1791 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

== [[]]


Høsttinget 1791[rediger]

. ==


Anno 1791, den 6te October som var 2den berammede Ting Dag for Ofodens Fierdings Almue, blev for samme Fierding paa Gaarden Lieland det almindelige Høste-, Sage- og Skatte Ting holdet og Rætten betient af den i Hr: Cancellie Raad og Sorenskriver Rosenvinges Fraværelse, constituerede Sorenskriver Nicolai Christian Friis Kolderup, tillige med efterskrevne 8te Eedsorne Laug Rættes Mænd:

1. Amund Henrichsen Elvegaard

2. Hans Persen Yttre Bøe

3. Ole Persen ibidem hvilke i Dag aflagde Laug Rættes Eeden

4. Niels Henrichsen Ørnæs

5. Svend Olsen Hildervig

6. Niels Ericsen Sletjord borte, istæden Joen Ericsen Søer Schiomen

7. Jens Michelsen Gidschevig borte, istæden Per Nielsen Elvegaard

8. Hans Jørgensen Diubvig borte, istæden Axel Andersen Yttre Bøe


Denne Ræt bieværede Hans Mayests Foged Hr: Hans Michael Arnkiel som efter at Ting Fred i Kongens Navn var lyst, fremlagde følgende til Publication for Almuen, sc:

1. Publication om Prints Friderichs aarlige Gave for Vindskibelighed for Aar 1791.

2. Amtets Ordre af 27de Junii, ang. Iagttagelse ved Ansøgning om Befrielse for dobbelte Skatter af Underbruge.

3. Dito af 24de Junii om Brev og andre Documenters Fremlæggelse i Rætten paa ustemplet Papiir.

4. Dito af 22de Aug om Henrich "Riolig Conette Capsen".(vanskelig å lese)

5. Placat af 3die Junii 1791 om de Forholds Regler der skal iagtages ved smitsomme Sygdomme i Norge.

6. Placat af Dito Dato om Skifte Forvaltningen i Grønland.

7. Dito af 24de Junii 1791 ang. Blaae Banco Sedlers Udstædelse fra den gl. Bank, istædenfor de opskitte hvide Courant Sedler.

8. Kongl. Forordning af 24de Junii 1791 om en Species Banks Oprættelse i Kiøbenhavn fra 1ste Julli d. A.

Dernæst blev læst:

1. Det Høy Kongl. Skiøde af 17de Martii 1790 til Hans og Ole Peders Sønner paa 1 Pund 12 mk Fisk med Bøxel i Gaarden Yttre Bøe i Ofodens Fierding for den Summa 51 rd 48 sk. 2. Hr: Foged Arnkiels Bøxel Seddel af 3die Juni 1791 til Joen Andersen paa 16 mk Fiskesleye udi Hans Mayests Gaard Yttre Schiomnæa Matr. Nr. 22 i Ofodens Fierding. Til Tugthuset 8 sk. 3. Hr: Peder Arctanders Bøxel Seddel med Revers af 17de October 1788 til Joen Olsen paa 1 Pund 12 mk Fiskesleye i Gaarden Balsnæs, beneficeret Jord. Til Tugthuset 10 sk. Dito Dito med dito af 21de october 1790 til Lars Larsen paa 1 Pund Fiskesleye i Gaarden Østervig, beneficeret Jord. Til Tugthuset 10 sk, Dernæst blev af Fogden Arnkiel fremsat til Lensmanden, Laug Rættet og den tilstædeværende Almues Besvarelse til et General Tingsvidnets Erhvervelse følgende 17 Poster, sc:

1. Om Matriculen i Aaret 1791 med nye skyldsatte Pladser eller Gaarder er forbedret, om nogen Olads findes saaledes opdyrket at den med Billighed og i Liighed med andre kunde skyldsættes? Resp.: Ney!

2. Om i denne Fierding findes Sauge hvorpaa Bord skiæres? Resp.: Ney!

3. Om i denne Fierding findes fleere Qværne til Skats Svarelse end de forhen taxerede og angivne? Resp.: Ney

4. Om nogen i dette Aar har haft meere end et Jordebrug? Resp.: Ney!

5. Om nogen i dette Aar har haft Laxefiskerie eller optaget Enge Sletter hvoraf Skatt kan svares? Resp.: Ney!

6. Om nogen i dette Aar har forbrudt sin Odels Jord? Resp.: Ney!

7. Om 6te og 10de Penger af Atrve Midlers Udførelse af Riget er falden, ligsaa om nogen Lapper bortflyttede med Eyendeel hvoraf 5te og 10de Penge burde svares? Resp.: Ney!

8. Om Vrag er funden i det forbiegangne eller indeværende Aar , fra den Tiid derom paa dette Tingstæd blev spurgt? Resp.: Ney!

9 Om Hoved Lodder eller Bøder paa 120 lod Sølv eller 60 rd er dette Aar Falden? Resp.: Ney!

10. Om Arve Midler dette eller forrige Aar er falden, hvoraf Forlovs Penge bør svares? Resp.: Ney!

11. Om nogen Bøder for ulovlig Skov Hugst er dette Aar falden? Resp.: Ney!

12. Om nogen i dette Aar i Eege Liig Kiste er bleven begraven? Resp.: Ney!

13. Om i denne Fierding findes Borgere, Giæstgivere og Jægte Skippere som i dette Aar har haft meere end en Jægt til Bergen eller Tronhiem, samt Strandsiddere og Selfoster Karle? Resp.: Borgere, Strandsiddere og Selvfoster Karle findes ikke i denne Fierding. Af Giæstgivere ere Iver Lech Nyegaard, Ole Knudsen Virach og Peter Agersborg af Lieland som drive Bonde

Handel. Af Jægte Skippere ere: Ole Knudsen Bieldgam som har haft 2de Jægter til Bergen dette Aars sidste Stævne. Ole Knudsen Virach og Ments Klæboe ibidem eyer Jægte Brug sammen og har haft 2de Jægter til Bergen dette Aars sidste Stævne. Abraham Johansen Harriangen en Jægt, og Iver Ediesen Lech Nyegaard en Jægt ligesaa til Bergen dette Aars sidste Stævne.

14. Om nogen Svenske Lapper har i dette aar græsset deres Reensdyhr paa denne Fierdings Fielde? Resp.: Det var ingen bekiendt!

15. Om dette Aar er falden nogen Silde TiendeResp.: Ney!

16. Om nogen og hvilke Slags Haandværkere befindes i denne Fierding og ingen Haandværks Skat svarer? Resp.: Ney!

17. Om hvor stort Gaards Brug Lensmanden for denne Fierding nyder Tiende Friehed af? Resp.: Lensmand Ole Harr bruger sin Eyendoms Gaard Lieland, 1 vog Fiskes Landskyld hvoraf han nyder Tiende Friehed. Herom udbad Fogden sig Rættens Tingsvidne udstæd.

Eragtet. Det passerede skal i Form af lovskikket Tingsvidne blive beskreven meddeelt.

Derefter begiærede Fogden til Lensmanden Laug Rættet og Almuens Besvarelse fremstillet følgende Qvæstion: Om i denne Fierding har været noget Russisk eller fremmede Fahrtøy som har losset eller laddet Vahrer, og hvoraf Told burde svares? Resp.: Ney! saadanne Fahrtøyer har ikke været i denne Fierding. Hvorved Rættens Tingsvidne blev udstæd.

Dernæst blev examineret og attesteret Mandtallet over Odels- og Selv Eyere i denne Fierding som er befriede for Odels Skat, hvilket blev befunden rigtig.

Tinget blev derpaa udsat.

Næste Dag, den 7de Octbr blev med Tinget fremholdet og betient med det i Gaar navngivne Laug Rætte, hvor da til Publication blev fremlagt:

1. Det Høy Kongelige Skiøde af 17de Martii 1790 til Henrich Joensen paa 1 Pund 12 mk Fisk med Bøxel udi Gaarden Sejnæs Matr. Nr. 4 i Ofodens Fierding for den Summa 23 dr. 48 sk.

2. Peder Jensen Torrestads Skiøde af Dato 3die Octbr. 1791 til Jens Olsen Strømsnæs paa 6 Mk Fisk med Bøxel udu hans Eyendoms Gaard Indre Sejnæs for den Summa 26 dr hvilke begge beboe sine Jorder.


Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Iver Lech Nyegaard mod Ole Persen Leervig for ærerørene Ord. Efter Paaraab mødte ingen af Iver Lechs Hus, men den Sagsøgte Ole Persen mødte og vedtoeg Varsel efter lovlig forkyundt Lovdag, hvilken blev af Lensmand Ole Harr produceret og lyder saaledes: #. Men Ole havde intet videre at melde end han troede mindeligen at kunde afgiort denne Sag med Sagsøgeren og da han nu ikke formedelst sin Borteværelse til Bergen eller nogen paa hans Vegne mødte, blev Sagen stillet i Beroe til næste Ting.

Jonas Erlandsen Torrestad meldte for Rætten at have til dette Ting mundtlig ladet indstævne Peder Jensen Torrestad for ærerørige Ord til at anhøre Vidner og lide Dom for Sag og Omkostninger. Som Vidner vare indstævnte i denne Sag Benjamin Ericsen Stuenæs og Lars Jacobsen ibidem. Efter Paaraab mødte saavel Peder Jensen som de indstævnte Vidner og vedtoeg Varsel. Vidnerne Benjamin Ericsen og Lars Jacobsen Stuenæs blev derpaa for Rætten fremstillede og efterat de til Sandhed at vidne vare formanede og for Usandheds Eed at vogte sig udi Eed tagen, den de efter Lovens Forskrift aflagde corporligen.

1ste Vidne, Benjamin Ericsen, gift og boer paa Gaarden Stuenæs, aflagde corporlig Eed og provede. Det hørte udi afvigte Vinter en Dag da de skulle trække op sine Torske Garn som baade Sagsøgeren og Sagvolderen begge brugte udenfor Torrestad Landet, at Peder Jensen efterat deres Garn vare kommen sammen, hvorover Sagsøgeren brugte sig heel hoppen unyttig, men Sagvolderen som Vidnet var med: hverken her staaer intet paa, sagde disse Ord: Du har en liden Ære at tale med. Du som stial Bergens Pengene mine af Garn Lotten min - og efterat de begge kom paa Landet igien hørte Vidnet at Sagvolderen sagde disse Ord til Sagsøgeren: Du har stiaalet Ageren og Engen min og nu stiæler Du da af Kona mi og Barna mine ved at Du borttager den Næring jeg skal have at leve af -. Vidnet vidste ikke eller kunde erindre mer som blev derpaa afskeediget. 2det Vidne, Lars Jacobsen, gift og boende paa Gaarden Stuenæs aflagde corporlig Eed og provede: Vidnet vorde med de Ord i et og alt enstemmigen med første Vidne, og videre kunde Vidnet ikke erindre som blev afskeediget. Hvorefter Sagsøgeren paastoed Dom i Sagen. Sagvolderen Peder Jensen producerede herpaa sit forfattede Indlæg af 6te October 1791 som blev læst saalydende: ". Hvorefter han indloed Sagen under Dom. Eragtet: Sagen skal paa Sorenskriver Gaarden Bertnæs inden 6 Uger efter Tingenes Ende vorde paadømt.

Gabriel Hansen Lieland meldte for Rætten at have til dette Ting mundtlig ladet indstævne Anfind Olsen Bieldgam for et Torske Garn som han haver laant og ey bekommet samme tilbage - eller faaet nogen Erstatning - til at anhøre Vidner og lide Dom for Sag og Omkostninger. Som Vidner vare indstævnte Niels Andersen Leenvig, Axel Andersen ibidem og Hermand Andersen ibidem. Efter Paaraab mødte de indstævnte Vidner Niels og Axel Anders Sønner Leenvig, men ey Sagvolderen og Vidnet Hermand Andersen Leenvig. At de vare lovlig indstævnte, blev af Stævne Vidnerne Ole Harr og Anders Jensen Lieland under corporlig Eed bekræftet. De mødende Vidner bleve derpaa for Rætten fremkaldede, og efterat de til Sandhed at vidne vare formanede og for Meeneed at vogte sig udi Eed tagen, den de efter Lovens Forskrift aflagde corporligen.

1ste Vidne, Axel Andersen, gift og boende paa Gaarden Leenvigen, aflagde corporlig Eed og provede: Det hørte at Andfind Olsen laante et Torske Garn hos Gabriel Hansen som han skulle have til Fiske med sig i afvigte Vinter, hvilket Andfind lovede Gabriel ved sin Ankomst til Kanstadfiorden at skulle tilbagelevere Sagsøgeren, men det skeede ikke., hvorfore Gabriel og hans Karle bleve sat udi Forlegenhed ved sit Fiske. Videre vidste ikke Vidnet som blev afskeediget.

2det Vidne, Niels Andersen, 23 Aar gl. og tiener hos sin Fader Anders Ejnersen Leenvig, aflagde corporlig Eed og provede i et og alt ensstemmigigen med 1ste Vidne og vidste ikke vidnet mere at erindre som blev afskeediget. Gabriel Hansen som fornam at han ved de 2de førte Vidner har oplyst sin Sag til Fulde, frafaldt det 3die indstævnte Vidne Hermand Andersen Leenvig, men derimod bad at Rættens Lovdag for den indstævnte og udeblevne Andfind Olsen Bielgam maatte vorde udstæd.

Eragtet. Den indstævnte, men ey mødende Sagvolder Andfind Olsen Bieldgam gives Rættens Lovdag at møde i Sagen til næste Ting 1792.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Knud Olsen Bieldgam mod Morten Hansen Kleven for en Deel Voge Fisk. Efter Paaraab mødte begge Parterne og forklarede at samme i Mindelighed var afgiort. Thi blev samme af Rætten ophævet.

Paa Stævnings Listen fandtes indstævnet følgende Sager, sc:

1. Henrich Christensen Strand har indstævnet Christen Amundsen Strand for Slagsmaal imod hans Søster. Som Vidner ere Ejner Jørgensen Strand og Anders Michelsen indstævnet

2. Christen Amundsen indstævnet Kiersten Christensdatter Strand for Slagsmaal. Som Vidner ere Ejner Jørgensen og Anders Michelsen Strand. Men da ingen af disse Parter mødte saa Sagen kunde foretages, saa henstaaer samme til 1792 Aars Sommer Ting, da Stævnemaalet forbliver til den Tid i den fulde Kraft.

Til Laug Rætte Mænd for 1792 blev opnævnt:

1. Jens Andersen Gidschevig

2. Hans Jørgensen Diubvig

3. Hans Caspersen Ramnæs

4. Ole Hansen Schar

5. Peder Joensen Lien

6. Knud Olsen Bieldgam

7. Ingebrigt Olsen Laxaae

8. Fridrich Kaufman Laxaae

De samme Vurderings og Stævnings Mænd forbliver.

Dernæst blev læst Edias Sparboes Skiøde af 30te Junii 1791 til Knud Olsen Aas paa 6 mk Fisk med Bøxel i Gaarden Lieland for den Summa 6 ort som han bruger.Derefter fremstoed for Rætten følgende Almues Mænd som vare Baader og Tømmer begiærende, sc.:

1. Ole Knudsen Bieldgam 8 tylter Tømmer af Ballangens Skov

2. Ejner Hansen Pundsvig 8 Tylter Tømmer sammestæds

3. Gabriel Persen Dragvig 6 tylt sammestæds

4. Peder Jensen Torrestad 1 Fembøringsbaad af Saltdahlen

5. Lensmand Ole Harr 1 Ottring af Saltdahlen

hvilke alle efter Laug Rættets sigende vare til det Forlangte trængende, hvorm udstæd Ting Attest.

Dernæst blev examineret og oplæst, samt derefter attesteret:

1. Restancen over Kongelige udestaaende Skatter udi Ofodens Fierding for 1791 som beløber til 97 dr 3 sk. 2. Dito over udestaaende Formue Skat i Ofodens Fierding som beløber til 21 dr 64 sk hvilke begge blev befunden rigtige. 3 Mandtallet over Hans Mayests bortbøxlede Gaarder i Ofodens Fierding pro 1791 som blev befunden rigtige, samt forklaret at ingen sær Herlighed følger ved nogen af disse Gaarder hvor Overbøxel kunde beregnes Hans Mayests Cassa.

Hr: Foged Arnkiel begiærede til Besvarelse af Chisten Arctander fremsat følgende Qvæstioner:

1. Om han ikke ved forrige Aars Udgang erholdt et Brev fra Fogden hvorudi han efter den Fogden tillagte Ordre blev spurgt om havd Procent han vilde have forat incassere Konge Tienden af fremmmede Fiskere paa Kanstadfiorden og Tiellesundet aarlig?

2. Om han herpaa har svaret eller hvad Aarsagen til Svarets udeblivelse har været?

3. Hvorledes han i dette Aar har incasseret denne Tiende og samme for nærværende Tid bevarede, i Fald den ikke allerede er bortskibet?

4. Hvor meget samme har udgiort i Vægt, forinden den blev lagt i Hus?

5. Om han vil paatage sig Konge Fiske Tiendens Inddrivelse af disse 2de Stæder for Eftertiden og da forlasse de Facto med alle Omkostninger, indberegnet Fragten til Bergen. Hertil blev Christen Arctanders Svar følgende:

Til 1ste Qv.: Resp.: Ja! Til 2den Qv.: Resp: Han overleverede Brevet til sin Broder Præsten Hr: Arctander, som skulle besvare samme, og derfor troede at det var alt besvaret og af ham efterkommet. Til 3die Qv.: Resp.: Som de forrige Aaringer i Mangel af at han blev narret af Skipper Carlsen Brevig som Vidnet fast lovede ham at modtage paa sin Jægt Kongens Tiende til Bergen, men ikke efterkommet, hvorfor endelig skal være udestaaet af Mangel paa Huus der og Folket anføre der herpaa til et andet Stæd for at faae den medtaget.

Til 4de Qv.: Resp.: Da ingen Indskibning blev til Bergen skeede heller ingen Overveyning paa samme.

Til 5te Qv.: Resp.: Ja! 24 Procent aarlig. I øvrigt sagde Christen Arctander strax nu at begive sig til Kanstadfiorden for at bringe det alt i sin behørlige Orden, Hvorom Fogden udbad sig Rættens Ting Attest meddeelt, som blev indvilget.

Derefter fremstoed Ole Johansen Stor Harriangen og meldte at være trængende til en Ottrings Baad af Saltdahlen hvortil han efter Laug Rættets Udsagn var høylig trængende til sit Brugs Fremme, samt ikke bekiendt for at have solgt Baad, hvorom Rættens Ting Attest blev udstæd.

Da ingen efter Udraab havde meere ved Tinget at erindre, blev samme hævet og Rætten adskilt. ??

??