1806 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søkHøsttinget 1806[rediger]

Aar 1806, Tirsdagen den 2den September blev det almindelige Høste-, Sage og Skatteting for Ofodens Fierding fremmet paa Tingstædet, Gaarden Lieland, og Retten betient i Sorenskriver Rists lovlige Forfald ved hans eedsorne Fuldmægtig Peder Klykken og efterskrevne eedtagne Lavrettesm?nd:

1. Henrich Olsen Østervig,

2. Johannes Hansen ibidem,

3. Johannes Pedersen Saltvig og

4. Jacob Jørgensen Bervig, i Overværelse af Stædets Foged Hr. Johan Ernst Berg, Lensmand Heitmann og den tingsøgende Almue.


Efter at Retten var sat i Hans Majestets Hæje Navn, blev følgende Kongl. Forordringer, Placater og Collegiale Breve, Efter en fra Hr. Foged Berg indstevnet Designation af 28de f. M., læste, nl:

1. Forordning fra Over Admiralitets, Rettens Institutioner, dateret den 30de Apriil 1806.

2. Bekiendtgiørelse fra den Kongl. Direktion for Qvarentaine Foranstaltningen, dateret 15de Junii 1806.

3. Forordning for Danmark og Norge hvorved Afgifterne efter Forordning af 21de October 1803 forhæves, dateret 6te Junii 1806

4. Forordning ang. Sidste Forhøielse i den ved Forordningen af 1ste October 1802 paabudne aarlige Afgift af Besiddelse, Nytte og Brug af Jorder og Tomter i Kongeriget Norge, Findmarken Fogderie undtagen, dateret 6te Junii 1806.

5. Dito for Danmark og Norge hvorledes skal forholdes Indqvarteringen og videre som bliver at udreede i Tilfælde af overordentlige Troppeforsamlinger, dateret 9de Maii 1806.

6. Placat, af 13de Junii 1806, angaaende Oprettelse af bestandige transportable Statsfond til 3 Procent aarlig Rente, samt Bekiendtgiørelse.

7. Dito, Ang. Repartion af de Deele, som af de fra 1ste Januarii 1805 til 30te Junii indgaaende og af den Kongelige Cassa forskudsvis udbetalte extraordinaire Inqvarterings Omkostninger med Vilkor tilalde Kongeriget Norge at udreede, dateret 19de Junii 1806.


Hr. Foged Berg derefter mødte og fremkommende Sumarisk Extract af det examinerede Mandtal over ydende Laugmandstold for Aaret 1806 forsaavidt dette Tinglav betræffer, hvilket han begiærende, bemeldte Extract, som dateret 28de Aug. 1806 blev l?st og rigtig befunden.

Videre fremlagde hr. Fogden Berg til Examination Odels Mandtallet af 28de Aug. 1806, hvilket blev l?st og hvorved fandtes Forandringer efter Almuens Forklaring: No. 29 Stuen?s med Elven, Henrich Erichsen bruger end videre 20 mk, som ham aarlig er tilfalden, i følge Skiftebrev af 16de Maii 1797, efter afgne Lars Jacobsen hvilke 20 mk han har brugt og beboet i 6 Aar. No. 60 Bedsfiord John Amundsen ejer efter Kongl. Skiøde af 7de Aug. 1799 9 mk, hvilken Jordpart han har brugt og beboet fra Adkomstbrevets Datum. Ist og rigtig som anført.

Endelig Hr. Foged Berg fremsatte til et general Tingvidnes Erhvervelse, følgende Qvæstioner til Lavrettets og Almuens Besvarelse:


1ste Qvæstion: Om Matriculen i Aaret 1806 med nye skyldsatte Gaarder eller Pladser er forbedret, og om nogen Plads findes saaledes opryddet at den med Billighed og Lighed mad andre kan skyldsættes?

Resp.: Rydningspladserne Højbakken og Oldernæsset, som er omtalt i følge deres General Tingvidne ere dette Aar skyldsatte. For Resten vidste Almuen ingen Pladse af den Beskaffenhed at de burde lægges i Skyld eller som ere skyldsatte.


2den Qv.: Om i denne Fierding findes Sauge, hvorpaa Bord kan skiæres? Resp.: Nei.


3die Qv.: Om nogen i dette Aar i dette Tinglav har haft meere end et Jordbrug, eller om nogen fleere end de allerede anførte Gaarde eller Gaardparter dette Aar er brugt til Underbrug eller har været ubeboede? Resp.: Nei.


4de Qv.: Om nogen i dette Aar har havt Laxefiskerie, eller optaget Engsletter, hvoraf Skat kan svares? Resp.: Nei.


5te Qv.: Om nogen i dette Aar har forbrudt sin Odelsjord? Resp.: Nei.


6te Qv.: Om 6te og 10de Penge af Arvemidlers Udførsel af Riget er falden, ligesaa om nogen Lapper ere bortflyttede med Ejendeele, hvoraf Afgivt bør svares? Resp.: Nei.


7de Qv.: Om Vrag er fundet i det forbigangne eller dette Aar, fra den Tiid derom paa dette Tingstæd blev spurgt? Resp.: Nei.


8de Qv.: Om Hovedlodder eller Bøder paa 120 Lod Sølv eller 60 rd er falden siden derom blev spurgt paa dette Tingstæd? Resp.: Nei.


9de Qv.: Om Arvemidler enten dette Aar eller for afvigte, fra den Tiid, derom forrige Aar paa dette Tingstæd blev spurgt, er falden, hvoraf Forløvspenger bør svares? Resp.: Nei.


10de Qv.: Om nogen Bøder for ulovlig Skovhugst er falden, siden derom paa dette Tingstæd blev spurgt forrige Aar? Resp.: Nei.


11te Qv.: Om nogen i dette eller forrige Aar er bleven begraven i Eege Liig Kiste? Resp.: Nei.


12te Qv.: Om i denne Fierding findes Borgere, Giæstgivere og Skippere som dette Aar har havt meere end en Jægt til Kiøbstæden?

Resp.: Borgere findes ikke i denne Fierding, men derimod følgende Giæstgivere, nl. Ole Knudtsen Wirach, Peter Agersborg Lieland, og Edies Læch, hvilke tillige ere Skippere; Dog ikkun de 2 første har haft een Jægt til Bergen dette Aar, Læch derimod ingen, ej heller andere Skippere findes end de nævnte.


13de Qv.: Om i denne Fierding findes Selvfosterkarle, Strandsiddere, som allene drive Øltapperie og Handlere, som ikke ere priviligerede? Resp.: Thomas Johnsen Oldernæs, som i forrige Aars Tingvidne er opgivet, har endnu ingen fast Tieneste, ligesaa Johan Gotlieb Strømsnæs og Selvholder.


14de Qv.: Om i denne Fierding findes Styrmænd der ikke bruger Gaard eller staar i fast Tieneste, og som have i denne Qvalite rejst til Bergen dette eller forrige Aar?

Resp.: Nei.


15de Qv.: Om nogen Svenske Lapper have i dette Aar græsset deres Reensdyr paa denne Fierdings Field og efter Grændse Traktaten har betalt Skat af samme og til hvem?

Resp.: Nei.


16de Qv.: Om i dette Aar er falden Sildetiende? Resp.: Nei.


17de Qv.: Om nogen og hvilke Slags Haandtværkere opholde sig i denne Fierding og som b?r betale Haandtværksskat? Resp.: Nei.


18de Qv.: Om Lensmanden her i Fierdingen har noget Gaardsbrug og nyder Tiendefriehed? Resp.: Nei, Lensmand Heitmann har intet Gaardsbrug.


19de Qv.: Om ikke den sædvanlige Skyds af 15 Mand og Baad er hver for sig brugt af Fogden og Sorenskriveren paa de almindelige Tingrejser, og om ikke den skydsende Almue har erholdt betalt i den Henseende de befalede 4 sk pr Mand i Drikkepenge?

Resp.: Jo.


Herom Hr Foged udbad et Tingvidne i lovlig Form beskreven meddeelt, som blev lovet. Derefter blev læst:


1. Pante Obligation fra Christen Abrahamsen Strand til Peter Dass Agersborg for 48 rd hvorfor pantsat alt hvad han ejer og er ejendes vorder med 1ste Prioritets Ret, dateret 1ste Septbr.1806.


2. Et Forlig passeret 8de Aug 1806 mellem Sorenskriver Rist og en Formynder i Bodøe Fierding ved Navn Christen Andersen Seivog.


Med det passerede var Dagen forløben.


P. Klykken(sign.)


Aar 1806, Onsdagen den 3die September continuerede Høste-, Sage og Skattetinget for Ofodens Fierdings paa Lieland ved samme Dommer som i Gaar. Lavrettesmændene Johannes Pedersen Saltvig, isteden for Henrich Olsen, Hans Hansen Hellervig for Johannes Johansen, Jørgen Hansen Bakkejord, og for Jacob Jørgensen, Jacob Olsen Forsaae, i Nærv?else af Stæets Foged, Lensmand Heitmann og den tingsøgende Almue.

Hvorda: følgende Dokumenter blev l?ste, nl. under:


3. Et Skiftebrev efter Hans Helgesen Leervig af 16de April 1806, hvorved 8 mk Fiskes Leie af Tarraldsvig No 12 er deelt mellem Enken og Børnene.


4. Præsten Allans Bøxelbrev til Jens Ejnersen paa 12 mk af Gaarden Østervig, hvormed fulgte Revers og Landskyldsbog; dateret 3die Septbr. 1806. Til Tugthuuset 6 sk.


5. Fogden Bergs Bøxelbrev til Salomon Johannesen paa 18 mk af Lille Hochvig No. 19, hvormed fulgte Revers, dateret 2den Septbr. 1806. Til Tugthuuset 8 sk.


6. Ditoe, Bøxelbrev til Ole Rasmussen paa 12 mk af Gaarden Tiellebotten, No. 88, dateret 2den Septbr. 1806. Til Tugthuuset 8sk.


7. Sorenskriver Rists Auctions Ski?de til Ole Amundsen Bedsfiord paa 9 mk af Gaarden Bedsfiord No. 60 for Ki?besum 63 rd, dateret 5te Maii 1806.


8. Nicolaii Kaufmanns og Peder Moestrøms Ski?de til Edies Læch paa 3 mk af Gaarden Klubnæsset No. 98 for Kiøbesumma 14 rd, dateret 3die Septbr. 1806.


9. Edies Læches og Kaufmanns Mageskiftebrev til Ole Knudtsen Wirach paa 8 1/10 mk af Gaarden Lille Medbye No. 81 for Kiøbesumma 13 rd, dateret 3die Septbr. 1806.


10. Peder Moestrøms Skiøde til Ole Knudtsen Wirach pa 2 7/10 mk af Gaarden Lille Medbye No. 81 for Kiøbesum 6 rd 4 ort 8 sk,dateret 3die Septbr. 1806.


11. Nicolaii Kaufmanns Mageskiftebrev til Peder Moestrøm paa 7 4/5 mk af Gaarden Wold No. 33 for 9 rd, dateret 3die Septbr 1806.


12. Edies Læches, Ole Knudtsens og Peder Moestrøms Mageskiftebrev til Nicolaii Kaufmann paa 18 3/5 mk i Gaarden Stoer Bierkevig No. 65 for 31 rd, dateret 3die Septbr. 1806.


13. Ole Knudtsens og Kaufmanns Mageskiftebrev til Edies Læch paa 15 3/5 mk af Gaarden Wold, No. 32 for 19 rd 3 ort, dateret 3die Septbr. 1806.


14. Jacob Pedersen Sejnæs' Afkald til Formynderen Gabriel Pedersen Dragvig for hans Kones Gabrika Axelsdatter Ytterbøes Fadersarv 33 rd 14 1/3 sk, dateret 3die Septbr. 1806


15. Ditoe, Afkald til dito for bemeldte Modersarv 72 rd 3 ort 7 sk, dateret 3die Septbr. 1806.


Mons Jensen Ramnæsset af Ofoden mødte og anmeldte at han i October Maaned forrige Aar med stoer Livsfare eene reddede Mads Hansen Ramnæsset, som er samme Stæds til hans Naboe, hvilken i Vargefiord Strømmen skulle kaste Anker, men ved Uforsigtighed faldt i Søen da Dragtauget hæftede om hans Fødder og trak ham til Bunds, og saaledea var han nær til at drugne, da han umuelig kunne komme fra Havets Bund uden Menneskehielp, og denne efterat Deponenten med største Kløgthed, om han med Livet i Behold kunde komme tilbage, formedelst den overmaade stærke Strøm, som Havs Dybet søger at trække under alt hvad som modsætter sig dets naturlige Løb og Kraft.

Denne Forklaring bad han Almuen og Lavrettet forelæst og derom Svar om Sandheden heraf indhendtet. Stedfaderen til Mads Hansen, John Olsen Ramnnæsset og Naboen John Andersn Ramnæsset selv og som en stoer Deel af den øvrige Almue sagde sig fuldkommen bekiendt derom, især de 2de første, de ansaa sig som øjensynlige Vidner til Mons Jensens h?jest rosværdige stoere menneskelige Foretagende med at redde Mads Hansen, adskillige fleere vare tilstæde ved Skaden, men ingen uden Mons Jensen vovede at rejse udi Strømmen for at redde. Det passerede begiærede Mons Jensen sig i lovlig Form beskreven meddeelt, som blev lovet.

Nicolaii C. Kaufmann mødte og fremlagde et Indlæg til sit Forsvar i Sagen mod Eidis Læch, dateret 1ste Septbr. 1806, hvori han end videre begierede læst.og Sagen udsat til anstundende Aars Sommerting, foregivende, at han ei herudi havde havt Tiid nok til at erhverve sig Prokurator og for Contravidner, samt føre Vidner. Indlgget blev paa Kaufmanns forlangende læst. Citanten Edies Læchh mødte og protesterede mod Sagens Udsættelse, da han, nl. Kaufmann, har faaet sit forlangende sidste Retsdag, men des uagtet intet foretaget af hvad han foregav til Grund for samme Sagen, allerede pleideret til Doms fra hans Side, og vedbliver sin Paastand een endelig Dom.

Kaufmann videre fremleverede en Attest fra Prokurator Steenstrup, dateret den 4de Junii 1806, hvor han lover at føre Kaufmanns Sag i Fald den faaer Udsættelse fra dette til tilstundende næste Ting, hvilken Attest han begiærede læst, Sagen paakiendt af at Steenstrup ej er fremkommende Indseende i Sagen. Attest blev læst. Kaufmann fremdeles sagde at han vel har erholdt sidste skrevne Skrivelse af det passerede i Sagen, men samme tilhændekom ham saa silde at han umuelig kunde faae sit Forsvar tilstæden. Læch ansaa Kaufmanns Foregivende som Udtrængsel og altsaa ikke anderledes end som unyttige Udflugter.


Eragtet: Sagvolderen Nicolaii Conrad Kaufmann har nyttet de Faveur som Loverne kunne tillade. Paa Sommertinget fik han Sagen udsat til dette Ting for at kunne erhverve sig Prokurator og faae de fornødne Oplysninger han er trengende, ifølge hans eget Opgivende i Retten, Imidlertid Sagen atter udsat paa Grund af at Udskriften kom ham seent i Hænde er en Søgning de ikkun ansee for Udflugter, da han paa ingen Maade har brugt hvad Tid Udskriften indløb ham.

Forordningen af 3die Junii 1796, Anden Afdeeling P. 7 er saa klar at Dommeren umuelig staaer sig at give flere Udsættelser. Thi bliver Sagen herved optagen til Doms, og skal herfra blive afsagt inden lovlig Tiid paa Sorenskriverens Boepæl, Gaarden Bertnæs.

Ole Erichsen Leervig mødte og anmeldte at have til dette Ting og Stæd ladet indkalde Bersvend Wold i Anledning een Deel Vahrer, som denne skal have havt under Føring til Citanten fra hans Kiøbmand i Bergen, Vaarstevnen 1805, men hvorfor han ikke har giort fuldkommen Reede, nu er det han søger Regres for det Manglende, som han har anslaaet til 12 rd 4 sk, Ligesom han og sagde at have forsøgt meensklig Afgiørelse ved Stædets Forligelses Commision, foregiæves til Beviis herom. Han fremlagde Forligelses Commissionens Attest, som en dito fra Stevnevidnerne, de f?rste af Gaars Dato, den sidste af 20de Aug. sidstl. Hvilke han begiærede læste og Indstevnede paaraabt.

De fremlagde Attester bleve læste, Sagvolderen Bersvend Haagensen Wold mødte og vedtog lovlig Varsel. Citanten Ole Erichsen Leervig derefter nedlagde f?øgende Paastand: at Sagvolderen tildømmes at betale ham for en Tønde Rug, 8 rd 2de Eege Tønder til 14 sk, er 12 rd, som bemeldte Føringsmand ikke har leveret, samt Sagens Omkostninger med 3 rd 1 sk. Dermed han indlod Sagen under Dom.

Paagieldende Bervend Haagensen protesterede mod Citantens Paastand saaledes at samme ikke maae komme ham til Udgift i nogen Maade. Han tilstaar vel, at have ved Afreisen til Bergen første Stevne 1805 modtaget Brev fra Ole Erichsen Leervig til hans Kiøbmand med Lister at levere samme og tillige modtage Vahrer i Fald de bleve ham leverede, men da han var færdig at rejse hiem, lod Kiøbmanden melde, at de Vahrer Citanten havde forlangt skulde indskibes paa Bieldgam Jægten. Deponenten derimod var Haasætter paa Edies Læch's Jægt; Følgelig kunde han ikke modtage og tilsvare hvad Ham ikke blev leveret. Hans Pastand er altsaa at blive friefunden for Citantens Tiltale i denne Sag. Hvormed han indlod fra sin Side Sagen under Dom, forbeholdende Tilsvar om fornødiges.

Citanten havde intet videre til Sagens Oplysning, allene han henholdt sig til sin allerede nedlagde Paastand.


Eragtet: Sagen bliver hermed optaget til Doms og skal Dom derom blive afsagt paa Dommerens Boepæl, Gaarden Bertnæs inden lovlig Tid.

Hr. Foged Berg i Retten æskede Sagen af ham anlagt paa sidste Sommerting mod gift Mand Abraham Hansen Wæggen for at have besvangret Pigen Karen Erichsdatter, Fremnæs. Fogden producerede en af ham og Sorenskriveren Conjunction behandlende Skifteforretningen af 27de Junii d. A. som saa paa hans Forlangende blev avlæst. Af denne erfaredes, at Abraham Hansens Boe er utilstrækkelig til Gieldens Betaling. Paagieldende Abraham Hansen blev paaraabt og mødte, men havde intet til sin Undskyldning at fremføre.

Fogden fandt sig derefter beføjet at nedlægge følgende Paastand, at Abraham Hansen Wæggen ved Dom maatte tilpligtes at udreede Dobbelte Lejermaals Bødder eller 24 rd, samt denne Sags ivolte Omkostninger skadesløs. I Henseende Straf paa yderste Formue, da kunne Paastanden om samme ikke skee, da den producerede Forretning indseer at den skyldiges Boe er fattig. Sagen indstædes hermed under Dom.


Eragtet: Sagen blev hermed optaget til Doms, og skal Dom deeri blive afsagt paa Dommerens Boepæl Gaarden Bertnæs inden Lovlig Tiid.


Fogden derefter fremleverede Designationen over de fra 6te Sept. 1805 til Dato bortbøxlede Gaardparter af det Kongelige Jordegods i Ofodens Fierding, hvilken han bad examineret. Designationen blev læst og anført befunden rigtig, hvorhos blev forklaret, at ingen særdeles Herligheder følger med disse bortbøxlede Gaardparter, og heller ikke var det Almuen bekiendt, at flere Parter end de som anført, i den omspurgte Tid er bortbøxlede.

Restance Registeret over udestaaede Kongelige Skatter i Ofodens Fierding ved Høstetingets Slutning indeværende Aar blev læst som anført, befunden rigtig, hvorfor Fogden bad Almuen indberettet om at de ved Forordningen af 6te Junii d. A. paabudne Forh?jelse i de aarlige Afgifter af Besiddelse, Nytte og Brug af Jorder og Tiende ikke paa dette Ting har kundet oppbydes og heller ikke de ved Placat af 19de Julii sidstleden, af reparterede Extraordinaire Inqvartings Omkostninger, da Udredningerne først indllagt Fogden ved hans Afreise til Tingene, og altsaa kunne ikke Beregnigerne i Kassa Bøgerne ikke skee til dette Ting. Disse Paabud vil blive beregnet og betalt paa næste Aars Vaarting.


Til Slutning blev inden Retten opnævnt som Lavrettesmænd til næste Aar at besidde Retten, nl.

1. Lars Hansen Lielandskar,

2. Peter Jensen ibidem,

3. Ole Johnsen Saltvig og

4. Lars Carlsen Ankenæs.


Efter 3de lydelige Udraab havde ingen videre ved Retten og Sagtinget at bestille, hvorfor Tinget og Retten hermed hævedes,


Laugrettets initialer P. Klykken eedsoren Fuldmægtig