1797 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

1797b

Høsttinget 1797

Anno 1797, Løverdagen den 9de September, der efter foregaaende Berammelse var anden Tingdag, da Rettens Betiente formedelst stormende Uveir, ei kunde fremkomme her til Stedet førend sildig i gaar Aftes, blev Retten til det almindelige Høste-, Sage- og Skatte Tings Fremholdelse for Ofodens Fjerdings Almue sadt og fremholdet paa Tingstedet Lieland, og betient af den i Hr: Sorenskriver Knagenhjelms lovlige Forfald, constituerede Sorenskriver Johannes Henrich Aas, med efterskrevne 4 edsorne Laugrettes Mænd, nemlig:

1. Jens Jensøn Lieland

2. Ole Paulsøn Elvegaard, i hans Sted. Nataniel Hanssøn Fremnes

3. Thomas Jacobsøn Lendvig

4. Rasmus Gabrielsøn Yttre Sejnes I Overværelse af Kongens Foged Hr: Hans Michael Arnkiel, Lensmanden Friderich Holst og tingsøgende Almue. Hvorda!

Efter at Retten var sadt, og Tingfred i Hans Majestæts Høye Navn lyst, blev efterskrevne Høy Kongelige Forordninger og Øvrigheds Ordrer læste og publicerede, ligesom: 1. Forordning om Toldens og Kiøbsteds Consumtionen i Danmark og Norge, dateret 1ste Februarii 1797.

2. Forordning af 5te Maii 1797, som bestemmer, at der herefter skal paa Landet i Norge holdes overordentlige Tinge, til Rettergangs Tvistigheders hastigere Fremme og Afgiørelse ved Underretterne m.v.

3. Forordning af 3die Maii 1797, om Afgifterne af Varer, som udføres til de Danske Vestindiske Øer, og af dem som fra Vestindien til Rigerne hidføres.

4. Placat, angaaende en nærmere Bestemmelse i Henseende til Attester af Kirkebøgerne i Delinqvent Sager, dateret 5te Maii 1797.

5. Cancelliets Skrivelse af 25de Martii 1797 om Lotserne skal forrette Veiarbeide for de Gaarde de drive som Underbrug.

6. Efterlysning om en fra Gaardmand Amund Skierslien af Bulsøe Præstegield i Romsdahls Fogderie undvigt Dræng ved Navn Ingebret, dateret 19de Junii 1797.

7. Amtets P:M: af 19de Aug. 1797. hvori beordres efterlyst, en fra Arresten paa Lensmandsgaarden Kiøbstad i Gilleskaals Fjerding undvigt Delinqvent Johannes Nielsøn Sundfiordahl, som var under Action for begaaet Blodskam med hans Stifdatter.


Hr: Foged Arnkiel begiærede til et General Tingvidnets Erhvervelse følgende Qvæstioner forelagt Laugrettet og Almuen, samt deres Svar derpaa indhentet: 1. Om Matriculen i Aaret 1797 med nye Skyldsatte Pladser eller Gaarde er forbedret eller om nogen Plads findes saaledes opryddet, at den med Billighed og Lighed med andre kan skyldsættes? Resp.: Nei!

2. Om i denne Fjerding findes Sauge hvorpaa Bord skiæres? Resp.: Nei!

3. Om i denne Fjerding findes fleere Qværner til Skats Svarelse end de forhen angivne og taxerede? Resp.: Nei!

4. Om nogen i dette Aar i dette Tinglav a. har haft mere end et Jordebrug, eller b. om nogen fleere end allerede opførte Gaarde og Gaardparter dette Aar ere brugte til Underbrug, eller have været ubeboede? Resp.: Nei!

5. Om nogen dette Aar har haft Laxefiskerie eller optaget Engesletter, hvoraf Skat kans svares? Resp.: Nei! 6. Om nogen i dette Aar har forbrudt sin Odels Jord? Resp.: Nei!

7. Om 6te og 10de Penge af Arve Midlers Udførsel af Riget er falden, ligesaa om nogen Lapper ere bortflyttede med Ejendeele, hvoraf denne Afgift bør svares? Resp.: Nei!

8. Om Vrag er fundet i det forbiegangne aar, eller indeværende Aar, fra den Tid derom paa dette Tingsted blev spurgt? Resp.: Nei!

9. Om Hover Lodder eller Bøder paa 120 Lod Sølv eller 60 rd er faldet siden derom paa dette Tingsted blev spurgt? Resp.: Nei, ikke saavidt Laugrettet og Almuen ver bekiendt. 10. Om Arvemidler, enten dette Aar eller for afvigte, fra den Tid derom paa dette Tingsted forrige Aar, blev spurgt, er falden, hvoraf Forlovs Penge bør svares? Resp.: Nei!

11. Om ingen Bøder for ulovlig Skovhugste er falden, siden derom paa dette Tingsted forrige Aar blev spurgt? Resp.: Nei!

12. Om nogen i dette eller forrige Aar er bleven begraven i Eege Lig Kiste? Resp.: Nei!

13. Om i denne Fjerding findes Borgere, Giæstgivere og Jægte skippere, som i dette Aar har haft mere end en Jægt til Kiøbstæderne? Resp.: Borgere findes ikke i denne Fjerding. Af Giæstgivere findes i Sognet: Peter Agersborg Lieland, Iver Lech Nyegaard og Ole Knudsøn Virak som alle driver Bondehandel, og af Jægte Skippere findes: Ole Knudsøn Virak og Mentz Klæboe, der driver Jægtebrug sammen, og har dette Aars første Stevne haft 2de Jægter til Bergen, men kun een sidste Stevne. Ole Knudsøns Enke Bieldgam har dette Aar haft en Jægt til Bergen hver Stevne, og Peter Agersborg Lieland kun en Dito sidste Stevne; samt Iver Lech Nyegaard ligesaa en Jægt til Bergen sidste Stevne.

14. Om i denne Fjerding findes Selvfoster Karle, Strandsiddere som alleene driver Øltapperie og Handlere som ikke ere priviligerede? Resp.: Af omspurte findes ingen i denne Fjerding, undtagen følgende Personer, der ernærer sig som Selvholdere: sc.: Peder Henrichsøn Skaarnes, Peder Jørgensøn Pundsvig, Hans Nielsøn Tielle, Isach Olsøn Virak, Jon Olsøn Stuenes og Jacob Pedersøn Ballangen; den i forrige Aars Tingsvidne opgivne Selvholder Axel Pedersøn Nyegaard, er nu gift og boende paa Gaarden Fagernes her i Sognet.

15. Om i denne Fjerding findes Styrmænd der ikke bruger Gaard, eller staar i fast Tjeneste, og som haver i denne Qvalite seilet til Kiøbstæderne i dette eller forrige Aar? Resp.: Nei!

16. Om nogen Svenske Lapper haver i dette Aar græsset deres Reensdyr paa denne Fjerdings Fjelde, og efter Grændse Tractaten har betalt Skat af samme, samt til hvem? Resp.: Nei! ikke saavidt den nærværende Almue var bekiendt.

17. Om i dette Aar er falden Silde Tiende? Resp.: Nei!

18.Om nogen og hvilke Haandværkere opholde sig i denne Fjerding og som bør betale Haandværks Skat? Resp.: Nei!

19. Om hvor stort Gaardsbrug Lensmanden for denne Fjerding bruger og nyder Tiende Friehed af? Resp.: Lensmand Holst bruger og beboer et Pund i Gaarden Lien, Ofodens Kirke og Præstegaard beneficeret. Herom udbad Fogden sig Rettens Tingsvidne meddeelt.

Derefter blev examineret Mandtallerne over Odels- og Selvejer Godset for Aar 1797, hvilket befandtes rigtig og af ingen blev modsagt, hvorhos Laugrettet og Almuen tillige forklarede: at det i Mandtallet anførte Gods, for saavidt denne Fjerding betræffer, bruges og beboes af Ejerne selve.

Fogden begiærede Laugrettet og Almuen tilspurgt: om i denne Fjerding dette Aar er bleven bortbygslet noget af Hans Majestæts Jordegods? Laugrettet og Almuen svarede: Nei! Hr: Fogden udbad sig herom Rettens Attest meddeelt.

Da intet videre ved Tinget i Dag var at foretage, blev samme udsadt til paa førstkommende Mandag, da samme igien bliver foretagen her paa Stedet, som tjener Vedkommende til Efterretning. JHAas(sign)

Paafølgende Mandag, den 11te September, blev med Sage- og Skatte Tingets videre Fremholdelse for Ofodens Fjerdings Almue continueret paa Tingstedet Lieland, og Retten betient af samme Dommer og Laugrette, som ved Tingets Incamination. Hvor da!

Hr: Foged Arnkiel begiærede, i Anledning af det Høy Kongelige Rentekammers Skrivelse til Amtet under 10de Junii d.A., Laugrettet og Almuen tilspurgt:

1. Om ikke Skov Lappen Ole Nielsøn og Aanet Knudsøn som har opholdt sig her i Ofodens Fjerding flyttede herfra til Lavangsmarken i Senjens Fogderie i Aaret 1788?

2. Om ikke bemeldte Ole Nielsøn, tilligemed en anden Lap, navnlig Thomas Knudsøn endnu der er boende?

3. Om ikke Aanet Knudsøn er ved Døden afgaaen, og hvad Tid? Laugrettet og Almuen svarede til de fremsatte Spørsmaale, saaledes Til Qvæst. 1: Resp.: Jo! de omspurgte Personer flyttede fra Ofodens Fjerding til Lavangsmarken i Senjens Fogderie for endeel Aar siden, men om det var 1788 kunde ingen erindre. Til 2den Qvæst. Resp.: Jo! Til 3die Qvæst. Resp.: Den omspurgte Aanet Knudsøn er død for omtrent 4re Aar siden. Herom udbad Fogden sig Rettens Attest meddeelt, som blev bevilget.

I Følge Sognepræsten til Stegen, Hr: Kildahls Skrivelse til Sorenskriveren af 4de September 1797 blev inden Retten opbuden til Udlaan, imod Renters Svarelse og sikkert Pant i faste Ejendomme, 50 rd, Stegens Sogns fattig Casse tilhørende, men ingen meldte sig hertil.

Derefter blev læst, Hr: Provst Mathias B. Kroghs udstædde Bygsel Sæddel til Chistopher Christensøn paa 1 Vogs Leje i Gaarden Torrestad for Livs Tid, paa Vilkaar: at han tilstaar den forrige Opsidder 2 Tønder Sædeland, 3 Koefoder og 8te Smalefoder, foruden hvad han selv , uden nogen Fornærmelse for den tiltrædende, desuden kan indhøste til Behov for flere Kreatures Ernærelse m.v. Bygsel Sæddelen dateret 4de Maii 1797, hvormed fulgte Gienpart og Landskylds Bog paa vedbørlig stemplet Papir, og til Tugthuuset betalt 16 sk.

Til Laugrettes Mænd for tilkommende Aar 1798 blev hermed af Retten opnævnt:

1. Abraham Ejnersøn Sejnes

2. Ejner Nielsøn Øyen


3. Peder Michelsøn Dragvig

4. Lars Christensøn Tielle; hvilke i Tide haver at besørge deres Laugrettes Eed aflagt, og derefter at møde saavel ved de almindelige Tinge som ellers saa ofte de paa Rettens Vegne bliver tilsagt at betiene nogen Rett.

Efterskrevne anmeldte sig trængende til Tingsvidne paa Baade, saasom: Anders Nielsøn Balsnes, en Ottrings Baad af Saltdalen, hvilket Laugrettet og Almuen stadfæstede at være rigtig.

Da ingen havde videre ved Tinget i Dag at erindre, blev samme udsadt til i Morgen tidlig. JHAas(sign)

Næste Dag, den 12te September blev fremdeeles med Sage- og Skatte Tingets videre Fremholdelse for Ofodens Fjerdings Almue, continueret paa Tingstedet Lieland, og Retten betient af samme Dommer og Laugrette som i gaar. Hvor da!

Først blev læst Restancen over efterstaaendeKongelige Skatter i Ofodens Fjerding, til Beløb: for 1796 - 25 rd 16 sk, og for 1797 - 165 rd 22 sk, hvilken befandtes rigtig, og af ingen blev modsagt.

Hr: Foged Arnkiel anmeldte, at have til dette Ting i Følge det Høy Kongelige Rentekammers Foranstaltning ladet indkalde efterskrevne Personer for begaaet Lejermaale til at anhøre Aftinging i Henseende til de befalde Bøders Udreedelse; til den Ende begiærede han Laugrettets og Almuens Svar indhentet, om hvorvidt disse er i Stand til at udreede Bøder eller ikke. Laugrettet og Almuen aflagde derpaa følgende Forklaring:

1. Pigen Kirsten Margrethe Hansdatter Øvre Lieland, besvangret af Jon Andersøn Bieldgam, er i taalig god Forfatning, og derover troede Laugrettet og Almuen, at hun kunde betale i Bøder 4 rd.

2. Pigen Ingebor Christensdatter Laxaae, besvangret af Ole Nielsøn Evenes er fattig, men ikke desto mindre troede de, at hun kunde betale 3 rd.

3. Enken Berrit Pedersdatter Bieldgam, yderlig fattig, og kan ikke betale mere end 1 rd.

4. Ole Andersøn Bieldgam for 2de Gangs Lejermaal er fattig, og kan ikke betale mere end 5 rd.

5. Guri Olsdatter Tielle besvangret af Knud Knudsøn, aldeles forarmet, og, sagde Almuen, naar hun ikke skal betale noget kan hun aldeles ikke være i Stand til at udreede mere end 3 mark: siger 3 Mark.

6. Maria Erichsdatter Tortenaas, besvangret af Otte Olsøn Nyegaard, gandske fattig, og kan ikke taale at betale mere end 1 rd.

7. Catharina Nielsdatter Indre Sejnes, besvangret af Ole Amundsøn ibidem, er ligesaa fattig, men Almuen troede dog at hun kunde betale 2 rd.

8. Anne Natanielsdatter Fremnes besvangret af Ejner Jonsøn ibidem, kan ligesaa betale 2 rd, da hun ligesaa er fattig.

9. Karen Christophersdatter Virak, besvangret af en omløbende Svensk Person, meget fattig og kan ikke betale mere end 1 rd.


Denne Forklaring blev giort, som før sagt, af Laugrettet og Almuen, men ingen af de paagieldende Personer mødte efter Paaraab, undtagen Ole Andersøn Bieldgam, som sagde at han som en fattig Tjeneste Dræng, ikke kjendte sig i Stand til at betale mere end de paa ham anførte 5 rd, hvorhos han tillige bad tilført, at han formodede at blive aldeeles befriet for Bøders Udreedelse da han ikke kiendte sig skyldig udi mere end et Lejermaal. Hr: Fogden som fandt den nu af Laugrettet og Almuen giorte Forklaring, ikke alleene billig, men end og overensstemmende med enhver Forbryders Forfatning, begiærede det passerede sig beskreven meddeelt i Form af en Tings Attest.

Derefter blev læst Sognepræste Hr: Arcatnders udstædde Bygsel Sæddel til Jacob Christensøn paa 12 Mark i Gaarden Lille Ballengen, Matr.No. 46, for Livstid, dateret 29de December 1795, hvormed fulgte Gienpart og Landskylds Bog, forsynet med vedbørlig stemplet Papir, og til Tugthuuset betalt 6 sk.

Lensmand Friderik Holst fremleverede en af ham under Dags Dato forfattet Regning over hafte Omkostninger med Varetægts- og Underholdnings Penge i Sagen mod Delinqventinden Lisbet Pedersdatter Dragvig, stor 19 rd 44 sk, hvilken han begiærede læst og examinineret, der skeede, og som rigtig befunden af ingen blev modsagt.

Amund Amundsøn Hachelstrand mødte og foreviiste Huden af en voxen Biørn, som hans Dræng dette Aars Foraar er ødelagt, hvilket Laugrettet og Almuen stadfæstede at være rigtig. Det foreviste Biørneskind blev derefter tilbageleveret Ejeren forsynet med Rettens Segl.

Efter 3de Ganges lovlig Udraab indfandt sig ingen, som havde noget videre ved Tinget at erindre, thi blev altsaa Retten hermed hævet. JHAas(sign) ??

??