1789 B Haust

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


1789b


Høsttinget 1789[rediger]

1789, den 21de October, blev paa Gaarden Lieland det almindelige Høste-, Sage- og Skatte Ting begyndt med Ofodens Fierdings Almue, hvorved var tilstæde, Stædets Foged hr: Hans Michael Arnkiel. Rætten blev betient af Cancellie Raad og Sorenskriver Rosenvinge med 8te edsorne Laug Rættes Mænd:

1. Haldor Nielsen, Laxaae

2. Lars Christensen, Bervig

3. Ejner Jørgensen, Strand

4. Peder Larsen, Leenvig

5. Henrich Jensen, Sejnæs

6. Abraham Amundsen, Stuenæs

7. Hans Michael Hansen, Laxaae

8. Anders Michelsen, Strand De 3de sidstnævnte aflagde nu Laug Rættes Ed for Sorenskriveren.

Da Rætten var sat og Ting Fred i Kongens Høye Navn var lyst, blev de forhen paa disse Høste-Ting, samt paa dette Aars Sommer Ting for Hægstad og Tiellesunds Fjerdinger i protocollen Fol: 2324 1/2 mentionerede Publicationer for Almuen oplæste.


Videre blev publiceret:

1. Kongelig allernaadigst Skiøde af 2den April 1789 for Christen Olsen paa 18 Mk Fisk med Bøxel i Gaarden Schiombotten Nr. 79 for 18 rd.

2. Præsten Hr: Peder Arctanders Bøxel Seddel med Revers af 22 Decbr. 1788 til Ejner Andersen paa 12 Mk, Ofodens Præsters Gods i Gaarden Leenvig.Til Tugthuset 6 sk. Tinget blev derpaa udsat.

Næste Dag, den 21de October blev med Tinget fremholdet og betient med det i Gaar navngivne Laug Rætte. Hvor da!


Først blev til Publication fremlagt:

1.Hr: Peder Arctanders Bøxel Seddel med Revers af 20de October 1788 til Jacob Nielsen paa 18 Mk beneficeret Gods i Gaarden Furrue. Til Tugthuset 10 sk.

2. Dito. Dito af 20de October 1788 til Aron Svendsen paa 6 Mk beneficeret Gods i Gaarden Furrue. Til Tugthuset 4 sk.

Dernæst blev til Examination fremlagt: 1. General Tingsvidnets 17 Poster som blev examineret og besvaret saaledes: Til de 12 første Qvæstioner: Resp.: Ney!

Til 13de Qv.: Resp.: Borgere findes ikke i denne Fierding. Af Giæstgiver: Iver Lech Nyegaard, Ole Knudsen, Virach, som driver Bonde Handel, man har i Aar lidt stor Skade ved den i første Stævnen forliiste Lielnds Jægt. Christen Hvedings Enke som tilforn har drevet Handel paa Lieland, men nu gift med Jens Rasmussen og har flyttet til Dyhrøen i Senjens Fogderie. Af Jægte Skippere ere Ole Knudsen, Bieldgam, og Ole Knudsen, Virach, og Hans Mogensens Enke som har Jægte Brug sammen har haft 2de Jægter hver til Bergen ved dette Aars sidste Stævne, men ved første Stævne ingen.

Peter Agersburg paa Lieland som havde en Jægt til Bergen dette aars første Stævne forliste samme - og eyer nu ingen, mens derimod har Abraham Johansen Harriangen haft en liden Jægt ved dette Aars sidste Stævne til Bergen. Strandsiddere og Selv Foster Karle findes ikke her.

Til 14de Qv.(om svenske reinsamer i Ofotfjellene) Herom kunde ingen give nogen Underrætning.til 15de og 16de Qv. Resp.: Ney!

Til 17de Qv. Resp.: Lensmand Ole Harr bruger 1 Vog Fisk udi sin Eyendoms Gaard Lieland, hvoraf han nyder Tiende Friehed.

Herom blev udstæd Rættens Tingsvidne.

2. Tingsvidne om Russiske Skibe som blev besvaret med: Ney!

3. Mandtallet over Odels- og Sev Eyere udi Ofodens Fierding for 1789 som blev befunden rigtig.


Tinget blev hermed videre udsat til næste Dag, den 23de October, da Rætten blev betient med det forhen navngivne Laug Rætte.

Følgende Befragtning af den forliste Jægt fra Lieland ved dette Aars 1ste Stævne, sc: Skipper Ole Knudsen, Virach, Amund Amundsen, Hachelstrand, Dines Knudsen, Rødøen, Hans Larsen, Scharstad, Peder Hansen, Lieland, Axek Axelsen, Ytter-Bøe, Ole Jansen, Furnæs, Skipper Ole Knudsen, Bieldgam, Hans Persen, Leeroos, Morten Hansen,Kleven, Peder Axelsen, Fagernæs, Joen Ejnersen, Schoug og Giæstgiver Iver Lech af Nyegaard mødte for Rættem og meldte, at de Conjunction havde ladet, saa vel til et Examinations Forhør, som til et lovskikket Tingsvidnets Erhvervelse, til eVidners Paahør, indstævne Skipper og Styrmand tillige med det samtlige Mandskab paa denne forliste Jægt: Skipperen Peter Agersborg, Styrmanden Nicolai Kaufman, Sejnæs, Thommes Thommesen, Lieland, Mons Michael Hansen, Laxaae, Anders Michelsen Strand, Christen Joensen, Fagernæs, og Axel Axelsen, Fagerjord, alle at staae under Forhør og anhøre Vidner om hvad af dern forliset Jægt kand være bierget med videre. Som Vidner vare under Falsmaals Straf indstævnte: Morten Michelsen ,Evenæs, Christen Thommesen, ibidem, Gidsken Margrehe Jacobsdatter Strand og Karen Andersdatter, Osen. De indstævnte mødte og vedtoeg Varsel, undtagen Styrmanden Nicolai Kaufman og Christen Joensen, Fagernæs, som ikke var tilstæde, men at de til lovbefalet Tid og Stæder vare lovligen indstævnte, det bekræftede Stævne Vidnerne, Ole Harr, Lieland, og Ole Haldorsen, Laxaae under corporlig Ed. I de Sagsøgte Mons Michal Hansen Laxaae og Anders Michelsen Strand, deres Stæd, blev til Rætten s Betiening antagen Niels Jensen, Bervig, og Per Jensen, Øyen.

De indstævnte Vidner mødte efter Paaraab, og blev først afhørte. Da Edens Forklaring af Lovbogen vare dem forelæst og samtligen havde aflagt deres corporlige Ed efter Loven, blev de 3de Vidner udviste af Tingstuen og afhørt 1te Vidne, Christen Thommesen, Evenæs, som provede saaledes: Vidnet er 37 Aar gl, er født i Brønnøe Gield paa Helgeland og kom her til Sognet i forleden Vaar, da han strax kom til at seigle paa som Høste Sættete paa Lielands Jægten der paa Nord-Rejsen fra Bergen udenfor Krochnæs forliste med Gods og alt, og det var med største Faare at Mandskabet paa Jægten fik deres Liv bierget ind paa et strax ved til Syndmøer seylende Skib. Da de forloed Jægten, saae Vidnet at adskillige af Haasættingen biergede, eendeel dem under Føring betroede Penge saasom: Styrmanden Nicolai Kaufman fik sin Bomme bierget; hvori han havde sine Førings Mænds Brev og Regninger, med Penge forvarede. Vidnet saae og at Mons Michael Hansen Laxaae . Thommes Thommesen, Lieland og Anders Michelsen, Strand, optoeg deres Kister og biergede eendeel Banco Sedler i Bommen, ligesaa at Christen Joensen, Fagernæs, toeg af sin Klæde-Kiste en stor forseiglet Pakke med Banco Sedler, dem han stak i sin Bomme og ræddede, ligeledes optoeg Axel Axelsen, Fagerjord af sin Klæde-Kiste sin Tegne Bog og endeel Banco Sedler dem han forvarede hos sig i sine Klæder. Endelig saae og Vidnet, at Skipperen Peter Agersborg aabnede sin Bomme i Vængen, men saae ikke , at han toeg noget ud af Bommen. Vidnet veed ellers at Agersborg havde der sine Penge forvarede. Da de flyttede Skib-Baaden ud af Jægten, for paa den at rædde Livet saae Vidnet, at Agersborg satte sin Bomme strax ved Skib Baaden, men samme blev der fremdeles staaende, uagtet de 2de Gange flyttede paa Baaden imellem Jægten og Skibet. Da de vare kommen paa Skibet, hørte Vidnet, at Agersborg kiærde sig for at hans Bomme ikke var bleven bierget, og at han havde faaet bierget ikkun 40 rd i Penge som hørte ham selv til. Da de alle vare biergede ind paa Skibet, hørte Vidnet at Agersborg tilspurte de samtlige Haasættere om de havde faaet nogen penge bierget, da en sagde at have bierget 4 à 5 dr og en 8 à 10 dr og saa videre.

Af Gods og Varer blev aldeles intet bierget af Jægten. Hvor mange Penge Enhver af de Sagsøgte havde bierget, det var umueligt for Vidnet at bestemme. Vidnet havde ey videre til Sagens Oplysning at forklare og blev afskeediget. Dernæst blev indkaldt 2det Vidne, Morten Michelsen, Evenæs, som vidnede saaledes. Han var i afvigte Vaar paa Lielnds Jægten som forliste ved Kroknæs paa Nord Rejsen fra Bergen. Da de maatte forlade Jægten og maatte bierge sig ind paa Skibet, saae Vidnet at Styrmanden Nicolai Kaufman fik sin Bomme, hvorudi han havde sine Befragteres Regninger og penge forvarede, bierget ind paa Skibt. Vidnet saae at Mons Michael Hansen, Laxaae, af Thommes Thommesen, Lieland, fik endel Banco Sedler biergede af deres Kost-Kister og stak disse i Bommen, hvor mange kunde Vidnet ikke vide, men det saae ikke , at Anders Michelsen Strand biergede nogen Banco Sedler da han havde sine Sager frem i Jægten og saa langt fra Vidnet at det ikke kunde see, hvad Anders Michelsen ræddede, men det saae dog at Anders Michelsen ræddede ud af Jægte Vængen en Skins Stak, en Sække Kufte, en bruun Trøye og en Skind Boxe, som var hans egen Gang Klæder, dem han fik bierget ind paa Skibet. Fremdeles saae Vidnet at Christen Joensen, Fagernæs, da han var kommen ind paa Skibet havde bierget og i sin Lomme forvaret en stoer Pakke med Banco Sedler, men det hverken saae eller vidste at Axel Axelsen, Fagerjord, havde bierget nogen Penge. Det vidste ikke heller, om Skipperen Peter Agersborg havbde ræddet nogen, da det hverken saae eller vidste, hvor han havde de ham under Føring betroede Penge forvarede eller saae den Bomme som af forrige Vidne er omprovet. Da de var komneind paa Skibet, hørte ikke Vidnet, at Agersborg enetn tilspurte Haasætterne hvad de havde bierget eller at han selv havde ræddet 40 dr sig tilhørende, ligesom Vidnet heller ikke vidste, hvad Enhver kunde have bierget. Vidnet havde ey videre at forklare og blev dimitteret.

3die Vidne, Gidsken Margrethe Jacobsdatter, Strand, blev fremkaldet og vidnede saaledes: Vidnet er 23 Aar og confirmeret og tiener hos Anders Michelsen Strand. I afvigte Vaar ved 1ste Stævne kom Vidnet her til Ofodens Sogn med Lielands Jægten som forliste og hvorom de forrige Vidner har provet. Vidnet vidste slet intet at vidne om hvad Penge der blev bierget paa Jægten da det den hele Tid indtil det blev bragt ombord paa Skibet laae syg i Jægte Vængen og vidste derfor intet af hvad ved Biergingen passerede, eller hørte nogen Ord desangaaende imellem Skipperen og det øvrige Manskab, og blev derfor Vidnet afskeediget, da det ey havde noget til Sagens Oplysning at forklare.

4de Vidne, Karen Andersdatter, Osen vidnede saaledes: Vidnet er 15 Aar gl og confirmeret, er fød i Bergen og kopm her til Sognet afvigte Foraar med Lielands Jægten som forliste og tienerpaa Gaarden Osen. Vidnet vidste slet ikke hvad Penge der blev bierget af Jægten eller hørte noget derom, da holdt sig hele Tiden inde i Jægte Vængen formedelst Søe-Syge og vidste ikke hvad ved Biergingen passerede. Da Vidnet var kommen ind paa Skibet, saae det, at Nicolai Kaufman havde ræddet sin Bome og hørte ham sige, at han i samme havde sine Regninger forvarede. Vidnet blev dimitteret.

Citanten fremstillede sig for Rætten, nemlig

1. Skipper Ole Knudsen Virach som meldte at han ved 1ste Stævne dette Aar havde sendt til Bergen 10 Tønder Rogn, som efter da værende Pris maatte udgiøre i det mindste 80 rd, som Nicolai Kaufman havde taget under Føring og skulle modtage Penge for, naar undtages en Tønde Salt han skulle kiøbe. Comparenten tilstoed at han herfore ikke begiæret Regning eller Penge af Nicolai Kaufman, siden han fra hans Hiemkomst fra Bergen ikke har talt med ham, Men Comparenten vidste, at Nicolai har for andre nægtet, at have bierget enten Regningen eller Penge.

2. Amund Amundsen, Hachelsrand, som fremviiset enden Rætten 2de Kiøbmands Regninger af Dato 15de Junii 1789 som viser, at han efter den Ene var tilsendt Contant 22 dr, og efter den anden 20 dr 13 sk, tilsammen 42 dr 13 sk, som var betroet Styrmanden Nicolai Kaufman under Føring og han skulle bringe hiem Penge. Heraf meldte Comparenten ey at have faaet den mindste Skilling da Nicolai Kaufman nægtede, efter Paafordring at have bierget nogen af disse Penge. De fremlagde Regninger fik Comparenten udcopierde hos Kiøbmanden ved Sidste Stævne dette Aar.

3. Dines Knudsen, Rødøen, fremlagde sine 2de Kiøbmands Regninger af 12te og 16de Junii 1789 som viste, at han efter den første var tilsendet i Penge 35 dr 5 ort 5 sk, og efter den Seenere 50 dr, tilsammen 85 dr 5 ort 5 sk, som var betroetThommes Thommesen Lieland under Føring, som har nægtet disse Penge og paastaaet ey at have bierget dem. De fremlagde Regninger har Comparenten siden faaet kos Kiøbmanden,

4. Hans Larsen, Scharstad, fremlagde sin Copie Regning fra Kiøbmanden af Dato 16de Junii 1789. Efter samme havde Kiøbmanden tilsendt han kontant 20 dr 4 ort 12 sk under Thommes Thommesen Lielands Føring, af hvem Comparenten efter Paafordring, hverken har faaet Regning eller Penge, da han har nægtet at have bierget noget heraf.

5. Peder Hansen, Lieland, fremlagde sin Kiøbmands Regning af Dato 16de Junii 1789, stilet paa Aders Jansen Lieland som viser at Han under Thommes Thommesen Lielands Føring var tilsendt i Penge 23 dr 3 skdem Thommes Thommesen har nægtet at have bierget og hvoraf altsaa Comparenten altss intet har faaet.

6. Axel Andersen, Yttre-Bøe fremlagde 2de Kiøbmands Regninger af 16de Junii 1789, hvorefter ham var tilsendt Contant 25 dr 5 ort 10 sk, der var betroet Thommes Thommesen under Føring som han nægtet at betale dem, uden at melde at melde enten han havde bierget disse Penge eller ikke.

7. Ole Jansen, Furnæs, fremlagde sin Kiøbmands Regning af 16de Junii 1789, hvorefter ham var tilsendt Penge 28 rd 2 ort 12 sk, som var betroet Mons Michael, Laxaae, under Føring, men han har nægtet at betale dem, paa Grund at de ey bleve biergede.

8. Skipper Ole Knudsen, Bieldgam, fremlagde sin Kiøbmands Regning af 16de Junii 1789, hvoefter ham var tilsendt 20 dr i Penge under Anders Michelsen Strands Føring som han paastoed at nicolai Kaufman modtoeg hos Kiøbmanden Regning og Penge og forblev siden hos ham i Forvar. Ole Knudsen nægtede at have faaet disse Penge. Anders Michelsen paastoed inden for Rætten, at disse 20 rd med Regning var hos Nicolai Kaufman.

9. Hans Persen, Leeroos, fremlagde sin Kiøbmands Regning af 15de Junii 1789, som viser at han var tilsendt Contant 30 rd 1 ort 10 s, under Andreas Michelsen Strands Føring. Disse 30 rd 1 ort 10 sk, har Comparenten fordret, men Anders Michelsen har nægtet at have beirget dem.

10. Morten Hansen, Kleven, fremlagde sin Kiøbmands Regning af 15de Junii 1789, som viser at ham var tilsendt Contant 8 rd dem Førings Manden Anders Michelsen, Strand, har nægtet og paastaaet ey at have bierget.

11. Joen Ejnersen Schoug blev paarabt, men anmeldt at være nyelig hiemrejst.

12. Per Axelsen Fagernæs fremlagde 2de Copie Regninger af 18de Junii 1789 fra hans Kiøbmand i Bergen. Efter den Ene var ham tilsendt Contant 30 rd 5 ort 4 sk, og efter den Anden 128 rd 3 ort 12 sk, tilsammen 159 rd 3 ort, som var betroet Comparentens Dreng Christen Joensen Fagernæs under Føring. Disse 159 rd 3 sk fordrede Comparenten hos Christen Joensen strax ved hans Hiemkomst i Sommer, men han nægtede at have bierget disse Penge, dog efterat Christen Joensen var stævnet, tilstoed han at have bierget nogle Penge, men vidste ikke hvor mange.

13 Iver Lech, Nyegaard, meldte at han hos sin Førings Mand Axel Axelsen Junior, Fagerjord, eller Tarvaldjord hverken havde faaet Regning eller Penge, da han ved Hiemkomsten nægtede at have bierget noget af Jægten, dette var en Torsdag, men Mandagen derpaa kom Axel Axelsen til Nyegaard og tilbøed Comparenten de ham under Føring betroede Penge, men han vilde ingen modtage. Axel Axelsen reiste sig da og sa meget vemodig over at have ladet sig af andre forføre til at stikke disse Penge i Skiul.

Den indstævnte Axel Axelsen, Tarvaldjord, mødte for Rætten og fremlagde en Copie Kiøbmands Regning af 1ste Junii 1789, hvorefter han havde modtaget 38 dr 12 sk. :/ Iver Lech tilhørende, dem han nu fremlagde inden Rætten og Dommeren leverede til Iver Lech, efterat de de ved Optælling var befunden rigtige. Han tilstoed at han i Førstningen efter Styrmanden Nicolai Kaufmans Raad, dulgte disse Penge og berættede for Iver lecxh, at han ey havde bierget dem, da Nicolai Kaufman ved Fremrejsen fra Lieland til deres Hiem forestillede, at hvis han tilstoed at have bierget noget, kunde det samme tænkes om de øvrige. Han forklarede videre, at da var biergede ind paa Skibet saae han at Nicolai Kaufman havde bierget sin Bomme, ligesaa at Christen Joensen Fagernæs havde en Pakke Banco-Sedler dem han bad Nicolai Kaufman forvare, men denne vilde ikke . Han saae og at Thommes Thommesen, Lieland, havde endeel Banco-Sedler, men hos Anders Michelsen, Strand, og Mons Michael, Laxaae, saae han ingen, heller ikke hos Skipperen Peter Agersborg, som da han kom ind paa Skibet tilspurte det hele Mandskab om de havde bierget nogen Penge, da de alle gav til Svar at det var lidt eller intet.

Christen Joensen jk, Fagernæs blev fremkaldet for Rætten; han fremlagde inden Rætten en forseglet Papiir Paque, hvori fandtes begge Per Axelsens Regninger fra 1ste Stævne 1789, samt Contant 129 dr 3 ort som blev af Dommeren optalt og til Per Axelsen Fagernæs leverede. For de øvrige 30 dr meldte Per Axelsen at have faaet Valuta hos sin Kiøbmand. Christen Joensen tilstoed at han er Per Axelsens Dreng, og at han ved Hiemkomsten fra Bergen nægtede at have bierget disse hans Pengen, og hertil blev han overtalt af Styrmanden Nicolai Kaufman paa Fremrejsen fra Lieland til deres Hiem, da han overtalte Axel Axelsen Fagerjord til det samme. Saa snart Comparenten var stævnet tilstoed han sin Forseelse. Af hvad der blev bierget af Jægten saae ikke Comparenten videre da de vare komne paa Skibet end at Skipperen Agersborg havde eb Pakke i et Tøyklæde under Armen. Styrmanden Nicolai Kaufman havde bierget sin Bomme og Thommes Thommesen, Lieland, havde endeel Banco Sedler dem Kaufman toeg til Forvaring og lagde i sin Bomme. Hos Mons Michael Laxaae og Anders Michelsen Strand saae ikke Comparenten nogen Penge. Agersborg tilspurte dem alle da de vare komne paa Skibet om de havde bierget Penge, da Comparenten og de andre gav til Svar: at det var lidt eller intet. Thommes Thommesen, Lieland, blev hernæst fremkaldet. Han nægtede at have af Jægten bierget fleere Penge end 50 rd som han har leveret Eyermanden i Kjærringvig og 8 dr til en Mand paa Yttre Bøe.

Anders Michelsen,Strand, nægtede ligeledes at have bierget nogen Penge. Citanterne begiærede dette Examinatinsforhør stillet i beroe til næste Ting, da de agtede videre at faae Sagen belyst, og derefter at paastævne samme til Doms imod hver af de Skyldige i sær.

Denne Anstand blev af Rætten bevilget. Tinget blev derpaa udsat.


Næste Dag, den 24de October blev Tinget fremholdet og Rætten betient med det forhen navngivne Laug Rætte. Hvor da!

Joen Ericsen, Schiombotten i Rætte ædskede Sagen mod Ole Hartvigsen for Gield 4 rd, og producerede Rættens givne Lovdag til Actens Følge: #. Efter Paaraab mødte ikke den indstævnte Ole Hartvigsen Evenæsmark. At Lovdagen paa lovbefalet Tid var ham forkyndt, blev af Stævne Vidnerne Lensmand Ole Harr og Ole Haldorsen, Laxaae,j under corporlig Ed bekræftede. Citanten paastoed at Sagen maate vorde til Doms optages. Eragtet: Sagen skal paa Sorenskriver Gaarden Bertnæs 6 Uger fra Dato blive paadømt.

Iver Lech, Nyegaard, i Rætte ædskede Sagen mod Jochum Jacobsen, Bierkevig,j for ærerørige Beskyldninger om ham og hans Kone og producerede Rættens givne Forelæg for Vidnet Edies Amundsen, Lille Bierkevig, til Actens Følge: #. Efter Paaraab mødte saavel Vidnet Edies Amundsen som vedtoeg lovlig Varsel som den Paagieldende Jochum Jacobsen. Vidnet Edies Amundsen blev derpaa for Rætten fremkaldet, aflagde sin corporlige Ed og provede: Vidnet er 32 Aar gl. og tiener sin Moder i Lille Bierkevig. Det hørte da Iver Lech med sin Kiæreste kom rejsende for 2 Aar siden om Høsten til Lille Bierkevig og kom begge ind i Jochum Jacobsens Hus, beskyldte bemeldte Jochum Jacobsen Iver Lech, Nyegaard, for 2de Gange at have taget Betaling af ham for 1 Vog Korn. Dernæst siger han til Lechs Kone: at hun snakket Uvends Snak om ham. Hun spørger ham derpaa hvor hun havde snakket dette Uvends Snak om ham? Han svarer derpaa: Hun har talt i 3de Bøygder, nemlig i Astafiorden, i Hamerøen og Yttre Bøygden.Citanten begiærede herpaa Dom i Sagen. Den Paagieldende havde intet Beviis i denne Sag at fremføre for Rætten. Eragtet: Sagen skal paa Gaarden Bertnæs 6 Uger fra Dato blive paadømt.

Iver Lech, Nyegaard ,fremviste inden Rætten Huden af en voxen Biørn som er skudt af Joen Olsen, Nyegaardsmark, da Rombachs- kaldet. Hvorfore han af Fogden blev betalt Skud Penge 2 rd.

Dernæst blev til Publication fremlagt:

1. Fra Henrich Meyer Skiøde af Dato 20de September 2789 til Peter Agersborg paa 1 Vog Fisk med Bøxel i Gaarden Lieland for den Summa 300 rd.

2. Aron Svendsen Furrues Afkald af Dato 22de October 1789 til Ober Formynderen for sin afdøde Søn Christopher Aronsens Arve Part, 12rd 5 ort 10 sk.

3. Mads Olsens Afkald af Dato 24de Junii 1787 til Ingebrigt Larsen Ankenæs for hans Fædrene Arv: 16 rd 1 ort 12 sk.

4. Niels Amundsens Dito af 20de October 1789 til Ober Formynderen for sine Stedbørns tilfalden Fædrene Arv, stoer tilsammen 22 rd 1 ort 6 sk.

5. Hr: Peder Arcatnders Bøxel Seddel med Revers af 11te October 1788 til Ingebrigt Olsen paa 12 Mk Fisk i Gaarden Laxaae, beneficeret Gods. Til Tugthuuset 6 sk.


Til Laug Rætte for 1790 blev opnævnt:

1. Mogens Hansen, Hergotten

2. Christen Joensen den unge, Lillevig

3. Jens Persen, Narvig

4. Amund Andersen, Stor Hochvig

5. Enevold Christensen, Kongsbach

6. Hans Andersen, Rønelv

7. Hans Pedersen, Bedsfiord

8. Christen Olsen, Schiombotten

Til Stævnings- og Vurderings Mænd: Anders Ejnersen, Leenvig og Anders Henrichsen, Lieland.


Dernæst blev læst Niels Henrichsens Afkald af 22de October 1789 til Iver Lech Nyegaard for han tilfalden Mødrene Arv, stoer 3 rd 1 ort 14 sk.

Hr: Foged Arnkiel meldte for Rætten at have til dette Ting ladet mundtlig indstævne Peder Olsen Bieldgam for ulovlig og uretmessig Behandling imod Kiøbmanden Christopher Brochman i Bergen, herfore at anhøre Beviiser og Documenter i Rætte lagde og lide Dom til Undgieldelse for Sag og Omkostninger. Peder Olsen mødte efter Paaraab og vedtoeg Varsel. Actor fremlagde til Oplæsning og Actens Følge:

1. En af Amtet verificeret Gienpart af Stiftsamtmand Schønboes Skrivelse i Bergen til Amtmand Knagenhielm, af Dato 15de Novbr 1788, saalydende: ".

2. Amtmand Knagenhielms Skrivelse af 29de May 1789 til Foged Arnkiel og Ordre til Sagens Paatale imod Peder Olsens.

3. Christipher Brochmans Skrivelse til Stiftet i Bergen af 16de April 1789 som oplyser den Indstævnte Peder Olsens Opholds Stæd, saalydende: #.

4. En Politie Kammer Ræts Act og Dom over Gesellen Christjan Sphon, som oplyser tillige, at Per Olsen, Bieldgam skal ey allene i Ledtog med Gesellen, men end og som Formand have bedraget Kiøbmanden Christopher Brochman, hvilken Act og Dom bliver denne Act at vedhæfte. Peder Olsen, Bieldgam blev fremkaldet for Rætten. Han forklarede at være 24 Aar gl. født paa Gaarden Bieldgam i Ofodens Sogn og tiener endnu sammestæds hos sin gamle Fader. Han nægtede den heele Indhold af Gesellen Christjan Sphons Foredragende om ham og den Forurættelse han ved den foregivne Connexion imellem ham og Sphon skulle tilføyet Christopher Brochman og paastoed sig aldeles uskyldig udi at have enten forringet eller lidt forurættet Brochman, og undrede han særdeles over Chritjan Sphons Dristighed og Ondskab, at han vilde beskylde og angive Comparenten for en saa ærerørig Sag, hvorfore han agtede at søge Satisfication. Han begiærede Sagen udsat for at ansøge Amtet om Procurator til at føre sin Sag til hans Æres Conservation. Denne Udsættelse til næste Ting kunde Rætten ikke nægte ham.

Videre blev oplæst en Designation over nogle Almues Mænd som ere begiærende Baader og Tømmer af Kongens Almindings Skove, som befandtes rigtig, at ingen havde derved nogen Træe Handel.

Fremdeles blev oplæst:

1. Skatte Restancen for 1789, beløbende til 39 dr 32 sk, som ey blev modsagt.

2. Mandtal over Kongens bortbøxlede Gaarder 1789, som befandtes rigtig og blev oplyst at ved Gaarden Fremnæs findes ingen sær Herlighed at Over Bøxel burde hæves.

Da ingen havde videre for Rætten at andrage, blev Tinget i Kongens Høye Navn ophævet.