1790 A Sommar

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1790a


Sommertinget 1790[rediger]

Aar 1790, den 3die Junii blev paa Gaarden Lieland det almindelige Sommer-, Sage- og Skatte Ting holdet for Ofodens Fierdings Almue,og Rætten i Overværelse af den constituerede Foged Henrich Horneman Rist, betient af Niels Nicolai Christian Friis Kolderup som constitueret udi Sorenskriver og Cancellie Raad Hr: Eiler Hagerup Rosenvinges Fraværelse, tillige med 8te Eedsorne Mænd:

1. Hans Persen, Bedsfiord

2. Amund Andersen, Stor Hochvig

3. Jens Persen, Narvig

4. Christen Olsen, Schiombotten

5. Joen Ericsen, ibidem, hvilke 5 nu aflagde deres Laug Rættes Eed,

6. Enevold Christensen, Kongsbach, borte, istæden Henrich Amundsen, Stor Hochvig 7. Mogens Larsen, Hergotten, borte, istæden Knud Nielsen, Frostisen

8. Hans Andersen borte, istæden Joseph Johansen, Yttre Schiomnæs.


Efterat Rætten var sat og Ting Fred i Guds og Kongens høye Navn var lyst, blev til Publication fremlagt følgende:

1. Amtets Constitution af 19de April da til Studiosus juris Hr: Henrich Horneman Rist paa at forrætte Fogde Embedet paa eget An- og Tilsvar i Salten.

2. Kongelig Forordning af 2den Februarii 1790, angaaende, hvorledes der skal forholdes med Syns Mænds Udnævnelse m. m.

3. Placat af 3die October 1789 ang. at det indtil videre skal beroe med de Privilegier og Rættigheder som kan blive at tilstaae den i Senjen og Tromsøe Fogderie oprættede Kiøbstad.

4. Capituls Taxte for Tronhiems Stift, sadt den 18de Novbr. 1789.

5. Amtets Ordre af 19de Novbr 1789 at igien efterlyse 3de fra Christiania Tugthuus undvigte Lemmer.

6. Do af Do Dato, hvorved communiceres et Kongl. Rescript af 11te Sptbr. 1789 at om der ved Placaten af 3die April h.a. sen 7de Art allernaadigst befalet at det i benævnte Placat ommeldte og i den herved frielagte Recept specificerede Lægemidler for de ved Skab befængte Hæste er bestemt at Apothekerne sælger for 30 sk, naar herefter indtil Conjunctuterne bliver meere fordelagtige, lade sig betale 40 sk.

7. Amtets Ordre af 3die April 1790, ang. at efterlyse Delinqvent Anders Larsen, Øfskind.

8. Do. af Do. Dato ang. at efterlyse Christen Jensen Birkeland, Birkenæs Sogn i Nedenæs Lehn.

9. Do. af Do. Dato, hvorved communiceres en Kongl Resolution ang. at Fogden Krogh har erklæret sig villig at paatage sig Conducteur Embedet i Nordlands Amt, samt Senjens og Tromsøe Fogderier under Findmarkens Amt imod en aarlig Løn 50 rd.

10. Det Kongl Norske Videnskabers Selskab udsatte Belønning af Hans Kongl Høyhed Prinds Friederichs aarlige Gave for Bonde Standen i Norge af 18de Januarri 1790.

11. Bekiendtgiørelse for Landmanden og andre som eye Hæste, Qvæg og Faaer nu i Norge, dateret 13de Martii 1790.

12. Cancellie Raad Rosenvinges Skrivelse af 25de Maii 1790 til den constituerede Sorenskriver Kolderup at bekiendtgiøre for Almuen hans Bortreyse.

13. Det Kongl Rescript af 10de Julii betræffende Umyndiges Midler og Ober Formynder Væsenet m.m.


Dernæst blev læst: 1. Det Høy Kongl. Skiøde af 18de Novbr 1789 til Amund Andersen paa 18 mk Fisk med Bøxel i Gaarden Stor Hochvig for 23 rd 48 sk.

2. Petter Agersborgs Pante Obligation af 2den Septbr 1789 til Kiøbmand Giert Henrich Meyer Bergen, stoer 399 rd.

3. Giertrud Jacobsdatters Afkald af 6te Junii 1788 til Formynderen Niels Johansen Schiomnæs for fædrene Arv og Hiem 13 rd 4 ort 9 sk.

4. Jacob Andersens Dito af 24de Junii 1787 til Dito for Arv 1 rd 4 ort p sk.

5. Foged Arnkiels Kaar Brev af 3die December 1789 til Jens Persen paa 18 mk Fiskes Leye i Hans Mayests Gaard Narvig, Matr. Nr. 14. Til Tugthuset 8 sk.


Derefter blev følgende Mandtaller examinerede og attesterede:

1. Mandtallet over Leedingen for Ofodens Fierding indeværende Aar 1790, som naar Af- og Tilgang lignes, beløber til 48 vog 3 mk.

2. Dito over Bække Qværne Afgiften for Ofodens Fierding 1790 som beløber til 2 rd 84 sk, hvorved blev forklaret at Ole Haldorsen Laxaae har opsat Qværn istædenfor Ingebrigt Olsen og Friderich Johansen som forrige Aar mistet sin, hvilket blev i Afgift taxeret for 4 sk. Gabriel Persen Dragvig opsat 1 Qværn hvoraf Afgift kan svares 8 sk. Niels Haldorsen og Michel Michelsen, Dragvig ,har opsat tilsammen 1 Qværn som blev taxeret for 8 sk.

3. Dito over Husmænds-, Lappe- og Søe-Finne-Skatten for Ofodens Fierding 1790 som blev lignet. Husmænd findes ikke.

4. Dito over Grundfrelse af Roer Boeder og Fiske Gielder i Schraavens Fiskevæhr. Hertil blev svaret: at ingen fleere Fiskevæhre bekiendt end Schraaven.

5. Dito over Hans Mayests ødeliggende Gods i Saltens Fogderie 1790, hvortil intet Bud skeede, og forklaret at Hans Andersen vedligeholder de paa Pladsen Rønelv opbyggede Huse.

6. Dito over Hans Maysets ødeliggende Gods i Lofodens og Vesteraalens Fogderie 1790, hvortil intet Bud skeede.


Tinget blev derpaa udsat til næste Dag den 4de Junii, da med Tinget blev fremholdet, og betient med det i Gaar navngivne Laug Rætte. Hvor da! først blev publiceret Hans Hartvigsens Skiøde af Dato 3die Junii h.A. til Per Jensen, Torresrad, paa 6 Mk Fisk med Bøxel i hans Eyendoms Gaard Indre Sandvig for den Summa 23 rd 49 sk.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Ole Knudsen Virach og Iver Lech Nyegaard med fleere mod Nicolai Kaufman, Sejnæs, og Skipper Peter Agersborg, Lieland, med Befragtere for at giøre Reede for de paa Lielands Jægt bortkomne Penge. Efter Paaraab mødte ingen af Parterne. Thi blev Sagen stillet i Beroe til næste Ting.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Fogden Arnkiel mod Peder Olsen, Bieldgam for urætmessig Behandling imod Kiøbmand Christopher Brochman i Bergen. Efter Paaraab mødte som Actor den constituerede Foged Rist, og paa den Sagsøgtes Vegne mødte hans Fader Ole Knudsen, Bieldgam, som meldte at hans Søn var paa Fiskeriet, og begiærede Sagen udsat til næste Ting, da han nærmere skulde bevise sin Sags Ræt. Actor havde mod den Udsættelse intet at erindre. Eragtet: Paa Grund af den Sagsøgtes Forlangende henstaaer Sagen til næste Ting.

Den constituerede Foged Rist begiærede for Lensmand, Laug Rættet og den tilstedeværende Almue fremsat følgende Qvæstion: Om nogen Svenske Lapper har paa disse Fielde græsset deres Reensdyhr og til Skatten for sammen betalt?Hertil blev Laug Rættets Svar: Ney! samt det ikke var bekiendt at nogen Skat var til nogen betalt. Herved udbad Fogden sig Rættens Attest meddelt.

Derefter blev examineret Designation over de Almues Mænd som paa dette Ting vare Baader begiærende. Hvortil Laug Rættet enstemmigen sagde at enhver var til de forlangte Baader trængende, hvorom blev udstæd Rætten Tingsvidne.

Da intet videre var at erindre, blev Tinget hævet og Rætten adskilt.