1791 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk1791 A
Sommertinget 1791


Aar 1791, den 3die Junii, blev paa Gaarden Lieland det almindelige Sommer-, Sage- og Skatte Ting holdet med Ofodens Fierdings Almue og Rætte, i Overværelse af Hans Mayests Foged Hr: Hans Michael Arnkiel, betient af den i Hr: Cancellie Raad Rosenvinges Fraværelse constituerede Sorenskriver Nicolai Christian Friis Kolderup, tillige med efterskrevne 8te Eedsorne Laug Rættes Mænd:

1. Niels Henrichsen Ørnæs

2. Svend Olsen Hildervig, som i Dag aflagde Laug Rættes Eed

3. Jens Michelsen Gischevig borte, istæden Ingebrigt Hansen Østervig

4. Amund Henrichsen Elvegaard borte, istæden Henrich Amundsen Stor Hochvig

5. Hans Persen Yttre Bøe borte, istæden Lars Nielsen Balsnæs

6. Ole Persen Yttre Bøe borte, istæden Niels Larsen, Blsnæs

7. Hans Jørgensen Dybvig borte, istæden Lars Thommesen Balsnæs

8. Niels Ericsen Sletjord borte, istæden Niels Haldorsen Ørnæs


Efterat Rætten var sat og Ting Fred lyst i Kongens Navn, blev til Publication af Hr: Foged Arnkiel fremlagt følgende Forordninger, Placater, Rescripter og Amts Breve:

1. Kongelig Allernaadigst Forordning af 10de Decbr. 1790, som fastsætter Straf for uægte Børns Fædre, naar de ikke udreede det Biedrag til saadan deres Børns Opfostring, som dem af Øvrigheden paalægges, etc.

2. Dito af 10de Decbr 1790, angaaende naar nogen vil lade en Kongl. Betient hæfte paa sin Person for Gield, etc.

3. Placat af 11te Jubii 1790, angaaende tinglyste Indførsels Forretninger i upriviligeret Jorde Gods, tilbagestaaende Kongelige Skatter hos Almuen i Norge,bør have samme Virkning som de ved Syendom Domme vare stadfæstede, etc.

4. Dito qf Dato 26de November 1790, angaaende Bestemmelse af den Summa som paa det ved Forordningen af 1ste Maii 1780 aabnede 3 Procents Annuitets Laan aarlig skal afbetales etc.

5. Hr: Amtmand Hegges Skrivelse til Fogden, hvorved communiceres det Kong. Rescript af 25de Junii 1790, ngaaende at de Forbrydelser i Nordlandene for hvilke Anordningerne fastsætter Tugthus Straf hvorefter skal dømmes til Fiskeleyerne sammestæds etc. dateret 20de Octbr 1790

6. Dito hvorved communiceres Rente Kammerets Skrivelse af 11te Septbr 1790 angaaende den Mulct for de Jorde Gods Eyere og Beneficarier i Norge som ikke efterkommer den i Forordningen af 27de Novbr 1775 1ste Art. 3die Post indeholdte Befaling om adskillige Protocollers og Documenters Forevisning etc., dateret 26de Novbr 1790.

7. Dito hvorved communiceres Cancelliets Skrivelse af 29de Januarii 1791 betræffende hvilke Forholds Regler der skal iagttages ved smitsom Sygdoms Udbredelse, dateret 11te April 1791.

8. Foged Arnkiels Placat af 3die Junii d.A. betræffende Tiendelæg, grundet paa Amtets Skrivelse af 22de Novbr. f.A.

9. Capituls Taxt for Tronhiems Stift af 22de Novbr 1790.


Dernæst blev til Publication fremlagt:

1. Kongelig Allernaadigst Bevillig af 26de Februarii 1791 som tillader Peter Agersborg at holde Giæstgiverie og drive Bonde Handel paa Gaarden Lieland i Ofodens Fierding i Saltens Fogderie.

2. Hr: Foged Arnkiels Bøxel Seddel af Dato 3die December 1789 til Sven Olsen, Sandvigen, paa 21 mk Fiskesleye udi Hans Mayests Gaard Hildervig, Matr. Nr. 77 i Ofodens Fierding. Til Tugthuset 8 sk.

3. Dito, Dito af Dato 23de Aug. 1789 til Peder Joensen paa 123 mk Fiskesleye udi Hans Mayests Gaard Fremnæs Matr.Nr. 15 i Ofodens Fierding. Til Tugthuset 4 sk.

4. Dito. Dito af 15de October 1790 til Niels Henrichsen paa 1 pd 12 mk Fiskesleye udi Hans Mayests Gaard Ørnæs, Matr. Nr. 24 i Ofodens Fierding. Til Tugthuset 8 sk.


Derefter blev af Fogden til Examination fremlagt følgende Mandtaller som bleve attesterede og examinierede saaledes:

1. Mandtallet over Leedingen for denne Fierding pro 1791, som blev lagt og beløber til, naar Af- og Tilgang lignes til 48 vog 3 mk.

2. Dito over Bække Qværne Afgiften for denne Fierding pro 1791, som beløber til 3 rd 14 sk, hvorved blev forklaret at Opsidderen Hans Hansen, Schoug, eyer kun en Qværn hvorfore han svarer Afgift 4 sk, og de 2de andre Opsiddere paa sammen Gaard eyer udi Qværne tilsammen.

3. Dito over Grundfrelse og Bygninger og Huse paa Hans Mayests Grund pro 1791,befunden rigtig, samt forklaret at de 2de Boeder som Axel Sørensen Bakkejord stoed for 1 1785 Aars Mandtal staaer opsat paa Koeholmen under Hatvig og tilhører Lødingens Kirke.

4. Dito over Hans Mayests ødeliggende Gods i Saltens Fogderie pro 1791, hvortil intet Bud skeede, men forklaret at Hans Andersen vedligeholder sine opbyggede Huse paa Pladsen Rønelv.

5. Dito over Hans Mayests ødeliggende Gods i Vesteraalens og Lofodens Fogderie pro 1791, hvortil intet Bud skeede.

6. Dito over Husmænds, Søe Finne og Lov Lappe Skattet pro 1791 i Ofodens Fierding som blev lignet og beløber til 3 dr 88 sk.

Tinget blev derpaa udsat.


Næste Dag, den 4de Junii blev med Tinget fremholdet, og betient mad det i Gaar navngivne Laug Rætte, undtagen istæden for Lars Thommesen Balsnæs, mødte til Rættens Betiening den opnævnte Niels Ericsen Sletjord, som aflagde Laug Rættes Eed.


Hvor da! følgende til Publication blev fremlagt:

1. Det Kongl. Allernaadigst Skiøde af 17de Martii 1790 til Mogens Larsen paa 18 mk Fiskes Landskyld i Gaarden Hergotten, Matr.Nr. 9 i Ofodens Fierding for den Summa 19 rd 20 sk.

2. Michel Joensens Skiøde af 6te October 1786 til Iver Ediesen Lech Nyegaard paa 12 mk Fiskesleye med Bøxel i Gaarden Lille Medbye for 24 dr.

3. Henrich Klæboes Dito af Dato 18de Augustii 1790 til Iver Lech Nyegaard paa 1/2 vog Fiskesleye med Bøxel i Gaarden Vold for 43 rd.

4. Præsten Hr: Peder Arctanders Bøxel Seddel med Revers af 4de November 1788 paa 18 mk Fiskesleye, beneficeret Gods, i Gaarden Leenvig til Axel Andersen. Til Tugthuset 8 sk.

5. Dito, Dito med Dito af Dato 11te November 1790 til Christian Ericsen paa 1 pd Fiskesleye i Gaarden Lien, beneficeret Jord. Til Tugthuset 8 sk.

6. Dito, Dito med Dito af Dato 22de November 1788 til Peder Andersen paa 18 mk Fiskesleye beneficeret Gods, i Gaarden Leenvigen. Til Tugthuset 8 sk

7. Iver Lech Nyegaards Bøxel Seddel med Revers af Dato 13de October 1790 til Peder Hansen paa 12 mk Fiskesleye udi Gaarden Lille Medbye, hans eyende Jord. Til Tugthuset 8 sk


Dernæst blev til Lensmanden, Laug Rættet og den samtilge Almues Besvarelse fremlagt af Fogden følgende Qvøæstion: Om det var nogen bekiendt at i Aaret 1786 blev hugget eller udført noget Tømmer eller Baader af Kongelig Almindings Skov i denne Fierding?

Resp.: Hertil kunde ingen give den mindste Oplysning, da ingen Hugst var dem bekiendt at være begaaet! Herom blev udstæd Rættens Attest.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Knud Olsen Bieldgam, imod Morten Hansen Kleven. Efter Paaraab mødte den Sagsøgte, Morten Hansen og meddelte at have ved mundtlig Varsel contra stævnet Knud Olsen til at anhøre Vidner om sin Uskyldighed og liide Dom efter Sagens Omstændigheder. Som Vidner vare indstævnte Anders Jensen Lieland, Gabriel Persen Dragvig, Peder Larsen Leenvig, og Niels Jensen Bergvig, men da Morten fornam at hans Contra Part som nu var paa Seyglings Reyse til Bergen ikke mødte eller nogen paa hans Vegne, bad han Morten at disse Vidner kunde forblive uafhørte til næste Ting da han formodede at blive mindeligen forligt med Knud Olsen, hvilket Rætten indvilgede og forbliver dette Stævnemaal ved sin fulde Kraft til næste Ting.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Iver Ediesen Lech Nyegaard, mod Ole Persen Leervig, for ærerørende Beskyldninger. Efter Paaraab mødte Citanten som producerede Rættens Lovdag til Actens Følge: #. Men som hverken den Sagsøgte Ole Persen mødte efter Paaraab eller de 2de Vidner som skulde afhiemle Lovdagens lovlige Forkyndelse var paa Tinget tilstæde, loed han sig nye Lovdag af Rætten udstæd for den Sagsøgte.

Eragtet: Den indstævnede med ey mødende Sagvolder Ole Persen Leervig, gived nye Lovdag i Sagen til næste Høste Ting.

Af Rætten blev paaraabt den ved sidstafvigte Høste ting aftilhængig giorte Sag af Hans Helgesen Leenvig, mod Tollev Mortensen Nyegaard, for ulovlig Beskyldning. Efter Paaraab mødte engen af Parterne, og sa dette Stævnemaal nu ikke taaler længer at henstaae og ingen mødte med Tilsvar i Sagen, blev samme igien af Rætten udslættet.

Derpaa fremstoed for Rætten følgende Almues Mænd som vare Baader og Tømmer begiærende:

1. Amund Amundsen Hachelstrand, 1 Ottring af Saltdahlen 2. Anders Jensen Lieland, 1 Ottring af Saltdahlen 3. Ingebrigt Olsen Laxaae, 1 Dito af Saltdahlen

hvilke 2de sidste var høyest trængende til de forlangte Baader for at fremme deres Brug, men hvad Amund Amundsen Hachelstrands,Forlangende betræffer, oplyste Laug Rættet at han har solgt Baad, og hvorvidt han nu trænger til samme, var dem ikke bekiendt. Herom blev udstæd Rættens Ting-Attest.

Dommeren havde videre ved Tinget intet at erindre. Efter skeede Udraab, blev samme hævet og Rætten adskilt.