den Lutheriske Kirke i London ophæves, dateret 25de Maii 1818.

2. Amtets Communication af det Svenske Commerce Collegii Skriv­else af 28de April 1818, betreffende Hans Maiestæts naadigste Befaling angaaende Svenske SøePasse og sammes Fornyelse.

3. Tredie Departements Skrivelse af 25de Junii 1818 til Amtet angaaende høieste Resolution af 16de Junii at den gjeldende Medicinaltaxt under 1ste April sidste Tillæg de 50 Species, skal fra 1ste Julii nedsættes til 25%, hvorved Beløbet gaaer over til Norske Species.

4. Circulaire fra 5te Departement, ang. at modtage fra Yderne alle de for slidte, og deslige Sedler, af de fra den nye Bank udfærdigede til Ombyting med nye Sedler.

5. Lov angaaende Borgerskabets Medeelelse til Handlende. Dateret den 8de Junii 1818.

6. Lov angaaende Saugbrugsvæsenet, dateret 8de Junii 1818.

7. Kundgjørelse, anggaende Rigets Bestyrelse i Tilfælde af Hans Majestæt Kongens Sygdom, dateret 8de Junii 1818.

8. Lov angaaende Elsdyr Jagten i Norge, dateret 22de Junii 1818.

9. Kongelig naadigste Rescript, angaaende Rigning med Klokkerne i Rigets Kirker i Anledning af hendes Majestæt Sveriges og Norges Enkedronning Hedevig Elisabeth Charlottes dødelige Afgang, datertet 27de Junii 1818.

10. Femte Departements Circulaire af 16de Junii d. A. betreffende Qvæghandel som 3de Skippere, Friis, Jørgen Lorentzen og Jørgen Lund fra Flensborg skulle fá›áre langs Kysten i Norge.


Fogden derefter fremsadte til General Thingvidnes Erhvervelse følgende Qvæstioner til Almuen og Laugrettets Besvarelse, nl.

1. Om Matriculen i Aaret 1818 med nye skyldsatte Gaarde eller Pladse er forbedret, og om nogen Plads findes saaledes opryddet at den med Billighed og Lighed med andre Gaarde kan skyldsættes?

2. Om i dette Thinglaug findes Sauge, hvorpaa Bord kan skiæres?

3. Om nogen i dette Aar i dette Thinglaug har haft mere end et Jordebrug, eller om nogen Gaardpart i dette Aar er brugt til Underbrug eller har været ubeboet?

4.Om nogen i dette Aar har haft Laxefiskerie eller optaget Engsletter hvoraf Skat bør svares?

5. Om Vrag er funden fra den Tid herom sidst blev spurgt?

6. Om Hovedlods Bøder eller Bøder paa 120 Lod Sølv er falden siden derom paa dette Thingsted blev spurgt?

7. Om i denne Fierding findes Borgere, Jægteskippere og Giæstgivere som i dette Aar har haft Jægter til Kiøbstæden?

8. Om nogen Bøder for ulovlig Skovhugst er falden siden derom paa dette Thingstæd blev spurgt?

9. Om i denne Fierding findes Styrmænd der ikke bruger Gaard, eller staaer i fast Tieneste og som have i den Qvalite reist til Kiøbstæden dette eller forrige Aar.

10. Om nogen Svenske Lapper have i dette Aar grædset deres Rehnsdyr paa denne Fierdings Fielde og efter Grændse Tractaten betalt Skat af samme og til hvem?

11. Om i denne Fierding findes Selvfosterkarle, Strandsiddere som alene drive Øltapperie, og Handlere som ikke ere privilegerede?

12. Om i dette Aar er falden Sildetiende?

13. Om Lensmanden i dette Thinglaug har noget Gaardsbrug hvoraf han nyder Tiendefriehed?


Til 1ste og 2den Qvá‘ást.: Resp.: Nei.


Til 3die Qvæst.: Resp.: Peder Benjaminsen Ytterbøe bruger under Gaarden Ytterbøe 18 mk i Gaarden Elvesletten. Præsten Allan bruger under Evenæs Præstegaard 1/2 vog i Torrestad.. Amund Amundsen Hekkelstrand bruger under Hekkelstrand 1/2 vog i Balsnæs. Peder Moestrøm bruger under Lille Bierkevig 2 pd i Stoere Bierkevig. Jens Olsen Indre Sandvig bruger i Gaarden yttre Sandvig 18 mk.


Til 4de, 5te og 6te Qvæst.: Resp.: Nei.


Til 7de Qvæst.: Resp.: Giestgiver er Peder Agersborg Lieland, der og er Jægteskipper og har haft 2de Jægter til Kiøbstæden i Foraaret, og en i denne Sommer. Saa har og Hans Olaii Lind haft en Jægt til Kiøbstæden første og anden Stevne.


8de, 9de, 10de og 11te Qvæst.: Resp.: Nei.


Til 12te Qvæst.: Resp.: Lensmand Heitmann androg at have modtaget en Deel Sildtende, som er betalt til Præsten Allan og Forpagtere af Kirkens Anpart Tiende til Ingebrigt Buaas.


Til 13de Qvæst.: Resp.: Lensmand Heitmann bruger 1 vog 1pd i Gaarden Bieldgam hvoraf han nyder Tiendefriehed.


Leedingsmandtallet for 1818 som blev befunden rigtig efter Anførselen.

Grundfrelse Mandtallet over Roerhuuse og Fiskegieller i Skraaven, hvorved blev forklaret at Hans Amundsen Lenvigen har en Gield. Lars Nielsen Stoere Hokvig har oprettet en Boed og en Gield. Hans Olaii Lind Nyegaard, 1 Boed og 1 Gield. Peder Aas Ponsvig 1 Boed og en Gield.

Mandtallet oved Søefinner og Skovlapper hvorved blev forklaret: Ved Bogenfield at Paul Larsen er fattig afg. 24 sk.

Designation over ødeliggende Gaarde 1817, Staten tilhørende, hvorved blev forklaret ved No. 101 at Gamnæs har været brugt af Erik Mikkelsen den omspurgte Tid.


Retten blev stillet i Beroe til næste Dag. Rist(sign)


Aar 1818, den 1ste September blev paa Handelsstædet Lieland det almindelige Sage og Skattething for Ofodens Fierding kontinueret med den samme Dommer og Laugrette som i Gaar. Dog maatte Dommeren anmærke at Laugrettesmand Gabriel Johnsen Langenæs mødte ikke. I Stæden Knudt Olsen Virak, der og i Gaar var til stæde.


Til Publication blev antaget: 1. Inger Pedersdatter Schiombottens Afkald af 12te Junii 1818 for Myndtlingen Edias Johnsen Schiombottens Arv.

Anders Hansen Bedsfjorden mødte for Retten og androg at han var Odelsprætendent til 9 mk Fiskesleie Jord i Gaarden Bedsfjord som beboes af Axel Axelsen og begiærede sin Odelsret thinglyst, hvilket af Dommeren blev efterkommet.


End videre blev til Publication antaget:

2. Er Auctions Skiøde til Sorenskriver Rist, dateret 29de Junii 1818 paa 12 mk Fiskesleie Jord i Gaarden Bakkejord for Kiøbesum 10 spd.

3. Præsten Allans Bøxelbrev af 1ste Sept 1818 til Peder Gabrielsen paa 1pd i Gaarden Dragvig. Til Tugthuuset 12 sk.

4. Sammes Bøxelbrev af 1ste Sept. 1818 til Ole Hansen paa 1 pd i Gaarden Laxaae. Til Tugthuuset 12 sk.

5. Fogen Juels Bøxelbrev af 31te Aug. 1818 til Thomas Jacobsen paa 1 pd 12 mk i Gaarden Øien. Til Tugthuuset 6 sk.

6. Præsten Allans Bøxelbrev af 1ste Sept 1818 til Birger Semingsen paa 1 pd i Gaarden Bervig. Til Tugthuuset 12 sk.

7. Villats Dreyer Lyngnækes Skiøde af 25de Junii 1818 til Peder Dass Agersborg paa 2 pd 15 mk i Gaarden Lieland for Kiøbesum 54 rbd, eller 5 Spd 48 sk.

8. Hans Thomasen Giskevigs Skiøde af 19de Aug 1818 til Peder Moestrøm paa 2 2/5 mk i Gaarden Stoere Bierkevig for Kiøbesum 16 rbd, hvorved blev erindret at Sælgeren aldeles mangler tinglyst Hiemmel.

9. Samuel Jemsens Afkald af 16de Aug. 1818 for sin Hustrue Johanna Nielsdatter Bergvigs Arv, stoer 12 Spd. 1 ort 10 sk.

10. Jonas Christophersen Torrestads Afkald af 22de Aug 1818 stoer 4 spd 1 ort 2 sk til Værgen Jens Olsen Torrestad.


Diderik Dideriksen androg at have indkaldet Skipper Klæboe Lieland fordie han har frataget ham sine Klæder og Eiendeele og til den Ende producerede han Kaldsseddelen og Attest fre Forligelses Commisionen som ble læst og acteret.

Endvidere begiærede Comparenten de indkaldte Vidner, nl. Jens Thomæsen Stuenæs og Axel Mikkelsen Lenvig paaraabte tilligemed Sagvolderen, hvilke mødte Undtagen Skipper Klæboe som lod møde ved Peder Benjaminsen Ytterbøe, at han anmeldte at Klæboe var paa Reise til Bergen, hvorfore han begiærede paa Klæboes Vegne Sagen udsadt til næste Thing.

Citanten begiærede de mødende Vidner afhørt og fremstod da som første Vidne:

Jens Thomæsen Stuenæs der aflagde Eed og provede at være 40 Aar gammel. Vidnet havde ikke videre til denne Sags Oplysning at anbringe end at han i denne Sommer var overværende da Diderik Dideriksen var begiærende st Tøj udleveret af Skipper Klæboe hvortil denne svarede "Nei!"

Igien fremstod Axel Mikkelsen Lenvig, 34 Aar gammel, som var i Ord til andet overeensstemmende med Jens Thomæsens Forklaring med det Tillæg at han hørte Klæboe sige, naar han fik sit hos Diderik Dideriksen skulle han faae sit Tøij tilbage. Da Citanten ikke havde noget at indvende mod den af Sagvolderen begiærede Anstand, blev den bevilget.

11. Samuel Nielsens Afkald af 26de Aug. 1818 til Niels Salamonsen Stoere Ballangen som Værge for Arv 5 Spd 14 sk.

12. Fogden Juels Bøxelbrev af 1ste Sept. 1818 til Niels Dinesen og Lorentz Nedding paa 1/2 vog i Stoere Ballangen. Til Tugthuuset 6 sk.

13. Sammes Bøxelbrev af 1ste Sept. 1818 til Ole Harr paa 1 pd 12 mk i Gaarden Trældahl. Til Tugthuuset 8 sk.

14. Peter Dass Agersborgs Bøxelbrev af 1ste Sept. 1818 til Christen Hveding Andersen paa 2 pd 6 mk i Gaarden Stuenæs med Elven. Til Tugthuuset 8 sk.

15. Hans Olaii Linds Skiøde af 3die aug. 1818 til Peder Moestræm paa 2 2/5 mk i Stoere Bierkevig for Kiøbesum 16 rbd. 4 ort 12 sk. 16. Anders Amundsen Lielands Afkald af 1ste Sept 1818 til John Andersen Schiomnæsset for Arv 4 Spd 20 sk.


Fogden Juel som befalet Actor androg, at have i Følge Amtets Ordre af 8de Julii sidstleden ved Stevning af 14de næstefter indstevnet Lensmand Heitmann for mislig Omgang med Arrestenterne Christen Andersen og Svend Olsen, og til den Ende producerede han

1. Ovenbenævnte Amtets Ordre.

2. Stevningen.

3. Et den 11te Junii sidstleden optaget præliminair Forhør, og

4. Indlæg, hvilke Dokumenter et efter andet blev oplæst og Forhøret vedhæftet den forventede Hiemthings Act og Dom. Lensmand Heitmann mødte, saa mødte og de indkaldte Vidner, nl. Christen Larsen, Ingeborg Larsdatter og John Christophersen, der alle bleve af Dommeren præpareret til Eeds Aflæg, og fremstod da som første Vidne


Christen Larsen, der efter aflagt Eed vedstod sin Forklaring inden Forhøret med det Tillæg at strax efter Arrestanterne vare ankomne til hans Huusbonde Lensmand Heitmann blev han beordret af ham at begive sig bort for at tilsige 6 Mand til Vagt, hvilke og skulde skydse Arrestanterne til Lensmand Kielstrup paa Hamerøen, men ingen af disse Mænd som bleve tilsagde og som boer omtrent 1/4 Miil fra Heitmann kom førend næste Morgen, og efter at Arrestanterne var rømt. Desuden er det Vidnet vel bekiendt at Lensmanden og hans Hustrue var oppe da Arrestanterne rømte, og at det var Lensmandens Bestemmelse at være oppe den hele Nat, samt opholde sig i et Værelse tæt derved.

Actor bad Vidnet videre tilspurgt om Lensmand Heitmann anmodet de 6 Mænd som skydsede Arrestanterne til Bieldgam at forblive der til den beordrede Vagt kom? Derom er Vidnet uvidende. Igien fremstod Ingeborg Larsdatter, omtrent 40 Aar gammel, aflagde Eed og var aldeles overeensstemmende med den Forklaring hendes Mand havde afgivet ved Forhøret, og i Dag her ved Retten.

Dimitteret og fremkaldt: John Christophersen, der aflagde Eed og vedstod sin Forklaring inden Forhøret med det Tillæg at det er ham bekiendt at Christen Larsen strax efter Arrestanternes Komme den 2den junii sidstl. blev af Lensmanden beordret at reise omkring til de nærmeste Gaarde for at tilsige Vagt og Skyds som dog ikke fremkom førend næste Dags Morgen, og efter at Arrestanterne var undveget, saa var det ham og bekiendt at Lensmanden var oppe da de flygtede, samt havde bestemt sig at være oppe den heele Nat i den Hensigt for at have Opsigt med dem da han opholdt sig i et Værelse nær derved, men om Lensmanden anmodede den Vagt som bragte Arrestanterne til Bieldgam at bie til den nye Vagt ankom, er ham ubekiendt.


Lensmand Heitmann bad tilført, at da det efter Loven er paalagt Kongens Foged at arrestere Forbrydere og disse kom til ham uden Fængsel og Baand, saa troede han sig ikke berettiget at belægge dem med Jern, desuden har han ikkun Foedjern til en Person. I Henseende Vagten var det hans Bestemmelse selv at være oppe den ommeldte Nat og desuden var der 2de af hans Tienere i samme Værelse hvor de opholdt sig som han formodede ville have giort Bevægelse ved første Tegn fra Arrestanterne til Flugt, og derved indlod han Sagen til Doms og forhaabede sig friekiendt for alt Ansvar i denne Sag.

Eragtet: Udi denne Sag bliver afsagt Dom her paa Stædet i Morgen Formiddag. Retten blev stillet i beroe til næste Dag. Rist(sign)


Aar 1818, den 2den September blev paa Handelsstædet Lieland det almindelige Sage-, og Skattething for Ofodens Fierding konstinueret og Retten betient ved den samme Dommer og Laugrette som i Gaar.

Da udi Sagen indstevnet af Fogden Juel som Actor contra Lensmand Heitmann afsagt Dom.

Det er under nærværende Sag oplyst at 3de af Fogden i Senien og Tromsen hæftede fra Trondhiem Tugthuus undvigte Delinqventer, nl. Knudt Mikkelsen, Christen Andersen og Svend Olsen blev den 2den Juni sidstleden henbragt med 6 Mands Vagt til Lensmand Heitmands Boepæl, Gaarden Bieldgam for at transporteres til Fogden i Salten og at de tvende sidstnævnte Natten derefter har fundet Leilighed at undvige, at de ikke ved Ankomsten var fængslet, at Lensmand Heitmand strax giorde Foranstaltninger til fornøden Vagthold, som dog ikke fremkom førend om Morgenen efter, at de vare undvigte, at Lensmanden ikkun er forsynet med et Par Arrestjern, og endelig at Lensmand Heitmand tillod den Vagt som bragte Delinqventerne at forlade dem førend den tilsagde Vagt var ankommet. Ved Indlæg af Gaars Dato har Actor paastaaet Lensmand Heitmann i Analogie med 1 - 17 - 3 tilpligtet at erlægge til Sognets Fattig Kasse 60 Lod Sá›álv, hvilket Lovstæd allene synes anvendelig paa de der med Overlæg løsladne Hæftede, hvilket Sagen Giver Anledning til at formode, ei har været Lensmand Heitmanns Hensigt, som Retten finder allene at kunne regnes til Last, at han afskedigede den Vagt som havde overleveret ham disse Delinqventer førend Localiteterne tillod den tilsagde at fremkomme, hvorfore han ikke kan undgaae at blive tilpligtet at udreede en efter hans Formue og Sagens oplyste Omstændigheder passende Mulct til Ofodens Fattig Kasse af 6 Speciedalere, samt alle af Actionen lovlig flydende Omkostninger.

Paa Sagførselen findes intet at udsætte.


Thi kiendes for ret: Lensmand Heitmann bør erlægge til Ofodens Fattig Kasse sex Speciedaler, saa bør han og udreede alle af Actionen lovlig flydende Omkostninger efter de at Amtet approberede Regninger. At efterkommes og fuldbyrdes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

Hans Larsen Strømsnæs var begiærende en Ottrings udført af Elvegaardsmark som Almuen erkiendte at han behøvede og ingensinde har solgt Baad.


Til at betiene Retten 1819 som Laugrette blev opnævnt:

1. Peder Dideriksen Indre Strømsnæs,

2. Lars Paulsen Lengenæs,

3. Ole Jacobsen Forsaae og

4. Peder Larsen Laborg.


Lars Paulsen Lengenæs foreviiste en voxen Biørnehuud som ble skudt i Længenæs.

Efter 3de Udraab meldte ingen sig, som havde videre ved Retten at erindre, hvorfore den blev hævet.


Rist(sign) Knud Olesen(sign) Anders Pedersen Lenvig(sign) Initialer.