1818 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1818[rediger]

Aar 1818, den 10de Junii blev paa Handelsstædet Lieland det almindelige Sommer- Sage- og Skattething for Ofodens Fierding begyndt ved Sorenskriver Henrik Hornemann Rist og følgnde Laugrettesmænd, nl.

1. Jens Jensen Lieland,

2. Peder Amundsen Lilandskar,

3. Anders Pedersen Lenvigen og

4. Niels Hansen Dybvig, i Overværelse af Fogden Juel, Lehnsmand Heitmann og den thingsøgendeAlmue.


Efter at Retten var sat og Thingfred lyst, blev læst de forhen her i Protokollen extraherede offentlige Foranstaltninger paa Schjerstad og Saltdalens, samt Gilleskaal og Bejerens Thinge, og endvidere Lov af 24de April 1818, angaaende vedkommende Menigheders Forpligtelse til i visse Tilfælde at overtage og forsvarligen at vedligeholde deres Sogne Kirker, og endelig Foged Juels Bestalling at være Foged i Salten.


Til Publication blev endvidere antaget:

1. L.B. Grams Skiøde af 13de Septbr. 1817 til Erik Johannes Sellæg og Ole Pedersen Storøen at overholde paa 1 pd. Fiskes Landskyld med Bá›áxel i Gaarden Stoere Bierkevig for Kiøbesum 120 Spd.


Da intet videre i Dag ved Retten var at foretage blev den stillet i beroe til næste Dag. Rist(sign)


Næste Dag, den 11te Junii 1818, blev paa Gaarden Lieland det almindelige Sage, og Skattething for Ofodens Fjerding kontinueret med den samme Dommer og Laugrette som i Gaar, naar undtages Lovrettesmand Peder Amundsen Liliandskar i hvis Std Hans Mikkelsen Øijorden var tilstæde og aflagde Laugretteseed.


Til Publication blev antaget:

2. En Kiøbekontrakt oprettet 17de Aug. 1817 mellem Petter Dass Agersborg og John Klæboe.


Amund Amundsen Hekkelstrand, Niels Olsen Balsnæs og Peder Jacobsen ibidem androg for Retten at de ønskede med Thingvidne oplyst omikke den forhen konstituerede Foged i Salten Ingebrigt Buaas paa Høstthinget 1816 havde sagt, at muligens Opsidderne paa Balsnæs kunne faae bøxle 18 mk i Gaarden Elvesletten af Skyld 18 mk, Staten tilhørende og til den Ende fremstillede Comparenterne 2de Vidner, nl. Rasmus Iversen Kielle og Zacharias Paulsen Klejven hvis eedelige Vidnesbyrd de begjærede indhentet.

1ste vidne Rasmus Iversen Kielle, 30 Aar gammel, forklarede at paa Høstethinget 1816 hørte Vidnet at Amund Amundsen Hekkelstrand spurgte den da konstituerede Foged i Salten, Ingebrigt Buaas, om ikke Opsidderne paa Gaarden Balsnæs kunne faae bøxle Elvesletten, hvortil den konst. Foged Buaas sagde: Mueligt er vel det, og meere blev der ei talt om den Sag.

2det Vidne Zacharias Paulsen Kleijven, 30 Aar gammel, forklarede at have været nærværende da Amund Amundsen spurgte den konstituerede Foged Buaas, om ikke Opsidderne paa Gaarden Balsnæs kunne faae bøxle Elvesletten, og da svarede Buaas det første Vidne har forklaret.


Vidnerne bleve derefter fra Retten dimitteret. Dommeren maatte anmærke at den konstituerede Foged Buaas ikke har været indkaldt at anhøre dette Thingvidne, og endskiøndt de bleve betydet sammea Nødvendighed var de dog begiærende Thingvidnets Fremme. Comparenterne var dog begjærende det Passerede i Thingvidnes Form beskreven meddeelt, som blev bevilget.


Fogden Juel begiærede følgende Staten tilhørende Gaardparter opbuden for dette Aar til Græsleie, nl.

No. 13 Lillevig,

No. 92. Yttre Sandvig,

No. 93 Rombaksbotten,

No 95. Koeberg,

No. 100. Hartvigvandet,

hvortil ingen meldte sig efter Opbydelsen.


Efter 3de Udraab meldte ingen sig som havde videre ved Retten at erindre, blev den hævet.


Rist(sign) NHS.