1785 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1785[rediger]

Anno 1785, den 4de October blev paa Gaarden Lieland Høste-, Sage- og Skatte-Ting sat med Ofodens Almue, da Rætten, i Overværelse af Fogden Hr: Lieutenant Heide, blev betient af Cancellie-Raad og Sorenskriver Rosenvinge med 8te eedsorne Laug-Rættes-Mænd:

1. Hans Olsen Taraldsvig

2. Hans Jørgensen Bervig

3. Ejner Abrahamsen Østervig

4. Per Jensen Torrestad

5. Hans Ericsen Botten

6. Peder Abrahamsen Indre Sejnæs

7. Amund Abrahamsen Strømsnæs

8. Charsten Joensen Lillevig Alle disse aflagde Laug-Rættes-Ed.

Da Rætten var sat og Ting-Fred i Kongens høye Navn var lyst, blev af Fogden til Publication fremlagt:

1. Forordning af 8de Julii 1785 angaaende at et Laan af 500 000 Dr Dansk Courant skal aabnes i Kiøbenhavn imod Annuiteter af 1000 Dr til 4 pctto og at 150 Dr til 2 pctto aarlig Rente.

2. Kongelig Placat af 8de Julii 1785, angaaende Afbetalingen af den kongelige Gield til Banquen samt en Rente-Fonds en styrkende Fond Indrætning til Forrentelse af og Afbetaling til Statens Gield med videre.


Dernæst bleve examinerede og af Rætten i Tingsvidnes Form udstædde

1. General-Tingvidnet af 14 Poster der bleve satte samt af Laug-Rættet og Almuen besvarede saaledes:

1. Om Matriculen i Aaret 1785 med nye skyldsatte Pladser eller Gaarder er forbedret eller om nogen Pladser findes saaledes opdyrkede med Billighed og i Lighed med andre burde skyldsættes? Laug-Rættet og Almuen hertil svarede: Ney!

2. Om i denne fierding findes Sauge hvorpaa Bord skiæres, hvoraf i Anledning af Skatte-Forordningen Skat bør svares? Resp: Ney!

3. Om i denne Fierding findes fleere Qværner til Skatte Svarelse end de forhen angivne og taxerede? Resp.: Ney!

4. Om nogen i dette Aar har haft fleere end et Jorde-Brug? Resp: Ney!

5. Om nogen i denne Fierding har Laxe-Fiskerie eller har optaget Enge-Slætter, hvoraf Skat kand svares? Resp.: Ney!

6. Om nogen i dette Aar har forbrudt sin Odels-Jord? Resp.: Ney!

7. Om 6te eller 10de Penge af Arvs eller Midlers Udførsel af Riget er falden, ligesaa om nogen Lapper ere af Riget bortflyttede med Eyendeele hvoraf 6te og 10de Penge burde svares? Resp.: Ney!

8. Om noget Vrag eller strandet Gods dette Aar er funden? Resp.: Ney!

9. Om Hovedlodder eller Bøder af 120 eller 60 Lod Sølv dette Aar er falden? Resp.: Ney!10. Om Arve-Midler enten dette eller forrige Aar er falden, hvoraf Forløvs Penge bør svares? Resp.:Ney!

11. Om nogen Bøder for ulovlig Skov-Hugst dette Aar er falden? Resp.: Ney!

12. Om nogen dette Aar er i Eege-Liig-Kiste begraven? Resp.: Ney!

13. Om i denne Fierding findes Borgere, Giæstgivere og Jægte-Skippere som i dette Aar have haft fleere end en Jægt til Bergen, samt Strandsiddere og Selv-Foster-Karle?

Resp.: Borgere, Strandsiddere og Selv-Foseter-Karle bleve ikke opgivne. Af Giæstgivere ere Christen Hveding af Lieland, Iver Lech Nyegaard og Ole Knudsen Virach, der drive en aldeles ubetydelig Handel. Af Jægte-Skippere bleve angivet: benævnte Christen Hveding, Ole Knudsen Virach, samt Hans Monsen Virach der have Jægte-Brug sammen, og Ole Knudsen Bieldgam. Af disse have Ole Knudsen og Hans Monsen Virach havt 2de Jægter til Bergen ved dette Aars sidste Stævne, ligesaa Ole Knudsen Bieldgam

14. Om Svenske Lapper have i dette Aar græsset deres Reensdyr påå Ofodens Fielde? Resp.: Herom vidste ingen at give nogen Oplysning. Over hvilke Poster Rættens Tingsvidne blev udstæd.

2. Mandtal over Odels- og Selv-Eyer-Godset i Ofodens Fierding 1785, som bleb befunden rigtig

Til Publiacation blev antagen Henrich Klæboes Bøxel-Seddel med Revers af Dato 6te Novbr 1784 til Jonas Erlandsen paa 1 Vog Proprietair Gods i Gaarden Torrestad. Til Tugthuuset 16 sk.


Fogden Hr.: Lieutenant Heide anmeldte for Rætten at han til Justitiens Pleye, samt efter Ordre havde ladet mundtlig indstævne til Doms Lidelse med Processes Omkostningers Erstatning og videre følgende Almues Mænd som i næstafvigte Vinter havde brugt Liine-Fiskerie paa forbuden Tid i Ravtsundet udi Lofodens Fogderie, nemlig:

1. Lars Ingebrigtsen Pundsletten

2. Peder Axelsen Fagernæs

3. Nathanael Hansen Fremnæs

4. Abraham Johansen Stoer Harriangen

5. Michel Johansen Stoer Harriangen

6. Jonas Svane Bachejord

7. Peder Rasmussen Stoer Bierchevig.

De Sagsøgte bleve af Rætten paaraabte hver for sig, men ingen af dem var paa Tinget tilstæde, thi bleve fremkaldte Stævne-Vidnerne Anders Jensen og Thommes Thommesen, begge af Lieland, som under Saligheds Eed beræftede, at disse benævnte 7 Sagvoldere var for 14 Dage siden i deres egne Huuse lovligen af dem indstævnte. hvorefter Rætten

Eragtede: De Sagsøgte, Lars Ingebrigtsen Pundsletten, Peder Axelsen Fagernæs, Nathanael Hansen Fremnæs, Abraham Johansen Stoer Harriangen, Michel Johansen Stoer Harriangen, Jonas Svane Bachejord og Peder Rasmussen Stoer Bierchevig gives Lovdag til næste Ting og skal denne Lovdag for hver i sær af Parterne blive udstæd beskreven da alle disse ere aparte Sager, under hvilke enhver Part i sær bliver at behandle.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Fogden Hr.: Lieutenant Heide imod Niels Thommesen Dybvig for begaaet Tyverie hos Iver Lech Nyegaard. Efter Paaraab mødte ingen af Vedkommende, hverken Niels Thommesen eller hans Defensor Christen Hveding som ikke endnu er hiemkommen fra Bergen, ikke heller den bestiaalne Iver Lech eller Niels Arentsen Seyer, da heller ingen af dem var indvarslet, thi maatte Dommeren atter udsætte denne Sag, og Actor blev paa nye erindret at iagttage sin Pligt til Sagens Fremme og Endelighed.

Til Laug-Rætte for 1786 blev opnævnt:

1. Hans Henrichsen Yttre Schiomnæs

2. Niels Amundsen Saltvig

3. Hans Albrigtsen Lille Ballangen

4. Tron SamuelsemDiubvig

5. Thommes Thommesen Schaarnæa

6. Michel Joensen Lille Medbye

7. Otte Joensen Elvegaard

8. Iver Iversen Lengenæs. Til Stævnings- og Vurderings Mænd de samme som afvigte Aar.


Tinget blev derpaa udsat til næste Dag, den 5te October, da Rætten blev betient med det i gaar navngivne Laug-Rætte.


Fogden Hr: Lieutenant Heide i følgeAntegnelsen udi hans hans aflagde Consumtions Regnskab for 1784, dens 7 de Postbegiærede Almuen og det betienende Laug Rætte tilspurt: om nogen Russisk Skipper eller Handels Mand har i dette Aar opholdt sig i Ofodens Fierding, og der udsolgt nogen af sine medbragte Varer? Hertil blev af Laug-Rættet og Almuen svaret: at i dette Aar har intet Russisk Skib været i denne Fierding, ey heller nogen Russisk Skipper eller Handels-Mand som har udsolgt Russiske Varer af noget Slags.

Fogden Hr: Lieutenant Heide begiærede Laug-Rættet og Almuen tilspurt: om dem var bekiendt: at Jonas Erlandsen Torrstad, som for 4re Aar siden eller lidt mere ved Vaade- Ild end han leed Skade paa sin Gaard, har igien opbygget og sat hans Gaards Huuse i forsvarlig Stand?

Hertil blev svaret, i sær af Per Jensen Torrestad og Anders Jensen Lieland: at naar undtages en Stue, da har Jonas Erlandsen ellers sat Gaardens Huse allerede i brugbar og forsvarligStand og han har han i dette Aar opbygget meget gode Fæe-Huse og i forrige Aar satte han en Foer-Lade og i god Stand. Siden Ildebranden har og Jonas Erlandsen kiøbt og opsat en liden gammel Stue til det nødvendigste Brug, men ham har og desuden fra Beyeren bestilt og allerede til Schraaven faaet hæntet en nye Stue-Bygning som han agter at opsætte paa Gaarden.

Til Publication blev antagen et af Elias Christophersen Klepstad og Hans Christensen Viig under 3die Junii 1785 udstæd Skiøde til Hartvig Christensen Hveding paa 2 pd 6 mk Fiskesleye i Gaarden Lieland.

Formynderen Jacob Larsen Leeroos anviste og fremlagde inden Rætten 43 Dr i Banco og 2 ort 11 sk contant, tilfalden hans Myndling Peder Pedersen i Arv efter hans Moder, afg. Mette Pedersdatter Bachejord efter sluttet Skifte af 6te October 1783, hvilke 43 Dr 2 ort11 sk han begiærede at vorde inden Rætten opbuden, om nogen i denne Arve-Pant vilde tage til Forrentning imod Pante-Obligation udlyste faste Eyendomme eller anden tilforladelig Sikkerhed. Paa detter Jacob Larsens Forlangende og efter de af ham foreskrevne Conditioner blev disse 43 Dr 2 ort 11 sk offentlig af Rætten opbuden, men ingen anmeldte sig som samme vilde antage; thi blev disse 43 Dr 2ort 11 sk indsvøbt udi Karduus Papiir, blev af Dommeren forseglet og derpaa til Formynderen Jacob Larsen Leeroos leveret.

Lappen Lars Nielsen af Lenvig Marken anviste inden Rætten Huden af en voxem Biørn som han i afvigte Sommer havde skudt i Marken mellem Gaarden Strand og Dragvig. Ligesaa anviiste Lars Joensen Bedsfjord Huden af en voxen og 3de Biørneunger af hvilke sidste den ene fandtes kun Forstøkket af, da Lars Joensen foregav at denne var af U-Dyr næsten optæret, hvilke han meldte at have for omtrent 14 Dage siden skudt i Bedsfjord-Marken. Og da disse Anmeldelser bleve af Laug-Rættet og Almuen bekræftede at medføre Sandhed, bleve Huderne foseglede af Rætten og Skud-Penger Vedkommende af Fogden udbetalte.

Fogden Hr: Lieutenant Heide fremlagde sit skriftlige Stævnemaal af Dato 14de Aug. 1785 hvorved han havde indstævnet Lensmanden Christen Hartvigsen Hveding til Ansvars og Doms Lidelse samt til Processens Omkostningers Erstatning for 12 Dr 20 sk udi Told Consumtion og Accise for 33 1/2 Tønde eller 201 Voger Russe-Meel som Giæstgiveren Iver Lech skal have kiøbt af Russe-Skipperen Johan Basselie Kampeliin, med videre efter Stævningens Formeld, som blev læst og Acten tilført. Christen Hveding mødte ikke, da han ey endnu var fra Bergen retourneret, men han Kone Madame Mette Nyested Hveding var efter Paaraab tilstæde og paa sin Mands Vegne vedtoeg lovlig Varsel, samt Sagens Indhold. Tillige var Iver Lech varslet i Stævnemaalet, saa vedtoeg vel hans Kone Kirsten Lech samme, saa vidt hans Navn der var nævnt, men henseende til de paastævnte 12 Dr 20 sk kunde hun dennesinde intet svare, hvorfore hun paa sin Mands Vegne maatte begiære Sagen udsat. Og da intet herimod fra Actors Side blev indvendt blev Sagen udsat til næste Ting.

Derefter blev examineret og oplæst Mandtallet over Kongens bortbøxlede Gaarder i Ofodens Fierding for 1785 som befandtes rigtig. Ligesaa Skatte-Restancen beløbende for 1783 - 1784 og 1785(intet beløp!) som af ingen blev modsagt.

For Rætten meldte sig Joen Nielsen Klubvig og Peder Olsen Stieberget at være trængende hver til en Sexrings-Baad samt Nicolai Kaufman Sejnæs til en Stue paa 7 og 8 Alen, alt af Elvegaards Almindings Skov, da det inden Rætten blev stadfæstet at disse Almues Mænd dertil vare trængende.

Da ingen havde videre for Rætten at andrage, blev Tinget i Kongens Navn ophævet.