1805 A Sommer

Fra GamleNarvik
Hopp til navigering Hopp til søk1805a.

Sommertinget 1805

Aar 1805, Fredagen den 21de Junii blev det almindelige Sommer- Sage- og Skatte Ting for Ofodens Fierding begyndt paa Tingstædet Lieland og Retten betient af Sorenskriver Rist og følgende Laugrettesmænd, nl:

Niels Andersen Leenvig,

Ole Christensen Lien,

Svens Aronsen Forra, og

Peder Henrichsen Dybvig.

Ved Retten var nærværende Fogden Berg og den tingsøgende Almue.


Hvorda efter at Retten var sadt i Kongens høye Navn og Tingfred lyst, blev læst de paa sidst afholdte Høste Ting for Gilleskaal og Bejerens Fierdinger og her i Protokollen Pag. 374 og 375 extraherede Dokumenter fre No. 1 til 7, med og de paa Schierstad og Satdahlens sidste afholdte Sommerting her i Protokollen Pag 405 og 406 extraherede Dokumenter fra No. 1 til 23, samt de paa sidste afholdte Sommerting for Foldens Fierding, og her i Protokollen forhen extraherede Dokumenter Pag 413, fra No. 24 til 28 inclusive med Repartition af 17de Maii 1805 over forskudte Delinqventpenge.


Leedings Mandtallet for 1805, hvorved fandtes følgende Forandringer:

No. 12 Taraldsvig bruges allene af Anders Pedersens Enke, som ikke kan svare meere i Leeding end af de anførte 18 mk, hvormed afgaaer for Peder Axelsen 12 mk og for Hans Michelsen 12 mk.

No. 101 Gamnæsset: Edies Grimsen fattig og kunde ei svare Leeding, hvilket og var Tilfælde med ham forrige Aar.


Mandtal over Huusmænd og Søefinner samt Skovlapper i Saltens Fogderie for 1805, hvorved blev forklaret at ved Bogenfield Ole Larsen har der nedsadt sig og kan betale 24 sk.

Dito, over samtlige Roerhuuse og Fiskegieller, som befindes opsadte paa Hans Majestæts Gaarde i Kanstadfirden for 1805, som befindes rigtig efter Anførselen hvad dette Tinglaug betræffer.

Dito, over Grundfrelse af Huuse eller Bygninger paa Hans Majestæts Grund, samt af Roerhuuse og Fiskegieller i Fiskevæhret Skraaven for 1805 og forklaret at Edies Lech Nyegaard har en enkelt Boed og Gield.

Dito, over Laugmandstolden for 1805 som beløb sig af Ofodens Fierding til 18 rd 32 sk. og befunden rigtig.


Til Publication blev antaget:

1. Et Kongl. Skiøde af 27de Martii 1805 til Henrik Jensen paa 18 mk i Gaarden Lillevig No. 18 for 20 rd Betaling.

2. Et Dito af 3die Apriil 1805 til Peder Agersborg paa 2 pd 6 mk i Gaarden Stuenæs med Elven No. 29 for Kiøbesum 50 rd.

3. Et Skiftebrev sluttet den 27de Sept. 1804 ved Sorenskriver Rist efter afgangne Gullik Grimsen Stieberget, hvorved Boet er ført til Indtægt 12 mk Fiskes Landskyld med Bøxel af Gaarden Stieberget No. 97, for 46 rd og igien udlagt paa Enken og Arvingene.

4. Et Samfrænde Skiftebrev oprettet ved Skifte Commisairen Sognepræst Jacob Schytte og Hans Reener, den 1ste Junii 1804 efter afgangne Ane Kierstine Falk Ellingsen af Hustad, Hægstad Fierding, hvorved blandt andet er ført til Indtægt 1/2 Vog Fiskes Landskyld med Bøxel af Gaarden Bakkejord, Matr. No 69 og 70, beliggende i Ofodens Fierding for 72 rd og udlagt saaledes til Datteren Jonetha Carolina Rosenvinge 7 1/2 mk for 15 rd, Datteren Paulina Christina Ellingsen 9 1/2 mk for 19 rd og Døtrene Margaretha Elisabeth og Karen Elisabeth hver 9 1/2 mk for 19 rd hver. Sorenskriveren fandt fornøden ved Tinglysningen at erindre, at Boet ikke eier dette Gods efter paaberaabt Kongl. Skiøde, men efter Skiøde for Arent Nielsen af 1ste Junii 1801 som tinglyst den 2den Dito.

5. Jens Carlsen Elvegaards Afkald af 19de Junii 1805 til Formynder Niels Johnsen Lille Hochvig for Berethe Larsdatter Hochvigs Arv, stoer 155 rd 6 1/2 sk.


Retten blev stillet i beroe til næste Dag. Rist(sign.)


1805, Løverdagen den 22de Junii Sommer-, Sage- og Skatte Tinget for Ofoden Fierding kontinueret paa Tingstædet Lieland med samme Dommer og Laugrette som i Gaar.

Hvorda følgende Mænd var begiærende oplyst, at de behøvede Baade, nemlig Mons Amundsen Bierkevig, en Ottringsbaad af Saltdahlen, at Reqvirenten ikke har solgt nogen Baad af dette slags, og at han behøvede Samme til sit Næringsbrug, blev af Laugrettet og Almuen bekræftet.

Niels Andersen Lenvig, en Ottring af Saltdahlen, at han behøvede Baad og ikke solgt nogen forhen, blev af Laugrettet og Almuen bekræftet.

Ole Christensen Lien og Peder Henrichsen Dybvig at Reqvirenten er i de sidste 50 Aar har ei solgt Baad, og at han behøvede den forlangte.

Einer Andersen Lenvig, 1 Ottringsbaad af Saltdahlen, at Reqvirenten ei har solgt nogensinde Baad, og at han behøvede den forlangte, blev af Laugrettet bekræftet.

Ane Maria Punsvig, en Ottringsbaad af Saltdahlen, at hun behøver denne Baad og aldrig har solgt nogen, blev af Laugrettet bekræftet.


Til Publication blev antaget:

6. Et Kongl. Skiøde af 3die Apriil 1805 til Anders Jensen Lieland paa 2 Pund 6 mk i Gaarden Stuenæs med Elven for 150 rd.

7. Fogden Bergs Bøxelbrev af 22de Junii 1805 til Lars Nielsen paa 12 mk i Gaarden Gielskevig No. 61, hvormed fulgte Landskyldsbog og Original paa behørig stemplet Papiir, men Revers paa slet Papiir da Gaardparten tilhører Kongen. Til Tugthuuset 8 sk.

8. Pastor Allans Bøxelbrev af 19de Junii 1802 til Johannes Mejer paa 18 mk i Gaarden Saltvig, Ofodens Kirke tilhørende, hvormed fulgte Landskyldsbog og Revers paa behørigt stemplet Papiir. Til Tugthuuset 8 sk.

Knud Aas Bielgam var ved Giestgiver Agersborg begiærende at Retten bekiendtgiorde at følgende Mænd skal efter deres Tour rejse til Bergen dette Aars sidste Stevne med Jægten, nemlig: Peder Jensen Torrestad, Per Jansen Lielandskar, Thomas Johannesen Laxaae, Halvor Nielsen ibidem, Peder Larsen Lenvigen, Ole Rasmussen Kielbotten, Hans Jacobsen Dybvig, Christopher Jacobsen ibidem, Christen Abrahamsen Strand.

Peder Pedersen Torrestad mødte og anmeldte at være odelsbaaren til 1/2 Vog i Gaarden Torrestad som hans Fader for 7 á 8 Aar siden har solgt til Niels Christian Bølgen og som John Renert Kiøbsvig nu er Ejer af, hvilket han begiærede Dommeren fra Retten vilde bekiendtgiøre, tilligemed Pengemangel til at indløse Jorden.

Anders Sivertsen fremviiste et voxen Biørnskind som er skudt i Kielmarken. Ole Olsen Evenesmark 2de Biørnskind, en voxen og en Unge som er fanget i Birkefiordsmark(Bjerkvikmark?)


Fogden i Rettes æskede Sagen contra Jens Jensen Stuenæs, som til afvigte Aars Høste Ting var actioneret for i Ægteskab at have besvangret Pigen Guri Olsdatter Torrestad. Jens Jensen Stuenæs eller Kielling mødte og anmeldte at have indkaldt Guri Olsdatter Torrestad her til Retten for at anhøre hans benægtelses Eed, at han ei er Fader til dette af hende til Verden fødde Barn, og som hun har angivet ham for. For at beviise at Gurii Olsdatter var indkaldt, fremlagde han Kaldsseddelen som blev taget ad Acta, saalydende: # Guri Olsdatter mødte og vedtog lovlig Varsel, samt vedgik sin forhen indlagde Beskyldning at ingen anden end Jens Jensen erhendes Barnefader.

Etter at Dommeren havde oplæst Eedens Forklaring for Jens Jensen Stuenæs og forklaret ham Følgene af Meeneed, blev følgende af Dommeren forfattede Formulair for ham oplæst:

Jeg Jens Jensen Stuenæs sværger ved Gud i Himmelen og ved denne Ret paa Jorden at ieg ikke er Fader til det af Guri Olsdatter Torrestad til Verden fødde Barn i Aaret 1804, som hun har givet Navn Jacob, saa sandt hielpe mig Gud og Hans Hellige Ord.

Efter at denne Formulair Jens Jensen tydelig var oplæst og af ham igientagen Ord til andet, aflagde han Eed paa den i Loven foreskrevne Maade. Fogden tilkiendegav at da Jens Jensen Stuenæs har aflagt Benægtelses Eed saa frafaldt Fogden videre Paastand i mod ham, og blev da udi Sagen strax aflæst følgende


Dom Da Jens Jensen Stuenæs med Benægtelses Eed har af Beviis den af Guri Olsdatter Torrestad mod ham indlagde Beskyldning at være Fader til sit af hende til Verden udi Aaret 1804 fødde Barn, saa Kiendes for Ret:

Jens Jensen bør for den mod ham indlagde Beskyldning frie at være.


Giestgiver Edies Læch var begiærende en Ottrings Baad af Saltdahlen, hvilket Laugrettet bekræftede at han behøvede, samt at han ikke har solgt Baad nogensinde. ©


Til Publication blev antaget:

9. Et Kongeligt Skiøde af 27de Martii 1805 til Lars Paulsen paa 1 pd 12 mk i Gaarden Lengenæs, No. 59 for Kiøbesum 75 rd.

10. Fogden Bergs Bøxelbrev af 22de Junii 1805 til Michel Axelsen, 12 mk i Koeberget, hvormed fulgte Landskyldsbog paa behørigt stemplet, men Reversalen paa alet Papiir. Til Tugthuuset 8 sk.

Fogeden Berg begiærede en Ting Attest oplyst om Paul Pedersen Oosmarken i Aarene 1799, 1800 og 1801, virkelig har været saa fattig at han ei har kundte ansettes til Leeding? Ligesaa om Skov Lappen Ole Nielsen Melsbøe endnu opholder sig i Ofodens Fierding eller om han er bortreist derfra, og i sidste Fald, hvad Tiid og hvorhen?

Hvortil Almuen og Laugrettet forklarede: Paul Pedersen Oosmarken i Aarene 1799, 1800 og 1801 var saa yderlig fattig at han ingelunde kunde ansettes til Leeding. Ole Nielsen Melsbøe er afreist herfra 1801 og opholder sig i Senjens Fogderie.

Giestgiver Agersborg var begiærende en Jagt paa 20 Kramboe Alne Kiøl, som Laugrettet og Almuen angav at han høylig behøvede for at føre sine Befragteres Gods til Bergen.


Efter 3de Udraab mødte ingen som havde videre ved Retten at erindre, hvorfor den blev hævet.


Initialer og underskrifter av Laugrettet. Rist(sign.)