1799 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1799[rediger]

Nb! Begynnelsen mangler!

3. Forordningen af 20de Martii 1799 , der befaler at en Colligio Medici forfattet Pharmacopaca pauperum, som er vedhæftet samme Forordning skal blive til Regel for alle Medici og Chirugii, saa at disse i at foreskrive Lægemidler som betales af milde Stiftelser, eller bekostes af det Offentlige skal være pligtige at indskrænke deres Valg af Medicamenter til de Slag der findes anførte i bemeldte Pharmacopaca.

4. Forordningen af 20de Martii 1799, angaaemde nogle overordentlige Afgifter.

5. Placat af 10de Martii 1799 som befaler at enhver der har imodtaget Betalinger eller Penge i 8 Skillinger af de 2de i Christiania arresterede Personer Palohac Paulie og Peter Essendrup eller andre paa deres Vegne, skal anmelde saadant inden en vis Tid m. v.

6, Forordning af 31te Maii 1799, som befaler at Tyve Sager som forfølges paa Justitiens Vegne skulle de stiaalen Kosters Ejereindstevnes under Faldsmaala Straf til at aflægge deres eededelige Forklaring om Kosterne ere dem frakomne, imod deres Vidende og Villie eller ikke.

7. Placat dateret Rente Kammeret den 30te Maii 1799, hvorved bekiendtgiøres at den Forandring og nærmere Bestemmelse af adskillige Poster i Forordningen af 5te September 1787 og den Finmarkske Handel, som ved Placaten af 13de Febr. 1789 er fastsat, fremdeles skal vedvare indtil 1ste Junii 1809.

8. Bekiendtgiørelse af de Betingelser under hvilke Tømmermænd til Hans Kongelige Mayestæts Tieneste paa Holmen i Kiøbenhavn bliver antagen. Dateret Admiralitets og Commisariats Collegiet den 9de Maii 1799.

9. Amtets Pro Memoria af 17de Junii 1799, hvorudi Cancelliets Skrivelse af 18de Maii næstforhen angaaende fornævnte Bekiendtgiørelse og Tømmermænds Indbydelse til Arbeide paa Holmen i Kiøbenhavn communiceres m. v.


Hr: Foged Rygh begiærede til et General Tingsvidnes Erhvervelse, følgende Qvæstioner forelagt Laugrettet og Almuen, samt deres Svar derpaa indhentet:

1. Om Matriculen i Aaret 1799 med nyeskyldsatte Pladser eller Gaarde er forbedret, eller om nogen Plads findes saaledes opdyrket at den med Billighed og Lighed med andre kan skyldsættes?

Laugrettet og Almuen svarede: I indeværende Aar er ingen Plads skyldsat, ei heller en nogen saaledes opdyrket at den kan skyldsættes, derimod anmeldte Lensmand Holst og Peder Knudsøn Elvegaard at Gaarden Fagerjord, Matr. No. 55, som for nærværende skylder 12 Mark, er saaledes forbedret, saaledes at den kan taale en Forhøyelse af 12 Mark i Jordskylden, men den øvrige Almuevar heri ikke enige meddisse, ei heller blev flere Gaarde anmeldt at være noget forbedret, saaledes at Forhøyelse i Jordskylden kan finde Sted.

2. Om i denne Fjerding findes flere Sauge hvorpaa Bord kan skiæres? Resp.: Nei!

3. Om i denne Fjerding findes flere Qværner til Skats Svarelse end de forhen angivne og taxerede? Resp.: Nei!

4. a. Om nogen i dette Aar i dette Tinglav har haft mere end et Jordbrug, eller b. om nogen flere ed allerede opførte Gaarde og Gaard Parter dette Aar ere brugte til Underbrug, eller haver været ubeboede? Resp.: Nei!

5. Om nogen i dette Aar har haft Laxefiskerie eller optaget Engeslætter, hvoraf Skat kan svares? Resp.: Nei!

6. Om nogen i dette Aar har forbrudt sin Odels Jord? Resp.: Nei!

7. Om 6te og 10de Penge af Arvemidlers Udførelse af Riget ere falne, ligesom om nogen Lapper ere bortflyttede med Ejendeele hvoraf denne Afgift bør svares? Resp.: Nei!

8. Om Vrag er fundet i det forbiegangne eller indeværende Aar fra den Tid derom paa dette Tingsted blev spurgt? Resp.: Nei!

9. Om Hovedlodder eller Bøder paa 120 Lod Sølv eller 60 Rd er faldet, siden derom blev spurgt paa dette Tingsted? Resp.: Nei!

10. Om Arvemidler enten dette Aar eller forafvigte fra den Tid derom paa dette Tingsted blev spurgt er falden, hvoraf Forlovs Penge bør svares? Resp.: Nei!

11. Om ingen Bøder for ulovlig Skovhugst er falden, siden derom paa dette Tingsted forrige Aar blev spurgt? Resp.: Nei!

12. Om nogen i dette eller forrige Aar er bleven begraven i Eege-Liig-Kiste? Resp.: Nei!

13. Om i denne Fierding findes Borgere, Giestgivere og Jægte Skipperesom detteAar har haft mere end en Jægt til Kiøbstæderne,

Resp.: Borgere findes ikke i denne Fjerding. Giestgivere er her derimod: Peter Agersborg Lieland, Iver Lech Nyegaard og Ole Knudsøn Virak, som alle driver Bondehandel. Og Jægteskippere: Ole Knudsøn Virak og Mons Pedersøn ibidem som driver Jægtebrug sammen, har dette Aar haft en Jægt til Bergen første Stevne. Ole Knudsøns Enke Bieldgam har haft en Dito i hver Stevne. Peter Agersborg Lieland ligesaa kun en Jægt i første Stevne, og Iver Lech Nyegaard ligeledes en dito i sidste Stevne. Flere Jægteskippere findes ikke

14. Om i denne Fierding findes Selvfosterkarle, Strandsiddere som alleene drive Øltapperie og Handlere som ikke ere priviligerede?

Resp.: I denne Fierding er for nærværende kun en Selvfosterkarl, nemlig Jacob Pederøsn Ballangen, der er uden Tjeneste og ernære sig som Selvholder. Strandsiddere og Ølltappere er her heller ikke, ei heller upriviligerede Handlere, thi Amund Amundsøn Hachelstrand som i forrige Aars Generak Tingsvidne blev opgivet for at drive Handel, blev nu anmeldt af den nærværende Almue at han ingen anden Slags Handel driver, end han undsætter den trængende Almues Mand med fornødne Levnets Midler, naar samme hos Giestgiveren ikke er at bekomme.

15. Om i denne Fierding findes Styrmænd, der ikke bruger Gaard, eller staaer i fast Tieneste, og som have i denne Qvalite seilet til Kiøbstederene dette eller forrige Aar? Resp.: Nei!

16. Om nogen Svenske Lapper haver i dette Aar græsset deres Reensdyr paa denne Fierdings Fielde, og etter Grændse Tractaten har betalt Skatt af samme, samt til hvem? Resp.: Naar undtages Svensk Lap Ole Larsen Skytter, som har betalt Skat - 24 sk - til Amund Amundsøn Hachelstrand har ingen anden, saavidt Almuen var bekiendt, erlagt saadan Afgift, dette Aar, skiøndt mangfoldige Svenske Lapper ofte græsser deres Reensdyr paa denne Fierdings Fielde.

17. Om i dette Aar er faldet Silde Tiende? Resp.: Nei!

18. Om nogen og hvilke Slags Haandværkere opholde sig i denne Fierding, og som bør betale Haandværks Skat? Resp.: Nei!

19. Om hvor stort Gaardsbrug Lensmanden for denne Fierding bruger, og hvoraf han nyder Tiende Friehed? Resp.: Lensmand Holst bruger og beboer 1 pd i Gaarden Lien, hvoraf han nyder Tiende Friehed.

20. Om ikke den sædvanlige Skyds af 15 Mand og Baad er, hvar for sig, brugt af Fogden og Sorenskriveren paa de almindelige Tingrejser og om ikke den skydsende Almue har erholdet betalt, de i den Henseende befalede 4 sk pr. Mand i Drikke Penge? Resp.: Jo!

Herom udbad Fogden sig Rettens Tingsvidne meddeelt.


Derefter blev Mandtallerne examineret:

1.Mandtallet over Leedingen i Salten Fogderie for Aar 1799, hvilket for saavidt denne Fierding betræffer befandtes rigtig som anført, og af ingen blev modsagt.

2.Mandtallet over Bække Qværne Skatten i Salten Fogderie Aar 1799, hvilket forsaavidt denne Fierding betræffer , befandtes rigtig som anført.

3. Mandtallet over Huusmænd, Søe Finner ogSkov Lapper i Saltens Fogderie, for Aar 1799. hvilket for saavidt denne Fierding betræffer befandtes rigtig aom anført, med Tillæg at paa Rydnings Pladsen Rogndahlen blev for en Søe Find ved Navn Tron Richard som til Skats Svarelse blev ansat for 24 sk aarlig.

4. Mandtallet over Grundfrelse af Huuse paa Hans Mayests Grunde, samt af Roerhuuse og Fiskegieller i Schraaven for Aaret 1799, hvilket for saavidt denne Fierding betræffer befandtes rigtig som anført.

5. Mandtallet over Roerhuuse og Fiskegieller paa hans Mayestæts Gaarde i Kanstadfjorden for Aar 1799 hvilket for saavidt denne Fierding betreffer befandtes rigtig som anført.

6. Mandtallet over Odels- og Selv Ejer Godset i Saltens Fogderie for Aar 1799, hvilket befandtes rigtig og af ingen blev modsagt, hvorhos Laugrettet og Almuen forklarede at det i Mandtallet anførte Godsforsaavidt denne Fierding betræffer, bruges og beboes av Ejerne selve.

7. Designation over bortbygslede Gaarde af hans Mayestæts Jordegods i denne Fierding dette Aar, er bortbygslet, end 12 Mark i Gaarden Elvegaards, Matr. No. 63, og 1/2 Vog i Gaarden Yttre Bøe, nr. 25, hvortil ingen særdeles Herlighede findes, den første til Hans Andersøn, og den sidste til Hans Nielsøn.

8. Mandtallet over Laugmands Tolden i Saltens Fogderie, Aar 1799, for saavidt denne Fierding betræffer befandtes rigtig, og af ingen blev modsagt.


Videre blev læst følgende Documenter:

1. Constitueret Sorenskriver Aases Placat af 11te August 1799, hvorved en Capital af 2.153 Rd 4 ort 2 sk, umyndiges Penge som henhører under Saltens Sorenskriveries Overformynderie opbydes til Udlaan imodRescriptelig Pandt, men ingen meldte sig til sammes Modtagelse paa befalet Maade.

2. Et Kongelig Skiøde til Rasmus Nielsøn paa en Part i Gaarden Store Bierkevig, No. 63, skyldende 1 Pd for 40 rd, dateret 17de April 1799.

3. Hr: Foged Arnkiels udstædde Bygsel Sæddel til Hans Nielsøn paa 1/2 Vog i Gaarden Yttre Bøe, Matr.No. 25, Hans Mayestæt Kongen tilhørende imod at tage Axel Andersøns Enke til Ægte, dateret 28de September 1798, og til Tugthuuset betalt 6 sk.

4. Præsten Hr: Arctanders udstædde Bygsel Sæddel til Abraham Hanssøn paa 18 Mark Fiskesleje i Gaarden Veggen, No. 45 for Livstid og mod Vilkaar at give Henrich Andersøn i aarlig Hold: 1 Vog Bygs Udsæd og føde en Koe og 4re Smaae Creature, dateret 7de Junii 1799, hvormed fulgte Gienpart og Landskyldsbog paa anordnet stemplet Papiir og til Tugthuusetr betalt 8 sk.

5. Præsten Hr: Arctanders udstædde Bygsel Sæddel til Jon Olsøn paa 1 Pd 12 Mark Fiskesleje i Gaarden Ramnes, Matr. No. 34 for Livstid, dateret 29de Novbr. 1798, hvormed fulgte Gienpart og Landskyldsbog paa befalet stemplet Papiir og til Tugthuuset betalt 10 sk.

Da intet videre i Dag ved Tinget var at foretage, belv samme udsat tril i Morgen. JHAas(sign)


Paafølgende Dag, den 28de September blev med Sage- og Skatte Tingets videre Fremholdelse for Ofodens Fierdings Almue continueret paa Tingstædet Lieland, og Retten betient af samme Dommer og Laugrette som i gaar. Hvor da! under No.

6. blev allerunderdanigst læst et Kongeligt Skiøde til Ingebrigt Larsøn paa Gaarden Pundsletten med Uhren Matr. No. 58 af Skyld 18 Mark for 45 Rd, dateret 24de April 1799.


Til Laugrettesmænd for tilkommende Aar 1800 blev hermed af Retten opnævnt, saasom:

1. Jon Olsøn Ramnes

2. Michel Pedersøn Bergvig

3. Lars Hanssøn Dragvig

4. Hans Nielsøn Yttre Bøe hvilke i Tide haver at besørge deres Laugrettes Eed aflagt, og derefter at møde saavel ved de almindelige Tinge som ellers saa ofte de paa Rettens vegne bliver tilsagt at betiene Retten.


Peder Axelsøn Fagernes mødte og anmeldte at have ved mundtlig og lovlig Varsel til dette Ting ladet indstevne Nathniel Hanssøn Fremnæs for til ham som Incassator paa Auctionerne efter afg: Malena Olsdatter Fagernes og Kirsten Madsdatter ibidem, skyldige Auctions Penge 8 rd 4 ort 2 sk; herom at paahøre Beviis, fornemme Paastand og modtage Dom til Betaling, samt erstatte denne Sagns Omkostninger, alt efter Stevnevidnernes Attest af Dags Dato, som han begiærede læst og Acten tiltagen, saalydende: #.

Efter 3de Ganges lovlig Udraab mødte ikke den indstevnte Nathaniel Hanssøn, ei heller nogen paa hans Vegne. At Sagen ved Forligelses Commisionen har været foretaget, men mindelig Forlig ikke opnaaet for medelst Sagvolderens Udeblivelse, viser den allerede fremlagde Attest. Citanten fremlagde derefter Beviis for Sigtelsens Rigtighed, en bekræftet Extract af Saltens Sorenskriveries Auctions Protocol som viser at Sagvolderen er skyldig den paastevnte Summen 8 rd 4 ort 2 sk, hvilken Extract han begiærede læst og Acten tillagt, saalydende: #-.

Det er med den i Rette lagde Extract af Auctions-Protocollen beviist, sagde Citanten, at Sagvolderen Nathaniel Hanssøn er skyldig de paastevnte 8 rd 4 ort 2 sk hvorover han paastod at Sagvolderen ved Rettens Dom maae blive tilpligtet at betale benævnte Summa, tillige med denne Sags Omkostninger, som han saaledes beregnede: Stevningspenge 5 ort, for den fremlagde Extract af Auctions Protocollen, med stemplet Papiir er betalt 3 ort 12 sk, for stemplet Papiir til Dommens Beskrivelse 4 ort 8 sk, Incanninations Penge 4 ort 10 sk, og for hans Umage ved forgiæves Møde i Forligelses Commisionen 4 ort 8 sk, tilsammen 3 rd 3 ort 8 sk, hvormed han indlod Sagen under Dom med Tillæg: at han indlod til Retten at bestemme om Sagvolderen for sin Udeblivelse fra Forligelses Commisionen og Retten bør ansees med nogen Mulct. Da ingen paa Tilspørgende havde videre at erindre i denne Sag, blev strax saaledes

Dømt: Foruden at Sagvolderen Nathaniel Hanssøn Fremnes ved sin Udeblivelse fra Retten stiltiende har vedtaget den paastevnte Giæld, saa er og samme paa lovlig Maade beviist med den i Rette lagde Extract af Saltens Sorenskriveries Auctions Protocol, følgelig er under nærværende Sag ingen Tvivl om Sigtelsens Rigtighed, og da Sagvolderen desuden, hverken ved Forligelses Commisionen eller under Sagens Behandling ved Retten har taget til Gienmæhle, saa Kiendes for Ret: Nathaniel Hanssøn Fremnes bør til Citanten Peder Axelsøn Fagernes betale de paastevnte 8 rd 4 ort 2 sk, og følgelig Forordningerne af 20de Jauuarii 1797 og 23de December 1735, for unødig Trette betale til Ofodens Sogns Fattig Casse 1 Rd, og ligesaa noget til Justits Cassen, samt arstatte Citanten de paa denne Sag hafte Omkostninger, efter den nedlagde Paastand med 3 rd 3 ort 2 sk, hvilket at fuldbyrdes of efterkommes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.


Dernæst blev læst under No.

7. Sr. Iver Lechs udstædde Bygsel Sæddel til Casper Carlsøn paa 12 Mark i Gaarden Lille Medbye, Matr.No. 81 for Livstid, dateret 25de September 1799, hvormed fulgte Gienpart og Landkyldsbog paa anordnet stemplet Papiir, og til Tugthuuset betalt 8 sk. 8. Præsten Hr: Peder Arctanders udstædde Bygsel Sæddel til Jacob Andersøn paa 18 Mark i Gaarden Lendvig, No 40 for Livstid, dateret den 23de Julii 1799, hvormed fulgte Gienpart og Landskyldsbog paa belalet stemplet Papiir og til Tugthuuset betalt 8 sk.

Abraham Johansøn Hariangen mødte og anmeldte sig trængende til eget Brug en Ottrings Baad af Saltdahlen, hvorom han udbad sig Rettens Tingsvidne meddeelt. Laugrettet og Almuen declarerede at Abraham Johansøns Andragende medfører Sandhed. Herom skal en Ting-Attest blive meddeelt.

Lappen Ole Olsøn Lavangsmarken mødte og foreviiste Huderne af en voxen Biørn og 2de halv-voxne Biørne, som han i forrige Aars Høst har skudt i Gaarden Dragvigs Skov Mark; og Michel Larsøn Rombaken en Dito af en voxen Biørn som han forrige Aars Foraar har skudt i Gaarden Treldahls Mark. At disses Andragende medfører Sandhed, det attesterede den nærværende Almue. De foreviisede Biørne Huder blev derefter Ejerne tilbageleverede, forsynede med Sorenskriverens Segl.

Fogden Rygh anmeldte at ved Justitiens Foranstaltning var indkaldt til dette Ting og dette Sted følgende Qvinder Personer der i Følge Sognepræstens Angivelse skal være skyldige i at erlægge Lejermaals Bøder, nemlig Pernella Hansdatter Bergvig, Martha Iversdatter Bieldgam, Maren Asbiørnsdatter Yttre Dybvig, Else Pedersdatter Evenes. Barbroe Nielsdatter Anchenes. Gurild Larsdatter Bakkejord, Agnes Gabrielsdatter Vold og Maren Andersdatter Øvre Lieland, alle for at rette for den angivne Brøde, og efter Evne at erlægge de efter Loven bestemte Lejermaals Bøder; i hvilken Henseende Fogden bad at Dommeren ville fremkalde de indkaldte Personer efter deres Orden og modtage deres saavel som Almuens Erklæring om hvad de kan udreede af de forbrudte Bøder.

De indkaldte Personer blev derpaa paaraabte, saaledes:

1. Pernilla Hansdatter Bergvig mødte ikke, men denne blev af den nærværende Almue anmeldt at være strax efter Barnefødselen ægteviet med den Person som havde besvangret hende. I Anledning af denne Oplysning fandt Fogden ikke passende i Overenstemmelse med de gieldende Lovgivninger at fremædske den sidstnævnte til nogen Afligning.

2. Martha Iversdatter Bieldgam mødte heller ikke, men Almuen sagde at denne Pige er aldeles fattig, og kan ikke erlægge noget i Bøder.

3. Maren Asbiørnsdatter Yttre Dybvig, mødte ikke, men denne blev anmeldt at være ægteviet med den Person som havde besvangret hende, strax efter Barnefødselen. I Anledning heraf frafaldt Fogden ald Paastand om Bøders Erlæggelse paa samme Grunde som No. 1 er anført.

4. Else Pedersdatter Evenes mødte og sagde sig aldeles ikke i Stand til at betale mere end 1 Rd, hvilket den nærværende Almue declarerede at være overensstemmende med hendes Vilkaar. Denne betalte inden Retten benævnte 1 Dr til Fogden.

5. Barbroe Nielsdatter Ankenes mødte ikke, men denne blev anmeldt at være ægtevietmed den Person som havde besvangret hende, hvorover Fogden frafaldt de befalde Bøder.

6. Gunild Larsdatter Bakkejord mødte ikke. Almuen sagde at denne er yderlig fattig og ejer aldeeles intet, følgelig ikke betale noget.

7. Agnes Gabrielsdatter Vold mødte og sagde sig gandske fattig, og at hun ikke kunde betale mere ens 1 rd, hvilket den nærværende Almue attesterede. Denne 1 Rd blev inden Retten betalt til Fogden.

8. Maren Andersdatter Øvre Lieland mødte ikke personlig, men Almuen sagde at hun er yderlig fattig og kan ikke betale noget. Foruden disse Personer var og indkaldet:

9. Kiersten Andersdatter Dybvig, men denne mødte ikke. Almuen sagde at hun er yderlig fattig, ejer intet, og følgelig kan heller ikke betale noget.


Derefter blev Restancen over efterstaaende Skatter i denne Fierding af Beløp 120rd 22 sk læst og examineret. hvilken som rigtig befunden, af ingen blev modsagt.

Efter 3de Ganges lovlig Udraab, indfandt sig ingen som havde noget videre ved Tinget at erindre, thi blev altsaa Retten herved hævet. - JHAas(sign)