1802 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1802[rediger]

Aar 1802, Tirsdagen den 14de September, blev paa Gaarden Lieland det almindelige Høste- Sage- og Skatte Ting for Ofodens Fjerdingers Almue begyndt og var ved Retten nærværende Foged Ryghs Fuldmægtig Resch, Lensmand Erlandsen og den Tingsøgende Almue. Retten blev betient af Sorenskriver Henrik Hornemann Rist, tilligemed følgende Laugrettemænd, nemlig


David Caspersen Lille Ballangen,

Ole Abrahamsen Bervig,

Gabriel Gabrielsen Vold og

Lars Thomasen Balsnæs.


Da Retten var sadt i Kongens Høye Navn, blev følgende Publicationer oplæste: Dog maatte Dommeren forinden anmærke at Tinget skulde efter Berammelsen være sadt i Gaar, men formedelst at ingen Almue var tilstæde blev samme udsadt til i Dag. De Tinglysnings Sager som blev af Fogdens Fuldmægtig overleverede Dommeren vare følgende:

1. Professor Viborgs Anviisning til at kiende og behandle en Deel Høste Sygdomme.

2. Professor Strøms Afhandling om den Iislandske Mos.

3. Placat, som fastsætter at Skiftebehandlinger efter Klokkere og Skoleholdere i Norge uden Hensyn til, om disse ere studerede eller ikke, herefter bør forvaltes af den Egentlige Skifte Ret.

4. Placat, indeholdende Forandringer i Told og Consumtions Forordningen af 1ste Febr. 1797, dateret 31de Martii 1802.

5. Bekiendtgiørelse, angaaende en nye Blusfyrs Antændelse paa den Nordlige Side af Borenholm, dateret 6te April 1802.

6. Placat, angaaende Ophævelse af Udførsel Forbudene paa Koe, Sviin og Flesk m. m. dateret 7de April 1802.

7. Placat, som tillader at der ved de saakaldte stoere Stenkuls Forhandling maae bruges Vægt, dateret 28de Maii 1802.

8. Det Danske Cancellies Skrivelse til Amtet, tilligemed en Deel Actstykker som indeholder nogle den Franske Regierings seenere Anordninger Emigranter og Deporterede betræffende, dateret den 17de Julii 1802.

9. Dittoes Skrivelse af 12de Junii 1802, hvor Communiceres Hans Majestets Resolution som ophæver Rescriptet af 16de October 1776 om Skovstiernes Opførelse paa Landet i Norge, dateret 28de Maii 1802.


Fogden Ryghs Fuldmægtig begiærede til et General Tingvidnes Erhvervelse, følgende Qvæstioner forelagt Laugrettet og Almuen, samt deres Svar derpaa indhændtet.

1. Om Matriculen i AAret 1802 med nye skyldsadte Pladser eller Gaarde er forbedret, eller om nogen Plads findes saaledes opryddet, at den med Billighed eller Liighed med andre kan skyldsættes? Resp.: Nej.

2. Om der idenne Fierding findes Sauge hvormed Bord kan skiæres? Resp.: Nej!

3. Om i denne Fierding findes fleere Gaarde til Skats Svarelse end de forhen angivne og taxerede? Resp.: Nej.

4. a. Om nogen i dette Aar i dette Tinglaug har haft meere end et Jordbrug eller b. om nogen flere end allerede opførte Gaarder eller Gaardsparter i dette Aar er brugte til Underbrug eller have været ubeboede? Resp.: Nej.

5. Om nogen i dette Aar har haft Laxefiskerie eller optaget Engslætter, hvoraf Skat kan svares? Resp.: Nej.

6. Om nogen i dette Aar have forbrudt sin Odelsjord? Resp.: Nej.

7. Om 6te eller 10de Penger af Arvemidlers Udførsel af Riget er falden, Ligesaa om nogen Lapper ere bortfløttede med Ejendeele, hvoraf denne Afgift bør svares? Resp.: Nej.

8. Om Vrag er fundet i forbigangen eller dette indeværende Aar, fra den Tiid derom paa dette Tingstæd blev spurgt? Resp.: Nej.

9. Om Hoved Lodder eller Bøder paa 120 Lod Sølv eller 60 Rd er falden, siden derom paa dette Tingstæd blev spurgt? Resp.: Nej.

10. Om Arvemidler enten dette Aar eller foe afvigte fra den Tid derom paa dette Tingstæd forrige Aar blev spurgt, er falden, hvoraf Forløvspenger bør svares? Resp.: Nej.

11. Om nogen Bøder for ulovlig Skovhugst er falden, siden derom paa dette Tingstæd forrige Aar blev spurgt? Resp.: Nej.

12. Om nogen i dette Aar eller forrige Aar blev begraven i Eege Liig Kiste? Resp.: Nej.

13. Om i denne Fierding findes Borgere, Giestgivere og Jægteskippere som i dette Aar har haft meere end en Jægt til Kiøbstæden? Resp.: Borgere findes ikke i denne Fierding, derimog følgende Giestgivere:

1. Peder Agersborg Lieland

2. Iver Lech Nyegaard

3. Ole Knudsen Virack, som alle drive Bondehandel. I Fierdingen findes følgende Jæteskippere: Ole Knudsen Virach(1 Jæt) har haft 1 Jægt dette Aars sidste Stevne til Bergen Ole Knudsens Enke Bieldgam har haft 1 Jægt til Bergen dette Aars sidste Stevne.

Iver Lech Nyegaard 1 Jægt første Stevne, og Peder Agersborg 1 Jægt til Bergen første Stevne og 1 ditto sidste Stevne. Flere Jægter har ikke været til Bergen indeværende Aar.

14. Om i denne Fierding findes Selvfosterkarle, Strandsiddere som allene driver Øltapperie og Handlere som ikke ere priviligerede? Resp.: Nej.

15. Om i denne Fierding findes Styrmænd, der ikke bruger Gaard eller staaer i fast Tieneste og som have i denne Qvallitet reist til Bergen dette eller forrige Aar? Resp.: Nej.

16. Om nogen Svenske Lapper haver i dette Aar grædset deres Reensdyr paa denne Fierdings Field og efter Grændse Traktaten har betalt Skat af samme og til hvem? Resp.: Nej.

17. Om i dette Aar er falden Sildetiende? Resp.: Nej.

18. Om nogen og hvilke Slags Haandtværkere opholder sig i denne Fierding, og som bør betale Haadtværksskat? Resp.: Nej.

19. Om hvor stort Gaardsbrug Lensmanden for denne Fierding bruger og nyder Tiendefriehed af? Resp.: Lensmand Erlandsen bruger ingen Gaard, men opholder sig som Holdsmand paa Gaarden Torrestad.

20.de Qvæstion: Om ikke den sædvanlige Skyds af 15 Mand og Baad er hver for sig brugt af Fogden og Sotenskriveren paa de almindelige Timgreiser og om ikke den skydsende Almue har erholdt betalt i den Henseende de befalde 4 sk. pr Mand i Drikkepenger? Resp.: Jo.


Herom udbad Fogden sig Rettens Tingvidne meddeelt.

2. Mandtal over Odels- og Selveiergodset i Saltens Fogderie for Aar 1802 som forsaavidt denne Fierding betræfer befandtes rigtig

3. Designation over bortbøxlede Kongelige Gaarder og Gaardsparter i Saltens Fogderie fra 25te Aug 1801 til 1ste Sept 1802, og forklaret hvad dette Tinglaug betreffer, da var ingen af HansMajestets Gaardparter bortbøxlede udi den omspurgte Tid.

4. Summarisk Extract af det examinerede Mandtal over den ydede Laugmandstold i Saltens Fogderie for Aaret 1802 som blev befunden rigtig.

5. Derefter blev følgende Almues Breve og Dokumenter Publicerede:

1. Et Kongeligt Skøde til Jon Axelsen Klubnæsset paa GaardenKlubnæsset Matr. No. 98 i Ofodens Fierding og Saltens Fogderie afSkyld 6 mk Fiskes Landskyld med Bøxel imod 11 rd 4 sk,dateret 9de Decbr. 1801.

2. Præsten Arctanders Bøxelbrev af 23de October 1799 til Jacob Mortensen paa 12 mk Fiskes Landskyld i Lille Ballangen, hvormed fulgte Landskyldsbog og Revers forsynet med behørligt stemplet Papier.Til Tugthuuset 6 sk.

3. Præsten Arctanders Bøxelbrev af 11te December 1800 til Niels Jensen paa 12mk Fiskes Landskyld i Gaarden Laxaae, hvormed fulgte Landskyldsbog og Revers forsynet mes behørligt stemplet Papir. Til Tugthuuset 4 sk.

4. Amund Amundsen Hækkelstrands Bøxelbrev af 19de Junii 1802 til Peder Jacobsen paa 1 pd Fiskesleie i Gaarden Leerosen, hvormed fulgte Landskyldsbog og Revers, skrevet paa behørig stemplet Papier. Til Tugthuuset 8 sk.

5. Hans Hansen Bervigs Pante Obligation af 14de September 1802 til Giestgiver Agersborg for den Summa 26 rd 3 ort 5 sk i hvorved Debitor har pandtsadt sit Løsøre.

6. Ments Klæboes Pante Oblogation af 11te Sept 1800 til Kiøbmand Olaus Krøger i Bergen hvorhos erindres at den her pandtsadte Tenringsbaad med Inventarium ar af Pantegiveren bortsolgt til Niels Buurmester Augenholmen, ifølge Kiøbe Contract af 18de Maii 1802, som er tinglæst den 19de nestefter.

7.PederJonsens Lille Ballangen inden Forligelses Commisionen den 14de Sept 1802 afgivne Erklæring til Lars Thomæsen Balsnes at de af ham udtalte fornærmelige Ord ikke skal være ham til Fornærmelse paa hans Gode Navn og Rygte.

7. Ole Hansens Øjord inden Forligelses Commisionen ovenbenævnte dog afgivne Erklæring til Jacob Pedersen at de af ham brugte udtalelser imod Jacob Pedersen skal ikke være ham til Forkleinelse paa hans ære, gode Navn og Rygte.

8. Lensmand Erlandsens af samme Dags Dato paa Jens Thomæsens Stuenæs' Vegne afgivne Erklæring at de fornærmelige udtrygte Ord Jens Thomæsen har brugt imod Niels Jacobsen Lieland skal være døde og Magtesløse og ikke være ham til nogen Forkleinelse.

Retten blev udsadt til næste Dag. Rist(sign.)


Anno 1802, Onsdagen den 19de September blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting for Ofoden Fierding continueret med den samme Dommer og Laugrette som i Gaar, Hvorda til Publication blev antaget:

1. Giestgiver Agersborgs Bøxelbrev af 15de September 1802 til Peder Amundsen paa 1 pd Fiskesleje i Gaarden Lielandskar, hvormed fulgte Landskyldsbog og Revers skrevet paa behørligt stemplet Papier. Til Tugthuuset 8 sk.

2. Anders Jensen Lielands Bøxelbrev af 15de September 1802 til Peder Hansen Aas paa 2 pd Fiskesleje i Gaarden Lieland, hvormed fulgte Landskyldsbog og Revers skrevet paa behørligt stemplet Papier. Til Tugthuuset 8 sk.

Michel Pedersn Ballangselven foreviiste et halvvoxent Biørnskind som er skudt i Ballangsmarken i Maii Maaned dette Aar, hvilket blev af David Caspersen Lille Ballangen og Lars Thomesen bekræftet. Erik Andersen forviiste et voxent Biørnskind i Kongsvigmarken i Lødings Menighed i Maii Maaned var det skudt, hvilket blev bekræftet af Gabriel Pedersn Dragvig og Gabriel Gabrielsen Vold. End videre foreviiste Erik Andersen2de voxne Biørnskind. Ligeledes skudt i Kongsvigmarken i Lødings Sogn paa samme tiid, som det forrige, hvilket ligeledes blev bekræftet af de forbenævnte Mænd ovenbenævnt 4 Biørneskind blev forsynet med Rettens Segl.

Følgende Mænd blev opnævnt til Laugrettesmænd for 1803:

1. Jacob Mortensen Lille Ballangen,

2. Knudt Knudtsen Bervigen,

3. Niels Jensen Laxaae,

4. Peder Amundsen Lielandskar.


Fogden Ryghs Fuldmægtig Resch, anmeldte i følge den betienende Præst til Ofoden Hr. Rosenkilde anmeldelse til dette Ting at han have indevarslet følgende Lejermaals Begiængelser:

1. Margrethe Jensdatter Kleven,

2 Marit Pedersdatter Øyen,

3. Gift Mand Knudt Aas Bielgam og

4. Barbro Michelsdatter Lien for enten at erlægge fulde Leiermaals Bøder eller lide Afligning. De Indstevnede blev paaberaabt, men ingen má›ádte. Jensdatter Kleven blev anmeldt i samme at være gift med Peder Anfindsen Østervig, som nu er angivet for at have besvangret hende. Marit Pedersdattwer Øyen er og gift med den som har besvangret hende, nemlig Peder Jonsen Øyen og gift Mand Knud Olsen Aas blev anmeldt yderlig fattig og havde mange uforsærgede Børn. Han formaaede altsaa ingen Leiermaals Bøder at erlægge, og Barbro Michelsdatter Lien blev ligeledes meldt yderlig forarmet.

Herom udbad Fogden sig en Rets Attest.

Derefter producerede Fogdens Fuldmægtig Restance Listen over udestaaende Kongelige Skatter ved Høste Tingets Slutning Aar 1802 som ikke blev imodsagt og var 192 rd 21 sk.

Da ingen havde videre ved Retten at erindre blev den há‘ávet. Rist(sign.)

DCSB OAS LTSB