1784 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søkHøsttinget 1784[rediger]

Anno 1784, den 5te October, blev paa Gaarden Lieland almindelig Høste-, Sage- og Skatte-Ting begyndt og holden med Ofodens Almue, da Rætten i Overværelse af Stædets Foged Hr: Lieutenant Heide, blev betient af Cancellie-Raad og Sorenskriver Eiler Hagerup Rosenvinge med otte eedsorne Laug-Rættes Mænd: 1. Hans Ericsen Dybvig

2. Daniel Olsen Kielbogen


3. Gabriel Jørgensen Lien

4. Hans Persen Leeroos

5. Niels Nielsen Dragvig

6. Gabriel Persen Dragvig

7. Niels Persen Strand Disse 6 sidste aflagde Laug-Rættes Eed

8. Per Jensen Torrestad borte, istæden Ole Thommesen Lenvig,


Da Rætten var sat og Ting-Fred i Hans Mayests høye Navn var lyst, blev oplæst og publiceret:

1. Placat af 12te Maii 1784 om hvad der skal iagttages ved nye Brevers eller Bevislighedens Fremlæggelse for høyeste Ræt.

2. Placat af 2den Julii 1784, at det den 19de Julii 1780 giorde Forbud at ingen uden de Militaire maatte bære de ved Armeen anordnede Røde og Guule Cocarder er ophævet

3. Dito af 17de Julii 1784 om Opdagelse og Anmeldelse af forrige Zahlcasserer Justits -Raad Jacob Juels Effecter.

4. Dito af 17de Maii 1784, i samme Begivenhed om forrige Foged udi Lister og Mandals Fogderie Johan Hammersverd.

5. Amtets Skrivelse til Fogden af 9de Julii 1784 om de fra Bergens Fæstning undvigte 3de Slaver, Isach Eliasen, Svens Eliasen og Anders Olsen, deres Efterlysning.

6. Dito af 29de Julii 1784 af samme Indhold en de næstforrige og 2de Qvinde Mennisker som med disse 3de skal have undviget.

7. Dito af 6te Septbr 1784 om en fra Lensmands Gaarden Ragestad i Fraaen Præstgield undvigt Delinqvent Ole Erlandsen.

8. Dito av 6te Septbr 1784 at Liine-Bruget i Lofoden i tilstundende Aar 1785 ey maa tage sin Begyndelse førend den 4de Martii.

9. Kongelig Allernaadigst Privilegium af Dato 1ste Maii 1784 for Ole Knudsen Virach at holde Giæstgiverie paa sin paaboende Gaard Virach.

10. Forordning af 7de Julii 1784 om 6te og 10de Penges Eftergivelse af udførende Midler fra Danmark og Norge til Slesvig og Holsten med videre.


Dernæst bleve Mandtallerne examinerede:

1. General Tingsvidnet, da følgende Poster bleve fremsatte til Almuens og Laug- Rættets Besvarelsen:

1. Om Matriculen i Aaret 1784 med nye skyldsatte Pladser eller Gaarder er forbedret, eller om nogen Pladser findes saaledes opdyrkede, at de med Billighed og Liighed med andre burde skyldsættes? Resp.: Ney!

2. Om i denne Fierding findes Sauger, hvorpaa Bord skiæres og hvoraf i Anledning af Skatte-Forordningen Skat burde svares? Resp: Ney!

3. Om i denne Fierding findes flere Qværner til Skats Svarelse end de forhen angivne og taxerede? Resp.: Ney!

4. Om nogen i dette udi denne Fierding har haft fleere end et Jordebrug? Resp.: Ney!

5. Om nogen i denne Fierding har Laxe-Fiskerie eller optaget Enge-Slætter hvoraf Skat kand svares? Resp.: Ney!

6. Om nogen har i dette Aar forbrudt sin Odelsjord? Resp.: Ney!

7. Om 6te eller 10de Penge af Arvs eller Midlers Udførsel af Riget er falden, ligesaa om nogen Lapper ere af Riget bortflyttede med Eyendeele hvoraf 6te og 10de Penge burde svares? Resp.: Ney!

8. Om noget Vrag eller strandet Gods dette Aar er funden? Resp.: Ney!

9. Om Hovedlodder eller Bøder af 120 eller 60 Lod Sølv er dette Aar falden? Resp.: Ney!

10. Om Arve-Midler enten dette eller forrige Aar ere ved Skifte-Rætten udlagde, hvoraf Forløvs-Penge bør svares? Resp.: Ney!

11. Om nogen Bøder for ulovlig Skov-Hugst er dette aar falden? Resp.: Ney!

12. Om nogen dette Aar er i Eege-Liig-Kiste begraven? Resp.: Ney!

13. Om i denne Fierding findes Borgere, Giæstgivere og Jægte-Skippere som i dette Aar har haft fleere end en Jagt til Bergen, samt Strandsiddere og Selv- Fosterkarle?

Resp.: Borgere existere her ikke, men Giæstgivere ere Christen Hveding Lieland, Iver Lech Nyegaard og Ole Knudsen Virach som nys har faaet Handels-Privilegium, men har ikke i dette aar drevet Handel, men de 2de første have drevet Handel. Jægte-Skippere ere: benævnte Christen Hveding Lieland, Ole Knudsen Bieldgam og Hans Monsen Virach, samt Per Monsen Virachs Arvinger, der have Jægte-Brug sammen. Ingen af disse have haft 2de Jægter til Bergen i dette Aar. Strandsiddere og Sel-Foster-Karle findes ikke.

14. Om Svenske Lapper have i dette Aar græsset deres Reensdyr paa Ofodens Fielde?

Resp.: Herom vidste ingen inden Rætten at give Oplysning, herom blev Tings- Vidne af udstæd.

2. Boende Mandtallet som blev befunden rigtig.

3. En af Hans Hansen beediget Specification over den af ham i dette Aar hos de Svenske Lapper oppebaarne Reensdyr-Skat, i alt 1 Dr 48 sk, da og Hans Hansen var ved Rætten tilstæde og vedgik Specificationens Rigtighed.

4. Odels- og Selv-Eyer-Gods Mandtalletblev befunden rigtig.

Til Publication blev tagen: 1. Præste Hr: Peder Arctanders Bøxel Seddel med Revers af 28de Octbr 1782 til Hans Jørgensen paa 1 Pd beneficeret Godsi Gaarden Bervig. Til Tugthuuset 10 sk.

2. Dito med Revers af 7de Octbr. 1783 udstæd af Dito til Haldor Nielsen på 12 Mk beneficret Gods i Gaarden Laxaae. Til Tugthuuset 6 sk.

3. Dito med Dito udstæd af Dito den 4de Novbr 1783 til Michel Axelsen paa 1 pd beneficeret Gods i Gaarden Lien. Til Tugthuuset 8 sk.

4. Dito med Dito udstæd af Dito den 6te Decbr. 1782 til Hans Erichsen paa 18 Mk beneficeret Gods i Gaarden Botten. Til Tugthuuset 8 sk.

5. Dito med Dito udstæd af Dito den 22de Novbr1783 til Hans Albrigtsen paa 9 Mk beneficeret Gods i Gaarden Ballangen, Til Tugthuuset 4 sk.

6. Dito udstæd af Fogden Hr: Lieutenant Heide den 16de Augustii 1784 til Christen Amundsen paa 2 Pd 6 Mk Fisk, Kongens Gods i Gaarden Stuenæs. Til Tugthuuset 12 sk.


Giæstgiver Iver Ediasen Lech af Nyegaard mødte for Rætten og ædskede Tingvidne Sagen i Rætte imod Niels Thommesen Dybvig i Anledning af en af ham slagtet Gied, Citanten tilhørende, da han først producerede Rættens givne Lovdag og Forelæg, som blev Acten tilført:#. Iver Lech herhos declarerede at da han allerede ved sidstafvigte Sommer.Ting har imod denne Niels Thommesen anlagt en betydeligere Sag for Tyverie, saa vilde han for at spare Omkostninger dem han ikke vidste at faae erstattet, frafalde denne Sag og saaledes han begiærede samme ophævet.

Eragtet: Sagen bliver efter Citntens Forlangende af Rætten herved ophævet.


Giæstgiver Iver Lech af Nyegaard mødte for Rætten og ædskede Sagen i Rætte imod Niels Thommesen Dybvig og Kone Lisbeth Carlsdatter for ære-nærgaaende Beskyldninger, da han producerede Rættens givne Lovdag og Forelæg til Actens Følge. Niels Thommesen og Kone Lisbeth Carlsdatter mødte for Rætten efter Paaraab, skiønt Lovdagen ey var dem forkyndt da samme ankom for silde med Posten, ogderfor var ikke heller forelægget forkyndt for Vidnerne. Lisbeth Carlsdatter fremlagde i Rætten sit Indlæg af Dato 5te Octbr 1784 indeholdende hendes Afbigt for de af hende til Citantens Fornærmelse udtalte Ord, hvilket Indlæg hun begiærede Acten tilført: #, hvorefter hun begiærede indstændig at Sagen maatte vorde ophævet og hendes Forseelse eftergivet. Iver Lech som vidste, at Lisbeth Carlsdatter havde intet at hæfte ved at han ingen Erstatningkunde vente, om han forfulgte Sagen ogfik hende dømt efter Fortieneste, og da Lisbeth Carlsdatter udi sit Indlæg har tilstaaet at have talt som en Løgner, saa frafaldt han denne Sags videre Fremme og begiærede den af Rætten ophævet.

Eragtet: Sagen blive, efter Citanten, Iver Lechs Forlangende af Rætten ophævet.


Tinget blev for i Dag ophævet og udsat til næste Dag, Den 6te October, da Rætten blev betient mad det i gaar navngivne Laug-Rætte.


For Rætten fremstillede sig Jochum Jacobsen Lille Bierchevig og anmeldte sig trængende til en åttrings Baad at faae bygget af Saltdalens Almindings Skov til sit Fiskeriets Drift og blev dette hans Forbringende af Laug-Rættet stadfæstet at medføre Sandhed.

Fogden Hr: Lieutenant Heide begiærede Laug-Rættet og Almuen tilspurt: Om Hans Andersen, der Aaret 1780 tiltraadde den øde Gaard Rønelv til Beboelse, har nu forsynet denne Gaard med de fornødne Huuse? Hertil blev i sær af Niels Haldorsen Arnæs og Hans Albrigtsen Ballangen, som boernær ved Rønelv at Hans Andersen har allerede opbygget en fosvarlig Stue, et Fiøs og desuden har han nu en SøeSiaae under Arbeide. Herforuden har han reparert en forhen paa Gaarden staaende Korn- og Høe-Lade under et Tag, saa den er brugelig forhansKorn- og Høe-Afling.

Fogden Hr: Lieutenant Heidefremlagde til Oplæsning og Examination hans forfattede Skatte-Restance for 1784, beløbende til 61 Dr 77 sk som ey blev modsagt.

Til Laug-Rætte sor 1785 blev opnævnt:

1. Per Jensen Torrestad

2. Hans Jørgensen Bervig

3. Ejner Abrahamsen Østervig

4. Hans Erichsen Botten

5. Peder Abrahamsen Indre Sejnæs

6. Ole Amuns Abrahamsen Strømsnæs

7. Christen Joensen Lillevig

8. Hans Olsen Taraldsvig

Til Stævnings- og Vurderings-Mænd: de samme som i forrige Aar.


Fogden Hr: Lieutenant Heide meldte for Rætten at Giæstgiver Iver Lech Nyegaard havde til ham som Justits-Betient overgivet en af ham ved sidstafvigte Sommer-Ting anhængig giort Sag imod Niels Thommesen Dybvig for Tyverie, og producerede Rættens givne Lovdag og Forelæg som han vel begiærede Acten tilført:#, men meldte tillige at formedelst Postens saa sildige Ankomst, ankom Ting-Brevene ikke førend nys før Ting-Tiden, hvorover denne Rættens Eragtning ikke blev for Vedkommende forkyndt, dem han dog begiærede paaraabte: Niels Thommesn mødte efter Paaraab, ligesaa Vidnet Henrich Persen Hergotten, men Edias Amundsen Nyegaard var ikke endnu fra Bergen retourneret. Niels Thommesen blev uden Baand ogFængsel for Rætten fremstillet og tagen under Examination, da han aflagde følgende Forklaring. Han vidste ikke hvor gammel han var, men han er født i Sverrig og for ongefær 30 Aar siden kom han derfra da han ikke var voxen, og fra den Tid har han steds opholdt sig her i Ofodens Menighed, hvor han og alitd har søgt til Herrens Nadver og for 13 à 14 Aar siden blev han gift. I afvigte Høst noget før Juul stial han fra Iver Lech en Sæk Russe-Rug-Meel paa Holmen ved Gaarden Trældahl af en Søe-Boed , hvor han kom ind under Gulvet, da havde sin Søn paa 9de Aar med sig og ingen andre. Dette skeede en Aften efterat det var bleven mørkt. Paa samme Tid og Stæd stial han halvanden Vog Rodskiær, hvoraf han havde solgt en Vog og den halve leverede han siden tilbage til Iver Lech. Hvor mange Voger den Sæk Russe-Meel veyede, vidste han ikke, og ydere nægtede han at have stiaalet enten fra Iver Lech eller andre. Han blev indtil vider4e afskeediget og istæden fremkaldet det mødende Vidne Henrich Persen Hergotten som aflagde corporlig Eed og vidnede saaledes: Vidnet er over 50 aar og boesiddende paa Gaarden Hergotten i Ofoden Menighed, nær ved Nyegaard. I afvigte Høst nys før Adventen fik Vidnet Bud fra Iver Lechs Kone at komme til Nyegaard, da Iver Lech var selv ikke hiemme. Ved sin Ankomst derhen fortalte Konen, at hendes Mand var bestiaalet i Søe-Boden ved Trældahl, hvorpaa Vidnet tillige med Edias Amundsen Nyegaard og fleere efter Konens Forlangende fortbyede sig til Dybvig at inqvitere i Niels Thommesens Huus, da baade Niels Thommesen og Konen nægtede, at noget Meel, Iver Lech tilhørende fandtes, ikke i deres Huus. Endelig ved lang Eftersøgning fandt de i en Høe-Lade 2de Halv-Tønder Russe-Meel nedgraven i Høet, og i en Boed 1 Vog Findmark-Rodskiær og ongefær 1 Vog Stor-Sey, dog de fik ingen ren Tilstaaelse af Niels Thommesen, at han havde stiaalet dette fra Iver Lech. Siden hørte Vidnet , at Niels Thommesen havde selv bragt til Nyegaard disse 2de Halv-Tønder Meel, og videre vidste ikke Vidnet at vidnei denne Sag som blev dimitteret. Niels Thommesen som blev atter fremstillet til Examination vedblev sin forrige Bekiendelse, bekræftede og det afhørte Vidnets Udsagn, men nægtede at have stiaalet den omprovede Stoer-Sey den han selv havde aflet.

Da Ting-Tiden var nu til Endeog ingen videre Bekiendelse af Niels Thommesen var at erholde, blev han dimitteret, og derpaa blev af Rætten

Eragtet: Det forhen fremlagde Vidne Edias Amundsen Nywgaard forelægges under Falsmaals Bøders Straf paa nye at møde til 1785 Aars Sommer-Ting til eedelig Vidnesbyrds Aflæg i denne Sag, da og Niels Thommesen med den for ham beskikkede Defensor haver at møde uden nogen Indstævning, saafremt ikke Actor, til Sagens yderligere Oplysning, skulde agte Continuations Stævnemaal fornøden, ligesaa ogden bestiaalne Iver Lech bør møde i Sagen for i følge Lov at beedige Tyveriets Rigtighed.

Da ingen havde for Rætten videreat andrage blev dette Ting saaledes ophævet.