1776 A Sommer

Fra Gamle Narvik
Hopp til navigering Hopp til søk


Sommertinget 1776[rediger]

Anno 1776, den 5te Julij blev paa Gaarden Lieland det ordinaire Sommer- Sage- og Skatte Ting begyndt med Ofodens Fierdings tingsøgende Almue i overværelse af Kongelig Mayestæts Foged Hr. Lieutenant Hejde, da Rætten blev betient af den constituerede Sorenskriver ved efterskrevne 8-te Laug-Rættes Mænd:

1. Iver Ediasen Lech Nyegaard borte istæden Nathanael Hansen Fremnæs

2. Daniel Olsen Schaarnæs borte, i stæden Anders Olsen Vold

3. Christen Joensen Lillevig

4. Peder Axelsen Fagernæs

5. Lars Jacobsen Lille Hochvig

6. Lars Andersen Stor Ballangen

7. Henrich Meyer Virach

8 Lars Michelsen Schaarnæs

Disse tre sidste aflagde deres Laug-Rættes Eed, da de ey tilforn har betient Rætten.


Efter at Rætten var sat og Tingfred lyst, blev de forhen paa dette Aars Sommer Tinge oplæste, Publicationes for Almuen lydeligen opøæst og betydede.


Derefter bleve Mandtallerne examinerede, nemlig:

1. Qværne - Skattemandtallet, som forblev ved det samme som i forrige Aar 1775, undtagen at Henrich Meyer Virachs Qværn udgaaer af Afgifternes Beløb da den blev befunden at være ubrugelig, ligesaa og Thommes Hansen Schaugs, derimod blev Lars Joensen og Amund Amundsen Bedsfiord angivne at have i dette Aar opsat en nye Qværn som til Afgift blev ansat for 8 sk.

2. Ligesaa blev ogsaa Ledingen af Boemænd og Søe-Finner for indeværende Aar i denne Fierding lignet og lagt af Sorenskriveren og Laug-Rættet, ligesom ved forrige Ting er skeet.


Hr. Lieutenant og Foged Hejde begiærede Tingvidnet over Delinqvent-Omkostninger continueret for denne Fierding og de ham derover indløbne Regninger udi samme inddragen af hvilke han producerede:

1. Een forrige af Foged Hr. Kammer Raad Hysing af Lensmanden Peder Larsen Aas tilstillet og qvitteret Regning dat.: 9de Junij 1774, over hans og medhavende Mænds Rejse til Laugtinget med Delinqventinderne Dordi Hansdatter, Maren Olsdatter og Berithe Andersdatter Stuenæs, hvilken blev inden Rætten examineret og befunden rigtig, da det var Almuen bekiendt, at forrige Lensmand Peder Larsen giorde den omskrevne Rejse til Laug-Tinget, og

2. En Hr. Lieutenant Hejde af nuværende Lensmand Joen Larsen Turman tilstillet Qvitance af 13de october 1775, for bekomne 6 dr 3 ort for hans og 3de Mænds Rejse til Laugtinget med Delinqventinden Valbor Hansdatter, som blev læst saalydende --- Denne blev ligeledes inden Rætten erklæret rigtig.

Flere Regninger declarerede han ey at være ham indløben, ellers reserverede han sig til næste Ting at faae inden Rætten examineret og udi et lovskikket Tingvidne inddraget en Regning han ved nogen har erholdet fra forrige Lensmand Peder Larsen Aas, til hvem han allerede har betalt noget til Afdrag paa dens beløb. Saaledes begiærede han dette sendet og i Form af et lovskikket Tingsvidne meldet beskreven.


Til Publication blev fremlagt 1. En af Stædets Pastor Hr. Peder Arctander til Sr. Tosten Whied ustæd Pante Obligation, dat.: 25de Julij 1775 for laante 300 dr imod specificeret Pant udi hans Eyendele og aarrlig Renters Svarelse.

2. En af Hr. Lieutenant og Foged Hejde til Joen Nielsen udstæd Bøxel Seddel, dat::4de Julij 1776 paa 2 Pund 6 mk Fisk, Kongens Gods, i Gaarden Stuenæs med Elven. Til Tugthuset 12 sk.


Sagen anlagt af Axel Axelsen Tarvaldjord imod Elen Abrahamsdatter Fagerjord for Skieldsord og Slagsmaal blev paaraabt, men af Citanten erklæret ophævet, da de har overgivet Sagen til deres Præst at forlige mellem dem.

Og som ingen Sager til dette Ting befandtes indstævnte, blev Rætten for i Aften ophævet og udsat til i Morgen om nogen skulde dahave videre ved Sage Tinget at erindre.


Næste Dag den 6te Julij blev Rætten atter sat og med det i gaar benævnte Laug Rætte betient.

Sagen af Hr. Lieutenant og Foged Hejde imod forrige Lensmand Per Larsen Torrestad blev ædsket i Rætte og udsat til næste Ting. Og som efter paaraab ingen Almues Mænd havde videre for Rætten at andrage, blev Sage-Tinget foe denne Fierding i Kongens Høye Navn ophævet.