1783 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høsttinget 1783[rediger]

Anno 1783, Tirsdagen den 7de October, som var den 2den berammede Tingdag da Fogden Hr: Lieutenant Heide end ikke var til Tingstædet ankommen, blev paa Gaarden Lieland Høste-, Sage Ting holden med Ofodens Fierdings Almue, og blev Rætten betient af Cancellie Raad og Sorenskriver Eiler Hagerup Rosenvinge med otte eedsorne Laug Rættes Mænd

1. Ole Jacobsen Diubvig borte, istæden Per Axelsen Fagernæs

2. Jens Albrigtsen Pundsvig borte, istæden Ole Joensen Trældahl

3. Niels Haldorsen Arnæs borte, istæden Michel Persen Trældahl

4. Anders Nielsen Balsnæs

5. Lars Nielsen Balsnæs

6. Amuns Amundsen Hachelstrand

7. Michel Persen Schaarnæs

8. Rasmus Olsen Tiellebotten. De 5 sidste aflagde deres Laug Rættes eed, da de ey tilforn havde betient Rætten.


Da Rætten var sat og Ting Fred i Kongens høye Navn var lyst af Dommeren, blev først publiceret for sidstafvigte Hammerøens Sommer Ting paa Justits Protocollens Fol: 108 1/2 specificerede 3de Publicationer, samt et Kongelig allernaadigst Skiøde af Dato 12te Junii 1783 til Iver Ediasen Lech paa hans paaboende Gaard Nyegaard, af Skyld 1 Pd 12 mk med Bøxel imod Kiøbe Summa 44 Dr 8 sk. Da saa vidt var passeret, mødte Laug Rætte Manden Niels Haldorsen Arnes, som aflagde Laug Rættes Eed og blev derpaa Michel Persen Trældahl afskeediget.

Formynderen Jacob Larsen Leeroos fremlagde inden Rætten til Opbud imod forsvarlig Pant og aarlige Renters Svarelse. en Penge Pung hvori vad Optælling fandtes 50 Dr 2 ort 12 sk tilhørende hans Myndtling Peder pedersen og hans arvelig tilfalden efter Peder Larsen Bachejord, hans Fader. Efter Opraab meldte sig ingen som imod Renter og Pant vilde imodtage disse 50 Dr 2ort 12 sk, thi blev Pungen af Rætten forseglet og til Formynderen Peder Larsen Bachejord tilbage leveret.

Rætten paaraabte Sagen anlagt af Fogden Hr: Lieutenant Heide imod Niels Thommesen Fremnæs, nu paa Fornæset, til FornyelsesDom. Niels Thommesen mødte ikke efter Paaraab, heller ikke Stævne Vidnerne, thi blev af Dommeren

Eragtet: at Niels Thommesen Fornæs, som efter lovlig forkyndt Stævnemaal, ey selv er mødt, gives paa nye Lovdag i Sagen til 1784 Aars Sommer Ting.


Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Jægte Skipper Ole Knudsen Bieldgam imod Joen Andersen Frostisen. Citanten var ikke tilstæde efter Paaraab, men som baade Lensmanden Christen Hveding og adskillige Almues Mænd bekræftede at Joen Andersen havde opfyldt det paa Sommertinget givne Løfte og skaffet Citanten den der belovede Baad, saa blev denne Sag af Rætten ophævet.

Sagen anlagt af Iver Ediesen Lech Nyegaard imod Thor Nielsen Forselv blev paaraabt, og da sammen blev nu inden Rætten afgiort og til Citanten betalt Omkostninger med 3 Dr, saa blev denne Sag af Rætten ophævet.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af jens Thommesen Emmeneæs imod Nicolai Kaufman Sejnæs. Da begge Parter mødte efter Paaraab, da denne Sag blev inden Rætten saaledes afgiort, og Sagsøgte Nicolai Sejnæs betalte til Citanten 2 Dr, hvorved Sagen blev af Rætten ophævet.

Tinget blev derpaa til næste Dag, den 8de October udsat, da Rætten blev betient med det i Gaar navngivne Laug Rætte, undtagen at istæden for Per Axelsen Fagernæs var Ole ThommesenLenvig, og for Ole Joensen Trældahl Jens Albrigtsen Pundsvig som nu aflagde Laug Rættes Eed.

Sagen anlagt af afg. Christen Munch Hægstad imod Hartvig Hveding Lieland for en Slagbaad blev af Dommeren paaraabt, og derpaa ophævet eftersom den Sagsøgte Hartvig Hveding til Dommeren som Skifte Forvalter i Munchs Stervboed, havde betalt Slagbaadens Værdie og Sagens Omkostninger med 25 Dr foruden Slagbaadebs Inventarier der kommer Munches Boed til Indtægt.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Mallena Mortensdatter Bieldgam imod Thommes Svendsen Strand for Skieldsord. Ingen af Parterne mødte efter Paaraab, og da saaledes denne Sag har staaet over den lovbefalede Tid uden at være af Citantinden paakiært, blev Sagen paa Grund af Lov af Rætten ophævet.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Præsten Hr: Peder Arctander imod Ole Persen Sanvigen for Gield; men da efter Paaraab ingen af Parterne mødte, blev samme til næste Ting udsat.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Hr: Peder Arctander imod Joen Andersen Frostisen. Citanten mødte ikke, men Joen Andersen var tilstæde og meldte at den paa sidste Sommerting ommeldte Regning havde hans Børn opbrændt, saa han nu intet Beviis havde imod den her i Sagen indgivne. Ellers vedblev han sin paa Sommertinget giorte Indsigelse imodCitantens Regning. Da Citanten ikke var tilstæde blev Sagen udsat til næste Ting.

For Rætten mødte Skipper Ole Knudsen Bieldgam og Axel Axelsen Tarvaldjord som meldte at være til deres Fiskeriets Drift trængende hvar til en Sexrings Baad til deres Fiskerie af Schiomens Skov , og ligesaa mødte Bonden Per Jensen Torrestad sig trængende til en Ottrings Baad af Saltdalens og en Færings Baad af Schiomens Skov. Efter Opraab inden Rætten blev det bekræftet at disse Mænd vare trængende til de forlangte Baader, samt at de ingen lovstridig Baad Handel havde ført.

Til Laug Rætte for 1784 blev af Dommeren paa Fogdens Vegne opnævnt: 1. Daniel Olsen Kielbogen

2. Hans Ericsen Dybvig

3. Per Jensen Torrestad,

4. Gabriel Jørgensen Lie

5. Hans Persen Leeroos

6. Niels Nielsen Dragvig

7. Gabriel Persen Dragvig

8. Niels Persen Strand.


Til Stævnings- og Vurderings Mænd: Gabriel Gabrielsen og Anders Olsen Vold.

Da ingen havde videre for Rætten at erindre blev Tinget ophaævet.