1797 C

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Saker dømt på Sorenskrivergården Bertnes etter sommertinget 1797 Anno 1797, Torsdagen den 29de Junii blev paa Sorenskriverens Gaard Bertnes i Overværelse af 2de edsorne Mænd, sc: Jens Paulseøn og Anders Ingebretsøn, begge af Gaarden Bertneslien, følgende Domme afsagte og oplæste:

For Ofodens Fjerding.

1. Udi Sagen, anlagt af Peder Axelsøn Fagernes imod Lappen Ole Thomessøn Bierkvigmarken, angaaende en Hug Oxe, bliver afsagt saadan

Dom: Efter mundtlig Stevnemaal har Peder Axelsøn Fagernes til Ofodens Sommerting 1796, indstevnet Lappen Ole Thomessøn Bierkvigmarken til Doms Lidelse og Processens Omkostningers Ansvar, i Anledning af en Hug Oxe som han skal have frataget ham. Denne Sag blev, formedelst Sagvolderens Udeblivelse udsadt til samme Aars Høste Ting, og ham givet Laugdag til den Tid at møde, men paa dette Ting udeblev det ene Stevnevidne, saa da Laugdagens Forkyndelse ikke kunde blive afhiemlet, ei heller ikke mødte da Sagvolderen eller nogen paa hans Vegne, hvorover Citanten saae sig nødsaget end videre at begiære Sagen stillet i beroe til indeværende Aars Sommerting, og at den givne Laugdag imidlertid maatte blive fornyet, hvilket alt af Retten er bleven bevilget. Paa dette sidste Ting mødte heller ikke Sagvolderen eller nogen paa hans Vegne; i den Anledning har Citanten uden at producere Vidner eller andre Beviiser nedlagt saadan Paastand, at Sagvolderen Ole Thomessøn ved Dom maatte blove tilpligtet at betale den paastevnte Oxes Værdie med 5 mark , og i Sagens Omkostninger 5 rd, hvormed han har indladt Sagen under Dom. Om endskiønt Citanten ikke paa lovlig Maade har beviist Sigtelsens Rigtighed, saa har dog Sagvolderen ved sin Udeblivelse fra Retten efter foregaaende forkyndt Stevnemaal og Laugdag stiltiende vedtaget sammen.

Thi kiendes for Rett: OleTthomessøn Bierkvigmark bør til Citanten Peder Axelsøn Fagernes betale den paastevnte Hug Oxes Værdie med 5 mark - siger Fem Mark, og i Processens Omkostninger med indberegnet stemplet Papir til Dommen og og Laug Dagen, i alt 5 rd, der udreedes og efterkommes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

2. Udi Sagen, anlagt af Kiøbmanden i Bergen, H: Albert Mohn, contra Jonas Erlandsøn Torrestad for Giæld 106 Rd 2 Mark 8 sk er saaledes:

Dømt: Hr: Stifts Procurator Johan Rist har paa Kiøbmanden i Bergen Hr: Albert Mohns Vegne, ved skriftligt Stevnemaal af 6te April 1797, til indeværende Aars Sommer Ting for Ofodens Fjerding indstevnet Jonas Erlandsen Torrestad til Doms Lidelse og Processens Omkostningers Ansvar for, til bemeldte Hr: Mohns skyldige 128 rd. Ved Stevningens Irettelæggelse har Hr: Rist anmeldt: at Citanten har erholdet det ham , paa Skiftet efter Sagvolderens Hustrue givne Udlæg med 21 rd 2 Mk 8 sk, hvorover han har produceret Hr: Mohns Regning af 18de September 1796 som lyder paa den Summa 206 rd 2 Mark 8 sk, men hvoraf han, i nærværende Sag ikkun søger Sagvolderen for de bemeldte 106 rd 2 Mk 8 sk, alt efter bemeldte Regning, og Hr: Ristes indgivne skriftlige Irettesættelse og Paastand af 16de Maii sidstleden, som findes Acten tiltagen. Sagvolderen Jonas Erlandseøn har ved sit Møde under Sagen vedtaget at være skyldig den paastevnte Summa, men derhos benægtet at være Citanten pligtig, de efter Regningen tilbagestaaende 100 rd. Saaledes er da det paastevnte vedSagvolderens egen Tilstaaelse bleven beviist.

Thi kiendes for Rett: Jonas Erlandsøn Torrestad bør til Citanten Kiøbmanden Hr: Albert Mohn betale paastevnte 106 rd 2mark 8 sk, og Sagens Omkostninger med iberegnet Procurator Sallario, 8 rd, som tilsammen udreedes og efterkommes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.