1805 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1805[rediger]

Aar 1805, Mandagen den 9de September blev paa Gaarden Lieland det almindelige Høste- Sage- og Skatte Ting for Ofoden Fierdings Almue begyndt, og var nærværende Foged Berg, Lensmand Hejtmand og den tingsøgende Almue.

Retten blev betient ved Sorenskriver Henrik Hornemann Rist og følgende Laugrettesmænd, nl.

Niels Andersen Lenvig,

Ole Christensen Lien,

Anders Jensen Lieland og

Peder Henriksen Dybvig.


Da Retten var sadt i Kongens høye Navn, blev følgende Publocationer læste:

1. Placat, angaaende en Postes Anlæggelse mellem Søndre og Nordre Sundmøer og Romsdalens Amt, dateret 30de Martii 1805.

2. Placat, som nærmere bestemmer den 7de Paragraph udi Forordningen af 19de Maii 1763 i Henseende til fremmede Skibe og Fartøyers Reeds Pligtighed i Norge, dateret den 14de Apriil 1805.

3. Bekiendtgiørelse fra den Kongelige Direction for Qvarantaine Foranstaltningen, dateret 24de Apriil 1805.

4. Dito, fra Den Kongelige Dierction for Qvarantaine Forordningene, dateret 28de Maii 1805.

5. Placat, for Danmark og Norge, angaaende hvorledes med Udlændinge som kan idømmes til offentlig Arbejde, skal forholdes, naar disses Straffetiid er udløben, dateret den 19de Apriil 1805.

6. Dito, angaaende adskillige til Vaccinationernes Udbredelse sigtende Foranstaltninger, dateret 19de Apriil 1805.

7. Ditto, angaaende, at Brevposten skal gaae 2de Gange om Ugen i den Vestenlandske Posttour, og i Pottourene imellem Christiania og Bergen og mellem Tronhiem og Borgersund, dateret 6te Julii 1805.

8. Danske Cancellies Skrivelse af 25de Junii 1806 hvori meldes, en Kongelig Allernaadigst Resolution undeer 7de . M. at samtlige Huusejere og Verter i Kiøb- og Ladestæderne skulle paalægges, naar nogen af det til Søe Tienesten henseende Mandskab, flytter ind og ud af deres Huuse eller de døer, da inden 24 Timers Forløb, og under en Miil af 15 st. til Stædets Fattigvæsen i Forsømmelses Tilfælde at afmelde den foregaaende Forandring til Rodeforstanderen m. m.

9. Placat, hvorved Salg og Uddeeling af Hans Nielsen Hauges Skrifter forbydes, dateret 5te Julii 1805.

10. Forordning, hvorved en nye Pharmcoporadanica befales indført til Sverrig, Danmark og Norge, dateret 14de Junii 1805.

Hvorefter Fogden Berg fremsadte til et General Tings Vidnes Erhvervelse følgende Qvæstioner til Almuens og Laugrettets Besvarelse:

1. Om Matriculen i Aaret 1805 med nye skyldsatte Gaarde eller Pladse er forbedret, eller om nogen Plads findes saaledes opryddet at den med Billighed og Lighed med andre kan skyldsættes?

2. Om i denne Fierding findes Sauge hvorpaa Bord kan skiæres?

3.a. Om nogen i dette Aar i dette Tinglaug har havt meere end et Jordebrug, eller b. om nogen fleere end allerede opførte Gaarde og Gaardparter dette Aar ere brugte til Underbrug eller haver været ubeboede?

4. Om nogen i dette Aar har havt Laxefiskerie eller optaget Engslætter hvoraf Skat kan svares?

5. Om nogen dette Aar har forbrudt sin Odelsjord?

6. Om 6te og 10de Penge af Arvemidlers Udførsel af Riget ere falden, Ligesom om nogen Lapper ere bortflyttet med Ejendeele hvoraf der Afgivt bør svares?

7. Om Vrag er fundet i forbigangen eller indeværende Aar fra den Tid derom paa dette Tingstæd blev sprurgt?

8. Om Hovedlodder eller Bøder paa 120 Lod Sølv eller 60 rd. Er falden siden derom blev spurgt pá dette Tingstæd?

9. Om Arvemidler enten dette Aar eller for afvigte fra den Tiid derom paa dette Tingstæd forrige Aar blev spurgt, er falden hvorpaa Forløvspenger bør svares?

10. Om nogen Bøder for ulovlig Skovhugst er falden, siden derom paa dette Tingstæd forrige Aar blev spurgt?

11. Om nogen i dette eller forrige Aar er begravet i Eege Liig Kiste?

12. Om i denne Fierding findes Borgere, Giestgivere og Jægte Skippere som i dette Aar har havt meer end en Jægt til Kiøbstaden?

13. Om i denne Fierding findes Selvfosterkarle, Strandsiddere som allene drive Øltapperie og Handlere som ikke ere priviligerede?

14. Om i denne Fierding findes Styrmænd, der ikke bruger Gaard eller staar i fast Tieneste, og som have i denne Qvalite sejlet til Kiøbstaden dette eller forrige Aar?

15. Om nogen Svenske Lapper haver i dette Aar grædset deres Reensdyr paa denne Fierdings Field. og efter Grændse Traktaten har betalt Skat af samme og til hvem?

16. Om i dette Aar er falden Sildetiende?

17. Om nogen og hvilke Slags Haandtværkere opholder sig i denne Fierding og som bør betale Haandtværks Skat?

18. Om hvor stort Gaardsbrug Lensmanden for denne Fierding bruger og nyder Tiendefriehed af?

19. Om ikke den sædvanlige Skyds af 15 Mand og Baad, er hver for sig brugt, af Fogden og Sorenskriveren paa de almindelige Tingrejser, og om ikke den skydsende Almue har erholdt betalt i den Henseende de befalede 4 sk pr Mand i Drikkepenge?

Hvortil Almuen og Laugrettet afgav følgende Svar:

Til 1ste Qvæst: Der er ingen Plads i dette Aar til denne Tid skyldsadt i dette Tinglaug, Men Pladsen OLDERNÆS er nu saaledes opryddet at den med Billighed kan skyldsettes. Ligeledes og Pladsen HØYBAKKEN.

Til 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., og 11. Rep.: Nei.

Til 12te Qv.: Borgere findes ikke i denne Fierding, men derimod følgende Giestgivere, nl: Ole Knudtsen Virach, Peter Agersborg Lieland og Edies Læch Nyegaard, som alle drive Bondehandel, ligesaa er her i Fierdingen følgende Jægteskippere, nemlig Ole Knudtsen Virach, som har havt en Jægt til Kiøbstaden første og anden Stevne dette Aar. Knudt Olsen Bielgam og Peder Agersborg har fælles havt en Jægt til Bergen første Stevne dette Aar, og sidste Stevne har disse Mænd havt hver en Jægt til Bergen. Edies Lá‘ách Nyegaard har havt en Jægt til Bergen første Stevne d.A. Fleere end de angivne har ikke dette Aar havt Fartøyer til Kiøbstaden dette Aar.

Til 13de Qv.: Thomas Johnsen Oldernæs har ingen fast Tieneste.

Til 14., 15., 16., 17.,: Resp.: Nei.

Til 18de Qv.: Resp.: Lensmand Heitman har intet Gaardsbrug, men logerer paa Gaarden Lieland her i Roerdvigen.

Til 19de Qv.: Resp.: Ja.

Herom udbad Fogden sig Rettens Tingsvidne meddeelt, som blev bevilget.

Fogden fremleverede end videre Odels Skat Mandtallet som blev befunden rigtig som anført.

Matricul eller Jordebog for Saltens Fogderie, forfattet for 1805, som blev hvad dette Tinglag betreffer befunden rigtig.

Retten blev udsadt til næste Dag. Rist(sign.)


Aar 1805 den 10de September blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte Ting for Ofoden Fierding kontinueret paa Tingstædet Lieland med den samme Dommer og Laugrette som i Gaar betiente Retten.

Som Stevne Vidne for Ofoden blev i følge Forordning af 3die Junii 1796 af Dommeren opnævnt Lensmand Johan Heitmand som offentlig inden Retten aflagde Eed at han med Troeskab og Reedlighed vilde forrette og udføre alle saavel skriftlige Stevningers Forkyndelse og hvad andet han paa Rettens Vegne bliver paalagt at udføre, hvorfore han tillige blev betydet hvad Lovens 1 - 4 - 6 befaler.


Til Publication blev antaget:

1. Maren Pedersdatter Aas' af Gaarden Bielgams Skiøde af 15de Aug. 1805 til Peder Agersborg paa den halve Deel i Raaseiglers Jægten "HAABET" kaldt, med halvedeelen i sammes staaende og løbende Inventarium for Kiøbesum 650 rd.

Skipper Edies Iversen Læch mødte og anmeldte at han ved skriftlig Stevning af 16de f. M. havde indstevnet Nicolaii Kaufmann som har vægret sig med at tage Deel i den Skade som anden Stevne 1803 traf paa Tilbagereisen fra Bergen paa vores fælles Jægt, der forliiste, til Deltagelse i den halve Skade med meere som Stevningen udviiser. Ligeledes bemeldte han at have indstevnet som Vidner under Lovens Faldmaals Straf: Ole Johnsen Treldahlen, Michel Pedersen ibidem, Edies Amundsen Lille Bierkevig, Friderich Kaufmann ibidem, Michel Jansen Stoer Harriangen og Peder Rasmussen ibidem.

Citanten fremlagde: 1. Attest fra Forligelses Commisionen, hvorfra Sagen er henvist til Retten. 2. Stevningen af 16de Aug. 1805. 3 Citantens skriftlige Qvæstioner, hvilke Dokumenter bleve oplæste og citerede.

De indstevnede saavel Sagvolder som Vidner mødte, naar undtages Michel Jansen Stoer Harriangen som efter 3de Ganges Paaraab ikke lod sig indfinde, ei heller meldte paa den i Loven foreskrevne Maade sit Forhold.

De mødende Vidner bleve fremkaldte og efter at de af Dommeren var præpareret og underviist om Eedens Vigtighed, samt at udsige Sandhed, fremstod som 1ste Vidne Ole Johnsen Treldahlen, aflagde Eed og sagde sig at være omtrent 60 Aar gl. Paa de af Citanten fremlagde skriftlige Qvæstioner afgav han følgende Svar:

Til 1ste Qv.: Resp.:Det var Vidnet bekiendt at Edies Læch og Nicolaii Kaufmann sidste Stevne 1803 havde Jægt til Bergen og at den paa Hiemreisen forliiste.

Til 2den Qv.: Resp.: Vidnet har hørt af en Deel af Mandskabet paa den forliiste Jægt, at Kaufmann har betinget dem til at være Sejlingskarle, og det var og Vidnet bekiendt at Christen Hansen Leervig blev af Kaufmann forsynet med Kost til denne Rejse.

Til 3die Qv.: Resp.: Nei.

Til 4de Qv.: Resp: Vidnet har ikke hørt andet end at den forliiste Jægt skulde gaae for Kaufmanns og Læches fælles Regning til Bergen sidste Stevne 1803.

Til 5te Qv.: Resp.: Nei.

Til 6te Qv.: Resp.: Det var Vidnet bekiendt at Kaufmann har tilbudt Befragterne, forinden Jægten afgik til Bergen 1803 Aars sidste Stevne, at Jægten skulde ligge færdig i Fald de vil have deres Gods til Bergen.

Til 7de Qv.: Resp.: Det var Vidnet fuldkommen bekiendt at Læch sidste Stevne 1803 ville have den lille Jægt til Bergen, men Kaufmann den større.

Til 8de Qv.: Resp.: Nei.

Til 9de Qv.: Resp.: Det var Vidnet fuldkommen bekiendt at den sidste Stevne 1803 forliiste Jægt var i Bergen samme Aars første Stevne, og at det for Kaufmanns og Læches fælles Regning. Dimitteret og fremkaldt: Michel Pedersen Treldahlen, 66 Aar gl, aflagde Eed og besvarede de af Citanten fremlagde Qvæstioner saaledes:

Den 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Qvæstion besvarede Vidnet med Ord et efter andet aldeles overeensstemmende med den Forklaring Ole Johnsen Treldahlen havde afgivet.

Til 6te Qv.: Resp.: Vidnet har hørt af Kaufmann sige, da Jægten var kommet hiem fra Bergen 1ste Stevne 1803: Jægten er nu her, dersom de nu ikke vil indskibe deres Gods paa den til sidste Stevnes Reisen, da vilde han, nl. Kaufmann lægge Masten og sette Jægten paa Land; Disse Ord bleve udtalte paa Jægten i samtlige Befragteres Overværelse som da var nærværende.

Til 7de Qv.: Resp.: Om Lech vilde have den mindre Jægt og Kaufmann den større til Bergen sidste Stevne 1803, derom var Vidnet ubekiendt. Men da Jægten var kommet første Stevne fra Bergen 1803, kom Edies Læch og skulde rejse hen til Kaufmann for at giøre fuldkommen Aftale om de skulde have den større eller den mindre Jægt til Bergen sidste Stevne 1803, og da Vidnet spurgte Læch derom, svarede han at han ikke kunde derom give noget fuldkomment Svar, forinden han talte med Kaufmann som havde Deel i samme.

Til 8de Qv.: Resp.: Vidnet har hørt at Kaufmann leverede Brændevin til Styrmanden af den Aarsag at det skulde være til fælles Nytte.

Til 9de Qv.: Res.: Vidnet var i et og alt overeensstemmende med Ole Johnsen Treldahlens Forklaring paa denne Qvæstion. Dimitteret og Edies Amundsen Lille Bierkevig fremkaldt, nogle og 40 Aar gl. aflagde Eed samt besvarede de af


Citanten fremlagde skriftlige Qvæstioner saaledes:

Til 1ste Qv.: Resp.: Det var Vidnet bekiendt at Edies Læch og Nicolaii Kaufmann sidste Stevne 1803 havde Jægt til Bergen, og at den paa Hiemreisen forliiste.

Til 2den Qv.: Resp.: Nei.

Til 3die Qv.: Resp.: Nei.

Til 4de Qv.: Resp.: Vidnet var ikke hiemme da den forliiste Jægt blev indskibet til Bergen 1803, altsaa har han ikke hørt noget herom.

Til 5te Qv.: Resp.: Vidnet har hørt af Kaufmanns Kone at hun meget har beklaget sig over det Tab som hendes Mand og Edies Læch har lidt ved den forliiste Jægt, da hun sagde i sin Mands Paahør at den halve Skade var hendes Mands, da Jægten gik paa EdiesLæches og hendes Mands fælles Regning til Bergen sidste Stevne 1803.

Til 6te, 7de, 8de og 9de Qv.: Resp.: Nei. Dimitteret og


Friderich Kaufmann fremkaldt, 54 Aar gl. aflagde Eed og besvarede de afCitanten fremsadte Qvæstioner saaledes:

Til 1ste Qv.: Resp.: Det var Vidnet bekiendt at Edies Læch og Nicolaii Kaufmann sidste Stevne 1803 havde fælles Jægt til Bergen, og at den paa Hiemreisen forliiste.

Til 2den Qv.: Resp.: Det var Vidnet bekiendt, at Kaufmann betingede 2de Seilingskarle og skaffede end dog en af disse, nemlig Christen Hansen Leervigen Kost.

Til 3die Qv.: Resp.: Nei.

Til 4de Qv.: Resp.: Vidnet hørte ikke andet ved Indskibningen og ved Jægtens Afgang til Bergen, end at den siden forliiste Jægt skulde gaae paa Læches og Kaufmanns fælles Regning.

Til 5te Qv.: Resp.: Vidnet har há›árt samme Tid som Vidnet Edies Amundsen Lille Bierkevig af Kaufmands Kone, at hun meget beklagede sig over det Tab som hendes Mand og Edies Læch har lidt ved den forliiste Jægt, da hun sagde i sin Mands Paahør at den halve Skade var hendes Mands, da Jægten gik for Edies Læches og hendes Mands fælles Regning til Bergen sidste Stevne 1803.

Til 6te Qv.: Resp.: Jo.

Til 7de Qv.: Resp.: Edies Læch vilde have den mindre Jægt, men Kaufmann paastod at den større skulde afgaae, som da og forliiste paa Hiemreisen.

Til 8de Qv.: Resp.: Nei.

Til 9de Qv.: Resp.: Det var Vidnet fuldkommen bekiendt at Kaufmann og Læch ogsaa havde denne Jægt til Bergen fælles første Stevne 1803.

Dimitteret og Peder Rasmussen Stoer Harriangen, 55 Aar gl. aflagde Eed og besvarede de af Citanten fremsadte Qvæstioner saaledes:

Til 1ste Qv.: Resp.: Det var Vidnet bekiendt at Kaufmann og Edies Læch sidste Stevne 1803 havde fælles Jægt til Bergen og at den forliiste paa Hiem Reisen.

Til 2den Qv.: Resp.: Kaufmann har betinget ham, nl., Vidnet til at være Seiglings Karl paa den forliiste Jægt.

Til 3die Qv.: Resp.: Nei.

Til 4de Qv.: Resp.: Ved Indskibningen hørte han det af den samtlige Almue, at Jægten gik paa Kaufmanns og Læches fælles Regning til Bergen.

Til 5te Qv.: Resp.: Nei.

Til 6te Qv.: Resp.: Vidnet var ei den Tid nærværende.

Til 7de, 8de,og 9de Qv.: Resp.: Nei. Vidnet var derom uvidende.

Citanten begiærede af Dommeren at Ole Nielsen Medbye maatte blive afhørt, og for ham fremsadt de samme Qvæstioner til Besvarelse som er forelagt de forhen afhørte Vidner.

Nicolaii Kaufmann declarerede, at han og var indstevnet for at høre dette Vidnets Deposition.

Ole Nielsen Medbye blev fremkaldt, aflagde Eed og besvarede de 9 af Citanten forrige Vidner fremsadte Qvæstioner saaledes:

Til 1ste Qv.: Resp.: Det var Vidnet bekiendt at Kaufmann og Edies Læch sidste Stevne 1803 havde fælles Jægt til Bergen og at den Jægt forliiste paa Hiemreisen.

Til 2den Qv.: Resp.: Kaufmann var hos Vidnet og vilde have ham til Seilings Karl.

Til 3die Qv.: Resp.: Nei.

Til 4de Qv.: Resp.: Det var ikke Vidnet bekiendt andet end at den forliiste Jægt afgik til Bergen paa Kaufmanns og Læches fælles Regning.

Til 5te Qv.: Resp.: Nei.

Til 6te Qv.: Resp.: Kaufmann sagde til Vidnet forinden Jægten afgik til Bergen at den, nl. Jægten nu laae færdig om de vil have deres Gods paa den til Bergen, da skulde den store Jægt afgaae derhen.

Til 7de og 8de Qv.: Resp.: Derom var Vidnet ubekiendt. Til 9de Qv.: Resp.: Efter det Vidnet er bekiendt, da gik den siden forliiste Jægt til Bergen 1803 første Stevne paa Kaufmanns og Edies Læches fælles Regning. Dimitteret.

ERAGTET: Med den i Retten lagde Stevning er det beviist at Michel Jansen Stoer Harriangen under Lovens Faldmaals Straf indstevnet at møde paa denne Tiid og Sted for under nærværende Sag at afgive sit Vidnesbyrd, men da han ikke har mødt, eller paa den i Loven foreskrevne Maade beviist sit lovlige Forfald, saa bliver ham herved i følge Forordning af 3die Martii 1741 tilkiendt at udreede Faldmaalsbøder 10 rd, hvoraf den halve Deel tilfalder Kongen og den anden halve Deel Sagføreren. Ligesom han og bliver pligtig under lige Straf at møde paa første Ting for under denne Sag at afgive sit Vidnesbyrd.

De tilkiendte Bøder udreede Michel Jansen strax efter denne Kiendelses lovlige Forkyndelse, under Adfærd efter Loven.


Til Publication blev end videre antaget:

2. Pastor Allans Bøxelbrev af 7de Sept. d. A. til Jacob Jørgensen paa 12 mk Fiskes Landskyld i Gaarden Bervig, hvormed fulgte Landskyldsbog og Revers paa behørigt stemplet Papiir. Til Tugthuuset 6 sk.

3. Et Kongeligt Skiøde af 27de Martii 1805 til Peder Johnsen paa 2 pd Fiskes Landskyld i Gaarden Lielandskar, Matr. No 1 i Ofodens Fierding for Kiøbesum 160 rd.

4. Peder Johnsen Lielandskars Skiøde af 10de Sept. 1805 til Lars Hansen Lielandskar paa 1 pd i Gaarden Liellandskar No. 1 for Kiøbesum 92 rd 3 ort.

5. Erik Larsen Fremnes indgaaede Forlig af 26de Aug. 1805, hvorved han har tilbagekaldt de fornærmelige Ord han har brugt imod Hans Peter Harder.

6. David Caspersen Lille Ballangens Afkald af 10de September 1805 til Formynder Gabriel Pedersen for hans Hustrues Øllegaard Axelsdatters Arv, stoer 33 rd 2 ort 14 1/3 sk.

Ole Andersen Bielgam mødte og var begiærende at Dommeren ville anmærke i Protokollen, at de ærefornærmelige Ord, han af Ubesindighed havde brugt mod Gabriel Pedersn Dragvig skulde væredøde og magtesløse, og ikke komme velbemeldte Gabriel Pedersen til Forkleinelse paa Ære, gode Navn og Rygte i nogen Maade, hvilket han begiærede fra Retten maatte vorde bekiendtgiort.


End videre blev til Publication antaget:

7. Einer Johnsen Fremnes' Afkald af 6te Sept 1805 for Maren Hansdatters Arv, stoer 10 rd 13 sk til Formynder Ole Johnsen Trældahl.

Mons Olsen Lenvig en Ottring af Saltdahlen. Laugrettet og Almuen bekræftede at Reqvirenten høylig trænger til den forlangte Ottring, og aldrig har solgt Baad.

Enevold Christensen Kongsbak en Ottring af Saltdahlen. Laugrettet og Almuen afgav samme Forklaring om denne som næstforegaaende.

Hans Hansen Bedsfiord en Ottring af Saltdahlen, at han aldrig har haft Baad og ingen forhen solgt, blev af Almuen og Laugrettet bekræftet.

Retten blev udsadt til næste Dag. Rist(sign.)

Aar 1805, den 11te Sept. blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte Ting for Ofodens Fierdinger kontinueret og Retten betient af samme Dommer og Laugrette som i forhen benævnt.

Hvorda: Fogden Berg fremleverede Designation over bortbøxlede Kongelige Gaarde og Gaardparter i Saltens Fogderie som forsaavidt denne Fierding betreffer blev befunden rigtig som anført.

Restance Register over udestaaende Kongl. Skatter i Saltens Fogderie ved Høste Tingenes Slutning 1805, som hvad Ofodens Fierding betreffer, ikke blev modsagt og beløb sig til 23 rd 58 sk, For 1804 og for 1805 til 72 rd 45 sk.

Til Laugretten for 1806 blev opnævnt: Johannes Hansen Østervig, Jacob Jørgensen Bervig, Henrik Olsen Østervig, Johannes Mejer Saltvig.

Da ingen havde videre ved Retten at erindre, belv den hævet. Rist(sign.) Laugrettemennenes initialer og Ole Christensen Lien som under­skrev protokollen.Üv � ÜŒ