1780 B Høst

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Høst-tinget 1780.[rediger]

Anno 1780, Mandagen den 9de October blev paa Tingstæd Gaarden Lieland almindelig Høste- Sage- og Skatte Ting begyndt med Ofodens Fierdings Almue i Overværelse af Kongl Maysts Foged Hr Lieutenant Hans Caspar Heide. Rætten blev betient af mig, Cancelie Raad og Sorenskriver Eiler Hagerup Rosenvinge med 8te edsorne Laug Rættes Mænd:

1. Joen Ejnersen Schar

2. Peder Jensen Øyen

3. Joen Michelsen Dragvig blev bemeldt at være syg og sengeliggende, i hans Stæd blev antagen Michel Michelsen Dragvig.

4. Axel Axelsen Tarvaldjord

5. Michel Axelsen Lien

6. Ole Henrichsen Lielandschar

7. Jacob Larsen Laxaae

8. Christen Abrahamsen Strand. Disse 5 sidste aflagde nu deres Laug Rættes Ed, siden de ey tilforn have betient Rætten.


Da Rætten var sat og Ting Fred lyst blev af Fogden Hr Lieutenant Heide fremlagt til Publcation:

1. Amtets Pro Memoria af 2den Junii 1780 med inddragen Kammerets Skrivelse af 5te Maii næstforhen angaaende Kongens Leylændinger at indstævnes til deres Forbrydelse for resterende kongelige Skatter.

2. Dito af 9de Septbr 1780 med inddragen Kongelig Rescript af 9de Julii næstforhen, at ingen af det inroullerde unge Mandskab maae antages til Skoeleholdere, Lensmænd eller Post- Bønder med videre.

3. Dito af 1ste Junii 1780, at de som herefter faaer Consession at handle med Tobak skal betale 6 Dr til Kongelig Cassa.

4. Dito af 2den Junii 1780 hvorudi det fra Arendahls Arrest Hus undrømt Qvinde Menniske Anne Joensdatter efterlyses.

5. Placat af Dato 10de April 1780 om Handel med u-forarbeidede Tobaks Blade samt udi berættiget Tobaks Tilberedning.

6. Cancellie Raad og Sorenskriver Rosenvinges udstædde Proclama til Arvinger samt Credidit- og Debition i Joen Hermandsen Bugges Boed af Dato 2den Augustii 1780.

7. Amtmand Knagenhielms Justies for Axel Olsen Øvre Elvegaard som beskikket Opsynsmand over Ofodens Skove af Dato 20de Septbr. 1780.

Rætten blev i Aften ophævet og udsat til næste Dag.


Næste Dag den 10de October blev paa Gaarden Lieland Høste-, Sage og Skatte Tinget fremholdet med Ofodens Almue, da Rætten blev betient med det i gaar navngivne Laug Rætte undtagen af at Michel Axelsen Lien var borte, i hans Stæd mødte til Rættens Betiening hans Fader Axel Michelsen Lien.

Fogden Hr Lieutenant Heide loed til Examination og Rættens Attestation fremlægge følgende Mandtaller:

1. Over Hans Mayests ødeliggende Gods udi Vesteraalen, Andenæs og Lofodens Fogderie.

2. Dito over bortbøxlede Gaarder af Hans Maysets Gods i ofodens Fierding 1780, befandtse rigtig.

3. Dito over Adels og Selv Eyer Godset 1780, befandtes rigtig.


Dernæst blev til et General Tingvidnets Erhvervelse for Laug Rættet og Almuen fremsat følgende Qvæstioner:

1. Om Matriculen i indeværende Aar med nye skyldsatte Pladser eller Gaarder er forbedret, eller om nogle Pladser findes saaledes opdyrkede at de med Billighed og Lighed med andre burde skyldsættes?

Hertil blev svaret at i indeværende Aar ere 3de Pladser skyldsatte, Hans Mayestæt tilhørende, nemlig Laborg, Stieberget og Klubnæset, i øvrigt findes ingen Pladser som kand skyldsættes.

2. Om nogen i denne Fierding findes nogle Sauge hvorpaa Bord skiæres og hvoraf i Anledning af Skatte Forordningen Skat bør svares? Resp.: Ney!

3. Om i fenne Fierding findes flere Qværner til Skats Svarelse, end de forhen angivne og taxerede? Resp.: Ney!

4. Om nogen i denne Fierding har Laxe-Fiskerie eller optaget Enge Slætter hvoraf Skat kand svares? Resp.: Ney!

5. Om nogen i denne Fierding har flere end et Jorde-Brug? Resp.: Ney!

6. Om nogen i denne Fierding i dette Aar har forbrudt sin Odels Jord? Resp.: Ney!

7. Om 6te eller 10de Penge af Arvs eller Midlers Udførelse af Riget ere faldne, ligesaa om nogen Lapper ere af Riget bortflyttede med Eyendele, hvoraf 8de eller 10de Penge bør svares? Resp.: Ney!

8. Om noget Vrag eller strandet Gods i dette Aar er falden? Resp.: Ney!

9. Om Hoved Lodder eller Bøder af 120 eller 60 Lod Sølv ere dette Aar forefaldne? Resp.: Ney!

10. Om nogen Arve Midler enten dette eller forrige Aar ere ved Skifte Rætten udlagde, hvoraf Forløvs Penge bør svares? Resp.: Ney!

11. Om nogen Bøder for u-lovlig Skov Hugst dette Aar er falden? Resp.: Ney!

12. Om Nogen dette Aar er i Ege Kiste begraven? Resp.: Ney!

13. Om i denne Fierding findes Borgere, Giæstgivere og Jægte Skippere som dette Aar have haft flere end en Jægt til Bergen, samt Strand Siddere og Selv Foster Karle? Resp.: Borgere findes ingen af. Giæstgivere bleve angivne: Christen Hveding Lieland. Iver Lech Nyegaard og Peder Monsen Virach. Af Skippere ere benævnte Christen Hveding, Ole Knudsen Bieldgam, samt Brødrene Peder Monsen og Hans Monsen Virach, som have Jægte-Brug tilsammen, og af disse har ingen haft flere end en Jægt hver Stævne til Bergen.

Af Strand Siddere og Selv Foster Karle blev ingen angivet..Herom var Fogden Hr Lieutenant Heide Tingvidne begiærende, som og af Rætten blev formaliter udstædet.


Til Publication blev fremlagt:

1. Kongelig Bevilling for Skipper Peder Monsen paa Giæstgiverie samt Bonde Handel paa hans Gaard Virach, dateret 1ste October 1779.

2. Præsten Hr Peder Arctanders Bøxel Seddel af 4de October 1779 til Gulbrand Christensen paa 18 Mk. Fisk, beneficeret Jord i Gaarden Strand. Til Tugthuset 8 sk.

3. Dito udstæd af Dito den 22de Junii 1779 til Hans Thommesen paa 1 Pd 12 Mk, beneficeret Gods i Gaarden Balsnæs. Til Tugthuset 12 sk.

4. Dito udstæd af Dito den 19de October 1779 til Niels Jensen paa 1 Pund, beneficeret Jord, i Gaarden Bervig. Til Tugthuset 10 sk.


Efter Paaraab og Tilspørsel inden Rætten blev af Laug Rættet og andre tilstædeværende forklaret at det ey var dem bekiendt at nogen Svenske Lapper have i dette Aar græsset deres Reensdyr paa Ofodens Fielde.

Formedlst mange andre Embeds Forrætninger kunde ey i Dag ved Rætten mere foretages.

Den næst følgende 11te October blev Høste-, Sage- og Skatte Tinget med Ofodens Almue fremholdet, da Rætten blev betient med det i Gaar navngivne Laug Rætte.

Til Publication blev først antagen

1. Pede4 Larsen Tørrestad udstædde Skiøde af Dato 3die Octbr. 1780 til Peder Jensen Sandtorv paa 1 Vog Fisk, Eyendoms Gods i Gaarden Torrestad for 100 Dr.

2. Bemeldte Peder Larsens Tinglysning af 3die octbr 1780 til sine Arvinger, om nogen af disse vil opsætte Fredsonings Contract imod ham og Hustruen, den han ved vidrig Ligfald agter at indgaae med Peder Jensen Torrestad.

3. Fogden Hr Lieutenant Heides Bøxel Seddel af 14de April 1780 til Peder Olsen paa 6 Mk Fisk, Kongens Gods i Gaarden Indre Sandvig. Til Tugthuset 6 sk.


Fogden Hr Lieutenant Heide fremlagde til Examination inden Rætten 3de Støkker Skyldsætnings Forrætninger holden i dette Aar af Stædets Lensmand og 6 Mænd over Hans Mayests Rydnings Pladser Laborg, Stieberg og Klubnæset, hvilke han begiærede for Lensmanden og medhavende Laug Rættesmænd oplæste med hosføyed Tilspørsel om de samme vedgik saaledes at være af dem forrættede?

Efter Rættens Paaraab mødte paa Lensmand Christen Hvedings Vegne hans Svoger Ole Harr Lieland og de medhavende 6 Mænd: Jacob Joensen Lieland, Hans Larsem Lielandschar, Christen Nielsen Lien, Jørgen Andersen Schaarnæs, Ole Nielsen Stuenæs og Eric Henrichsen ibidem. De bleve samtlig for Rætten fremkaldede og efter at Forrætningene vare dem ordlydende forelæste, deklarerede de vel samme saaledes af dem at være holden, men forklarede derhos at Rydnings Pladsen Klubnæset befandtes at være af saa ringe Betydenhed saa at de endog efterat Forrætningen var holden skiønnede at den ey kunde ansættes for høyere Skyld end 4 Mk Fisk. Laug Rættet og Almuen blev derpaa af Rætten tilspurt:

1. Om disse 3de Pladser kand ansættes for høyere Skyld end oplæste Forrætninger udviser, og om de ey ere Hans Mayest tilhørende? Resp.: Pladserne ere optagen af Hans Mayests Almindinger og kand ikke ansættes for høyere Skyld.

2. Om nogen af de omgrændsende Gaarder ere ved disse Pladsers Skyldsætninge fornærmede? Resp.: Ney!

Dette passerede begiærede Fogden in Forma beskreven som Rætten bevilgede.

Dernæst blev oplæst en Designation over Almues Mænd af Ofodens Fierding som begiærede Baader af Schiomens Almindingens Skov, da alle disse bleve anmeldte at være til de forlangte Baader trængende, hvorover Tingvidne blev udstædet.

Videre blev oplæst og examineret Restancen over kongelige Skatter i Ofodens Fierding beløbende for Aarene 1777, 1778, 1779 og 1780 tilsammen til 145 Dr 18 sk, og befandtes rigtig, undtagen at Morten Hansens Kone og Jens Jørgensen Kleven foreviste Qvittance for at have betalt deres Skatter efterat Restancen var forfattet.

Finnen Thommes Persen, som har opryddet og beboer Rydnings Pladsen Rogndalen forestillede sig for Rætten og anmeldte at hans endnu levende Kone, Else Pedersdatter er tilfalden Arv efter hendes for 2 à 3 Aar siden i Sverrig afdøde Morbroder Anders Joensen som ingen Livsarvinger efterloed sig og havde ikkun en Søster ved Navn Karen Joensdatter som i mange Aar opholdt sig udi Udmarken under Præstegaarden Evenæs her i Ofodens Præstegield, hvor og for ungefær10 Aar siden døde og efterloed sig 4re Bærn, nemlig: Sønnen Paul Persen boende sammestæds, Datteren Sirie Persdatter gift med Comparenten Thommes Persen Rogndalen og Datteren Giertrud Persdatter ugift og opholder sig hos sin Svoger Thommes Persen. Og som disse ere hendes efterladte 4 børn, bliver forbemeldte Anders Joensens Arvinger, men disse uagtet Anders Joensen var af alle agtet for en rig og formuende Mand, dog ikke have erholdt lovlig Rigtighed for den Arv som dem med Rætte tilkom og ikke have bekommet andet end 60 Simmel-Rene, 20 Aars Reene og 20 hen ved 20 Aars gamle Reene, halv andet SØLV belte, 8te par Sølv Malier og en Sølv Øse, samt Halvdelen af en liden Kaaber Kiedel, en Grene og 2de Reenskind, hvilket alt de i Betragtning af Anders Joensens formuende Omstændigheder fandt sig misfornøyede med, allersidst da Anders Joensens Enke skal endnu uden Rættens Middel selv have skiftet og delt Boet efter eget Tykke. Saa agtede Comparenten og hans Medarvinger at søge med Hielp af Øvrigheden i Sverrig til deres rætmessige Ræts Erholdselse, og paa det faa rede for den competente Øvrighed der paa Stædet, der kunde bevise deres Arve Rætighed, var Comparenten benævnte Thommes Persen Rogndalen det betienende Laug Rætte og tilstædeværende Almue tilspurt om det ikke som meldt forholder sig saaledes at han Kone Sirie Persdatter og hendes her opregnede 3de Søskende ere den forannævnte afdøde Anders Joensens Søster Børn og altsaa eneste Arvinger? Laug Rættet og Almuen svarede at om den afdøde Anders Joensen havde flere Søskende end forannævnte Karen Joensdatter, det vidste ingen at oplyse, men at fornævnte Karen Joensdatter kom fra Sverrig for over 30 Aar siden og boede her i Ofodens Menighed indtil hun for omtrent 10 Aar siden døde sammestæds, det kunde de alle bekræfte. Ligesaa var det dem bekiendt at Thommes Persens Kone, Sirie Persdatter og hendes navngivne 3de Søskende ere Karen Joensdatters kiødelige Børn. Thommes Persen begiærede dette in Forma beskreven, som blev af Rætten bevilget.

For Rætten blev anvist Huden af en fuldvoxen Biørn, som Hartvig Hveding Lieland med flere havde skudt i Strandbottens Mark efter Helgemisse i næstafvigte Aar. Ligesaa blev af Finnen Lasse Persen Rogndalen anvist Huden af 2de Biørneunger som han med flere havde skudt i næstafvigte Aars Høst i Rogndals Marken

Som dette befandtes rigtig bleve Huderne forseglede og Skud-Premie leverede, 2 Dr for den voxne og 1 Dr for hver af de halv-voxne Biørne.

Fogden ædskede Sagen i Rætte imod Gabriel Knudsen Balsnæs og Hans Knudsens Enke Lieland for resterende Kongens Skatter, og anmeldte at Enken har mindeligen betalt Restancens Beløb, og begiærede Sagen imod hende ophævet, men Sagen imod Gabriel Knudsen begiærede han til næste Ting udsat, siden han endnu staaer med en Del Skatter u-betalt. Dette blev af Rætten bevilget.

Af Rætten blev paaraabt Sagen anlagt af Hans Olsen Fagernæs imod Niels Thommesen Fremnæs for Tyverie. Ingen af Parterne mødte efter Paaraab, thi henstaaer Sagen til næste Ting.

Til Laug Rætte for 1781 blev opnævnt:

1. Gulbrand Christensen Strand

2. Niels Jensen Bervig

3. Morten Hansen Kleven

4. Jens Jørgensen ibidem

5. Joen Olsen Stuenæs

6. Ole Hansen ibidem

7. Michel Michelsen Væggen

8. Abraham Nielsen Ødejord

Ole Hansen ibidem og Hans Helgesen Lervig som Stævnings- og Vurderingsmænd. De samme som næstafvigte Aar. Til Bøygde Vægter: Peder Olsen indre Sandvig.


Videre var ikke ved Rætten tilstæde. Thi blev Tinget i Kongens høye Navn ophævet.