1785 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk

Sommertinget 1785[rediger]

Anno 1785, den 6te Junii blev paa Gaarden Lieland Sommer-, Sage- og Skatte-Ting begyndt med Ofodens Almue, da Rætten blev bieværet af Sr Jacob Christian Flug som constitueret Fuldmægtig hos Fogden Hr: Lieutenant Heide, og betient af Cancellie-Raad og Sorenskriver Rosenvinge med 8te eedsorne Laug-Rættes Mænd:

1. Per Jensen Torrestad, borte, istæden Ole Knudsen Bieldgam 2. Hans Jørgensen Bervig, borte, istæden Johan Olsen Lenvig 3. Ejner Abrahamsen Østervig, borte, istæden Anders Olsen Vold 4. Hans Erichsen Botten, borte, istæden Niels Persen Botten 5. Per Abrahamsen Indre Sejnæs borte, istæden Niels Persen Løchvig 6. Amund Abrahamsen Strømsnæs, borte, istæden Axel Olsen Elvegaard 7. Christen Joensen Lillevig, borte, istæden Henrich Andersen Ørnæs 8. Hans Olsen Taraldsvig, borte, istæden Anders Ejnersen Lenvig.

Da Rætten var sat og Ting-Fred i Kongens høye Navn var lyst, blev for Almuen lydelig oplæst:

1. Forordning af 29de Octbr 1784 hvorved igientages og skiærpes de ergangne Forbud imod Hverving i Norge til de geworbne Regimenter i Danmark og Hertugdømmene.

2. Kongelig Placat af 26de Jan 1785, hvorved visse Kornvare tillades indførte til Norge Søndenfields imod moderet Fald og Nordenfields toldfrie.

3. Dito af 25de Febr. 1785 om nøyere Bindelse af de Indskud som med Indtrædelsei den under 30te Aug 1775 oprættede almindelige Enke-Kasse skal erlægges for hver forlangt Person med videre.

4. Udgiven fra det Tronhiemske Selskab under 17de Jan 1785 om Premier for Bonden Sønden- og Nordenfields i Norge.

5. Amtets Brev til Fogden af 7de Martii 1785 med inddragen Rente-Kammerets Resolution at Jægte-Skippere, der ved en Stævne have fleere end en Jægt til Bergen, skal af hver af de øvrige svare 1 Dr i Jægte-Skat.

6. Dito af 7de Martii 1785 med inddragen Cancelliets Resolution om Betalingen for Obductions Forrætningen med videre.

7. Dito af 17de Martii 1785 med inddragen Rente-Kammerets Skrivelse af 25de Decbr 1784 ang Propritaire der forsømme at foreviise Amtet deres Bøxel Breve og Reversaler.

8. Dito af 7de Martii 1785 med Kammerets Resolution at stemplet Papiir skal forbruges i Justits-Sager som af privae Sigtberættigede paatales.

9. Dito af 4de April 1785 med Cancelliets Skrivelse til denconstituerede Stiftsamtmand Etats-Raad Dons i Tronhiem, at Regningen for Medicamenter til Almuens Brug maa først til det Danske Cancellie indsendes.

10. Fogdens Beregninger over Delinqvent-Omkostninger med Amtets paategnede Biefald under 25de Jan og 2den April 1785 .

11. Cancellie-Raad ogSorenskriver Rosenvinges Proclama af 6te Junii til Credier- og Debitorier efter afg. Skipper Ole Meldahl Schønning, Grøtøen.

Tinget blev derpaa udsat til næste Dag, den 7de Junii, da i stæden for Niels Persen, Lenvig, Niels Nielsen, Fagernæs, betiente Rætten. De sædvanlige Tingsvidner bleve da først examinerede.

1. Over Leedingen af Boemænd og Søe-Finner som for dette Aar blev lignet og beløber 51 Vog 2 Pd 6 Mk.

2. Dito over Bække-Qværne-Afgiftenbeløbende for 1785 3 De 8 sk.

3. Dito over Søe-Finne- og Skov-Lappe-Skatten som blev lignet for 1785. 4. Dito over Grund-Frelse-Skatten af Roerhuuse i Schraaven Fiskevær, som blev rigtig befunden.

5 og 6. Dito overKongens øde Gaarder i Saltens, Lofodens og Vesteraalens Fogderier 1785 som bleve inden Rætten opbuden, men intet Tilbud skeede.

Tinget blev derefter videre udsat til følgende Dag, den 8de Junii, da Rætten blev betient med det i gaar navngivne Laug-Rætte.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Fogden Hr: Lieutenant Heide imod Niels Thommesen Dybvig, for Tyverie, og blev da af Actor først produceret Rættens Forelæg til Actens Følge. Efter Paaraab vare ikke tilstæde enten Niels Thommesen for hvem dog hans Defensor Lensmanden Christen Hveding mødte, eller den bestiaalne Iver Lech ikke heller det forelagde. Videre Edias Amundsen, dog indløb fra ham hans skriftlige Vidnesbyrd af Dato 25de April 1785, underskrevet af Niels Arentsen Sejnæs, og Jacob Olsen Forsaae, som blev Acten tilført #. Efter Paaraab var Jacob Olsen Forsaae, tilstæde, men Niels Arentsen Sejnæs, blev anmeldt at være i gaar afreist her fra Tinget formedelst Svaghed. Jacob Amundsens Vidnesbyrd blev for Jacob Olsen Forsaae, oplæst, som derpaa aflagde coerporlig Eed paa. at dette var aldeles ordlydende med Edias Amundsens Udsagn for dem. Sr. Flug paa sin Principals Vegne, som var tilstæde, loed frembringe for Rætten de af Niels Thommesen stiaalne 2de Halv-Tønder Meel, der bleve aabnede og skiønnede Laug-Rættet at dette Meel, der fandtes at være got og fiint Russe-Meel, vel i at udgiøre vel 4 Voger som de sættede at være indkiøbt for 3 ort Vogen og beløbende til 3 Dr. Og da saaledes, formedelst, Vedkommendes Fraværelse, Sagen ey dennesinde kunde bringes til Endskab, blev af Rætten

Eragtet: Det vel paalægge Actor til næste Høste-Ting, saa vel at indkalde den bestiaalne Iver Lech til at beedige det af Niels Thommesen hos ham begangne Tyverie, saavelsom den fraværende Niels Arentsen, Sejnæs, at beedige det fra Edias Amundsen indløbne Vidnesbyrd, saa bør og Tyven Niels Thommesen til den Tid hidbringes til Tingstædet for nærmere at udstaae Examination i fornøden Tilfælde.

Sr Flug paa Fogden Hr: Lieutenant Heides Vegne begiærede Laug-Rættet og Almuen tilspurt.

1. Efter General Told-Kammerets Udsættelse i Consumtions Regnskabet for 1784 om nogen Russiske Skippere eller Handels Mænd har i Aaret 1784 udsolgt sine Varer her i Ofodens Præstegield?

Resp.: at i afvigte Aar var intet Russe-Skib eller Russe-Varer til fals i denne Fierding.

2. Om i denne Fierding findes endnu Brændeviins Reedskaber?

Resp.: at dette var dem ikke bekiendt.

For Rætten mødte Lars Ingebrigtsen Pundsletten, som meldte til sit Fiskeriets Drift at være trængende til en Ottrings-Baad af Saltdalens Almindings Skov. Ligesaa meldte Per Joensen Lengenæs, og Per Olsen Hildervig, at de behøvde hver en Sexrings Baad af Schiomens Skov i Ofodens Fierding. At disse Mænd vare til de forlangte Baader trængende, det bekræftede baade Laug-Rættet og Almuen.

Sr. Flug fremlagde til Examination inden Rætten Lensmanden Christen Hvedings Regning af Dato 8de Junii 1783 og stoer 33 Dr 60 sk for Arrest og Varetægt over Delinqventinden Berithe Pedersdatter Lille Kragberg, udi 31 Uger, samt for hendes Transport fra Aanesund til Tronhiem 6 Dr som han var af Sr Flug betalt, da de øvrige 27 Dr 60 sk staaer ubetalt. Denne Regning sagde Laug-Rættet at være rigtig.

Da ingen havde videre for Rætten at erindre, blev Tinget for denne Fierding ophævet.