1798 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1798[rediger]

Torsdagen den 27de September blev efter foregaaende Berammelse, Retten til det almindelige Høste-, Sage- og Skatte Tings Fremholdelse for Ofodens Fjerdings Almue sadt og fremholdet paa Tingstedet Lieland, og betient af den constituerede Sorenskriver Johannes Henrich Aas, med 4re eedsorne Laugrettesmænd, nemlig:

1. Einer Nielsøn Øyen

2. Peder Michelsøn Dragvig

3. Lars Christensøn Tielle

4. Abraham Einersøn Seines, i hamns Sted Lars Jonsøn Emmenes. Den fra Retten udeblevne Laugrettes Mand Abraham Einersøn Sejnes blev for sin Udeblivelse, uden at aflægge den befalede Laugrettes Eed, i Følge Lovens 1 - 7- 3 Art:, tilkiendt at bøde til Kongen 3 Lod Sølv eller 1 rd 48 sk, foruden at betale til den i hans Sted siddende Laugrettes Mand 24 sk daglig, saa længe Tinget varer; ligesom han og er pligtig siden at giøre Eed. Retten bievaanede og Hr: Foged Arnkiels Fuldmægtig Hr: Lars Prytz og Lensmand Frederich Holst, saavelsom tingsøgende Almue.

Hvor da!


Efter at Retten var sadt og Tingfreed i Hans Mayestæts Høye Navn var lyst, blev først allerunderdanigst læst følgende Kongelige Forordninger og Øvrigheds Ordrer:

1. Forordning som befaler, at enhver Skifteforvalter skal indeholde de Folovs Penge af Arv, som i Følge D.L. 5 - 2 - 75 og N.L. 5 - 2 - 76 Art: tilfalde den Kongelige Casse og derfor aarligen at aflægge Regnskab til den vedkommende Oppebørsels Betient, dateret 2den Martii 1798.

2. Octroy, for et almindeligt Brand Assurance Compagnie paa Varer og Effecter i Kongerigerne Danmark og Norge, samt Hertugdømmerne, Staden Kiøbenhavn undtagen. Dateret 4de April 1798.

3. Amtets Ordre til benevnte Octroyers Bekiendtgiørelse, dateret 22de Maii 1798.

4. Placat som forbyder Apothekere at sælge Brækmidler, de sakaldede blodrensende Draaber etc. dat. den 31 Maii 1798.

5. Amtets Brev af 22de Maii 1798, hvori et Kongelig Rescript af 30te Martii f.A. angaaende Bekostningerne Broers Istandsættelse paa Bøydeveierne, communiceres.

6. Amtets Brev af 4de julii 1798, hvori et Kongelig Rescript af 27de April f.A. angaaende Bekostningerne paa Løsgiængeres Arrest og Transport communiceres.

7. Amtets Brev af 4de Julii 1798, hvori Hans Mayestæts allernaadigste Resolution af 11te Maii 1798communiceres, der befaler: at naar nogen Mand undrager sig fra at forsørge sin Kone etc. skal Øvrigheden bestemme, hvad Hustruen med Billighed bør tilstaaes m.v.

8. Amtets Brev af 16de August 1798, angaaende en nye Postes Anlæggelse imellem Alten Gaard i Finmarken og Torna i Sverrig.

9. Bekiendtgiørelse i de offentlige Tidende, angaaende fornævnte Postes Anlæggelse dateret 7de Julii 1798.

10. Amtets Brev af 15de August 1798, hvori en Person ved Navn Niels Svendsøn Sørmeland efterlyses.

11. Amtets Ordre til at bekiendtgiøre i Fogderiet at Giestgiveriet ved Lerfiorden i Foldens Præstegiæld er leedigt da Thore Klingen har frasagt sig samme,

Derefter blev, af Forordningen om Forligelses Indretningerne paa Landet i Norge, dateret 20de Januarii 1797 uddeelt 3de Exemplairer i blandt Almuen i Ofoden.


Den constituerede Foged Prytz begiærede, til et General Tingvidnets Erhvervelse følgende Qvæstioner forelagt Laugrettet og Almuen, samt deres Svar derpaa indhæntet.

1. Om Matriculen i Aaret 1798 med nye skyldsatte Pladser eller Gaarde er forbædret, eller om nogen Plads findes saaledes opryddet, at den med Billighed og Lighed med andre kan skyldsættes? Laugrettet og Almuen svarede: I indeværende Aar er Pladsen Osmarken skyldlagt for 1/2 Vog Fiskesleje, og Pladsen Klubneset forhøyet i Jordskylden til 2 2 Mark, altsaa er denne sidste nu ansat for 6 Marks Fiskesleje. I øvrigt er ingen nye skyldsatte Pladse eller Gaarde forbædret, ei heller nogen Plads saaledes opdyrket at den kan skyldsættes.

2. Om i denne Fjerding findes Sauge, hvorpaa Bord kan skiæres? Resp.: Nei!

3. Om i denne Fjerding findes fleere Qværner til Skats Svarelse, end de forhen angivne og taxerede? Resp.: Nei!

4. a. Om nogen i dette Aar i dette Tinglav har haft mere end et Jorde Brug, eller b. om nogen flere end allerede opførte Gaarde og Gaards Parter dette Aar ere brugte til Underbrug, eller have været ubeboede? Resp.: Nei!

5. Om nogen dette Aar har havt Laxefiskerie, eller optaget Engesletter, hvoraf Skat kan svares, ligesaa om nogen Lapper ere bortflyttede med Ejendeele hvoraf Skat kan svares? Resp.: Nei!

6. Om nogen i dette i dette Aar har forbrudt sin Odels Jord? Resp.: Nei!

7. Om 6te og 10de Penge af Arvemidlers Udførsel af Riget ere faldne, ligesaa om nogen Lapper ere bortflyttede med Ejendeele, hvoraf denne Afgift bør svares? Resp.: Nei!

8. Om Vrag er fundeti det forbiegangne eller indeværende Aar, fra den Tid derom paa dette Tingsted blev spurgt? Resp.: Nei!

9. Om Hovedlodder eller Bøder paa 120 Lod Sølver eller 60 rd er faldet, siden derom blev spurgt paa dette Tingsted? Resp.: Nei!

10. Om Arvemidler enten dette Aar eller forafvigte fra den Tid derom paa dette Tingsted forrige Aar blev spurgt, er falden , hvoraf Forlovs Penge bør svares? Resp.: Nei!

11. Om nogen Bøder for ulovlig Skovhugst er falden, siden derom paa dette Tingsted forrige Aar blev spurgt? Resp.: Nei!

12. Om nogen i dette, eller forrige Aar er bleven begraven i Eege Lig Kister? Resp.: Nei!

13. Om i denne Fjerding findes Borgere, Giestgivere og Jægte Skippere, som i dette Aar har haft mere end en Jægt til Kiøbstæderne?

Resp.: Borgere findes ikke i denne Fjerding. Af Giestgivere findes derimod : Peter Agersborg Lieland, Iver Lech Nyegaard og Ole Knudsøn Virach som alle har drevet Bondehandel. Og af Jægte Skippere: Ole Knudsøn Virach og Mons Pedersøn ibidem som nu driver Jægtebrug sammen, har dette Aar havt en Jægt til Bergen hver Stevne. Mentz Klæboe har derimod nu intet Jægtebrug. Ole Knudsøns Enke Bieldgam har dette Aar haft en Jægt til Kiøbstæderne hvar Stevne; Peter Agersborg Lielandligesom en Jægt hver Stevne; og Iver lech Nyegaard ligeledes en Jægt i Brug hver Stevne. I øvrigt findes ikke fleere Giestgivere og Jægte Skippere i denne Fjerding.

14. Om i denne Fjerding findes Selv Foster Karle, Strandsiddere som allene drive Øltapperie og Handlere som ikke ere priviligerede?Resp.: Af Selvfoster Karle findes ingen, undtagen Jacob Pedersøn Ballangen; de øvrige i forrige Aars General Tingsvidne opgivne, ere nu alle traadde i fast Tjeneste. Strandsiddere og Øltappere gs heller ikke, ei heller uprivilegerede Handlere, undtagen Amund Amundsøn Hachelstrand der her i Sognet driver Handel, som upriviligeret, hvilken alleene blev angivet af Jægteskipper Ole Knudsøn Virak.

15. Om i denne Fjerding findes Styrmænd der ikke bruger Gaard, eller staaer i fast Tjeneste, og som have i denne Qvalite seylet til Kiøbstæderne, dette eller forrige Aar? Resp.: Nei!

16. Om nogen Svenske Lapper haver i dette Aar græsset deres Reensdyr paa denne Fjerdings Fiælde, og efter Grendse Tractaten har betalt Skat af samme, samt til hvem?

Resp.: Naar undtages Svensk Lap Ole Larsøn Skytter som har betalt i Skat 24 sk til Amund Amundsøn Hachelstrand, har ingen anden saavidt Almuen var bekiendt erlagt saadan Afgift d. A. , skiønt mangfoldige Svenske Lapper ofte græsser deres Reensdyr paa denne Fjerdings Fiælde.

17. Om i dette Aar er falden Silde Tiende?

Resp.: Nei! undtagen Madame Klæboe paa Brættesnes, der forrige Aars Høst har fisket 8te Tønder sild er i Sognet. Om Tiende deraf var beralt, eller ikke vidste Almuen ikke.

18. Om nogen og hvilke Haandværkere opholder sig i denne Fjerding, og som bør betale Haandværks Skat? Resp.: Nei!

19. Om hvor stort Gaardsbrug Lensmanden for denne Fjerding bruger og nyder Tiendefriehed af?

Resp.: Lensmand Holst bruger og beboer 1 Pund i Gaarden Lien, Ofodens Kirke og Præst beneficeret, hvoraf han nyder Tiende Friehed.

20. Om ikke den sædvanlige Skyds af 15 Mand og Baad hvorfor Seil er brugt af Fogden og Sorenskriveren paa de almindelige Tingrejser og om ikke den skydsende Almue har erholdet betalt, de i Henseende befalede 4 sk pr. Mandi Drikke Penge?

Resp.: Jo! Herom udbad Fogden sig Rettens Tingsvidne meddeelt.


Dernæst blev Mandtallet over Odels- og Selvejer Godset for 1798 examineret, hvilket befandtes rigtig, og af ingen modsagt, hvorhos Almuen forklarede: at det i Mandtallet anførte Gods, forsaavidt denne Fjerding betræffer bruges og beboes af Ejerne selve.

Ligeledes blev examineret Designationen over bortbygslede Gaarde af Hans Maysetæts Jordegods Aar 1798, hvorhos blev forklaret: at ingn Gaard af Hans Mayestæts Jordegods i denne Fjerding, dette Aar er bortbygslet.


Derefter blev følgende Almues Breve læste og publicerede:

1. Johan Ernst Bergs udstædde Skiøde til Præsten Hr: Jacob Parelius Schytte paa 1/2 Vog Fiskesleje i Gaarden Fagernes, Matr. No. 17, for 110 rd, dateret 6te August 1798.

2. Peder Jansøn Øyens udstædde Afkald til Anders Jensøn Lieland, for hans Fædrene Arv, stor 30 rd 10 sk, dateret 27de September 1798.

Da Dagen herved var forløben blev med Tingets videre Fremholdelse til i Morgen stillet i beroe.

JHAas(sign)


Paafølgende Dag, den 28de September blev med Sage- og Skatte Tingets videre Fremholdelse for Ofodens Fjerdings Almue continueret paa Tingstedet Lieland, og Retten betient ved selv samme Dommer og Laugrette som i gaar, undtagen Lars Jonsøn Emmenes, i hvis Sted nu sad den opnævnte Laurettesmand Abraham Einersøn Sejnes og Einer Nielsøn Øyen i hvis Sted nu sad Jens Jensøn Lieland.Hvor da! følgende Documenter blev læst og publiceret:

3. Et Kongelig Skiøde til Axel Svane paa en Part i Gaarden Bakkejord, Matr.No. 69 og 70, skyldende 1 pd 12 mk Fiskesleje for 50 rd, dateret 27de Septbr. 1797.

4. Et Kongelig Skiøde for Johannes Arntsøn paa en Part i Gaarden Bakkejord, Matr. no. 69 og 70, skyldende 1 Pd 12 mk for 50 rd, dateret 27de Septbr. 1797.

5. Et Kongelig Skiøde til Rasmus Gabrielsen paa en Part i Gaarden Yttre Sejnes, Matr.No. 5, skyldende 1 pd 12 mk Fiskesleje for 40 rd, dateret 7de Februar 1798.

6. Et Kongelig Skiøde til Johannes Nielsøn paa Gaarden Løkvig, Matr. No. 71, skyldende 18 mk Fiskesleje med Bygsel for 27 rd. Dateret 7de Februar 1798.

7. Præsten Hr: Peder Arctanders udstædde Bygsel Sæddel til Lars Gunnersøn paa 12 mk Fiskesleje i Gaarden Laxaae, Matr.No. 37, paa Vilkaar: at give Enken Dordi Pedersdatter i aarlig Kaar, en sjette Deel i Sæden, føde for hende: 1 Koe og 2 Sauver, og tillige skal han give den gamle Ole Haldorsøn med Kone nødtørftig Underholdning med Varene og deslige, dateret 28de December 1797, hvorved fulgte Gienpart og Landskylds Bog paa vedbørlig stemplet Papiir, samt til Tugthuusetbetalt 6 sk.

8. Præsten Hr: Peder Arctanders udstædde Bygsel Sæddel til Peder Jørgensøn paa 1 pd 12 mk i Gaarden Schaarnes, Matr. No 35 paa Vilkaar: at Enken efter afg. Asbiørn Larsøn skal nyde 2 pd 6 mk Bygs Sæd og Foder til en Koe og 2 Sauver, dateret 28de December 1797, hvormed fulgte Gienpart og Landskylds Bog paa vedbørlig stemplet Papir, og til Tugthuuset betalt 10 sk.

9. Hr: Peder Arctanders udstædde Bygsel Sæddel til Hans Albrigtsøn paa 12 mk Fiskesleje i Gaarden Lille Ballangen, Matr. No. 46 for Livstid, dateret 8de Januarii 1796, hvormed fulgte Gienpart og Landskylds Bog paa anordnet stemplet Papir, og til Tugthuuset betyalt 6 sk.

Da intet videre ved Tinget i Dag var at foretage, blev samme udsat til i Morgen. JHAas(sign)


Næste Dag, den 29de September blev med Sage- og Skatte Tingets videre Fremholdelse for Ofodens Fjerding, continueret paa Tingstædet Lieland, og Retten betjent ved samme Dommer og Laugrette, som ved Tingets Incanination, undtagen Lars Jonsøn Emmenes i hvis Sted nu sad Abraham Einersøn Sejnes.

Hvor da! følgende Documenter blev læst, saasom:

10. Et Kongelig Skiøde til Jon Erichsøn Schiombotten paa Gaarden Indre Lengenes, Matr. No. 78, skyldende 1 pd 18 mk for 82 rd 48 sk, dateret 7de Februar 1798.

11. Et Kongelig Skiøde til Peder Jacobseøn paa en Part i Gaarden Leroos, Matr.No 2, skyldende 1 Pund Fiskesleje for 40 rd, dateret 7de Februarii 1798.

12. Peder Jacobsøn Leroos' udstædde Skiøde til Amund Amundsøn Hachelstrand paa et Pund Fiskesleie i Gaarden Leroos, Matr. No. 2, for 50 rd, dateret 27de September 1798.

13. Peder Jensøn Torrestads udstædde Skiøde til Sr Niels Enok Bølgen paa 1/2 Vog Fiskesleje med Bygsel i Gaarden Torrestad for 200 rd, dateret 28de Junii 1798, hvormed fulgte en skriftlig Kiøbe Contract paa vedbørlig stemplet Papiir, dateret samme Dato, der ogsaa blev læst.

14. Præsten Hr: Peder Arcatnders udstædde Bygsel Sæddel til Lars Nielsøn paa et Pund Fiskesleje i Gaarden Lielanskar, Matr. No. 1, for Livstid, dateret 28de Septbr 1798, hvormed fulgte Gienpart og Landskylds Bog paa anordnet stemplet Papiir, samt til Tugthuuset betalt 8 sk.

Den constituerede Foged Prytz fremlagde 2de Skyldsætnings Forretninger, afholdt af Lensmand Friderich Holst og 4re eedsorne Laugrettes Mænd den ene under 4de Julii 1798 over Pladsen Klubneset, som ved samme er skyldsat for 6 Mark Fiskesleje, og den anden under 6te Julii næst efter over Pladsen Osmarken, der er skyldsat for 1/2 Vog Fiskesleje, hvilke Forretninger han begiærede læst og examineret, samt af Retten atteseret. De fremlgde 2de Skyldsætnings Forretninger blev inden Retten oplæst, og som rigtig befunden, af ingen modsagt.

Den constituerede Foged Prytz begiærede Laugrettet og Almuen tilspurgt, om hvorvidt Peder Thomassøn Strand her af Sognet, der har begaaet Lejermaal i Ægteskab, er i Stand til at betale de i den Henseende bestemte Bøder? Laugrettet og Almuen svarede: at den omspurgte Peder Thomassøn er en fattig Mand, som ikke kan taale at udreede mere i Bøder, end det høyeste 6 Rd - siger Sex Rigsdaler. Den Paagieldende Peder Thomassøn var nærværende og sagde paa Rettens Tilspørgende, at han var villig til, at betale i Bøder 6 rd, men kjendte sig aldeles ikke i Stand til at udreede noget mere. Herom udbad Fogden sig en Ting Attest meddeelt, som blev bevilget.

Til Laurettesmænd for tilkommende Aar 1799 blev hermed af Retten opnævnt:

1. Christopher Christensøn Torrestad

2. Peder Jacobsøn Leroos

3. Peder Jørgensøn Skaarnes

4. Lars Gundersøn Laxaae, hvilke i tide haver at besørge deres Laugrettes Eed aflagt, og derefter at møde, saavel ved de almindelige Tinge, som ellers, saa ofte de paa Rettens Vegne bliver tilsagt at blive nogen Ret.


Efterskrevne Almuesmænd anmeldte sig trængende til er Brug, Baader etc: af de Kongelige Almindingers Skove, hvorpaa de udbad sig Rettens Tingsvidne meddeelt:

1. Michel Jansøn Stor Hariangem, en Ottrings Baad af Saltdalen

2. Amund Amundsøn Hagelstrand en liden Ottring af Saltdalen

3. Abraham Einersøn en Ottring af Saltdalen. at dette medfører Sandhed, det attesterede Laugrettet og den nærværende Almue.


Jægteskipper Ole Knudsøn Virak som var nærværende, anmeldte at hans havende Bøygdefahrs Jægt nu var saa gammel og skrøbelig, at han ikke længere kan see sig beskyttet med samme; hvorover han begiærede Laugrettet og Almuen tilspurgt: om han ikke til sit Brug er høylig trængende til en nye Jægt paa 20 Alens Kiøl af Beyerens Almindings Skov?

Laugrettet og Almuen svarede: at Skipper Ole Knudsøn Viraks Andragende medfører Sandhed, og at han ikke kan være hiulpen, uden at faae en nye Jægt at ommeldte Størrelse. Herom udbad Reqvirenten sig et Tingsvidne meddeelt.

Videre anmeldte bemeldte Ole Knudsøn Virak at være til sit Bøygdefahr, høylig trængende til et mindre Fartøy paa 13 Alens Kiøl af Beyeren, hvis Rigtighed ogsaa Laugrettet og Almuen stadfæstede. - Et Tingsvidne herom udbad Reqvirenten sig.

Derefter blev læst, en af Lensmanden Friderich Holst forfattet Regning af Dags Dato over hafte Omkostninger med Underholdnings- og Varetægts Penge i Sagen mod Delinqventinden Lisbet Pedersdatter Dragvig, actioneret for Barnefødsel i Dølgsmaal, stor 61 rd 60 sk; hvilken Regning som rigtig befunden og af ingen blev modsagt.

Videre blev læst Restancen over efterstaaende Kongelige Skatter i denne Fjerding, stor for Aar 1797: 29 rd 28 sk, og for 1798: 93 rd 90 sk, hvilken, som rigtig befunden, af ingen modsagt.


Til Stevnings Mænd for denne Fjerding, i de avskeediges Sex, blev hermed af Retten opnævnt:

1. Anders Nielsøn

2. Ole Erchsøn, begge af Gaarden Stuenes, hvilke offentlig inden Retten aflagde deres Eed, saaledes: at de med Troeskab og Reedelighed ville forrette og udføre alle, saavel skriftlige som mundtlige Stevningers Forkyndelse og hvad andet dem paa Rettens Vegne maatte anbefales. Herhos blev dem betydet hvad Loven i 1 - 4 - 6 Art befaler, saavel som deres Pligter som Stevninggsmænd efter Forordningen af 3die Junii 1796, hvoraf dem blev meddeelt et Exemplair.

Efter 3de Ganges lovlig Udraab indfandt sig ingen som havde noget videre ved Tinget at erindre, thi blev altsaa Retten hermed hævet.

JHAas(sign)