1792 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

1792b

Høsttinget 1792

Anno 1792, Tirsdagen den 18de September som efter Berammelsen var 2den Ting Dag, blev paa Gaarden Lieland holden almindelig Høste-, Sage- og Skatte Ting for Ofodens Fierdings Almue, i Overværelse af Stædets Foged, Hr: Hans Michael Arnkiel. Rætten blrv betient af Cancellie Raad og Sorenskriver Eiler Hagerup Rosenvinge med 8te Laug Rættes Mænd:

1. Hans Caspersen Ramnæs

2. Ole Hansen Schoug

3. Peder Iversen Lien

4. Ingebrigt Olsen Lazaae

5. Friderich Kaufman Laxaae

6. Hans Jørgensen Diubvig

Disse 6 havde i Dag aflagt Laug Rættes Eed

7. Knud Olsen Bieldgam borte, istæden Anders Ejnersen Lenvig

8. Jens Michelsen Gidschevig borte, istæden Jens Albrigtsen Pundsvig


Da Rætten var sat og Tingfred i Kongens Høye Navn var lyst, blev følgende til Publication oplæste:

1. Forordning om Neger Handelen af Dato 16de Martii 1792.

2. Dito af 22de Junii 1792 om Brændeviins Brænden, Malervæsenet i de Norske Kiøbstæder med videre.

3. Dito, at alle Husmænd i Norge skal af Jorddrotten gived Husmands Sedler.

4. Placat af 28de Martii 1792 om Forandring udi Rigtigheden ved Indenlandske Spigers Forsendelse til andre Stæder i Rigerne.

5. Cancellie Placat af 9de Martii 1792 om Forholds Regler, naar nogen vil have Umyndiges Midler i Kongens Cassa.

6. Told Kammerets Dito af 10de Martii om Afgivt af Finmarkske Varer som fra Stæder uden for Finmarken i Danmark og Norge, samt Hertugdømmerne udføres til fremmede Stæder.

7. Amtets Brev af 6te Julii 1792, ang. 1/2 sk Afgift af 1 Vog Sto Sey til Medicinal Indrætningen i Nordlandene.

8. Dito af samme Dato at Stiftets Brev til Præsteskabet af 29de Novbr 1737 ikke maa hindre Bondestanden at indgaae lovlige Ægteslkaber.

9. Dito af samme Dato at efterlyse fra Frosten Præste Gield en bortløben Hattemager Jonas Olsen med Kone og 3de Sønner samt en Radgyder Dreng ved Navn Engell.

10. Cancellie Raad Rosenvinges Placat af Dato 2den Aug 1792, hvorved 2.960 dr 5 ort 31 sk Umyndiges Penge i Saltens Fogderie opbydes til Forrentning imod lovfast Pant.

11. Skipper Lorents Sverdrups Skiøde af 10de Maii 1792 til Provsten Matthias Krog paa 1 Vog Fisk med Bøxel i Gaarden Torrestad.

12. Fogden Arnkiels Bøxel Seddel af 3die Junii 1791 til Morten Amundsen paa 18 Mk Fisk, Kongens Gods, i Gaarden Stor Hochvig. Til Tugthuset 8 sk.

13. Per Persens Afkald af 17de Septbr 1792 til Formynderen Jacob Larsen Leeroos for hans Fædrene og Mødrene Arv af 93 dr 5 ort 6 sk.

14. Hr: Peder Arctanders Bøxel Seddel med Revers af Dato 8de Junii 1791 til Peder Iversen paa 1 Pund Fisk i Gaarden Lien, beneficeret God. Til Tugthuset 8 sk.

15. Dito med ditoe udstæd Dito den 7de Julii 1791 til Christen Amundsen paa 18 Mk, beneficeret Gods, i Gaarden Strand. Til Tugthuset 8 sk.

16. Kongelig Allernaadigst Skiøde af 18de April 1792 til Abraham Jansen paa 21 Mk Fisk med Bøxel i Gaarden Stor Harriangen, Matr. Nrr 68 for 22 dr 8 sk.


Derefter bleve Tingsvidnerne examinerede:

1. Over Qværne Afgiften for 1792 beløbende til 3 dr 2 sk, da oplyst blev, at Gaarden Schoug Nr. 66 har kun 2 Opsiddere, Thommes Hansens Enke en Qværn taxeret for en Vog. Hans Hansen en Dito for 4 sk.

2. Dito over Søe Finne- og Lappe Skatten for 1792, som blev lignet, hvorfra blev befriet Paul Reyersen Bogensfield som i afvigte Vinter har ved Skade Ild mistet sine Eyendeele.

3. Dito over Leedingen som blev lignet 1792, hvorfra blev frietagen Abraham Jansen Stor Harriangen som i forrige Aars Høst paa Reysen til Bergen mistede sit Fartøy og Ladning og dermed sin Velstand, ligesaa Carl Carlsen Væggen og Christopher Axelsen Lille Kragberg som paa bemeldte Fartøy mistede alt hvad de havde afsendt til Bergen.

4. Mastal over Odels- og Selv Eyer Godset pro 1792, som befandtes rigtig.

5. Dito over Grund Frelse af Huse paa Kongens Grunde, samt af Roer Huse og Fiske Gielder i Schraaven pro 1792, som befandtes rigtig, og blev forklaret at Hans Olsen Taraldsvigs Boed er solgt og flyttet fra Schraaven.

6. Dito over Kongens øde Gods pro 1792, befandtes rigtig.

7. Dito over Kongens bortbøxlede Gods 1792 , rigtig, da det blev forklaret at ingen Kongens Gaard i denne Fierding er i dette Aar bortbøxlet.

8. Blev examineret General Tingsvidne hvor 18 Poster bleve besvaret saaledes:

1. Om Matriculen i Aaret 1792 med nye skyldsatte Pladser eller Gaarder er forbedret, eller om nogen Plads findes saaledes opdyrket at den med Billighed og Liighed med andre kan skyldsættes? Resp.: Ney!

2. Om i dene Fierding findes Sauger hvorpaa Bord skiæres? Resp: Ney!

3. Om i denne Fierding findes flere Qværner til Skats Svarelse end de forhen angivne og taxerede? Resp: Ney!

4. Om nogen i dette aar har hafy meere en et Jordebrug? Resp: Ney!

5. Om nogen i dette Aar har haft Laxe-Fiskerie eller optaget Engsletter, hvoraf Skat kan svares? Resp: Ney!

6. Om nogen i dette Aart har forbrudt sin Odels Jord? Resp: Ney!

7. Om 6te og 10de Penge af Arve Midlers Udførsel af Riiget er falden, Ligesaa om nogen Lapper ere bortflyttede med Eiendeele, hvoraf 6te og 10de Penge bør svares? Resp: Ney!

8. Om Vrag er fundet i det forbiegangen eller indeværende Aar fra den Tid derom paa dette Ting blev spurgt? Resp: Ney!

9. Om Hovedlodder eller Bøder paa 120 Lod eller 60dr ere falden siden derom paa dette Tingstæd blev spurgt? Resp: Ney!

10. Om Arve Midler enten dette elelr forrige Aar fra den Tid derom paa dette Ting blev spurgt, er falden, hvoraf Forlovs Penge bør svares? Resp: Ney!

11. Om nogen Bøder for ulovlig Skovhugst er falden siden derom pa dette Ting stæd blev spurgt? Resp: Ney!

12. Om nogen i dette eller forrige Aar fra den Tid derom paa dette Tingstæd blev spurgt, er bleven i Eege Liig Kiste Begraven? Resp: Ney!

13. Om i denne Fierding findes Borgere, Giæstgivere og Jægteskippere, som i dette Aar har haft meere end en Jegt til Bergen eller Tronhiem? Resp: Af Borgere findes ingen i denne Fierding. Af Giæstgivere ere Iver Lech Nyegaard, Ole Knudsen Virach og Petter Agersborg af Lieland som driver Bonde Handel. Af Jægteskippere ere Ole Knudsen Bieldgam, som har haft 2de Jægter til Bergen dette Aars sidste Stævne, Ole Knudsen Virach og Mentz Klæboe ibidem eyer Jægtebrug sammen og har haft 2de Jegter til Bergen dette Aars sidste Stævne. Abraham Johansen Harriangen og Iver Lech Nyegaard have en Jægt til Bergen dette Aars sidste Stævne.

14. Om i denne Fierding findes Selvfoster Karle, Strandsiddere som allene drive Øltapperie og Handlere som ikke ere priviligerede? Resp: Ney!

15. Om nogen Svenske Lapper have dette Aar græsset deres Reens Dyhr paa denne Fierdings Fielde og efter Grændse Tractaten bør betale Skat af samme? Resp: Ney!

16. Om i dette Aar er falden Silde Tiende? Resp: Ney!

17. Om nogen og hvilke Slags Haandværkere befindes i denne Fierding og ingen Haandværks Skat betaler? Resp: Ney!

18. Om hvor stort Gaardsbrug Lensmandeb for denne Fierding bruger og nyder Tiende Friehed af? Resp: Friderich Holst som p:T: constitueret Lensmand har intet Jordebrug! Herom udbad Fogden sig Rættens Tingsvidne meddelt. Eragtet: Det passerede skal i Form af et lovskillet Tingsvidne blive beskreven meddeelt.


Tinget blev hermed udsat til næste Dag, den 19de Septbr da Rætten blev betient med det i Gaar opgivne Laug Rætte.

Til Publication blev førts antagen:

1. Peder Axelsen Virachs Afkald af Dato 4de Octbr 1788 til hans Formybder Henrich Meyer Virach for hans Arv 24 dr 4 ort 3 sk, efter Faderen Axel Monsen Virach.

2. Dito udstød af Dito den 18de Septbr. 1792 til Formynderen Ole Joensen Trældahl for hans Kones Berithe Abrahamsdatter Leervigs Arv 25 rd 2 ort 11 sk efter Faderen Abraham Gabrielsen Leenvig.

3. Dito udstæd af Ingebrigt Ingebrigtsen Nyegaard til Per Axelsen Fagernæs for han Arv 265 dr 3 sk efter Faderen Ingebrigt Jensen Nyegaard.

4. Dito udstæd af Jens Olsen den 17de Septbr 1792 til Ejner Larsen Pundsvig for hans Kones, Elen Olsdatters Arv 24 dr 8 sk efter Faderen Ole Olsen Lengenæs.

5. Dito udstaæd af Abraham Abrahamsen Leervig den 18de Septbr 1792 til Ole Joensen Trældahl for hans Arv 50 dr 5 ort 9 sk efter Faderen Abraham Gabrielsen Leenvig.

Af Rætten blev paaraabt sagen anlagt af Gabriel Hansen Lieland imod Andfind Olsen Bieldgam for et Torske Garn. Efter Paaraab mødte Parterne som indgik Forliig saaledes: at Andfind Olsen betalte Citanten udi Garnlod 8 dr 4 ort 8 sk, og udi Sags Udgifter 2 dr, hvormed denne Sag blev ophævet.


Pigen Ane Jacobsdatter Leeoos anmeldte for Rætten at hun til dette Aars berammede Sommer Ting havde ladet mundtlig indstævne Konen Karen Jacobsdatter Øyen for haarde og meget ærerørige Beskyldninger paa ubeqvem Tid og Stæd, herfor at lide, anhøre Vidner og lide Dom for Sag og Omkostninger. Som Vidner havde hun ladet under Falsmaals Straf indstævne Ane Svendsdatter Øyen, og Christiana Olsdatter Stuenæs. Men da intet Sommerting blev holdt formedelst stormende Veyr som hindrede Betienterne fra at ankomme til Tingstædet, derhos Berammelsen til dette Høste Ting indløb saa silde, at hun ikke kunde faae Sagen ved nyt Stævnemaal forfrisket. Saa var hun denne sinde allene Sagen indconniueret, paa det hendes Vidner ey i sin Tid skulle brøste og begiærede Udsættelse til næste Aars Sommer ting, da hun agtede at indstævne både Citantinden og Vidnerne paa nye til Sagens lovlige Følge og Paatale. Denne hendes begiæring og forlangte Udsættelse bevilgede Rætten.

Nu mødte Knud Olsen Aas, som aflagde Laug Rættes Eed.

Tinget blev herpaa udsat til næste Dag, den 20de Septbr. da Rætten blev betient med det i Gaar opgivne Laug Rætte. Af Fogden blev fremlagt en Reqvisition af 21de Aug 1792 med Spørsmaal til Laug Rættet og Almuen, om i denne Fierding har dette aar indfundet sig noget Russisk Skib som har indkiøbt eller udsolgt Varer, hvoraf Told med videre burde svares? Men hertil blev svaret: Ney!

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Iver Lech Nyegaard imod Ole Persen Leervig for ærerørige Ord. Ingen af Parterne var tilstæde, dog mødte paa Citantens Vegne hans Kone Kirsten Axelsdatter som begiærede Anstand i Sagen til næste Ting som af Rætten blev bevilget.

Kirsten Axelsdatter Nyegaard meldte for Rætten at hendes Mand Giæstgiver Iver Lech havde til dette Sommer Ting ladet mundtlig indstævne Peder Knudsen Elvegaard for Trudsler og beskiæmmende Beskyldninger, herom at anhøre Vidner, samt lide Dom for Sag og Omkostninger. Som Vidner vare under Falsmaals Straf indstævnte. Ole Hansen Ødejord og Lars Hansen Yttre Sejnæs. Men som intet Sommer Ting dette Aar blev holdt formedelst stormende Veyr der hindrede Betienterne fra at ankomme her Berammelsen til dette til dette Høste Ting indløb saa silde, at Citanten ikke kunde faae Sagen ved nyt Stævnemaal forfrisket, og endelig da Peder Knudsen ikke mødte at vedkiende sig lovlig Varsel , saa maatte hun paa sin Mands Vegne denne sinde allene begiære Sagen indconnuiteret og udsat til næste Ting for at blive paa nye indstævnet. Denne Anstand blev af Rætten bevilget.

Til Laug Rætte for 1793 blev opnævnt:

1. Jens Michelsen Gilschevig

2. Michel Jansen Stor Harriangen

3. Ole Danielsen Tiellebotten

4. Jens Olsen Indre Sandvigen

5. Per Christensen Dragvig

6. Christen Amundsen Strand

7. Henrich Christensen ibidem

8. Hans Hansen Bervig.


Til Stævnings- og Vurderings Mænd :

1. Anders Ejnersen Lenvig

2. Jacob Larsen Leeroos


Endelig blev Skatte Restancen beløbende for 1791 til 42 dr 74 sk; og 1792 til 938 dr 75 sk som ey blev modsagt.

Anders Ejnersen Lenvig begiærede Tilladelse at faae en Ottrings baad bygget af Saltdahlens Almindings Skov, den Laug Rættet og Almuen forklarede at han tiltrængende til sit Fiskeriets Drift.

Jens Joensen Bedsfiord fremviiste inden Rætten Huderne af 2de fuldvoxne Biørne af hvilke han selv havde skudt den ene i afvigte Vaar i Bedsfiord Marken og den andre har han siden i denne Sommer fanget i Baas. Han fremviiste desuden 2de Støkker af af en voxen Biørn som han ligeledes i denne Sommer har fanget i Baas som af Rovdyr var bleven opædt. Ligesaa loed Christopher Jacobsen Diubvig fremviise Huden af en voxen Biørn som han forrige Høst havde fanget i Diubvig Marken, alt dette blev af Laug Rætet og Almuen bekræftet rigtig at være, da Huderne bleve af Rætten forseiglede.

Da ingen havde videre for Rætten at andrage, blev Tinget i Kongens Navn ophævet. ??

??