1798 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1798[rediger]

Anno 1798, Mandagen den 21de Maii blev efter foregaaende Berammelse Retten til det almindelige Sommer-, Sage- og Skatte Tings Fremholdelse for Ofodens Fjerdings Almue sadt og fremholdet paa Tingstedet Lieland og betient af den constituerede Sorenskriver Johannes Henrich Aas med 4re efsorne Laugrettesmænd, nemlig

1. Abraham Einersøn Seines, i hans Sted Dines Knudsøn Tielle

2. Einer Nielsøn Øyen

3. Peder Michelsøn Dragvig

4. Lars Christensøn Tielle. I Overværelse af den constituerede Foged Hr: Lars Prytz, Lensmand Friderik Holst og tingsøgende Almue.

Hvor da! Efter at Retten var sadt og Tingfreed i Hans Majestæts Høye Navn lyst, blev først allerunderdanigst læst de paa Foldens Ting læste og her i Protocollen paa Pa: 581 og 582 fra 1 til 19 inclusive extraherede Høy Kongelige Forordninger og Øvrigheds Ordrer.

End videre blev læst, den constituerede Sorenskrivers Aases Placat af 28de Februarii d.A. hvorved en Deel Umyndiges Midler opbydes til Udlaan imod rescripsmæssig Pandt i Jordegods.


Derefter blev Mandtallerne examineret:

1. Mandtallet over Leedingen for Aar 1798, hvilket for saavidt denne Fjerding betræffer befandtes rigtig som anført.

2. Mandtallet over Qværne Skatten for Aar 1798, hvilket befandtes rigtig som anført.

3. Mandtallet over Grundfrelse af Huuse og Bygninger etc: paa Hans Mayestæts Grunde i Kanstadfiorden for Aar 1798, hvorhos blev forklaret: at Dines Knudsøn Tielle nu har bortflyttet hans ejende Boed, saat han nu hverken har Gieller eller Boeder paa Hans Mayestæts Gaarde i Kanstadfiorden, samt Hans Larsøn Lielandskar har nedrevet hans ejende Gield, saa at han nu har kun en Boed. I øvrigt befunden rigtig som anført.

4. Mandtallet over Huusmænd, Søe Finner og Skov Lapper i dette Fogderie for Aar 1798, hvorhos blev forklaret: at i Evenesmarken opholder sig en Lap ved Navn Amund Pedersøn som til Skats Svarelse blev ansat for 24 sk aarlig, og i Gaarden Tielle Mark, en Dito ved Navn Finne Paulsøn der til Skats Svarelse blev ansat for 16 sk aarlig. I øvrigt befunden rigtig som anført.


Følgende Documenterblev derefter læste og publicerede, saasom:

1. Et Skifte Brev oprettet efter afg: Axel Sørensøn og Hustrue af Bacheiord, sluttet den 9de Septbr. 1797, hvorved 1 Vog 12 Mk Fiskesleje i Gaarden Bachejord er ansat Part til Indtægt for 38 rd og saaledes udlagt: til Ole Henrichsøn 9 Mk Fiskesleje for 9 rd 3 mk 8 sk, til Ingeborg og Pernille Jensdøtre hver 4 1/2 mk for 4 rd 4 mk 12 sk , til Axel Jørgensøn 12 mk for 12 rd 4 mk 11 sk og til Karen Jørgensdatter 6 mk for 6 rd 2 mk 5 sk, der tilsammen udgiør 141 mk Fiskesleje i Gaarden Bachejord og den derpaa satte Taxt.

2. Et Kongelig Skiøde til Johan Ernst Berg paa en Part i Gaarden Fagernes No. 17, skyldende 1 vog 12 mk Fiskesleje for 53 rd, dateret 24de September 1797.

3. Sognepræsten Hr: Peder Arctanders udstædde Bøxel Seddet til Jon Nielsøn paa 18 mk Fiskesleie i Gaarden Kleiven for livs Tid, dateret 30te Novbr 1797 paa Vilkaar: at give Jens Jørgensøn følgende Kaar: Foder til 1 Koe og 2de Sauer, samt 1 vog Korns Udsæd, saavel som at holde ham den fornøden Brendeved og Huusværelse; hvormed fulgte en ligelydende Gienpart, samt en indrettet Landskylds Bog, alt paa det behørige stemplet Papir, og til Tugthuuset betalt 8 sk.

Da intet videre i Dag ved Tinget var at foretage, blev samme til i Morgen udsat.

JHAas(sign)


Paafølgende Dag, den 22de Maii blev med Sage- og Skatte Tingets videre Fremholdelse for Ofodens Fjerdings Almue continueret paa Tingstedet Lieland, og Retten betient af samme Dommer og Laugrette som i gaar, undtagen: Peder Michelsøn Dragvig, i hvis Sted nu sat Ingebret Hanssøn Kleven.

Hvor da! Følgende Documenter bleve læste og publicerede, saasom:

4. Peder Hanssøn Lillevigens udstædde Afkald til Ole Jonsøn Treldahl for hans Fædrene Arv, stor: 20 rd 1 mk 10 sk, dateret 31te December 1797.

5. Præsten Peder Arctanders udstædde Bygsel Sæddel til Ole Hanssøn paa 12 Mk Fiskesleje i Gaarden Lille Ballangen, mat. no. 46, for livs Tid, dateret 29de December 1795, hvormed fulgte Gienpart og Landskylds Bog paa anordnet stemplet Papir, samt til Tugthuuset betalt 6 sk.

Da ingen havde videre ved Tinget i Dag at erindre, blev samme udsat til i Morgen. JHAas(sign)


Næste Dag, den 23de Maii, blev Sage- og Skatte Tingets videre Fremholdelse for Ofodens Fierdings Almue continueret paa Tingstædet Lieland med samme Dommer og Laugrette som i gaar.

Hvor da!

Den constituerede Foged Prytz som selv nærværende anmeldte at have til dette Ting indkaldet Gabriel Jørgensøn Evenesmarken til at afgive sin Forklaring inden Retten om hvorvidt han kiendte sig i Stand til at betale Bøder for det af ham i Ægteskab begangne Lejermaal; men da han nu ikke mødte efter Paaraab, saa maate Fogden desaarsag begiære Laugrettet og Almuen tilspurgt: om hvad Forfatning fornevnte Gabriel Jørgensøn befinder sig, om han er i Stand til at betale de befalede Lejermaals Bøder eller ikke? Laugrettet og den nærværende Almue svarede at de var fuldkommen bekiendt, at den omspurgte Gabriel Jørgensen Evenesmarken er en giældbunden Mand, men ikke desto mindre troede de dog han kunde betale i Bøder for det af ham begangne Hoer, 10 rd, - siger Tie Rigsdaler - . Herom udbad Fogden sig en Ting Attest meddeelt, som blev bevilget.


Lappen Anders Iversøn og Ole Finnesøn mødte og foreviste Huderne af en Voxen Biørn og 3de Unger, Dito som de forrige Aars Høst har ødelagt i Gaarden Ballangens Skovmark, hvilket Andragende Laugrettet og den nærværende Almue stadfæstede at være rigtig, hvorefter de bleve Eierne tilbageleveret, forsynet med Sorenskriverens Seigl.


Følgende Almues Mænd anmeldte sig trængende til Baader af Kongelige Almindingers Skove, hvorpaa de udbad sig Rettens Tings Vidne meddeelt, saasom:

1. Hans Pedersøn Yttre Bøe, en Ottrings baad af Saltdahlen

2. Jacob Christensøn Ballangen en Dito af Saltdahlen

3. Peder Rasmussøn Bierkevig Dito fra Dito Sted, at disse virkelig ere trængende til de af dem anmeldte Baader, det attesterede Laugrettet og Almuen.

Efter 3de Ganges lovlig Udraab indfandt sig ingen som havde noget videre ved Tinget at erindre, thi blev altsaa Retten hermed hævet.

JHAas(sign)