1802 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1802[rediger]

Anno 1802, Mandagen den 17de Maii blev paa Gaarden Lieland det almindelige Vaar- Sage- og Skatte Ting for Ofodens Fierdingers Almue begyndt i Overværelse af Fogden Ryghs Fuldmægtig Resch, Lensmand Erlandsen og den tingsøgende Almue. Retten blev betient af Sorenskriver Henrik Hornemann Rist, tilligemed følgende Laugrettesmænd:

1. Lars Østervig,

2. David Caspersen Lille Ballangen,

3. Torkild Gabrielsen Vold, og

4. Ole Abrahamsen Bervig, som alle i Dag for Sorenskriveren har aflagt Laugrettes Eed. Da Retten var sadt i Kongens Há›áye Navn blev først følgende Publicationer oplæst:

1. Amtets Skrivelse af 21ste Sept. 1801, hvori bekiendtgiøres Hans Majestets Resolution af 12te Sept. 1800, som bestemmer hvilke Sager der for Eftertiden skal expederes ved Cancelliet og hvilke ved Rentekammeret.

2. Placat angaaende Straf for at beskadige Skibsfortøynings Ringe, Varpe Stolper og andre Mærker til Skibsfartens Sikkerhed, dateret den 13de Julii 1801.

3. Det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse af 1ste Augustii f.A., som bestemmer visse Forholdsregler mod den i Cadiz og flere Spanske Havne udbrudte Pest.

4. Det Kongelige Admiralitets- og Commisariats Collegii Skrivelse af 25de Julii f.A. som bestemmer visse Forholdsregler paa de Personer som kan vente at blive antagen som Tømmer Mænds Lærlinger ved Holmen.

5. Forordning, angaaende Ting Væsenet i Norge, dateret 31ste Julii 1801.

6. Forordning hvorved den 21de Paragraph i de Reformerede Privilegier indskrænkes til de Personer allene, som nu er i Besidelse de deri benævnte Forrettigheder. Dateret 12te Febr. 1802.

7. Placat, forordnede Bestemmelser, som ere fastsadte i Hensigt til Grundet Afstaaelse for Vej Væsenet, Dateret 31de Julii 1801.

8. Placat, angaaende Maaden hvorpaa Bøder for ulovlig Brendeviins Brænden eller Salg herefter af Qvinders Personer af Almuen i Norge bør afsones, Dateret 31de October 1801.

9. Placat, hvorved Forbudet af 14de November 1800 mod Indenlandsk Kornbrendeviins Udførelse ophæves, Dateret 30de September 1801.

10. Placat, angaaende at Placaten for Iisland af 29de September 1797 forsaavidt den deri fastsadte Bestemmelse om Vægt af Fisk og Maal betræffer, maa udvides til Finmarken og Nordlands Amter, dateret 15de Maii 1801.

11. Placat som fastsetter at Søn- og Helligdage skulle iberegnes den Tiid Extra Arbeidere i Norge i følge Forordningen af 12te Julii 1799 bør hensættes i Fæstnings Arbeide, dateret 11te September 1801.

12. Placat, som forbyder uvedkommende at bære saadanne Klædedragter som er autoriserede til Uniform for Embedsmændene etc. dateret 27de November 1801.

13. Placat, hvorved Forbud mod uvedkommendes Ophold paa Bergstaden Kongsberg gientages, dateret 25de November 1801.

14. Declarations of Extensions Ordrer, imellem Hans Majestet Kongen til Danmark og Norge og Hans Durklautighed den afdøde Hertugen til Mikelburg - Wehrin etc. dateret den 28 Augustii 1801.

15. Capituls Taxten for Trondhiems Stift, sadt den 20de November 1801.

16. Det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse af 25de Januarii 1802, angaaende visse Forholdsregler mod den i Nerjord i Nordfold og tilgrensende Egne udbrudte Gule Feber, Smite etc.

17. Anordningen som forbyder den der staae i visse Slags Forbindelser med Rettens Betiente at føre Sager med den Domstoel som af disse beklædes m.m. Dateret 8de Januarii 1802.

18. Det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse angaaende Vaccsinationen eller Coekoppe Indpodningen etc. Dateret 9de Januarii 1802.

19. Det Kongelige Rentekammers Skrivelse hvori Communiceres Hans Majestets igientagne Forbud at ingen Geistlige, Militaire og Lønede Embedsmænd enten directe eller indirecte maae have Saugbrug eller nogen dermed forbunden Trælast Handel etc. Dateret 14de October 1801.

Derefter blev Mandtallene examineret, nemlig.

1. Mandtal og Ligning over Leedingen udi Saltens Fogderie for Aaret 1802, hvor da blev forklaret at Lars Nielsen Lielandskar er død, og at Enken er yderlig fattig at hun ingen Leeding formaar at svare.

Christiopher Jonsen Leeros forklaret død og Enken yderlig fattig, afgaar med 18 mk. Leeding.

Christen Arctander Tarraldsviig død, men i hans Stæd er der til denne Gaardpart tiltræd 2de Opsiddere, nemlig Peder Axelsen og Hans Michelsen som hver blev lagt i 12 mk hver Leeding.

Gamle Christen Jonsen Lilleviig er død, og i hans Stæd er kommet Henrik Jensen, som er anmeldt at være fattig og kunde ikke svare Leeding.

Einer Amundsen Ankenes blev anmeldt død, og at Enken var fattig. Peder Guldbrandsens Enke Stoere Ballangen død og Gaarden øde.

Axel Andersen Yttre Bøe død, og Hans Nielsen igien tiltraad denne Gaardpart og blev anseet i Leding for 18 mk.

Hans Pedersen og Ole Pedersen Yttre Bøe blev anmeldt begge til Afgang med 12 mk hver.

Christen Amundsen Stuenes med Elven anmeldt død og Stædet øde.

Ole Jonsen ibidem var dá›ád og Enken gift med Jon Andersen som var yderlig fattig, Afgang 18 mk.

Lars Jacobsen ibidem død og Henrik Eriksen tiltraad denne Gaardpart som igien blev ansat til Leeding 18 mk.

Henrik Meier Virak har forladt denne Gaardpart som nu beboes af Ole Knudtsen som blev anseet at kunde svare 18 mk.

Peder Dass Agersborg blev forhøyet til 1 pd.

Casper Trondsens Enke Ramnes frafløttet og Jon Olsen i hendes Stæd, som blev anseet til Leeding 6 mk. Hans Caspersen ibidem frafløttet og i hans Stæd Jon Andersen, anseet for Leeding 6 mk.

Peder Iversen Lien død og Hans Hansen tiltraad samme Gaardspart som blev anmeldt yderlig fattig. Friderik Holst ibidem frafløttet og nu ligger denne Gaardspart øde.

Ole Haldorsen Laxaae frafløttet og Lars Gundersen har igien antaget denne Gaardspart, anseet for Leeding 12 mk.

Friderik Johannesen Laxaae frafløttet og i hans Stæd Thomas Johannesen fattig.

Mogens Hansen og Morten Michelsen Laxaae døde og Israel Christensen og Niels Jensen er kommet til disse Gaardsparter. Israel Christensen blev anseet at kunde svare 6 mk i Leeding, men Niels Jensen var yderlig fattig.

Niels Nielsens Enke Dragvig frafløttet og Lars Hansen tiltraad denne Gaardpart og svarer den forhen ansadte Leeding 12 mk.

Peder Andersen Lendvig frafløttet og Jacob Andersen kommet til Stædet og anmeldt at være fattig. Thomas Jacobsen Lendvig nedsadt fra 18 til 12 mk.

Anders Eneresen ibidem død og Niels Andersen kommet til Stædet som blev anseet at kunde svare det samme i Leeding, nemlig 18 mk.

Ole Hansen Kleven død, og Enken gift med Jon Nielsen fattig. Herman Andersen Bervig død og Knudt Knudtsen i Stædet, fattig.

Niels Pedersen Botten yderlig fattig. Hans Eriksen nedsadt fra 18 til 6 mk.

Jon Pedersen Saltvigs Enke død, og i hendes Stæd Ole Jonsen som blev ansadt for 6 mk.

Henrik Andersen Væggen frafløttet og Abraham Hansen i hans Stæd som blev ansadt for 6 mk. Ole Hansen Lille Ballangen død og i hans Stæd David Caspersen 12 mk. Torkild Jonsen ibidem død, og i hans Stæd Jacob Mortensen som blev ansadt for 12 mk.

Lars Nielsen Balsnes fattig og udgaar med 18 mk. og Jon Olsen ibidem ligeledes.

Hans Jacobsen Dybvig fattig og formaaer intet. Tron Samuelsen ibidem ligesaa.

Einer Larsen Pundsvig død, og i hans Stæd Peder Pedersen som blev ansat for 18 mk.

Hans Christophersen Yttre Skar er dá›ád, men Enken kan betale den forhen tagne Leeding med 18 mk.

Ole Hansen ibidem yderlig fattig og formaar intet.

Aron Svendsen Furre, frafløttet og i hans Stæd Svend Aronsen som blev ansat for 6 mk.

Ole Pedersens Enke Østervig frafløttet og Henrik Olsen og Peder Olsen har faaet Bruget igien og svarer hver 9 mk. Andfind Hansen ibidem frafløttet og Gaarden øde.

Ole Paulsen Øvre Elvegaard fattig.

Axel Sørensen Bakkejord død, og Arent Nielsen i hans Stæd, anseet for Leeding 18 mk.

Lars Eriksen Hillervig anmeldt fattig og udgaar med 9 mk.

Peder Hansen Lille Medbye død og i hans Stæd Casper Carlsen som ble ansadt med 9 mk.

Hans Eriksen Giøvig frafløttet og i hans Stæd Peder Henriksen som svarer 18 mk. Jon Olsens Enke

Koeberg stædt øde, følgelig udgaar de 6 mk.

Leeding Paul Pedersen Oosmarken fattig, følgelig udgaar de 18 mk.

2. Mandtal over Qværneskatten i Salten Fogderie for Aar 1802, som blev befunden rigtig som anført. 3. Mandtal over Huusmænd, Søefinner og Skovlapper for 1802, hvilket forsaavidt denne Fierding betræffer, befandtes rigtig.

4. Mandtal over Grundfrelse af Huuse eller Bygninger paa Hans Majestets Grund, samt at Roerhuuse og Fike Gielde i Skraaven for Aar 1802, hvorhos blev forklaret at Hans Helgesen Leervig og Ole Einersen Ankenes har solgt deres Roerboder i Skraaven som Peder Olsen Skraaven har kiøbt. I øvrigt sagde Almuen at her i Salten Fogderie ikke ere flere Fiske Væhre end Skraaven.

5. Mandtallat over Roerhuuse og Fiskegieller som befindes opsatte paa Hans Majestets Gaarder i Kanstadfiorden for Aar 1802, hvilket forsaavidt denne Fierding betræffer, befandtes rigtig.

Da det var silde om Aftenen blev Retten hævet for i Dag. Rist(sign.)


Tirsdagen den 18de Maii 1802 blev Vaar- Sage og Skatte Tinget for Ofodens Fierdingers Almue continueret med samme Dommer og Laugrette som i Gaar, hvorda blev antaget til Publication:

20. Det Danske Cancellies Skrivelse som bestemmer. at Skiøde og Adkomst Breves Skrivning af Sorenskriveren skal vedkommende være forsynet med een Attest fra Fogden, som viiser Eiendommens Matr. No. og fulde Skyld. dateret 24de October 1801.

End videre blev antaget til Publication: 1. Knudt Olsen Aas’s Pante Obligation til Johan Cordt Hansen, Kiøbmand i Bergen for den Capital 1050 rd. Dateret 15 December 1801.

2. Skiftebrev efter afgangne Berit Jonsdatter Lieland, sluttet den 1ste Junii 1801, hvorved 2 pund 6 mk Fiskesleje taxeret for 180 rd., saaledes er udlagt:

1. Enkemanden Anders Jensen 1 pund 3 mk for 90 rd.

2. Datteren Mette Andersdatter 13 1/2 mk. for 45 rd og

3. Datteren Maren Andersdatter 13 1/2 mk for 45 rd.


3. Endelig blev antaget til Aflysning og udslettet af Pantebogen Jægteskipper Ments Klæboes udstædte Pante Obligation. Dateret 4de September 1794, Stoer 450 rd til Christopher Brochmann, som ved sin Paategning paa Obligationen af 22de September 1801 har qvitteret for Summen med Renter.

4. Præsten Arctanders Bøxelbrev til Jon Andersen paa 1 pd 12 mk i Gaarden Ramnes, dateret 21de Sept. 1801, hvormed fulgte Landskyldsbog og Revers forsynet med behørligt stemplet Papier. Til Tugthuuset 10 sk.

5. Fogden Rygh's Fuldmægtig producerede en Regning fra forrige Lensmand Friderik Holst for at skyldsette 2de Hans Majestets tilhørende Pladser, nemlig Klubnæsset og Oosmarken tillige med hørende Mænds Regninger, Beløb 7 rd 48 sk, dateret 23de Maii 1799, befunden rigtig.

6. Mads Olsen Elvegaards Skiøde til Giestgiver Peder Agersborg af 16de Sept. 1801 paa 1/2 Vog i Gaarden Elvegaard for den Summa 55 rd..

7. Præsten Arctanders Bøxelseddel til Ole Jonsen af 5te Nov. 1800 paa 18 mk. Fiskesleie i Gaarden Saltvig, Ofodens Kirke tilhør­ende, hvormed fulgte Landskyldsbog og Revers, skrevet paa behørligt stemplet Papier. Til Tugthuuset 4 sk.

8. Amund Thomesen Biervigs udstædte Pante Obligation af 16de December 1801 til Kiøbmand Peter Staman i Bergen, stoer 142 rd.

Retten blev for i dag hævet. Rist(sign.)


Onsdagen den 19de Maii 1802 blev Vaar- Sage- og Skatte Tinget for Ofodens Fierding fremholdt med det forhen benævnte Laugrette og samme Dommer som i Gaar,

Hvorda: Michel Pedersen mødte og anmeldte at have afvigte Sommer fanget i Snarer en fuldvoxen og en mindre Biørn. David Caspersen Ballangen og Jacob Mortensen ibidem bevidnede Michel Pedersens udsigende, som og den tilstædeværende Almue bekræftet. Skindene blev forsynet med Rettens Segl. Anders Olsen Lille Medbye fremmviiste Skindene af 3de Biørne Unger som Amund Larsen Bierkvigmarken har skudt afvigte Høst. Hans Hansen Bedfiord og Arent Thimandsen Fagernes bekræftede at dette medførte Rigtighed.


Endelig blev Publiceret:

1. Niels Christian Buurmester og Ments Johan Klæboes sluttede Kiøbe Kontrkt af 18de Maii 1802.

2. Peder Agersborgs Huusmands Sedler til Tron Richardsen, Peder Throndsen og Lars Pedersen, dateret 20de December 1801, som har faaet Tilladelse at være Huusmænd paa Rønelven.

3. Udlægsforretningen efter Berit Jacobsdatter Lieland ved sluttet Skifte af 1ste Junii 1801, er Methe Andersdatter udlagt i Løsøre 30 rd, som er overlevert Faderen, Anders Jensen Lieland.

4. Udlægsforretningen efter Kiersten Axelsdatter af Nyegaard ved sluttet Skifte af 19de Januarii 1801, er Kiersten Axelsdatter udlagt i Løsøre 340 rd som er betroet Faderen Iver Lech.

5. Sorenskriver Rists Skiøde af 18de Maii 1802 til Giestgiver Peter Agersborg paa 1 pd Fiskelsleie i Gaarden Lielandskar, Matr. No. 1 med 57 rd.

Da intet vider med dette Ting var at forrette, blev Retten i Kongens Høye Navn hævet.

OAS DCSB LLSáá Rist(sign)